Uchwały » rok 2015

 


 

Uchwała Nr V.16.2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.

 

w sprawie powołania delegatów do Związku Gmin "Radomka"

Data wprowadzenia informacji: 2015-03-04 14:14, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr V.17.2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2015-2023

Data wprowadzenia informacji: 2015-03-09 14:30, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr V.18.2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.

 

Uchwała Budżetowa Gminy Przytyk na rok 2015

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2015-03-12 12:32, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr V.19.2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015

Data wprowadzenia informacji: 2015-03-12 12:33, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr V.20.2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rozwoju i Finansów na rok 2015

Data wprowadzenia informacji: 2015-03-12 12:35, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr V.21.2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej na rok 2015

Data wprowadzenia informacji: 2015-03-12 12:37, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr VI.22.2015 z dnia 5 marca 2015 r.

 

w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-27 08:37, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr VI.23.2015 z dnia 5 marca 2015 r.

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytyk w 2015 r.

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-27 08:39, wprowadzający: Maciej Fokt

 


 

Uchwała Nr VI.24.2015 z dnia 5 marca 2015 r.

 

w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-27 08:40, wprowadzający: Maciej Fokt

 


 

Uchwała Nr VI.25.2015 z dnia 5 marca 2015 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały V.17.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2015-2023

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-27 08:42, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr VI.26.2015 z dnia 5 marca 2015 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr V.18.2015 Gminy Przytyk na 2015 rok z dnia 22 stycznia 2015 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-27 08:45, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr VI.27.2015 z dnia 5 marca 2015 r.

 

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-27 08:47, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr VI.28.2015 z dnia 5 marca 2015 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Radomskiego na realizację zadania publicznego.

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-27 08:49, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr VI.29.2015 z dnia 5 marca 2015 r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Przytyk na okres od dnia 01.04.2015 do 31.03.2016 r.

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-27 08:53, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr VII.30.2015 z dnia 31 marca 2015 r.

 

w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-27 08:55, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr VII.31.2015 z dnia 31 marca 2015 r.

 

w sprawie: przyjęcia regulaminu korzystania z ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Przytyk, będącego własnością Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-27 08:57, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr VII.32.2015 z dnia 31 marca 2015 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały V.17.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2015-2023

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-27 08:59, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr VII.33.2015 z dnia 31 marca 2015 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr V.18.2015 Gminy Przytyk na 2015 rok z dnia 22 stycznia 2015 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-27 09:02, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr VII.34.2015 z dnia 31 marca 2015 r.

 

w sprawie zmiay uchwały Nr VI.24.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 5 marca 2015 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-27 09:06, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr VIII.35.2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.

 

w sprawie zmiany uchwały V.17.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2015-2023.

Data wprowadzenia informacji: 2015-07-02 13:56, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr VIII.36.2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej NrV.18.2015 Rady Gminy Przytyk na 2015 rok z dnia 22 stycznia 2015 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2015-07-02 13:58, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr VIII.37.2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Radomskiego na realizację zadania publicznego.

Data wprowadzenia informacji: 2015-07-02 13:58, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr VIII.38.2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok instytucji kultury.

Data wprowadzenia informacji: 2015-07-02 14:00, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr VIII.39.2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok zakładu opieki zdrowotnej.

Data wprowadzenia informacji: 2015-07-02 14:01, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr VIII.40.2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.

 

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok i spawozdania finansowego.

Data wprowadzenia informacji: 2015-07-02 14:02, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr VIII.41.2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.

 

w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2015-07-02 14:03, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr VIII.42.2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.

 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2015-07-02 14:05, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr VIII.43.2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.

 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2015-07-02 14:06, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr VIII.44.2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.

 

w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej prowadzonych przez Gminę Przytyk placówek oświatowych.

Data wprowadzenia informacji: 2015-07-02 14:09, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr VIII.45.2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.

 

w sprawie przystąpienia Gminy Przytyk do Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" z siedzibą w Radomiu.

Data wprowadzenia informacji: 2015-07-02 14:11, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr VIII.46.2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.

 

w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji oraz ustalania stawek dotacji dla przedszkoli niepublicznych zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Przytyk przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Data wprowadzenia informacji: 2015-07-02 14:13, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr VIII.47.2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.

 

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usuięcia naruszenia prawa w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym.

Data wprowadzenia informacji: 2015-07-02 14:15, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr IX.48.2015 z dnia 15 lipca 2015 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały V.17.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2015-2023

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-13 22:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr IX.49.2015 z dnia 15 lipca 2015 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr V.18.2015 Gminy Przytyk na 2015 rok z dnia 22 stycznia 2015 roku

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-13 23:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr IX.50.2015 z dnia 15 lipca 2015 r.

 

w sprawie zaciągnięcia w 2015 roku kredytu długoterminowego

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-13 23:09, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr IX.51.2015 z dnia 15 lipca 2015 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-13 23:11, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr IX.52.2015 z dnia 15 lipca 2015 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w Gminie Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-13 23:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr IX.53.2015 z dnia 15 lipca 2015 r.

 

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-13 23:16, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr X.54.2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

 

w sprawie uchylenia części Uchwały Nr IX.49.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 15 czerwca 2015 roku

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-13 22:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 

 


 

Uchwała Nr X.55.2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr IX.50.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia w 2015 roku kredytu długoterminowego

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-13 23:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr X.56.2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr V.17.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2015-2023

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-13 23:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr X.57.2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr V.18.2015 Gminy Przytyk na 2015 rok z dnia 22 stycznia 2015 roku

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-13 23:29, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr X.58.2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

 

w sprawie trybu rozdzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrani i wykorzystania

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-13 23:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr X.59.2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z gminą Wieniawą i Gminą Golanów

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-13 23:34, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr X.60.2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

 

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiej Policji informacji o kandydatach na ławników

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-13 23:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr X.61.2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

 

w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność Gminy Przytyk i nabytych przez Gminę Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-13 23:40, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr X.62.2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

 

w sprawie ustanowienia wyróżnienia "Zasłużony dla Gminy Przytyk"

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-13 23:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XI.63.2015 z dnia 9 września 2015 r.

 

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonych na terenie Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-31 12:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XI.64.2015 z dnia 9 września 2015 r.

 

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Podgajek

 

Załącznik do Uchwały Nr XI.64.2015 z dnia 9 września 2015 r.

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-31 13:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XI.65.2015 z dnia 9 września 2015 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-31 14:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XI.66.2015 z dnia 9 września 2015 r.

 

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-31 14:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XI.68.2015 z dnia 9 września 2015 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr V.17.2015 Rady Gminy Przytk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2015-2023

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-31 14:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XI.69.2015 z dnia 9 września 2015 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr V.18.2015 Gminy Przytyk z dnia 2 stycznia 2015 roku

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-31 14:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XI.70.2015 z dnia 9 września 2015 r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonanie zadań przez Wójta Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-31 14:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XI.71.2015 z dnia 9 września 2015 r.

 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Ogręgowego w Radomiu na kadencję od 2016r. - do 2019r.

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-31 14:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XI.72.2015 z dnia 9 września 2015 r.

 

w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Radomiu

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-31 14:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XII.73.2015 z dnia 21 października 2015 r.

 

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 roku

 

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-03 10:00, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XII.74.2015 z dnia 21 października 2015 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV.128.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie regulminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-03 10:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XII.75.2015 z dnia 21 października 2015 r.

 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów mieszkalno usługowych w miejscowości Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-03 10:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XII.76.2015 z dnia 21 października 2015 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr V.12.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2015 - 2023.

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-03 10:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XII.77.2015 z dnia 21 października 2015 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr V.18.2015 Gminy Przytyk na 2015 rok z dnia 22 stycznia 2015 roku

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-03 10:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XII.78.2015 z dnia 21 października 2015 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-03 10:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XIII.79.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

 

w sprawie uchwalenia "Koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Ggminy Przytyk"

Załączniki

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-31 10:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XIII.80.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-31 10:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XIII.81.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-31 10:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XIII.82.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2016 r.

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-31 10:33, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XIII.83.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku.

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-31 10:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XIII.84.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku.

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-31 10:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XIII.85.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

 

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-31 10:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XIII.86.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-31 10:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XIII.87.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

 

w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-31 10:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XIII.88.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr V.17.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2015 - 2023.

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-31 10:56, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XIII.89.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr V.18.2015 Gminy Przytyk na 2015 rok z dnia 22 stycznia 2015 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-31 10:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XIII.90.2015 z dnia 24 listopada 2015 r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-31 11:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XIII.91.2015 z dnia 14 grudnia 2015 r.

 

w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przytyk na lata 2015 - 2020

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przytyk na lata 2015 - 2020

Data wprowadzenia informacji: 2016-01-11 11:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XIII.92.2015 z dnia 14 grudnia 2015 r.

 

w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.

Data wprowadzenia informacji: 2016-01-11 11:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XIII.93.2015 z dnia 14 grudnia 2015 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.84.2015 Rady Gminy w Przytyku z dnia 24 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku.

Data wprowadzenia informacji: 2016-01-11 11:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XIII.94.2015 z dnia 14 grudnia 2015 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr V.17.2015 Rady Gminy Przytyk z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2015 - 2023

Data wprowadzenia informacji: 2016-01-11 11:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XIII.95.2015 z dnia 14 grudnia 2015 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr V.18.2015 Gminy Przytyk na 2015 rok z dnia 22 stycznia 2015 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2016-01-11 11:56, wprowadzający: Paweł Wójtowicz