Kategoria: Ogłoszenia

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na:  Budowie linii elektroenergetycznej średniego napięcia, zlokalizowanej na częściach działek nr ewid. 11/1, 59, 77, 238, 239, 310 miejscowości Wrzeszczów

Data wprowadzenia informacji: 2016-01-08 00:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Wydobywaniu kruszywa naturalnego z części suchej i zawodnionej bez użycia środków strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20000 m3 kopaliny w m. Wygnanów” na części dz. nr ew. 107, 108 i 109 obręb Wygnanów.

Data wprowadzenia informacji: 2016-01-19 14:33, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Wydobywaniu kruszywa naturalnego z części suchej i zawodnionej bez użycia środków strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20000 m3 kopaliny w m. Wygnanów” na części dz. nr ew. 111 obręb Wygnanów.

Data wprowadzenia informacji: 2016-01-20 08:05, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ Ø 160 zlokalizowanej na częściach działek nr ewid. 533, 873, 900, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 854, 864/2, 864/1, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872 w miejscowości Kolonia Potkanna oraz na częściach działek nr ewid. 184, 145, 256, 255, 254, 235, 234, 252, 251, 233/2, 233/1, 232, 231, 248, 247, 230, 229, 228, 243, 242, 241, 240, 239, 224/2, 224/1, 223/2, 223/1, 222/1, 237, 79/2, 79/3, 143, 79/1, 55, 53, 52, 46, 138, 50, 49, 48, 136, 135, 134 i 97 w miejscowości Ostrołęka,  gmina Przytyk; której inwestorem jest  Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-01-22 08:11, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

 

Informacja

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez :  Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru  wody podziemnej na potrzeby stacji uzdatniania wody i wodociągu komunalnego gminy Przytyk ( studnia nr Ia zastępcza za studnię nr I) w ilości 10 m3/h w miejscowości Podgajek Wschodni

Data wprowadzenia informacji: 2016-01-22 08:17, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Ogłoszenie

 

O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w sołectwie Kaszewska Wola wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-01-29 14:17, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Ogłoszenie 

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r.

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-04 14:05, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

 


 

Zawiadomienie

 

stron o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kruszywa naturalnego z części suchej i zawodnionej bez użycia środków strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20000 m3 kopaliny w m. Wygnanów” na części dz. nr ew. 107, 108 i 109 obręb Wygnanów”

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-10 13:12, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Zawiadomienie

 

stron o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „FART” Monika Sarnecka, ul. Na Stoku 16 lok. 2, 26-600 Radom dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kruszywa naturalnego z części suchej i zawodnionej bez użycia środków strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20000 m3 kopaliny w m. Wygnanów” na części dz. nr ew. 111 obręb Wygnanów gmina Przytyk”

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-16 13:57, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na likwidacji urządzenia wodnego – stawu ziemnego zlokalizowanego na  działce nr ewid. gr. 135 miejscowości Wrzeszczów,  gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-16 14:27, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Informacja

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez : Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe „FART” Monika Sarnecka, ul. Na Stoku 16 lok. 2, 26-600 Radom z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kruszywa naturalnego z części suchej i zawodnionej bez użycia środków strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20000 m3 kopaliny w m. Wygnanów” na części dz. nr ew. 107, 108 i 109 obręb Wygnanów gmina Przytyk”

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-18 14:11, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez : Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe „FART” Monika Sarnecka, ul. Na Stoku 16 lok. 2, 26-600 Radom z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kruszywa naturalnego z części suchej i zawodnionej bez użycia środków strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20000 m3 kopaliny w m. Wygnanów” na części dz. nr ew. 111 obręb Wygnanów gmina Przytyk”

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-24 09:39, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. polegającego  na szkoleniu dzieci i młodzieży w zakesie piłki siatkowej.

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-29 13:43, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. polegającego  na szkoleniu dzieci i młodzieży w zakesie piłki nożnej.

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-29 13:45, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

Ogłoszenie

 

w sprawie zbycia dwóch nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-29 14:45, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Zawiadomienie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji.

Data wprowadzenia informacji: 2016-03-07 12:14, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na likwidacji urządzenia wodnego – stawu ziemnego zlokalizowanego na  działce nr ewid. gr. 135 miejscowości Wrzeszczów,  gmina Przytyk, której inwestorem jest  Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-03-09 12:38, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na: likwidacji urządzenia wodnego – stawu ziemnego zlokalizowanego na  działce nr ewid. gr. 135 miejscowości Wrzeszczów

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-03-23 15:25, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla planowanego przedsięwzięciapolegającego na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji położonej na terenie zakładu w Krzyszkowicach 18, gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-06 14:25, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja

 

o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych, które odbyły się w dniu 5 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-11 10:16, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-12 13:43, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji podłóg drewnianych na terenie działek o nr ew. 474/2, 475, 303/4 w miejscowości Oblas gmina Przytyk dla Inwestora:  Gajewski Podłogi Drewniane Sp. z o.o. Sp.k, Oblas 40a, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-13 15:04, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Domu Ludowego  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na  działce nr ewid. gr. 166/1 w miejscowości Kaszewska Wola.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-15 14:29, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dachu wraz ze zmianą konstrukcji na części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie na  działce nr ewid. gr. 236 w miejscowości Wrzeszczów,  gmina Przytyk której inwestorem jest Gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-28 11:14, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Zagospodarowaniu przestrzeni publicznej – ul.Rynek w Przytyku, na działce nr ewid. gr. 432/3 w miejscowości Przytyk, gmina Przytyk której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-28 11:16, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania  decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie Domu Ludowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. gr. 166/1 w miejscowości Kaszewska Wola, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-05-11 07:36, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Ogłoszenie

 

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-05-30 14:18, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania  decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; zagospodarowaniu przestrzeni publicznej –ul.Rynek w Przytyku, na działce nr ewid. gr. 432/3 w miejscowości Przytyk, gmina Przytyk której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-01 14:07, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania  decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; przebudowie dachu wraz ze zmianą konstrukcji na części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie na działce nr ewid. gr. 236 w miejscowości Wrzeszczów, gmina Przytyk której inwestorem jest Gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-01 14:09, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa Domu Ludowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. gr. 166/1 w miejscowości Kaszewska Wola, gmina Przytyk której inwestorem jest Pan Franciszek Wójcik zam. Kaszewska Wola 40, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-01 14:14, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie sieci kanalizacyjnej, na działce nr ewid. gr. 306 w miejscowości Domaniów, gmina Przytyk której inwestorem jest Pan Sylwester Puszka zam. Domaniów 2, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-01 14:27, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

 Informacja

 

wykaz nieruchomości stanowiących grunty niezabudowane będące własnością Gminy Przytyk, przeznaczonych do zbycia.

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-06 14:31, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu przestrzeni publicznej – ul. Rynek  w Przytyku, gmina Przytyk, działka nr ewid. 432/3.

 Załącznik nr 1 do obwieszczenia

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-09 14:47, wprowadzający: Maciej Fokt
Data wprowadzenia załącznika: 2016-09-02 14:39, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na: Przebudowie i nadbudowie dachu wraz ze zmianą konstrukcji na części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie w obrębie Wrzeszczów, gmina Przytyk, działka nr ewid. 236/2 której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-21 19:57, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na; rozbudowie zakładu produkcji podłóg drewnianych na terenie działek o nr ew. 474/2, 475, 303/4 w miejscowości Oblas gmina Przytyk dla Inwestora:  Gajewski Podłogi Drewniane Sp. z o.o. Sp.k, Oblas 40a, 26-650 Przytyk.

 

Postanowienie

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-22 13:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Informacja

 

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 30 czerwca 2016 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-30 13:01, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie sieci kanalizacyjnej, na działce nr ewid. gr. 306 w miejscowości Domaniów, gmina Przytyk której inwestorem jest Pan Sylwester Puszka zam.Domaniów 2, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-07-04 14:26, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacyjnej, na  działce nr ewid. gr. 306  w miejscowości Domaniów,  gmina Przytyk której inwestorem jest Pan Sylwester Puszka zam.Domaniów 2, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-07-08 16:15, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; przebudowie linii energetycznej nn wraz z przyłączami i oświetleniem ulicznym, na  działkach nr ewid. gr. 718/2, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405/1, 406, 407, 408  w miejscowości Przytyk,  gmina Przytyk której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-07-12 14:40, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie parkingu, na  działce nr ewid. gr.  37/3  w miejscowości Przytyk,  gmina Przytyk której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-07-22 15:26, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Ogłoszenie

 

w sprawie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk, przezaczonych do zbycia

Data wprowadzenia informacji: 2016-07-26 13:52, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Informacja

 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu  nr 2/2016.

Data wprowadzenia informacji: 2016-07-27 14:19, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięciapolegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej na potrzeby stacji uzdatniania wody i wodociągu komunalnego gminy Przytyk (studnia nr 3 ) w ilości powyżej 10 m3/h, w miejscowości Kolonia Glinice, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-07-27 14:25, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałówdo wydania  decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; przebudowie linii energetycznej nn wraz z przyłączami i oświetleniem ulicznym, na  działkach nr ewid. gr. 718/2, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405/1, 406, 407, 408  w miejscowości Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-04 08:56, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; ; zmianie sposobu użytkowania budynku szkolnego na cele mieszkaniowe , na działce nr ewid. gr 163/1 w miejscowości Domaniów, gmina Przytyk której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-09 14:36, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na; budowie Domu Ludowego , na działce nr ewid. gr 61 w miejscowości Goszczewice, gmina Przytyk której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-10 13:18, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Ogłoszenie

 

w sprawie otwartego naboru partnerów do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-18 15:08, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie parkingu w miejscowości Przytyk, obręb geodezyjny Przytyk 0023, gmina Przytyk, dz. nr ewid. 37/3.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-06 15:02, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie


o wydaniu decyzji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku szkolnego na cele mieszkaniowe, na działce nr ew. gr. 163/1 w miejscowości Domaniów,  gmina Przytyk,  której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-08 12:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji polegającej na budowie Domu Ludowego, na działce nr ew. gr. 61 w miejscowości Goszczewice,  gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-08 12:29, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół zbiornika Jagodno w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-08 13:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie parkingu publicznego w miejscowości Podgajek, gmina Przytyk, dz. nr ew. 139/2.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-09 20:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii energetycznej nn wraz z przyłączami i oświetleniem ulicznym, na działkach nr ewid.gr. 718/2, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405/1, 406, 407, 408 w miejscowości Przytyk, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-12 14:26, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Obwieszczenie

 

Wójta Gminy Przytyk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowń i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytyk.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przytyk
Prognoza Oddziaływania na Środowisko
Załącznik nr 1  (aby pobrać załącznik, kliknij prawym przyciskiem myszy na hiperłącze i z listy poleceń wybierz: "zapisz element docelowy jako...")
Załącznik nr 2  (aby pobrać załącznik, kliknij prawym przyciskiem myszy na hiperłącze i z listy poleceń wybierz: "zapisz element docelowy jako...")

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-15 10:10, wprowadzający: Maciej Fokt
Data aktualizacji informacji: 2016-09-23 10:33, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na; budowie napowietrznej stacji transformatorowej, linii kablowej niskiego napięcia i średniego napięcia oraz złącza kablowo- pomiarowego w miejscowości Duży Las, gmina Przytyk, dz. nr ewid. 96, 88/2 oraz w miejscowości Wólka Domaniowska, gmina Przytyk, dz. nr ew. 132, 88.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-15 12:53, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji  w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji polegającej na: budowie budynku Domu Ludowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Goszczewice, gmina Przytyk, działka nr ewid. 61.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-19 10:30, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania budynku szkolnego na cele mieszkaniowe w miejscowości Domaniów, gmina Przytyk, działka nr ewid. 163/1, której inwestorem jest  Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-21 11:57, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku: Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej na potrzeby stacji uzdatniania wody i wodociągu komunalnego gminy Przytyk ( studnia nr 3) w ilości powyżej 10m 3/h , w miejscowości Kolonia Glinice, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-30 14:59, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja

 

wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców nr 3/2016.

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-04 12:14, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie parkingu publicznego w miejscowości Podgajek, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-04 15:05, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

Urząd Gminy w Przytyku  zawiadamia, że  zebrał wystarczające dowody i materiały do wydania  decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie napowietrznej stacji transformatorowej, linii kablowej niskiego napięcia i średniego napięcia oraz złącza kablowo-pomiarowego w miejscowości Duży Las, gmina Przytyk, dz. 96, 88/2 oraz w miejscowości Wólka Domaniowska, gmina Przytyk, dz. nr ew. 132, 88

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-12 15:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o  wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie parkingu publicznego w miejscowości Podgajek, obręb geodezyjny Podgajek Zachodni, gmina Przytyk, dz. nr ewid. 139/2, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-14 14:34, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja

 

o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez : Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57,
26-650 Przytyk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej na potrzeby stacji uzdatniania wody i wodociągu komunalnego gminy Przytyk ( studnia nr 3 ) w ilości powyżej 10m3/h, w miejscowości Kolonia Glinice, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-14 14:40, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na: budowie napowietrznej stacji transformatorowej, linii kablowej niskiego napięcia i średniego napięcia oraz złącza kablowo- pomiarowego w miejscowości Duży Las, gmina Przytyk, dz. nr ewid. 96, 88/2 oraz w miejscowości Wólka Domaniowska, gmina Przytyk, dz. nr ew. 132, 88.

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-20 12:05, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Zawiadomienie

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku: Gajewski Podłogi Drewniane Sp. z o.o. Sp.k, Oblas40a, 26-650 Przytyk dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji podłóg drewnianych na terenie działek o nr ew. 474/2, 475, 303/4w miejscowości Oblas gmina Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-04 08:51, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja

 

o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez :  Gajewski Podłogi Drewniane Sp. z o.o. Sp.k, Oblas 40a, 26-650 Przytyk z dnia 22.06.2016 r.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie zakładu produkcji podłóg drewnianych na terenie działek o nr ew. 474/2, 475, 303/4 w miejscowości Oblas, gmina Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-10 10:51, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja

 

o  nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży nr 4/2016

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-21 14:25, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na nadbudowie części budynku Publicznego Przedszkola w Przytyku, gmina Przytyk, działka  nr ewid. gr. 41/11, 41/27,  której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.  Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-08 14:34, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm2 wraz z oprawami typu LED w miejscowości Glinice, gmina Przytyk, dz.  nr ewid. gr. 249, 190,  której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.  Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-22 08:33, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm2 wraz z oprawami typu LED w miejscowości Podgajek Wschodni, gmina Przytyk, dz.  nr ewid. gr. 146, 23/1,  której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.  Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-22 11:15, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem YAKXS 4x25 mm2 wraz z oprawami typu LED w miejscowości Przytyk, gmina Przytyk, dz.  nr ewid. gr. 632/13, 683, 50, 41/11, 694, 37/4,  której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.  Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-23 12:37, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm2 wraz z oprawami typu LED w miejscowości Wrzos, gmina Przytyk, dz.  nr ewid. gr. 178,  182, 128/2, 129/1,  której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.  Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-27 10:13, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na nadbudowie części budynku  Publicznego Przedszkola w Przytyku, gmina Przytyk, działki nr ewid.gr.41/11, 41/27,  gmina Przytyk,  której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-01-04 14:10, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2 x 25 mm2 wraz z oprawami typu LED w miejscowości Podgajek Wschodni, gmina Przytyk, działki nr ewid.gr 146, 23/1 której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2017-01-20 08:02, wprowadzający: Maciej Fokt

Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2 x 25 mm2 wraz z oprawami typu LED w miejscowości Glinice, gmina Przytyk, działki nr ewid.gr 249, 190 której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2017-01-20 08:04, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

 Obwieszczenie

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem YAKXS 4x25mm2 wraz z oprawami typu LED w miejscowości Przytyk, działki nr ewid.gr 632/13, 683, 50, 41/11, 694, 37/4 której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2017-01-20 16:21, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm2 wraz z oprawami typu LED w miejscowości Wrzos, gmina Przytyk, dz. nr ewid. gr. 178, 182, 128/2, 129/1, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2017-01-30 14:10, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Informacja

 

o wysokości miesięcznej dotacji obowiązującej w 2017 roku na jednego ucznia w placówce oświatowej prowadzonej przez inne niż Gmina Przytyk osoby prawne i fizyczne.

Data wprowadzenia informacji: 2017-01-31 12:04, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na:Nadbudowie części budynku Publicznego Przedszkola w Przytyku, gmina Przytyk, działka nr ewid. 41/11, 41/27.

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-03 07:50, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów godezyjnych: Przytyk, Podgajek Wschodni Podgajek Zachodni w Gminie Przytyk- część B.

Załącznik nr 1 (mapa)

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 (rysunek)

Załącznik nr 4

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-06 14:33, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem YAKXS 4x25 mm² wraz z oprawami typu LED przewidzianej do realizacji: w miejscowości Przytyk, obręb geodezyjny 0023 Przytyk, gmina Przytyk, dz. nr ewid.: 632/13, 683, 50, 41/11, 694, 37/4.

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-10 08:09, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie boiska do piłki nożnej wraz bieżnią i skocznią na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie na działce nr ewid.gr 236/2 której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-13 09:36, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm² wraz z oprawami typu LED przewidzianej do realizacji: w miejscowości Glinice, obręb geodezyjny 0005 Glinice, gmina Przytyk, dz. nr ewid.: 249, 190 której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-20 13:59, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm2 wraz z oprawami typu LED w miejscowości Wrzos, gmina Przytyk, dz. nr ewid. gr. 178, 182, 128/2, 129/1, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-20 14:01, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm² wraz z oprawami typu LED przewidzianej do realizacji: w miejscowości Podgajek Wschodni, obręb geodezyjny  0021 Podgajek Wschodni, gmina Przytyk, dz. nr ewid.: 146, 23/1 której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.  Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-21 09:32, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ I KABLOWEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA (15KV)

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-24 14:35, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Ogłoszenie 

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 r.- piłka siatkowa.

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-09 13:21, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie
boiska do piłki nożnej wraz bieżnią i skocznią na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie na działce nr ewid.gr 236/2

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-10 13:02, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 


Informacja z otwarcia ofert

 

z przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Kolonia Potkanna i Potkanna”

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-22 12:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 


 

 

Ogłoszenie 

 

o roztrzygnięciu postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego pn.:„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Potkanna i Potkanna”

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-03 12:23, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie boiska do piłki nożnej wraz bieżnią i skocznią na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie na działce nr ewid.gr 236/2 której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-06 11:49, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Ogłoszenie

 

o udzieleniu zamówienia na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Potkanna i Potkanna”

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-11 12:27, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przrestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Piodgajek Zachodni  w gminie Przytyk- część B.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 rysunek

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 rysunek

Załącznik nr 5 uzasadnienie

Data wprowadzenia informacji: 2017-05-04 13:55, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Przebudowa drogi gminnej nr 350904W w miejscowości Posada etap I” - znak:ZP.272.d.3.2017

Data wprowadzenia informacji: 2017-05-09 09:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Ogłoszenie

 

Informacja z otwarcia ofert z zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej

Żerdź- Dęba”.

Data wprowadzenia informacji: 2017-05-12 14:37, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Ogłoszenie

 

o udzieleniu zamówienia na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Posada”

Data wprowadzenia informacji: 2017-05-16 14:32, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja

 

z otwarcia ofert z przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn: "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Kolinia Potkanna i Ostrołęka"

Data wprowadzenia informacji: 2017-05-24 15:17, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Informacja

 

o roztrzygnięciu zapytania ofertowego dotyczącego zaproszenia do złożenia ofert dla zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej Żerdź - Dęba”

Data wprowadzenia informacji: 2017-05-26 14:21, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Ogłoszenie

 

o udzieleniu zamówienia na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Żerdź- Dęba”

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-05 12:52, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o podjęciu przez Radę Gminy Przytyk uchwał nr XXXI.214.2017, XXXI.215.2017 oraz XXXI.216.2017 z dnia 26 maja 2017 r.

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-06 14:32, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej i kabla średniego napięcia (15kV) w miejscowościach Młódnice oraz Krzyszkowice.

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-08 14:37, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

Dotyczącego zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach: Kolonia Potkanna i Ostrołęka"

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-09 17:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

Urząd Gminy w Przytyku zawiadamia, że zebrał wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid.gr 323, 348 położonych w miejscowości Domaniów której inwestorem jest Pani Bożena Jaworska zam. ul.Biała 117 m1, 26-600 Radom

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-19 15:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

Urząd Gminy w Przytyku zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2017r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; rozbudowie budynku stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi na działce nr ewid.gr 30/2 położonej w Kolonii Glinice

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-19 15:29, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

Urząd Gminy w Przytyku zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2017r zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie sieci wodociągowej , na działkach nr ewid.gr 587/2, 464, 856 położonych w Młódnicach

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-19 15:33, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego i wiaty na obiekty tymczasowego magazynowania odpadów o kodach 15 01 01, 16 80 10, 19 12 01 , 20 01 01 na działkach nr ewid. gruntów 18/3 i 19/3 położonych w miejscowości Sukowska Wola której inwestorem jest Pan Górka Zbigniew zam.Sukowska Wola 15 .

Data wprowadzenia informacji: 2017-07-07 14:05, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na:  Budowie sieci wodociągowej w miejscowości Domaniów, Gm. Przytyk, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 323, 348 obręb geodezyjny: 0003 Domaniów, jednostka ewidencyjna: 142509_2, arkusz 1, której inwestorem jest Pani Bożena Jaworska,zam. ul. Biała 117 m 1,26-600 Radom.

Data wprowadzenia informacji: 2017-07-10 14:41, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 14.2016 z dnia 20 luty 2017r. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm2 wraz z oprawami typu LED w miejscowości Wrzos, gmina Przytyk, dz. nr ewid. gr. 178, 182, 128/2, 129/1, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w zakresie lokalizacji oświetlenia określonego w załączniku graficznym.

Data wprowadzenia informacji: 2017-07-11 14:06, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Wykaz

 

nieruchomości stanowiących grunty niezabudowane będące własnością Gminy Przytyk, przeznaczone do zbycia.

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-07-11 14:35, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji pn: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młódnice, Gm. Przytyk, na działkach nr ewid. gr. 587/2,464,856 obręb geodezyjny: 0018 Młódnice, jednostka ewidencyjna: 142509_2, arkusz 1, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2017-07-25 07:46, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji pn: Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi i infrastrukturą przewidzianej do realizacji: w obrębie geodezyjnym: Kolonia- Glinice, jednostka ewidencyjna: 14509_2 Przytyk, gmina Przytyk, na działce nr ewid.: 30/2, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2017-07-25 07:49, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Informacja

 

z otwarcia ofert z zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia pn.:"Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w miejscowości Przytyk".

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-02 12:44, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu dezycji zmieniająca decyzję nr 14.2016 z dnia 20 luty 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji  pod nazwą: Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm² wraz z oprawami typu LED przewidzianej do realizacji: w miejscowości Wrzos, obręb geodezyjny  0037 Wrzos, gmina Przytyk, dz. nr ewid.: 178, 182, 128/2, 129/1.

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-03 10:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Ogłoszenie

 

o unieważnieniu postępowania dotyczącego przebudowy parkingu przy Urzędzie Gminy w miejscowości Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-09 13:24, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączem i pompowniami ścieków oraz urządzeniami do opomiarowania ilości przepływających ścieków odprowadzanych z terenu gminy Wolanów i Wieniawa w miejscowości Młódnice, Gm. Przytyk,przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 587/2, 588, 589, 464, 854, 857, 856, 828, 899, 923, 931, 213/4, 214/12, 857/3, 866, 214/7, 214/11 której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk działającej przez pełnomocnika PRO-SAN Projektowanie Obiektów Budowlanych, Inżynieryjnych i Instalacyjnych inż. Jan Bochnia, 26-600 Radom, ul. Srebrna 11.

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-09 21:49, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej przewidzianej do realizacji: w obrębie geodezyjnym:  Zameczek Kolonia, gmina Przytyk,na działce nr ewid.: 34/4 której inwestorem jest;PGE Dystrybucja S.A.Oddział Skarżysko-Kamienna Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51,26 - 110 Skarżysko-Kamiennadziałająca przez Pełnomocnika Pana Tomasza Mazura reprezentującego firmę: KASJE Sp. z o.o.26 - 050 Zagnańsk, Wiśniówka 75.

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-09 21:52, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 


 

Informacja

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Oblas”

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-16 10:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji  pod nazwą : Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego i wiaty na obiekty tymczasowego magazynowania odpadów o kodach 15 01 01, 16 80 10, 19 12 01 , 20 01 01 na działkach  nr ewid. gruntów 18/3 i 19/3 położonych w miejscowości Sukowska Wola której inwestorem jest Pan Górka Zbigniew zam.Sukowska Wola 15 .

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-18 08:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego; ogłoszenie o zamówieniu w BZP z dnia 24.07.2017 pod nr 556820-N-2017 na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblas” została zawarta umowa Nr 52.2017  w dniu 05 września 2017r. 

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-09-05 16:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja

 

z otwarcia ofert z zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wrzeszczów od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 740”

Data wprowadzenia informacji: 2017-09-05 16:12, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

 

Obwieszczenie

 

informuję, że w dniu  11 września 2017r. została wydana decyzja nr 2.2017 o umorzeniu postępowania  w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego  pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL BT-11216 PRZYTYK DĘBA w miejscowości Podgajek Zachodni, obręb geodezyjny Podgajek Zachodni, gmina Przytyk, dz. nr ewid. 124/6

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-09-11 15:27, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

Urząd Gminy w Przytyku  zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2017r. zostało   wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; Przebudowie sieci elektroenergetycznej w m.Krzyszkowice gm.Przytyk - RE Radom

Data wprowadzenia informacji: 2017-09-15 00:27, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

Urząd Gminy w Przytyku  zawiadamia, że w dniu 28 sierpnia 2017r. zostało   wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na;  Budowie stacji trafo 15/04 kV, budowie linii kablowej SN, budowa linii kablowej nn, zabudowa ZKP

Data wprowadzenia informacji: 2017-09-15 00:29, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie


o wszczęciu postępowania administracyjnego

Data wprowadzenia informacji: 2017-09-15 15:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu dezyzji lokalizacji inwestycji celu pblicznego pod nazwą budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej przewidzianej do realizacji: w obrębie geodezyjnym:  Zameczek Kolonia, gmina Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2017-09-25 09:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu „Programu ochrony środowiska dla gminy Przytyk na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” oraz Prognozy oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska dla gminy Przytyk na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.”

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PRZYTYK na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 roku

Data wprowadzenia informacji: 2017-09-25 13:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

zawiadamiam, że w dniu 19 września 2017 roku Wójt Gminy Wolanów na rzecz PGE Dystrybucja S.A. oddział Skarżysko-Kamienna z siedzibą w 26-110 Skarżysko-Kamienna, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 51, repr. przez P. Andrzeja Kozaka, KASJE Sp. z o.o., 26-050 Zagnańsk, Wiśniowska 75 decyzję nr 1.2017 o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ I KABLOWEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA (15KV)

Data wprowadzenia informacji: 2017-09-25 13:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Ogłoszenie

 

o udzieleniu zamówienia na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wrzeszczów od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 740"

Data wprowadzenia informacji: 2017-09-26 15:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Informacja

 

z otwarcia ofert z zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia pn.:"Udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego".

Data wprowadzenia informacji: 2017-09-29 15:49, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego  pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączem i pompowniami ścieków oraz urządzeniami do opomiarowania ilości przepływających ścieków odprowadzanych z terenu gminy Wolanów i Wieniawa w miejscowości Młódnice, Gm. Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-02 09:29, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Zawiadomienie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-05 15:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Informacja

 

Starosta radomski informuje, że termin do składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej upływa z dniem 15 grudnia 2018 roku

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-05 15:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Informacja

 

Wójt Gminy Przytyk, informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytyku oraz na stronach internetowych urzędu umieszcza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Nr 2/2017. W wykazie przeznacza się następujące nieruchomości do sprzedaży:

  1. Przytyk, gm. Przytyk - działki numer: 37/2, 483/2, 264/1, 102, 86 i 87;
  2. Podgajek Zachodni, gm. Przytyk - działki numer: 86/3, 87;
  3. Maksymilianów, gm. Przytyk - działki numer 19 i 20;

Wykaz będzie wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 10.10.2017 r. do 02.11.2017 r.

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-10 15:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Decyzja

 

Podaje się do publicznej wiadomości Decyzję Starosty Radomskiego GKN.III.6821.14 2017 z dnia 06.10.2017 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Studzienice oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 365/1, 365/2 i 382/2

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-19 20:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

 

o wydaniiu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego  pod nazwą: Przebudowie sieci elektroenergetycznej w m.Krzyszkowice gm.Przytyk- RE Radom; przebudowa linii napowietrznej na dwunapięciową (ok.1198mb), budowa linii średniego napięcia (ok.110mb), przebudowa linii napowietrznej nn (ok.102 mb) przebudowa przyłącza z wiz-ami(2 kpl) przewidzianej do realizacji: w obrębie geodezyjnym: Krzyszkowice, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-31 14:40, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Ogłoszenie

 

o udzieleniu zamówienia na wykonanie inwestycji pn. „Dowóz i odwóz uczniów oraz dzieci wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do publicznych szkół podstawowych; Przytyk, Wrzeszczów, Wrzos, Publicznego Gimnazjum w Przytyku oraz Publicznego Przedszkola w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-07 14:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie


w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; Budowie sieci energetycznej średniego napięcia (15KV) przewidzianej do realizacji: w obrębie geodezyjnym: Sukowska Wola, gmina Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-13 15:38, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie


zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie  drogi gminnej nr 350921 przewidzianej  do realizacji: w obrębie geodezyjnym: Witoldów, gmina Przytyk, na działce nr ewid.: 32, której inwestorem jest Gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-20 21:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 
Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Przytyk informuje, iż w Urzędzie Gminy w Przytyku (sala konferencyjna) odbędą się przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Przytyk i stanowiących własność Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-23 14:27, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska