Kategoria: Ogłoszenia

 

Ogłoszenie

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO NAJMU NR 1/2018

 

Wójt Gminy Przytyk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących grunty niezabudowane będące własnością Gminy Przytyk, przeznaczone do najmu w trybie bezprzetargowym, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm. ) oraz Uchwały Rady Gminy w Przytyku Nr XXXVII.269.2017 r. z dnia 29 grudnia 2017 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-04 13:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


 

Obwieszczenie

 

Urząd Gminy w Przytyku  zawiadamia, że  w dniu 18 grudnia 2017r  zostało   wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie  sieci elektroenergetycznej w m.Krzyszkowice gm.Przytyk – RE Radom, przebudowa  linii napowietrznej NN(ok.27MB) przebudowa słupa NN ( 1 szt.) którego inwestorem jest;PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,

ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-05 16:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie


Urząd Gminy w Przytyku  zawiadamia, że  w dniu 18 grudnia 2017r  zostało   wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Młódnice na działkach nr ewid.gr 380, 383/1 której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-09 15:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie


o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa sieci energetycznej średniego napięcia /15kV/ przewidzianej do realizacji: w obrębie geodezyjnym: 0030 Sukowska Wola, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-12 22:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

Urząd Gminy w Przytyku  zawiadamia, że  w dniu 02 stycznia 2018 r  zostało   wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:  Budowie drogi gminnej nr 350912W w miejscowości Suków na działkach nr ewid.gr 139, 186 której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-17 20:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego  pod nazwą: Przebudowa  sieci elektroenergetycznej w m.Krzyszkowice gm.Przytyk – RE Radom, przebudowa  linii napowietrznej NN(ok.27MB) przebudowa słupa NN ( 1 szt.) którego inwestorem jest: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin.

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-14 16:57, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego  pod nazwą: Budowa drogi wewnętrznej przewidzianej do realizacji:

w obrębie geodezyjnym: 0018 Młódnice, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk,na działce nr ewid.: 380, 383/1 której inwestorem jest GMINA PRZYTYK, woj. Mazowieckie 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57.

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-15 20:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Ogłoszenie

 

o udzieleniu zanówienia na wykonanie inwestycji pn. Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-16 21:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 


 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przytyk uchwały Nr XXXVI.251.2017 z dni 3 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ew. nr 39 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-20 15:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NR 1/2018

 

W Ó J T

G M I N Y   P R Z Y T Y K

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytyku wywiesza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Nr 1/2018. W wykazie przeznacza się do dzierżawy części działek nr: 9/4, 9/5, 9/6, 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 11/2 położonych Słowikowie, gm. Przytyk, wchodzące w skład kompleksu Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego. Wykaz będzie wywieszony od dnia 20.02.2018 r. do 16.03.2018 r.

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-20 19:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NR 1/2018

 

W Ó J T

G M I N Y   P R Z Y T Y K

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytyku wywiesza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Nr 1/2018. W wykazie przeznacza się do sprzedaży działki: nr 155/4, nr 155/5 położone w obrębie Podgajek Zachodni, nr 61/2 w obrębie Goszczewice, gm. Przytyk. Wykaz będzie wywieszony od dnia 20.02.2018 r. do 16.03.2018 r.

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-20 19:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji nr 3.2018 lokalizacji inwestycji celu publicznego  pod nazwą: Budowa drogi gminnej Nr 350912 W przewidzianej do realizacji: w obrębie geodezyjnym: 0029 Suków, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, na działkach nr ewid.: 139, 186 której inwestorem jest GMINA PRZYTYK, woj. Mazowieckie 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57.

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-21 18:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 

 


 

Obwieszczenie

 

Urząd Gminy w Przytyku  zawiadamia, że  w dniu 14 lutego 2018r.  zostało   wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Suków na działce nr ewid. gr 186 której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-01 13:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Ogłoszenie

 

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego  pod nazwą: Budowa drogi gminnej  wewnętrznej w miejscowości Suków w obrębie geodezyjnym: 0029 Suków, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, na działkach nr ewid.: 186

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-19 20:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

Urząd Gminy w Przytyku  zawiadamia, że  w dniu 08 lutego 2018 r  zostało   wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowa drogi wewnętrznej  przewidzianej do realizacji:

w obrębie geodezyjnym: 0032 Stefanów, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk,na działkach nr ewid.: 330, 359, 360, 361, 363/1, 365, 367, 369, 373, 375, 377, 379, 381/1, 381/2, 381/3, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396/1, 396/2, 398, 400

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-19 20:12, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Zawiadomienie 

 

Zgodnie z artykułem 17 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 32 poz . 191 ze zm.) Komisja Inwentaryzacyjna ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji.

Spis inwentaryzacyjny obejmuje działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami:

  1. 451- położona w obrębie Żerdź

Ze spisem inwentaryzacyjnym można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Przytyku ul. Zachęta 57, pokój 35, I piętro w godzinach 7.30-15.30 w okresie 30-tu dni od wyłożenia tj. od 20.03.2018 r. do 23.04.2018 r.

Jednocześnie informuje się, że osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym w zakresie nieruchomości objętych spisem może zgłaszać zastrzeżenia podlegające rozpatrzeniu przez Komisję Inwentaryzacyjną.

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-20 20:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3336 Wieniawa - Jedlińsk, odc. Przytyk - Sukowska Wola"

Data wprowadzenia informacji: 2018-03-23 23:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Ogłoszenie

 

o udzieleniu zanówienia na  wykonanie inwestycji pn. „Budowa parkingu w miejscowości Podgajek”

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-04 21:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

W Ó J T

G M I N Y   P R Z Y T Y K

ogłasza

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 10.00 w dniu 16.05.2018 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna.

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki nr 61/2 o pow. 0,0566 ha

Obręb ewidencyjny Goszczewice, gm. Przytyk,

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem sklepu, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności (budynek nie jest przedmiotem sprzedaży). Aktualnie Gmina Przytyk nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren.

Dokument potwierdzający własność: Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 672/R/2016 z dnia 11 maja 2016 r.

                             Cena nieruchomości          -              5.800,00 zł

                              Wadium                                -              600,00 zł.

                             Postąpienie – nie mniej niż              60,00 zł . 

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-10 19:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

 

W Ó J T

G M I N Y   P R Z Y T Y K

ogłasza

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 9.30 w dniu 16.05.2018 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki nr 155/4 o pow. 0,1956 ha

Obręb ewidencyjny Podgajek Zachodni, gm. Przytyk,

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, w kształcie wydłużonego prostokąta, przyległa do drogi gruntowej. Zgodnie z Uchwała Nr XXXII.226.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego […] działka znajduje się na terenie o symbolu 1MU- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług.

Dokument potwierdzający własność: Decyzja Wojewody Mazowieckiego WRR-R-77101/55/05DK

                              Cena nieruchomości          -              66.000,00 zł

                              Wadium                                -              6.600,00 zł.

                              Postąpienie – nie mniej niż              660,00 zł .   

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-10 19:09, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

 

W Ó J T

G M I N Y   P R Z Y T Y K

ogłasza

 

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 9.00 w dniu 16.05.2018 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki nr 155/5 o pow. 4,8554 ha

Obręb ewidencyjny Podgajek Zachodni, gm. Przytyk,

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, w kształcie wydłużonego prostokąta, przyległa do drogi gruntowej. Zgodnie z Uchwała Nr XXXII.226.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego […] działka znajduje się na terenie o symbolu 1R- tereny rolne.

Dokument potwierdzający własność: Decyzja Wojewody Mazowieckiego WRR-R-77101/55/05DK

                              Cena nieruchomości          -              161.500,00 zł

                              Wadium                                -              16.000,00 zł.

                              Postąpienie – nie mniej niż              1.620,00 zł .   

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-10 19:11, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Obwieszczenie

 

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w Gminie Przytyk - część A w zakresie terenu 10MU

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-11 09:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przytyk uchwały Nr XXXIX.298.2018 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część B.

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-19 09:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Ogłoszenie

 

Informuje, że w trybie zapytania ofertowego z dnia 27.02.2018 na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w miejscowości Przytyk” została zawarta umowa Nr 73.2018  w dniu 19 kwietnia 2018r.  o wartości brutto;  89.496,12 PLN  (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć 12/100 złotych )  z Wykonawcą: P.H.U. „DRUG-BUD” Jakubczyk Bożenna, ul. Kochanowskiego 173, 26-432 Wieniawa

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-19 15:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. " Rozbudowa i przebudowa sieci średniego i niskiego napięci w miejscowościach Suków i Sukowska Wola"

Data wprowadzenia informacji: 2018-04-26 14:58, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obiwieszczenie

 

Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przytyk uchwały Nr XXXIX.298.2018 z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

 

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-05-07 11:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

 

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Data wprowadzenia informacji: 2018-05-09 21:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszcznie

 

Na podstawie art. 49 i 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( j.t. Dz. U. 2017.1257 ze zm. ),  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.. Dz. U. z 2016r. , poz. 778 z późn. zm.) – Urząd Gminy w Przytyku  zawiadamia, że  zebrał wszystkie materiały i uzgodnienia  w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowa drogi wewnętrznej  przewidzianej do realizacji:

w obrębie geodezyjnym: 0032 Stefanów, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk,na działkach nr ewid.: 330, 359, 360, 361, 363/1, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381/1, 381/2, 381/3, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396/1, 396/2, 398, 400 której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2018-05-09 21:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria KobyłeckaObwieszcznie

 

Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2017r. poz. 1257 ze zm.),   – Urząd Gminy w Przytyku  zawiadamia, że zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; rozbudowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia i niskiego napięcia w obrębie geodezyjnym: 0030 ark. 2 Sukowska Wola, jednostka ewid.:142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, na działkach ewid.:55/8, 55/3, 55/1, 55/6, 56/2, 56/6, 56/4, 59/13, 59/1, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 61/4, 61/3, 61/1, 62/1, 62/2, 63/3, 63/1, 64, 236, 88/1, 88/2, 89/1, 267, 268, 90/1, 90/2, 80, 257, 266, 82/1, 82/3, 82/4, 82/5, 84/3, 86, 87/1, 87/2, 87/3, 92/3, 92/4, 92/8, 93, 94, 95/1, 95/2, 245, 126, 128/2

w obrębie geodezyjnym :0029 ark.1 Suków, jednostka ewid.:142509_2 Przytyk, gmina Przytyk na działkach ewid.:228, 227, 226, 225, 269, której inwestorem jest; PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, działająca przez Pełnomocnika Panią Danutę Marcinkowską  Wiśniówka 75, 26-050 Zagnańsk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-05-10 22:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka


 

Obwieszczenie

 

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w obrębie geodezyjnym: 0041 Zameczek Kolonia, jednostka ewid.: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, na działkach ewid.: 404, 133/6, 133/5, 133/4, 133/3, 133/2, 133/1, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2018-05-16 20:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie oświetlenia drogowego w obrębie geodezyjnym: 0003 Domaniów, jednostka ewid.:142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, na działkach ewid.: 233/23, 233/25 w obrębie geodezyjnym: 0034 Wólka Domaniowska, jednostka ewid.:142509_2 Przytyk, gmina Przytyk na działkach ewid.:1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 8/1, 9/1, 10/1, 11/1, 12/1, 562/1, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2018-05-17 11:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; ; rozbudowie sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym: 0001 Dęba, jednostka ewid.:142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, na działkach ewid.: 368, 301, 302,  303,  304,  305, 306, , której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2018-05-23 23:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

Urząd Gminy w Przytyku zawiadamia Strony, że przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3336 Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk odcinek Przytyk - Sukowska Wola, mają one prawo zapoznać się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Data wprowadzenia informacji: 2018-05-23 23:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; rozbudowie sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym: 0042 Żerdź, jednostka ewid.:142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, na działkach ewid.: 67/4, 67/3, 67/2 ,której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-05-24 19:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego  pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia i niskiego napięcia przewidzianej do realizacji na działkach: w obrębie geodezyjnym: 0030 ark. 2 Sukowska Wola, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2018-05-25 11:29, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego  pod nazwą:Budowa drogi wewnętrznej przewidzianej do realizacji:

w obrębie geodezyjnym: 0032 Stefanów, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2018-05-25 19:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3336 Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk, odc. Przytyk - Sukowska Wola.

Data wprowadzenia informacji: 2018-05-28 14:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Ogłoszenia

 

o zmianie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-04 11:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Obwieszczenie

 

Urząd Gminy w Przytyku informuje, że w związku z procedurą administracyjną w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na; budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Młódnice, gmina Przytyk, dz. nr ewid. 202/12.

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-08 17:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Ogłoszenie

 

Taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-12 12:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Ogłoszenie

 

Taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-12 12:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja z otwarcia ofert

 

z zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa dojazdu do działek w miejscowości Suków”.

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-12 23:27, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania terenów wokół zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-14 22:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na   rozbudowie budynku hali produkcyjno- magazynowej wraz z infrastrukturą na działce ewid. 451/2, 454 w miejscowości Krzyszkowice, gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie.

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-15 19:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXII.136.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk, zmienioną uchwałą Nr XXXI.217.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2017 r. oraz stwierdzając, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk przyjętego uchwałą Rady Gminy Przytyk Nr XXV.165.2016 z dnia 29 listopada 2016 r.


Do pobrania:

MPZP Jagodno - prognoza oddziaływania na środowisko PDF

MPZP Jagodno - rysunek PDF

MPZP Jagodno - tekst PDF

MPZP Jagodno - uzasadnienie PDF

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-22 16:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

lokalizacji inwestycji celu publicznego  pod nazwą: Budowa oświetlenia drogowego przewidzianej do realizacji na działkach:

w obrębie geodezyjnym: 0003 Domaniów, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, na działkach nr ewid.: 233/23, 233/25 w obrębie geodezyjnym: 0034 Wólka Domaniowska.

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-22 16:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy  nr 30.2018 pod nazwą: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie Młódnice, gmina Przytyk, dz. nr ewid. 202/12.

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-25 09:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego  pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach: w obrębie geodezyjnym: 0042 Żerdź, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, na działkach nr ewid.: 67/4, 67/3, 67/2 której inwestorem jest GMINA PRZYTYK, woj. Mazowieckie 26-650 Przytyk,

ul. Zachęta 57.

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-25 10:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Ogłoszenie

 

Starosta Radomski

wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia części nieruchomości położonej w miejscowości Podgajek Wschodni gmina Przytyk, oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 82 o powierzchni 0,2483 ha, poprzez udzielenie zezwolenia w celu wykonania czynności związanych z remontem instalacji sieci elektroenergetycznej

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-28 13:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego  pod nazwą: rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w obrębie geodezyjnym: 0041 Zameczek Kolonia

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-29 22:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa dojazdu do działek w miejscowości Suków”  - znak: D.272.d.3a.2018

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-02 11:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja o wydaniu decyzji

 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk, odcinek Przytyk – Sukowska Wola.

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-02 11:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Ogłoszenie

 

o udzieleniu zamówienia na  wykonanie inwestycji pn. „Budowa dojazdu do działek w miejscowości Suków”

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-10 22:34, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi wewnętrznej w obrębie geodezyjnym: 0007 Goszczewice

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-25 22:57, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi gminnej nr 350905W Wrzeszczów - Czarnocin

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-25 23:00, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Ogłoszenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na;  budowie budynku Domu Ludowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wrzos

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-27 22:11, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Ogłoszenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na;  rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków- etap I w obrębie geodezyjnym: 0034 Wólka Domaniowska

Data wprowadzenia informacji: 2018-07-29 22:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

W Ó J T

G M I N Y   P R Z Y T Y K

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytyku wywiesza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Nr 2/2018. W wykazie przeznacza się do sprzedaży działki położone na terenie gm. Przytyk, oznaczone numerami:  64,  88/3- obręb Podgajek Zachodni, 418- obręb Wrzeszczów i 246/1- obręb Stefanów. Wykaz będzie wywieszony od dnia 01.08.2018 r. do 27.08.2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-01 13:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego  pod nazwą: rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym: 0001 Dęba, jednostka ewid.:142509_2 Przytyk, gmina Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-07 14:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Ogłoszenie

 

Informuje, że w trybie zapytania ofertowego; ogłoszenie na wykonanie inwestycji pn. „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Ostrołęka” została zawarta umowa Nr 113.2018  w dniu 08 sierpnia 2018 r

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-08 22:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Ogłoszenie

 

Informuje, że w trybie zapytania ofertowego; ogłoszenie na wykonanie inwestycji pn. „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Żerdź” została zawarta umowa Nr 112.2018  w dniu 08 sierpnia 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-08 22:27, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

 

informuję o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-09 13:15, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

OBWIESZCZENIE STAROSTY RADOMSKIEGO

 

Zawiadamia się

 

o wszczęciu na wniosek z dnia 12.07.2018r. złożony przez Wójta Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 350921 w miejscowości Witoldów.

 

 

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-20 15:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o  zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie drogi gminnej nr 350905W Wrzeszczów-Czarnocin

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-24 19:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A w zakresie terenu 10MU

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-30 22:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część B

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-30 22:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na; budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny w miejscowości Zameczek Kolonia, gmina Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-30 22:56, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Ogłoszenie

 

o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni) o łącznej obsadzie 560 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Data wprowadzenia informacji: 2018-08-31 17:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków - etap I w obrębie geodezyjnym: 0034 Wólka Domaniowska

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-03 21:34, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa drogi wewnętrznej w obrębie geodezyjnym: 0007 Goszczewice

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-04 18:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Ogłoszenie

 

Starosta Radomski podaje do publicznej wiadomości Postanowienie znak: GKN.II-6821.40.2017.SD z dnia 8 sierpnia 2018 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Podgajek Wschodni, gm. Przytyk oznaczonej jako działka Nr 76 w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej sieci odcinaka napowietrznego linii elektroenergetycznej średniego napięcia.

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-05 08:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Ogłoszenie

 

Starosta Radomski podaje do publicznej wiadomości Postanowienie znak: GKN.II-6821.39.2017.SD z dnia 8 sierpnia 2018 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie  wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Podgajek Wschodni, gm. Przytyk oznaczonej jako działka Nr 86/2 w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej sieci odcinaka napowietrznego linii elektroenergetycznej średniego napięcia.

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-05 08:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Informacja

 

Zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Przytyk dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 24 173,74 zł

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-06 13:00, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na;  budowie linii kablowej średniego napięcia przewidzianej do realizacji na działkach na działkach  nr ewid.: 172/1, 405, 131/1, 131/2, 131/3

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-07 17:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa drogi gminnej nr 350905W Wrzeszczów-Czarnocin w obrębie geodezyjnym: 0040 Wrzeszczów

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-07 17:16, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

dla inwestycji polegającej na;  budowie napowietrznej stacji transformatorowej i linii kablowej średniego napięcia przewidzianej do realizacji na działkach  nr ewid.: 268, 222, 252, 251, 250/2, 250/1, 249/1, 249/2, 248/1, 229 w obrębie geodezyjnym: 0029 Suków, jednostka ewidencyjna:142509_2 Przytyk, w miejscowości Suków, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-11 20:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego polegającego dla inwestycji pod nazwą: przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-11 20:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 


 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A w zakresie terenu 10MU

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVII.272.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A w zakresie terenu 10MU

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A w zakresie terenu 10MU wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11 września 2018 r. do 3 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, (pokój nr 34) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Przytyk - http://www.przytyk.pl/

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2października 2018 r. o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej (pokój nr 21) w Urzędzie Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu miejscowego należy składać na piśmie do Wójta Gminy Przytyk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk lub na adres urzędu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2018 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: przytyk@przytyk.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przytyk.

 

Wójt Gminy Przytyk

Dariusz Wołczyński

 

Do pobrania
Obwieszczenie

Prognoza oddziaływania na środowisko

Rysunek

Rysunek

Załącznik

Uzasadnienie

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-11 21:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 


 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część B

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIX.298.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część B

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11 września 2018 r. do 3 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, (pokój nr 34) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Przytyk - http://www.przytyk.pl/

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2października 2018 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej (pokój nr 21) w Urzędzie Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu miejscowego należy składać na piśmie do Wójta Gminy Przytyk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2018 r. w Urzędzie Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk lub na adres urzędu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2018 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: przytyk@przytyk.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przytyk.

Wójt Gminy Przytyk

Dariusz Wołczyński

 

Do pobrania
Obwieszczenie

Prognoza oddziaływania na środowisko

Załącznik

Uzasadnienie

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-11 21:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu doecyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa budynku Domu Ludowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Wrzos

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-17 20:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 


 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza I przetarg ustny ograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 9.00 w dniu 8 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna,

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki nr 64 o pow. 0,5183 ha

Obręb ewidencyjny Podgajek Zachodni, gm. Przytyk,

 

                              Cena nieruchomości     -                 23.500,00 zł

                              Wadium                           -                2.500,00 zł.


I przetarg ustny ograniczony

Zalącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-27 10:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza I przetarg ustny ograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 9.30 w dniu 8 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna,

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki nr 88/3 o pow. 1,6014 ha

Obręb ewidencyjny Podgajek Zachodni, gm. Przytyk,

 

                              Cena nieruchomości     -                 47.000,00 zł

                              Wadium                           -                4.700,00 zł


I przetarg ustny ograniczony

Zalącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-27 10:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 10.00 w dniu 08.11.2018 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna,

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki nr 418 o pow. 0,0800 ha

Obręb ewidencyjny Wrzeszczów, gm. Przytyk,

 

                              Cena nieruchomości        -             16.500,00 zł

                              Wadium                              -            1.700,00 zł


I przetarg ustny nieograniczony

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-27 10:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza I przetarg ustny ograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 10.30 w dniu 8 listopada 2018 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna,

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki nr 246/1 o pow. 0,4300 ha

Obręb ewidencyjny Stefanów, gm. Przytyk,

 

                              Cena nieruchomości     -                 11.000,00 zł

                              Wadium                           -                1.100,00 zł.


I przetarg ustny ograniczony

Zalącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-27 10:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

STAROSTA RADOMSKI

 

wydał decyzję nr 2370.2018 z dnia 27.09.2018r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 350921W w miejscowości Witoldów

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-09-28 15:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV w obrębie geodezyjnym: 0029 Suków, jednostka ewidencyjna.: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-11 15:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

o  zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na; budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny w miejscowości Zameczek Kolonia

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-16 14:34, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa napowietrznej stacji transformatorowej i linii kablowej średniego napięcia

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-18 21:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie

 

w imieniu Inwestora:  Elektrownia PV 21 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie  Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew.89  ( obręb 0007) w miejscowości Goszczewice, Gmina Przytyk.

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-24 22:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Ogłoszenie

 

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-26 15:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowie linii kablowej średniego napięcia przewidzianej do realizacji na działkach  nr ewid.: 172/1, 405, 131/1, 131/2, 131/3 w obrębie geodezyjnym: 0041 Zameczek Kolonia, jednostka ewidencyjna:142509_2 Przytyk, Gmina Przytyk, której inwestorem jest  PGE Dystrybucja S.A.

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-29 11:11, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Informacja

Informuję iż Starosta Radomski wydał trzy decyzje w dniu 22 października 2018 r. zobowiązujące do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w gminie Przytyk. Decyzje dotyczą działek:
-Nr 76 położonej w obrębie Podgajek Wschodni
-Nr 86/2 położonej obrębie Podgajek Wschodni
-Nr 82 położonej obrębie Podgajek Wschodni

W załączeniu Decyzje Starosty Radomskiego z dnia 22 października 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-10-31 19:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 

 


 

Obwieszczenie

 

informuję, że w dniu 05 listopada 2018r. została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy nr 51.2018 pod nazwą: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz  z infrastrukturą techniczną oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny w miejscowości Zameczek Kolonia, gmina Przytyk, dz. nr ewid. 134/23.

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-11-05 15:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Informacja

 

informuję, że została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez : Pana Marcina Zagdańskiego, ul. Starokrakowska 133, 26-600 Radom działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 16.04.2018 r. w imieniu inwestora: Fabryka Opakowaniamax Sp. z o.o., ul. Polna 48/11, 00-644 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie  budynku hali produkcyjno- magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 451/2, 454 w miejscowości Krzyszkowice, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2018-11-07 11:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przytyk

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-11-07 19:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

Zmiana Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytyk

 

Uchwała

Uzasadnienie

Prognoza oddziaływania na środowisko

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2A

Załącznik nr 2B

Data wprowadzenia informacji: 2018-11-16 17:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze zawiadamia, że w dniu 25 października 2018 r. na skutek złożonego odwołania wydano decyzję w sprawie dotyczącej okreslenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwestorskich (chlewni) o łącznej obsadzie 560 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie gminy Przytyk.

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-11-20 17:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Przytyk

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ew. nr 39 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-17 13:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

MPZP Dz. ew. nr 39 Przytyk - prognoza oddziaływania na środowisko

MPZP Dz. ew. nr 39 Przytyk - rysunek planu

MPZP Dz. ew. nr 39 Przytyk - tekst

MPZP Dz. ew. nr 39 Przytyk - uzasadnienie

Data wprowadzenia informacji: 2018-12-27 19:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 


 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 9.00 w dniu 12.02.2019 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna,

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki nr 418 o pow. 0,0800 ha

Obręb ewidencyjny Wrzeszczów, gm. Przytyk,

                              Cena nieruchomości                     8.300,00 zł

                              Wadium                                          900,00 zł

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w załączniku.

 

Załącznik

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-09 16:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


 

 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 09.30 w dniu 12 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna,

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki nr 246/1 o pow. 0,4300 ha

Obręb ewidencyjny Stefanów, gm. Przytyk,

                              Cena nieruchomości                    8.000,00 zł

                              Wadium                                             800,00 zł.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w załączniku.

 

Załącznik

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-09 16:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


 

Ogłoszenie

 

Budowa dwóch budynków inwentarskich (chlewni) o łącznej obsadzie 560 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Lokalizacja: Glinice 9, gmina Przytyk, województwo mazowieckie, na działce nr ewidencyjny 115, obręb 0006 Kolonia Glinice

 

Opinia sanitarna

Opinia

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Raport wraz z załącznikami

Uzupełnienie z dnia 11.12.2017

Uzupełnienie z dnia 22.02.2018

Uzupełnienie z dnia 12.04.2018

Obwieszczenie z dnia 07.02.2019

Wyjaśnienie do dokumentacji inwestora z dnia 19.02.2019 r.

Obwieszczenie z dnia 27.02.2019

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-14 16:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 marca 2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-29 09:38, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 marca 2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-29 09:42, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 


 

Ogłoszenie

 

Podaje się do wiadomości treść Postanowienia Starosty Radomskiego znak GKN.II-6821.37.2017.SD z dnia 9 stycznia 2019 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania  decyzji zobowiązującej do udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Zameczek Kolonia, gm. Przytyk oznaczonej jako działka  Nr 162/2. Treść Postanowienia w załączniku.

 

Załącznik Nr 1

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-21 08:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Obwieszczenie

 

Zmiana Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2019-02-11 13:02, wprowadzający: Anna Kosuniak
Data dokumentu: 2019-02-11 Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zadubody.

Data wprowadzenia informacji: 2019-02-18 16:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

W Ó J T

G M I N Y   P R Z Y T Y K

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytyku wywiesza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Nr 1/2019. W wykazie przeznacza się do sprzedaży nieruchomość położoną na terenie gm. Przytyk, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 149/1, obręb Wola Wrzeszczowska Kolonia. Wykaz będzie wywieszony od dnia 20.02.2019 r. do 18.03.2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2019-02-20 20:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Obwieszczenie


o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-25 11:16, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr 8.2019 pod nazwą: zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny wraz z jego nadbudowa i przebudową w miejscowości Zameczek Kolonia, gmina Przytyk, dz.nr.ewid.134.

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-18 08:27, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białaczak
 

Informacja

 

o wydaniu przez Starostę Radomskiego decyzji znak: GKN-III.6821.5.2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. orzekającej o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości stanowiących drogi, położonych w obrębie geodezyjnym Zameczek Kolonia, gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie- oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 400, 408/2 i 409.

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-18 08:30, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Informacja

 

o wydaniu przez Starostę Radomskiego decyzji znak: GKN-III.6821.4.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. orzekającej o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości stanowiących drogi, położonych w obrębie geodezyjnymWola Wrzeszczowska Kolonia - oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 19, 204, 263, 264, 223 oraz połozonych w obrębie geodezyjnym Wola Wrzeszczowska- oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 16, 27.

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-19 08:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie slipu/pochylni/ do wodowania jednostek pływających przewidzianej do realizacji w obrębie geodezyjnym: 0034 Wólka Domaniowska, jednostka rwid.:142509_2 Przytyk gmina Przytyk, na działkach ewid. 375/1, 375/2, 376.  

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-19 09:59, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przytyk uchwały Nr VI.42.2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice w gminie Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-25 12:37, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przytyk uchwały Nr VI.41.2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Dęba i Kolonia Dęba w gminie Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-25 12:40, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r. poz.1073 ze zmianami) informuję, że w dniu 02 maja 2019r. została wydana decyzja nr 1.2019 lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie slipu/pochylni/do wodowania jednostek pływających przewidzianej do realizacji w obrębie geodezyjnym: 0034 Wólka Domaniowska, jednostka ewid.:142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, na działkach ewid. 375/1, 375/2, 376.

Data wprowadzenia informacji: 2019-05-06 12:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Postanowienie

 

o sprostowaniu decyzji środowiskowej na budowę drogi powiatowej na odcinku Przytyk- Sukowska Wola

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-05-10 13:20, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja z otwarcia ofert

 

z zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia pn.: „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Zameczek”

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-06-12 07:43, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie Starosty Radomskiego

 

zawiadamia się w wszczęciu, na wniosek z dnia 20.03.2019r. złożony przez Zarząd Powiatu Radomskiego ul. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk od km 10+059,47 do km 13+625,43 na terenie gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2019-06-14 22:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni  w Radomiu o wszczęciu postepowania administracyjnego.

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-09 14:11, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

zawiadamia się o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni).

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-16 18:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Zawiadomienie

 

W związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu decyzji Wójta Gminy Przytyk o odmowie utalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni), ponownie prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-16 18:38, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

Kolegium Odwoławcze w Radomiu zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2019 r. rozpatrzono odwołanie od decyzji Wójta Gminy Przytyk z dnia 2 maja 2019 r. odmawiającej ustalenia warunków lokalizacji inwestycji clu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie splitu na czterech działkach położonych w Wólce Domaniowskiej.

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-18 11:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ew. nr 41/7, 41/8, 41/10, 41/11 w obrębie geodezyjnym Podgajek Zachodni w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-29 13:29, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

Załączniki

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-06 14:28, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 


 

Zawiadomienie – obwieszczenie

 

w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych na działce nr ew. 279/16 w miejscowości Wólka Domaniowska gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-31 13:01, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

 

 


 

Zawiadomienie – obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km19+275 w miejscowości Żerdź”.

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-31 13:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

 

 


 

Zawiadomienie - Obwieszczenie

 

w dniu 16.09.2019r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewzięcia polegającego na Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerź.

Data wprowadzenia informacji: 2019-09-16 15:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

 

 


 

Zawiadomienie - Obwieszczenie

 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 05 września 2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2019-09-17 15:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

ZAWIADOMINIE

 

Wójt Gminy Przytyk zawiadamia, że od dnia 25 września 2019 r. do 17 października 2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytyku jest wywieszony do publicznego wglądu wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargowej Nr 1/2019. W wykazie przeznacza się do dzierżawy nieruchomość położoną w Słowikowie, gm. Przytyk, oznaczoną jako działka Nr 11/4.

Data wprowadzenia informacji: 2019-09-25 19:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na;  budowie linii oświetlenia ulicznego przewidzianej do realizacji na działkach: 163/9, 163/7, 162/3, 161/3, 160/6, 159/3, 158/14, 158/12, 158/10, 157/3, 156/3, 155/3, 154/3, 153/3, 152/3, 151/3, 150/3, 149/4, 148/4, 147/4, 146/9, 146/7, 144/3, 143/3, 142/3, 140/4 w obrębie geodezyjnym: 0034 Wólka Domaniowska, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-02 14:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-03 14:37, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

Obwieszczenie

 

Budowa dwóch budynków inwentarskich (chlewni) o łącznej obsadzie 560 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Lokalizacja: Glinice 9, gmina Przytyk, województwo mazowieckie, na działce nr ewidencyjny 115, obręb 0006 Kolonia Glinice

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o domowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-09 20:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie przewidzianej do realizacji na działce 136 w obrębie geodezyjnym: 0037 Wrzos, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-10 13:58, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie przewidzianej do realizacji na działce 236/2 w obrębie geodezyjnym: 0040 Wrzeszczów, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-10 14:02, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

 

Zmiana nr 2 suikzp gminy Przytyk - POŚ

Zmiana nr 2 suikzp gminy Przytyk - Uchwała

Zmiana nr 2 suikzp gminy Przytyk - Uzasadnienie

Zmiana nr 2 suikzp gminy Przytyk - Zał. 1

Zmiana nr 2 suikzp gminy Przytyk - Zał. 2a JPG

Zmiana nr 2 suikzp gminy Przytyk - Zal. 2a PDF

Zmiana nr 2 suikzp gminy Przytyk - Zał. 2b JPG

Zmiana nr 2 suikzp gminy Przytyk - Zał. 2b PDF

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-10 19:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej.

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-15 19:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-18 15:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

w sprawie zapoznania się z aktami sprawy odnośnie rozbudowy fermy Młodynie Dolne

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-18 15:29, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

Zawiadomienie

 

stron postępowania o zakończeniu postepowania dowodowego przed wydaniem decyzji odnośnie rozbudowy fermy drobiu Młodynie Dolne.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-18 15:33, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa linii oświetlenia ulicznego przewidzianej do realizacji na działkach: 163/9, 163/7, 162/3, 161/3, 160/6, 159/3, 158/14, 158/12, 158/10, 157/3, 156/3, 155/3, 154/3, 153/3, 152/3, 151/3, 150/3, 149/4, 148/4, 147/4, 146/9, 146/7, 144/3, 143/3, 142/3, 140/4, 140/5, 158/11, 158/13, 158/15 w obrębie geodezyjnym: 0034 Wólka Domaniowska, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-04 14:47, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; rozbudowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach: 67/2, 437, 102/2, 102/3, 103/1, 103/2, 104/1, 104/3, 105, 106, 107, 108, 109/3, 109/4, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120/1, 121, 125, 126, 127, 41, 487, 488, 434 w obrębie geodezyjnym: 0042 Żerdź, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-06 13:20, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie


o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły odstawowej we Wrzeszczowie przewidzianej na działce 236/2 w obrębie geodezyjnym: 0040 Wrzeszczów, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-10 14:17, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie


o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: : rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie przewidzianej do realizacji na działce 136 w obrębie geodezyjnym: 0037 Wrzos, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-12 14:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Zawiadomienie

 

W związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu decyzji Wójta Gminy Przytyk o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni), ponownie prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-12 15:06, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

Obwieszczenie

 

zawiadamia się o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni).

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-12 15:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

Informacja


o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-20 13:38, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

Informacja


o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-20 13:53, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

OBWIESZCZENIE

 

informuję, że w dniu 31 grudnia 2019r. została wydana decyzja nr 5.2019 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach: 67/2, 437, 102/2, 102/3, 103/1, 103/2, 104/1, 104/3, 105, 106, 107, 108, 109/3, 109/4, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120/1, 121, 125, 126, 127, 41, 487, 488, 434 w obrębie geodezyjnym: 0042 Żerdź, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-31 15:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Informacja

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez Gminę Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacji wraz z infrastrukturą techniczną.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-03 15:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

w sprawie ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowa kanalizacji światłowodowej

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-10 22:27, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice w gminie Przytyk.

 

POŚ

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr. 1 JPG

Załacznik nr. 1 PDF

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-13 15:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak