Uchwały » rok 2013

 


 

Uchwała Nr XXVIII.146.2013 z dnia 25 marca 2013r

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Data wprowadzenia informacji: 2013-18-04 22:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXVIII.147.2013 z dnia 25 marca 2013r

w sprawie zatwierdzenia "Planu odnow miejscowości Zameczek Kolonia na lata 2013 - 2020

Data wprowadzenia informacji: 2013-18-04 23:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXVIII.148.2013 z dnia 25 marca 2013r

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

Data wprowadzenia informacji: 2013-19-04 09:33, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XXVIII.149.2013 z dnia 25 marca 2013r

w sprawie wyboru metod obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Data wprowadzenia informacji: 2013-19-04 09:44, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXVIII.150.2013 z dnia 25 marca 2013r

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

Data wprowadzenia informacji: 2013-19-04 09:54, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XXVIII.151.2013 z dnia 25 marca 2013r

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie Gminy Przytyk oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Data wprowadzenia informacji: 2013-04-21 18:12, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXVIII.152.2013 z dnia 25 marca 2013r

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Data wprowadzenia informacji: 2013-04-22 00:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXVIII.153.2013 z dnia 25 marca 2013r

w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Data wprowadzenia informacji: 2013-04-22 00:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXVIII.154.2013 z dnia 25 marca 2013r

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013

Data wprowadzenia informacji: 2013-04-22 00:40, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXVIII.155.2013 z dnia 25 marca 2013r

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rozwoju i Finansw na rok 2013

Data wprowadzenia informacji: 2013-04-22 00:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXVIII.156.2013 z dnia 25 marca 2013r

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Edukacj, Kultury i Kultury Fizycznej na rok 2013

Data wprowadzenia informacji: 2013-04-22 00:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXVIII.157.2013 z dnia 25 marca 2013r

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXVII.137.2012 Gminy Przytyk na 2013 rok z dnia 28 grudnia 2012 roku

Data wprowadzenia informacji: 2013-04-22 00:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXVIII.158.2013 z dnia 25 marca 2013

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII.136.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012 roku w Sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2012-2020

Data wprowadzenia informacji: 2013-04-22 00:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXVIII.159.2013 z dnia 25 marca 2013r

w sprawie przyjęcia programu opieku nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytyk w 2013 r.

Data wprowadzenia informacji: 2013-04-22 00:56, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXVIII.160.2013 z dnia 25 marca 2013r

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX.109.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2013-04-22 01:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXVIII.161.2013 z dnia 25 marca 2013r

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XX.110.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie

Data wprowadzenia informacji: 2013-04-22 01:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXVIII.162.2013 z dnia 25 marca 2013

w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2013-04-22 01:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXIX.163.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXVII.137.2012 Gminy Przytyk na 2013 rok z dnia 28 grudnia 2012 roku

Data wprowadzenia informacji: 2013-05-09 13:28, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXIX.164.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.136.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2013 -2022

Data wprowadzenia informacji: 2013-05-09 13:33, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXIX.165.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżet Unii Europejskiej

Data wprowadzenia informacji: 2013-05-09 13:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXIX.166.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r

 

zmieniająca uchwałę (uchwała Nr XX/113/09 Rady Gminy w Przytyku z dnia 20 lutego 2009 r, Uchwała VI/35/07 Rady Gminy w Przytyku z dnia 25 kwietnia 2007 r.) w sprawie przyjęcia "Regulaminu Targowiska w Przytyku"

Data wprowadzenia informacji: 2013-05-09 13:40, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXIX.167.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r

 

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonych na terenie Gminy Przytyk

 

Data wprowadzenia informacji: 2013-05-09 13:43, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XXIX.168.2013 z dnia 26 kwietnia 2013r

 

w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzeszczowie imienia Kornela Makuszyńskiego

Data wprowadzenia informacji: 2013-05-09 13:46, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XXX.169.2013 z dnia 27 czerwca 2013r

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok instytucji kultury

Data wprowadzenia informacji: 2013-07-22 19:09, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXX.170.2013 z dnia 27 czerwca 2013r

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok zakładu opieki zdrowotnej

Data wprowadzenia informacji: 2013-07-22 19:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXX.171.2013 z dnia 27 czerwca 2013r

 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Data wprowadzenia informacji: 2013-07-22 19:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXX.172.2013 z dnia 27 czerwca 2013r

 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

Data wprowadzenia informacji: 2013-07-22 19:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXX.173.2013 z dnia 27 czerwca 2013r

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.136.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2013 - 2020

Data wprowadzenia informacji: 2013-07-22 19:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXX.174.2013 z dnia 27 czerwca 2013r

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXVII.137.2012 Gminy Przytyk za 2013 rok z dnia 28 grudnia 2012 roku

Data wprowadzenia informacji: 2013-07-22 19:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXX.175.2013 z dnia 27 czerwca 2013r

 

w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Jedlińsk

Data wprowadzenia informacji: 2013-07-22 20:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXX.176.2013 z dnia 27 czerwca 2013r

 

w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Radomskiemu na realizację zadania publicznego

Data wprowadzenia informacji: 2013-07-22 20:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXX.177.2013 z dnia 27 czerwca 2013r

 

w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku kredytu długoterminowego

Data wprowadzenia informacji: 2013-07-22 20:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXX.178.2013 z dnia 27 czerwca 2013r

 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Jesteśmy za indywidualnością", POKL.09.01.02-14-258/13 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramac Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapisał Ludzki

Data wprowadzenia informacji: 2013-07-22 20:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXX.179.2013 z dnia 27 czerwca 2013r

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przytyk na lata 2013 - 2018

Data wprowadzenia informacji: 2013-07-22 21:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXX.180.2013 z dnia 27 czerwca 2013r

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015

Data wprowadzenia informacji: 2013-07-22 21:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXX.181.2013 z dnia 27 czerwca 2013r

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Data wprowadzenia informacji: 2013-07-22 21:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXX.182.2013 z dnia 27 czerwca 2013r

 

w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie

Data wprowadzenia informacji: 2013-07-22 21:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXX.183.2013 z dnia 27 czerwca 2013r

 

w sprawie zawarcia umowy partnerskiej z Miastem Radomiem

Data wprowadzenia informacji: 2013-07-22 21:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXI.184.2013 z dnia 30 sierpnia 2013r

 

w sprawie zmiany Uchwały XXVII.136.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2013-2022

Data wprowadzenia informacji: 2013-09-14 19:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXI.185.2013 z dnia 30 sierpnia 2013r

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXVII.137.2012 Gminy Przytyk na 2013 rok z dnia 28 grudnia 2012 roku

Data wprowadzenia informacji: 2013-09-14 19:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXII.186.2013 z dnia 23 września 2013r

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały dotyczącej połączenia Samodzielnych Publicznych Zadładów Opieki Zdrowotnej

Data wprowadzenia informacji: 2013-09-25 11:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


Uchwała Nr XXXII.187.2013 z dnia 23 września 2013r

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII136.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2013 - 2022

Data wprowadzenia informacji: 2013-10-03 17:40, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXII.188.2013 z dnia 23 września 2013r

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXVII.137.2012 Gminy Przytyk na 2013 rok z dnia 28 grudnia 2012 roku

Data wprowadzenia informacji: 2013-10-03 17:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXII.189.2013 z dnia 23 września 2013r

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielenia i rozmiaru zniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu lub szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Przytyk, przyznawania zwolnień z realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

Data wprowadzenia informacji: 2013-09-25 11:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXII.190.2013 z dnia 23 września 2013r

 

w sprawie zamiany działek

Data wprowadzenia informacji: 2013-09-25 11:27, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXII.191.2013 z dnia 23 września 2013r

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2013-09-25 11:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXIV.192.2013 z dnia 28 listopada 2013r

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.136.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2012-2020

Data wprowadzenia informacji: 2013-12-20 12:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXIV.193.2013 z dnia 28 listopada 2013r

 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014

Data wprowadzenia informacji: 2013-12-19 00:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXIV.194.2013 z dnia 28 listopada 2013r

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku

Data wprowadzenia informacji: 2013-12-19 00:11, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXIV.195.2013 z dnia 28 listopada 2013r

 

w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na rok 2014 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień, w tym podatku

Data wprowadzenia informacji: 2013-12-19 00:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXIV.196.2013 z dnia 28 listopada 2013r

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII.136.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2013-2022

Data wprowadzenia informacji: 2013-12-19 00:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXIV.197.2013 z dnia 28 listopada 2013r

 

w sprawie zmiany Uchwału Budżetowej Nr XXVII.137.2012 Gminy Przytyk na 2013 rok z dnia 28 grudnia 2012 roku

Data wprowadzenia informacji: 2013-12-19 00:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXIV.198.2013 z dnia 28 listopada 2013r

 

w sprawie przystąpienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w sołectwie Kaszewska Wola

Data wprowadzenia informacji: 2013-12-19 00:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXIV.199.2013 z dnia 28 listopada 2013r

 

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 roku

Data wprowadzenia informacji: 2013-12-19 00:40, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXIV.200.2013 z dnia 28 listopada 2013r

 

w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2013-12-19 00:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 

 


 

Uchwała Nr XXXIV.201.2013 z dnia 23 grudnia 2013r

 

w sprawie połączenia Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Data wprowadzenia informacji: 2013-12-23 22:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVI.202.2013 z dnia 30 grudnia 2013r

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Data wprowadzenia informacji: 2014-01-08 13:32, wprowadzający: Maciej Fokt

 


 

Uchwała Nr XXXVI.203.2013 z dnia 30 grudnia 2013r

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.136.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2013-2022.

Data wprowadzenia informacji: 2014-01-08 13:37, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr XXXVI.204.2013 z dnia 30 grudnia 2013r

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXVII.137.2012 Gminy Przytyk na 2013 rok z dnia 28 grudnia 2012 roku

Data wprowadzenia informacji: 2014-01-08 13:45, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXXVI.205.2013 z dnia 30 grudnia 2013r

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2014-2022

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2014-01-08 13:48, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXXVI.206.2013 z dnia 30 grudnia 2013r

Uchwała Budżetowa Gminy Przytyk na 2014 rok

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2014-01-08 13:51, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXXVI.207.2013 z dnia 30 grudnia 2013r

 

w sprawie przeznaczenia do dzieżawy nieruchomości położonych na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2014-01-08 13:54, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXXVI.208.2013 z dnia 30 grudnia 2013r

 

w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego ZAkładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2014-01-08 13:56, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXXVI.209.2013 z dnia 30 grudnia 2013r

 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Przytyk oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2014-01-08 13:59, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXXVI.210.2013 z dnia 30 grudnia 2013r

 

w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2014-01-08 14:02, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXXVI.211.2013 z dnia 30 grudnia 2013r

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014.

Data wprowadzenia informacji: 2014-01-08 14:06, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr XXXVI.212.2013 z dnia 30 grudnia 2013r

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rozwoju i Finansów na rok 2014

Data wprowadzenia informacji: 2014-01-08 14:09, wprowadzający: Maciej Fokt
 

 Uchwała Nr XXXVI.213.2013 z dnia 30 grudnia 2013r

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej na rok 2014

Data wprowadzenia informacji: 2014-01-08 14:11, wprowadzający: Maciej Fokt