Uchwały » rok 2019

 


 

Uchwała Nr IV.25.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk

 

Prognoza oddziaływania na środowisko

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2A

Załącznik nr 2B

Załącznik nr 3

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-02-27 08:55, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr IV.26.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie powołania delegatów do Związku Gmin „Radomka”.

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-01 08:53, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr IV.27.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie wypłaty przez Gminę Przytyk odszkodowania za działkę gruntu nr 13/4, obręb Wólka Domaniowska wydzieloną pod drogę gminną.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-01 08:57, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr IV.28.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na realizacje zadania publicznego.

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-01 08:59, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr IV.29.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat.

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-01 09:04, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie: zmiana Uchwały Nr III.23.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2019-2030.

 

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-01 09:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr IV.31.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2019.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-01 09:15, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Uchwała Nr IV.32.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.

Załącznik nr 1

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-15 10:02, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

 

Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rozwoju i Finasów na rok 2019.

Załącznik nr 1

 

                                                                         Data wprowadzenia informacji: 2019-04-15 10:07, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej na rok 2019.

Załącznik nr 1

 

                                                                         Data wprowadzenia informacji: 2019-04-15 10:12, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Uchwała Nr V.35.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 4 marca 2019 roku..

 

w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów , terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-28 08:33, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VI.36.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie: nieodbębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołeckie

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-11 14:44, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VI.37.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr II.3.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-11 14:53, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VI.38.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr II.4.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla oso i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-11 14:58, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr VI.39.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytyk w 2019 roku.

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-11 15:02, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VI.40.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-11 15:04, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VI.41.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Dęba i Kolonia Dęba w gminie Przytyk.

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-11 15:07, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VI.42.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice w gminie Przytyk.

Analiza zasadności

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-11 15:10, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VI.43.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ew. nr.39 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-11 15:14, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VI.44.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2A

Załącznik nr 2B

Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-11 15:26, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VI.45.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie określenia przeznaczenia mienia, przejęcia należności i zobowiązań likwidacji jednostki budżetowej – Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyk

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-11 15:30, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr VI.46.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczyciel na 2019 rok oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia pobieranych przez szkoły wyższe lub placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształceni, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach Gminy Przytyk.

Załącznik Nr 1

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-12 07:45, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VI.47.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminne Przytyk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

Załącznik Nr 1

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-12 07:50, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Uchwała Nr VI.48.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr II.23.2018 Rady miny Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansów Gminy Przytyk na lata 2019-2030.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-15 14:31, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Uchwała Nr VI.49.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na 2019

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-12 08:03, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VI.50.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na realizację zadania publicznego.

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-12 08:06, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

 Uchwała Nr VI.51.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Radomskiego na realizacje zadnia publicznego.

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-12 08:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VI.52.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Radomskiego na realizacje zadnia publicznego.

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-12 08:11, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr VII.53.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przytyk wotum zaufania.

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-04 14:29, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VII.54.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Załącznik Nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-04 14:32, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VII.55.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Przytyk.  

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1a

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-04 14:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VII.56.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk – część A.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-04 14:40, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VII.57.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-04 14:43, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VII.58.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik Nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-04 14:45, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VII.59.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Przytyk za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-04 14:48, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VII.60.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr. III.23.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2018-2030.

Objaśnienie do uchwały

Załącznik Nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-04 14:52, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr VII.61.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2019.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-05 08:15, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VII.62.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 instytucji kultury.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-05 08:18, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr VII.63.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 zakładu opieki zdrowotnej.

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-05 08:20, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VII.64.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego.

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-05 08:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VII.65.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-05 08:24, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VIII.66.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 14 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-27 11:28, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VIII.67.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 14 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr VII.56.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk – część A.

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-27 11:55, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr VIII.68.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 14 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk – część A.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-27 12:02, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VIII.69.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 14 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-27 12:07, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VIII.70.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 14 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-27 12:09, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VIII.71.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 14 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II.23.2018 rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na  lata 2019-2030.

Załącznik Nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-27 12:13, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VIII.72.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 14 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2019

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-27 12:47, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr IX.73.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 października 2019 roku

 

w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-26 10:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr IX.74.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 października 2019 roku

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowie na lata 2018-2020 – realizowanego przez Gminę Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-26 10:37, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr IX.75.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 października 2019 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III.23.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2019-2030.

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-26 10:42, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr IX.76.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 października 2019 roku

 

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2019

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-26 10:43, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr IX.77.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 października 2019 roku

 

w sprawie: zbycia majątku gminnego w postaci świadectw efektywności energetycznej.

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-26 10:46, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr IX.78.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 października 2019 roku

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-26 14:13, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr IX.79.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 października 2019 roku

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ew. nr 41/7, 41/8, 41/10,41/11 w obrębie geodezyjnym Podgajek Zachodni w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-26 14:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr IX.80.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 października 2019 roku

 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Radomiu na kadencję 2020 r. do 2023 r.

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-26 14:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr IX.81.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 października 2019 roku

 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Radomiu na kadencję 2020 r. do 2023 r.

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-26 14:28, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr IX.82.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 października 2019 roku

 

w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-26 14:32, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr X.83.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 listopada 2019 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III.23.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2019-2030.

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-18 11:39, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr X.84.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 listopada 2019 roku

 

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2019.

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-18 11:42, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr X.85.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 listopada 2019 roku

 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2020.

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-18 11:46, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr X.86.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 listopada 2019 roku

 

w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Zameczek –Kolonia.

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-18 11:49, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr X.87.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 listopada 2019 roku

 

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-18 11:52, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr X.88.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 listopada 2019 roku

 

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 r.

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-18 12:25, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr X.89.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 listopada 2019 roku

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku.

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-18 12:28, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr X.90.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 listopada 2019 roku

 

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień, w tym podatku.

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-18 12:30, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr X.91.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 listopada 2019 roku

 

w sprawie: określenia inkasenta opłaty targowej

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-18 12:31, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr X.92.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 listopada 2019 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-18 12:34, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 

Uchwała Nr 27.393.2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 roku

 

w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr X.92.2019 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urzadzeń infrastruktury technicznej.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-27 11:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała Nr XI.93.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-13 09:55, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XI.94.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku

 

w sprawie  ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystane na cele rekareacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-13 10:03, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XI.95.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku

 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez cześć roku położonych na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-13 11:19, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XI.96.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku

 

w sprawie zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk

Załacznik nr 2 a

Załacznik nr 2 b

Załacznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-13 12:52, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XI.97.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku

 

w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-13 12:55, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XI.98.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-13 12:59, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XI.99.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku

 

w sprawie zamiaru połącznia samorządowych instytucji kultury: Gminnej Biblioteki  Publicznej w Przytyku i Gminnego Ośrodka Kultury w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-13 13:02, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XI.100.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku

 

w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia , określenia jej składu i wyboru przewodniczącego.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-13 13:09, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XI.101.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku

 

w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Przytyk na rok szkolny 2019/2020.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-13 13:12, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XI.102.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Przytyk na rok 2020.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-13 13:14, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XI.103.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w gminie Przytyk na rok 2020

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-13 13:17, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XI.104.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku

 

w sprawie ustalenia opłat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-13 13:21, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XI.105.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III.23.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na Lata 2019-2030.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-13 13:26, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XI.106.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku

 

w sprawie: zmiany w Uchwale budżetowej Gminy Przytyk na rok 2019

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-13 13:40, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XI.107.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały X.88.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 listopada 2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-13 13:43, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XI.108.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku

 

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2020-2030.

Objaśnienie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-13 13:48, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Budżetowa na rok 2020 Gminy Przytyk Nr XI.109.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Treść uchwały

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

Tabela Nr 1

Tabela Nr 2

Tabela Nr 3

Tabela Nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-13 14:00, wprowadzający: Wojciech Wrzecion