Uchwały » rok 2023

 


 

Uchwala Nr XI,11.356.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 lutego 2023 roku


sprawie: nniany Uchwały Nr XI Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-13 15:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

UCHWAŁA Nr XLII.357.2023 RADY GMINY PRZYTYK z dnia 3 lutego 2023 roku


w sprawic zmian w Uchwalc Budżetowcj Gminy Przytyk na rok 2023.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-13 15:09, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

UCHWAŁA NR XLII.358.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 lutego 2023r.


w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-13 15:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

UCHWAŁA Nr XLII.359.2023 Rady Gnłiny Przytyk z dnia 3 lutego 2023 r.


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku i żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-13 15:11, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

UCHWAŁA NR XLII.360.2023 RADY GMINY PRZYTYK z dnia 3 lutego 2023 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr 11.2.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Moduł 1 i 2.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-13 15:12, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

UCHWAŁA Nr XLII.361.2023 RADY GMINY PRZYTYK z dnia 3 lutego 2023 r.


w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przytyk w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-13 15:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

UCHWAŁA NR Nr XLII.362.2023 RADY GMINY PRZYTYK z 3 lutego 2023 r.


w sprawie powierzenia spółce komunalnej zadań własnych Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2023-02-13 15:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIII.363.2023 z dnia 27 lutego 2023 r.

 

w sprawie organizacji obsługi finansowo-księgowej i  administracyjnej dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-06 14:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIII.364.2023 z dnia 27 lutego 2023 r.

 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 rok oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-06 14:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIII.365.2023 z dnia 27 lutego 2023 r.

 

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-06 14:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIII.366.2023 z dnia 27 lutego 2023 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 291 położonej w obrębie Żerdź, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-06 14:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIII.367.2023 z dnia 27 lutego 2023 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033.

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-06 14:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIII.369.2023 z dnia 27 lutego 2023 r.

 

w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-06 14:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIII.370.2023 z dnia 27 lutego 2023 r.

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A.

Data wprowadzenia informacji: 2023-03-06 14:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIV.371.2023 z dnia 24 marca 2023 r.

 

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do szkół i placówek edukacyjnych.

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-06 12:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIV.372.2023 z dnia 24 marca 2023 r.

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytyk w 2023 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-06 12:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIV.373.2023 z dnia 24 marca 2023 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033.

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-06 12:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIV.374.2023 z dnia 24 marca 2023 r.

 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2023.

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-06 12:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIV.375.2023 z dnia 24 marca 2023 r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-06 12:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIV.376.2023 z dnia 24 marca 2023 r.

 

w sprawie zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-06 12:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIV.377.2023 z dnia 24 marca 2023 r.

 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę rodzaju miejscowości Żmijków.

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-06 12:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLIV.378.2023 z dnia 24 marca 2023 r.

 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-04-06 12:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała nr XLV.379.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie  wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-05-05 17:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLV.380.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 122/5 położonej w obrębie Kolonia Glinice, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-05-05 17:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLV.381.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033.

Data wprowadzenia informacji: 2023-05-05 17:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLV.382.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2023.

Data wprowadzenia informacji: 2023-05-05 17:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała nr XLVI.383.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przytyk wotum zaufania.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.384.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.385.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.386.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Dęba i Kolonia Dęba w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.387.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 600/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.388.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 54/1 w obrębie ewidencyjnym Oblas w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.389.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu ewidencyjnego Słowików w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.390.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie przystąpienia Gminy Przytyk do Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.391.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek oraz przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu taksówkami na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.392.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko–Orlik 2012”.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.393.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.394.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2023.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.395.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok i sprawozdania finansowego.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.396 2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2022 roku zakładu opieki zdrowotnej.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Uchwała nr XLVI.397.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.

 

w sprawie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2023-07-10 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 
Uchwała nr XLVII.398.2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033.

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-03 14:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała nr XLVII.399.2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2023.

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-03 14:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała nr XLVII.400.2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Radomskiego na realizację zadania publicznego.

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-03 14:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała nr XLVII.401.2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

 

w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiej Policji informacji o kandydatach na ławników.

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-03 14:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała nr XLVII.402.2023 z dnia 31 lipca 2023 r.

 

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Przytyk oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Data wprowadzenia informacji: 2023-08-03 14:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała nr XLVIII.403.2023 z dnia 15 września 2023 r.

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie podjęcia czynności zmierzających do wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu.

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-25 10:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

Uchwała nr XLVIII.404.2023 z dnia 15 września 2023 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku OSP Dęba.

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-25 10:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

Uchwała nr XLVIII.405.2023 z dnia 15 września 2023 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Przytyk a Miastem Radomiem w zakresie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Przytyk do Środowiskowych Domów Samopomocy w Radomiu ul. Sobótki 5, ul. Reja 5 oraz ul. Dzierzkowska 9.

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-25 10:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

Uchwała nr XLVIII.406.2023 z dnia 15 września 2023 r.

 

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-25 10:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

Uchwała nr XLVIII.407.2023 z dnia 15 września 2023 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.344.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033.

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-25 10:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

Uchwała nr XLVIII.408.2023 z dnia 15 września 2023 r.

 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2023.

Data wprowadzenia informacji: 2023-09-25 10:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl