Kategoria: Ogłoszenia

 

Ogłoszenie

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO NAJMU NR 1/2018

 

Wójt Gminy Przytyk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących grunty niezabudowane będące własnością Gminy Przytyk, przeznaczone do najmu w trybie bezprzetargowym, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm. ) oraz Uchwały Rady Gminy w Przytyku Nr XXXVII.269.2017 r. z dnia 29 grudnia 2017 r.

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-04 13:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

 

Urząd Gminy w Przytyku  zawiadamia, że  w dniu 18 grudnia 2017r  zostało   wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie  sieci elektroenergetycznej w m.Krzyszkowice gm.Przytyk – RE Radom, przebudowa  linii napowietrznej NN(ok.27MB) przebudowa słupa NN ( 1 szt.) którego inwestorem jest;PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,

ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-05 16:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie


Urząd Gminy w Przytyku  zawiadamia, że  w dniu 18 grudnia 2017r  zostało   wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Młódnice na działkach nr ewid.gr 380, 383/1 której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-09 15:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie


o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą Budowa sieci energetycznej średniego napięcia /15kV/ przewidzianej do realizacji: w obrębie geodezyjnym: 0030 Sukowska Wola, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-12 22:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

Urząd Gminy w Przytyku  zawiadamia, że  w dniu 02 stycznia 2018 r  zostało   wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:  Budowie drogi gminnej nr 350912W w miejscowości Suków na działkach nr ewid.gr 139, 186 której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-17 20:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego  pod nazwą: Przebudowa  sieci elektroenergetycznej w m.Krzyszkowice gm.Przytyk – RE Radom, przebudowa  linii napowietrznej NN(ok.27MB) przebudowa słupa NN ( 1 szt.) którego inwestorem jest: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin.

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-14 16:57, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego  pod nazwą: Budowa drogi wewnętrznej przewidzianej do realizacji:

w obrębie geodezyjnym: 0018 Młódnice, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk,na działce nr ewid.: 380, 383/1 której inwestorem jest GMINA PRZYTYK, woj. Mazowieckie 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57.

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-15 20:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Ogłoszenie

 

o udzieleniu zanówienia na wykonanie inwestycji pn. Przebudowa schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-16 21:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 


 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przytyk uchwały Nr XXXVI.251.2017 z dni 3 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ew. nr 39 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-20 15:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NR 1/2018

 

W Ó J T

G M I N Y   P R Z Y T Y K

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytyku wywiesza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Nr 1/2018. W wykazie przeznacza się do dzierżawy części działek nr: 9/4, 9/5, 9/6, 10/1, 10/2, 10/3, 11/1, 11/2 położonych Słowikowie, gm. Przytyk, wchodzące w skład kompleksu Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego. Wykaz będzie wywieszony od dnia 20.02.2018 r. do 16.03.2018 r.

 

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-20 19:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji nr 3.2018 lokalizacji inwestycji celu publicznego  pod nazwą: Budowa drogi gminnej Nr 350912 W przewidzianej do realizacji: w obrębie geodezyjnym: 0029 Suków, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, na działkach nr ewid.: 139, 186 której inwestorem jest GMINA PRZYTYK, woj. Mazowieckie 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57.

Data wprowadzenia informacji: 2018-02-21 18:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka