Uchwały » rok 2019

 


 

Uchwała Nr IV.25.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk

 

Prognoza oddziaływania na środowisko

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2A

Załącznik nr 2B

Załącznik nr 3

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-02-27 08:55, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr IV.26.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie powołania delegatów do Związku Gmin „Radomka”.

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-01 08:53, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr IV.27.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie wypłaty przez Gminę Przytyk odszkodowania za działkę gruntu nr 13/4, obręb Wólka Domaniowska wydzieloną pod drogę gminną.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-01 08:57, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr IV.28.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu na realizacje zadania publicznego.

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-01 08:59, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr IV.29.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat.

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-01 09:04, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr IV.30.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie: zmiana Uchwały Nr III.23.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2019-2030.

 

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-01 09:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr IV.31.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2019.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-01 09:15, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Uchwała Nr IV.32.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.

Załącznik nr 1

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-15 10:02, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

 

Uchwała Nr IV.33.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rozwoju i Finasów na rok 2019.

Załącznik nr 1

 

                                                                         Data wprowadzenia informacji: 2019-04-15 10:07, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Uchwała Nr IV.34.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej na rok 2019.

Załącznik nr 1

 

                                                                         Data wprowadzenia informacji: 2019-04-15 10:12, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Uchwała Nr V.32.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 4 marca 2019 roku..

 

w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów , terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-28 08:33, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VI.36.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie: nieodbębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołeckie

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-11 14:44, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VI.37.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr II.3.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-11 14:53, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VI.38.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr II.4.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla oso i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-11 14:58, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr VI.39.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytyk w 2019 roku.

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-11 15:02, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VI.40.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-11 15:04, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VI.41.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Dęba i Kolonia Dęba w gminie Przytyk.

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-11 15:07, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VI.42.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice w gminie Przytyk.

Analiza zasadności

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-11 15:10, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VI.43.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ew. nr.39 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-11 15:14, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VI.44.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2A

Załącznik nr 2B

Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-11 15:26, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VI.45.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie określenia przeznaczenia mienia, przejęcia należności i zobowiązań likwidacji jednostki budżetowej – Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyk

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-11 15:30, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr VI.46.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczyciel na 2019 rok oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia pobieranych przez szkoły wyższe lub placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształceni, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach Gminy Przytyk.

Załącznik Nr 1

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-12 07:45, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VI.47.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminne Przytyk oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.

Załącznik Nr 1

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-12 07:50, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Uchwała Nr VI.48.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr II.23.2018 Rady miny Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansów Gminy Przytyk na lata 2019-2030.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-15 14:31, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Uchwała Nr VI.49.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na 2019

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-12 08:03, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VI.50.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na realizację zadania publicznego.

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-12 08:06, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

 Uchwała Nr VI.51.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Radomskiego na realizacje zadnia publicznego.

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-12 08:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VI.52.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Radomskiego na realizacje zadnia publicznego.

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-12 08:11, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr VII.53.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przytyk wotum zaufania.

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-04 14:29, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VII.54.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Załącznik Nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-04 14:32, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VII.55.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Przytyk.  

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1a

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-04 14:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VII.56.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk – część A.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-04 14:40, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VII.57.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-04 14:43, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VII.58.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Załącznik Nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-04 14:45, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VII.59.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Przytyk za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-04 14:48, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VII.60.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr. III.23.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2018-2030.

Objaśnienie do uchwały

Załącznik Nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-04 14:52, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr VII.61.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2019.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-05 08:15, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VII.62.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 instytucji kultury.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-05 08:18, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr VII.63.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 zakładu opieki zdrowotnej.

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-05 08:20, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VII.64.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok i sprawozdania finansowego.

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-05 08:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VII.65.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 roku

 

w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-05 08:24, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VIII.66.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 14 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie nadania godności Honorowego Obywatela Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-27 11:28, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VIII.67.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 14 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie uchylenia uchwały Nr VII.56.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 21 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk – część A.

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-27 11:55, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr VIII.68.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 14 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk – część A.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-27 12:02, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VIII.69.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 14 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-27 12:07, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VIII.70.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 14 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-27 12:09, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VIII.71.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 14 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II.23.2018 rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na  lata 2019-2030.

Załącznik Nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-27 12:13, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr VIII.71.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 14 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2019

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-27 12:47, wprowadzający: Wojciech Wrzecion