Uchwały » rok 2023

 


 

Uchwala Nr XI,11.356.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 lutego 2023 roku


sprawie: nniany Uchwały Nr XI Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-13 15:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

UCHWAŁA Nr XLII.357.2023 RADY GMINY PRZYTYK z dnia 3 lutego 2023 roku


w sprawic zmian w Uchwalc Budżetowcj Gminy Przytyk na rok 2023.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-13 15:09, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

UCHWAŁA NR XLII.358.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 lutego 2023r.


w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-13 15:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

UCHWAŁA Nr XLII.359.2023 Rady Gnłiny Przytyk z dnia 3 lutego 2023 r.


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku i żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-13 15:11, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

UCHWAŁA NR XLII.360.2023 RADY GMINY PRZYTYK z dnia 3 lutego 2023 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr 11.2.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Moduł 1 i 2.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-13 15:12, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

UCHWAŁA Nr XLII.361.2023 RADY GMINY PRZYTYK z dnia 3 lutego 2023 r.


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przytyk w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-13 15:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

UCHWAŁA NR Nr XLII.362.2023 RADY GMINY PRZYTYK z 3 lutego 2023 r.


w sprawie powierzenia spółce komunalnej zadań własnych Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-13 15:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIII.363.2023 z dnia 27 lutego 2023 r.

 

w sprawie organizacji obsługi finansowo-księgowej i  administracyjnej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-06 14:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIII.364.2023 z dnia 27 lutego 2023 r.

 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 rok oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-06 14:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIII.365.2023 z dnia 27 lutego 2023 r.

 

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-06 14:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIII.366.2023 z dnia 27 lutego 2023 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 291 położonej w obrębie Żerdź, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-06 14:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIII.367.2023 z dnia 27 lutego 2023 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033.

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-06 14:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIII.369.2023 z dnia 27 lutego 2023 r.

 

w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-06 14:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIII.370.2023 z dnia 27 lutego 2023 r.

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A.

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-06 14:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIV.371.2023 z dnia 24 marca 2023 r.

 

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do szkół i placówek edukacyjnych.

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-06 12:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIV.372.2023 z dnia 24 marca 2023 r.

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytyk w 2023 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-06 12:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIV.373.2023 z dnia 24 marca 2023 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033.

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-06 12:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIV.374.2023 z dnia 24 marca 2023 r.

 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2023.

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-06 12:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIV.375.2023 z dnia 24 marca 2023 r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-06 12:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIV.376.2023 z dnia 24 marca 2023 r.

 

w sprawie zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-06 12:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIV.377.2023 z dnia 24 marca 2023 r.

 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości Żmijków.

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-06 12:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIV.378.2023 z dnia 24 marca 2023 r.

 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-06 12:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała nr XLV.379.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie  wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-05-05 17:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLV.380.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 122/5 położonej w obrębie Kolonia Glinice, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-05-05 17:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLV.381.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033.

Data wprowadzenia informacji: 2023-05-05 17:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLV.382.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2023.

Data wprowadzenia informacji: 2023-05-05 17:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała nr XLVI.383.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przytyk wotum zaufania.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.384.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.385.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.386.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Dęba i Kolonia Dęba w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.387.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 600/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.388.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 54/1 w obrębie ewidencyjnym Oblas w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.389.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu ewidencyjnego Słowików w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.390.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie przystąpienia Gminy Przytyk do Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.391.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek oraz przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.392.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko–Orlik 2012”.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.393.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.394.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2023.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.395.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok i sprawozdania finansowego.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.396 2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2022 roku zakładu opieki zdrowotnej.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.397.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 

 


 

Uchwała nr XLVII.398.2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033.

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-03 14:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XLVII.399.2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2023.

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-03 14:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XLVII.400.2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Radomskiego na realizację zadania publicznego.

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-03 14:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XLVII.401.2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

 

w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiej Policji informacji o kandydatach na ławników.

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-03 14:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XLVII.402.2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Przytyk oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-03 14:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XLVIII.403.2023 z dnia 15 września 2023 r.

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie podjęcia czynności zmierzających do wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu.

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-25 10:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr XLVIII.404.2023 z dnia 15 września 2023 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku OSP Dęba.

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-25 10:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr XLVIII.405.2023 z dnia 15 września 2023 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Przytyk a Miastem Radomiem w zakresie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Przytyk do Środowiskowych Domów Samopomocy w Radomiu ul. Sobótki 5, ul. Reja 5 oraz ul. Dzierzkowska 9.

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-25 10:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr XLVIII.406.2023 z dnia 15 września 2023 r.

 

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-25 10:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr XLVIII.407.2023 z dnia 15 września 2023 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033.

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-25 10:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr XLVIII.408.2023 z dnia 15 września 2023 r.

 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2023.

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-25 10:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr XLIX.409.2023 z dnia 6 października 2023 r.

 

uchylająca uchwałę nr XLVIII.406.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 15 września 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-06 12:34, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr XLIX.410.2023 z dnia 6 października 2023 r.

 

w sprawie stwierdzenia wyborów ławników na kadencję 2024-2027.

Data wprowadzenia informacji: 2023-10-06 12:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr L.411.2023 z dnia 10 listopada 2023 r.

 

w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+” z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-23 07:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr L.412.2023 z dnia 10 listopada 2023 r. 

 

w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-23 07:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr L.413.2023 z dnia 10 listopada 2023 r.

 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku i żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-23 07:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr L.414.2023 z dnia 10 listopada 2023 r.

 

w sprawie ustanowienia  Gminnego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole  i w domu” na lata 2024-2028”, Moduł 1 i 2.

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-23 07:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr L.415.2023 z dnia 10 listopada 2023 r.

 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-23 07:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr L.416.2023 z dnia 10 listopada 2023 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Przytyk w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-23 07:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr L.417.2023 z dnia 10 listopada 2023 r.

 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-23 07:56, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr L.418.2023 z dnia 10 listopada 2023 r.

 

w sprawie przyjęcia Koncepcji Inteligentnej Wsi dla miejscowości Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-23 07:56, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr L.419.2023 z dnia 10 listopada 2023 r.

 

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-23 07:57, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr L.420.2023 z dnia 10 listopada 2023 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień, w tym podatku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-23 07:57, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr L.421.2023 z dnia 10 listopada 2023 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-23 07:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr L.422.2023 z dnia 10 listopada 2023 r.

 

w sprawie obniżenia ceny zakupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2024 r.

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-23 07:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr L.423.2023 z dnia 10 listopada 2023 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033.

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-23 07:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr L.424.2023 z dnia 10 listopada 2023 r.

 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2023.

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-23 08:00, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr L.425.2023 z dnia 10 listopada 2023 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 7 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-23 08:00, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr L.426.2023 z dnia 10 listopada 2023 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 121 w obrębie ewidencyjnym Podgajek Zachodni w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-23 08:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr L.427.2023 z dnia 10 listopada 2023 r.

 

w sprawie powołania Komisji Statutowej.

Data wprowadzenia informacji: 2023-11-23 08:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

UCHWALA NR LI.428.2023 RADY GMINY PRZYTYK z dnia 24 listopada 2023 r.

 


w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przcbicgu

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-19 08:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwala Nr LI.429.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2023 roku


sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033.

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-19 08:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr LII.430.2023 z dnia 12 grudnia

 

w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Gminnej Straży Energetycznej.

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-19 08:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr LII.431.2023 z dnia 12 grudnia

 

w sprawie zmiany uchwały nr  XXXVI.261.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis dla przedsiębiorców po raz pierwszy inwestujących na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-19 08:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr LII.432.2023 z dnia 12 grudnia

 

w sprawie zmiany uchwały nr  XXXVI.260.2017 Rady Gminy w Przytyku z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis dla przedsiębiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości na terenie gminy Przytyk  kwotę powyżej 1 000 000 zł.

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-19 08:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr LII.433.2023 z dnia 12 grudnia

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033.

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-19 08:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr LII.434.2023 z dnia 12 grudnia

 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2023.

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-19 08:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr LII.435.2023 z dnia 12 grudnia

 

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-19 08:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr LII.436.2023 z dnia 12 grudnia

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.178.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Przytyku oraz Gminnej Biblioteki Publicznej z siedzibą w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-19 08:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr LII.437.2023 z dnia 12 grudnia

 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-19 08:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr LII.438.2023 z dnia 12 grudnia

 

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Data wprowadzenia informacji: 2023-12-19 08:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr LIII.439.2023 z dnia 29 grudnia

 

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-09 17:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Uchwała nr LIII.440.2023 z dnia 29 grudnia

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Cichej w obrębie geodezyjnym Podgajek Wschodni w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-09 17:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Uchwała nr LIII.441.2023 z dnia 29 grudnia

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2024-2034.

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-09 17:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Uchwała nr LIII.442.2023 z dnia 29 grudnia

 

w sprawie  uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-09 17:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Uchwała nr LIII.443.2023 z dnia 29 grudnia

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033.

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-09 17:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Uchwała nr LIII.444.2023 z dnia 29 grudnia

 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2023.

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-09 17:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Uchwała nr LIII.445.2023 z dnia 29 grudnia

 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-09 17:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Uchwała nr LIII.446.2023 z dnia 29 grudnia

 

w sprawie udzielenia dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Wawrzyńca we Wrzosie na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-09 17:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Uchwała nr LIII.447.2023 z dnia 29 grudnia

 

w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia „Przystań nad Radomką”.

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-09 17:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

 

Uchwała nr LIII.448.2023 z dnia 29 grudnia

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na lata  2024-2027.

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-09 17:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Uchwała nr LIII.449.2023 z dnia 29 grudnia

 

w sprawie zaopiniowania projektu ,,Koncepcja Inteligentnej Wsi dla miejscowości Przytyk’’

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-09 17:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl