Ogłoszenia » 2014

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
w sprawie „Dowóz i odwóz uczniów oraz dzieci wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do publicznych szkół podstawowych; Przytyk, Wrzeszczów, Wrzos, Publicznego Gimnazjum w Przytyku oraz Publicznego Przedszkola w Przytyku od 07 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. na trasach obsługiwanych w ramach publicznego przewozu osób zgodnie z harmonogramem i przebiegiem oraz organizacją przystanków określonymi przez Zamawiającego w CPV.

 

Data wprowadzenia informacji: 02-01-2014 10:07:50, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Ogłoszenie

w sprawie "Wyłożenie do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energii elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przytyk"

 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przytyk na lata 2014-2029

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-02-05 08:37, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie 

 

Obwieszczenie o wszczęciu post.ępowania administracyjnego w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn : „Przebudowa drogi gminnej nr 350910W w miejscowości Mścichów na odcinku od km 0+550 do km 2100”

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-02-19 07:44, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Ogłoszenie 

 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014r. Rodzaj zadania organizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w tym szczególnie: zatrudnienie kadry trenerskiej, organizację zajęć treningowych, meczów i turniejów.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-03-10 09:56, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

 

 


 

Ogłoszenie 

 

o podjęciu przez Radę Gminy w Przytyku, uchwały Nr XXXIV.198.2013  z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w sołectwie Kaszewska Wola.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-03-12 07:56, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku: Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytykdla planowanego przedsięwzięcia polegającego nabudowie  drogi gminnej nr 350910W w miejscowości Mścichów na odcinku od km 0+550 do km 2 +100.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-03-14 10:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie 

 

Obwieszczenie o wszczęciu post.ępowania administracyjnego w spawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 350910W w miejscowości Mścichów na odcinku od km 0+550 do km 2100” dla Inwestora: Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-03-14 16:04, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Informacja o wydaniu  decyzji

 

Wójt Gminy Przytyk informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku: Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie drogi gminnej nr 350910W w miejscowości Mścichów na odcinku od km 0+550 do km 2 +100.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-03-18 10:09, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

 Obwieszczenie

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji p.n.: "Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km 1+928 - 3+500, gm. Przytyk- czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa".

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-03-21 14:13, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Obwieszczenie

 

Obwieszczenie o  wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  przebudowie drogi zlokalizowanej na części działki ewid. nr 66 w miejscowości Mścichów.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-04-02 08:31, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Ogłoszenie

 

w sprawie wywieszenia w Urzędzie Gminy Przytyk 7 kwietnia, na okres 21 dni, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk, przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu.

 

 Data wprowadzenia informacji: 2014-04-07 15:30, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Unieważnienie postepowania o udzielenie zamówienia

 

w sprawie„Zaprojektowanie i budowa Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego” w miejscowości Słowików gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2014-04-18 13:14, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Ogłoszenie

 

w sprawie wywieszenia w Urzędzie Gminy Przytyk 28 kwietnia, na okres 21 dni, wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk, przeznaczonych do dzierżawy.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-04-28 15:29, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Henryk Lesiak
 

Ogłoszenie

 

w sprawie  udzielenia zamówienia na  na wykonanie inwestycji pn.: ,, Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Podgajku Wschodnim”.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-05-05 21:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Unieważnienie postepowania o udzielenie zamówienia

 

w sprawie utworzenie małego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzeszczowie

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-05-07 15:14, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Ogłoszenie 

 

Wójt Gminy Przytyk podaje do publiczne wiadomości „Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń , umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł za 2013 rok”

Data wprowadzenia informacji: 2014-05-28 11:20, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Lucyna Smagowska
 

Ogłoszenie 

 

Wójt Gminy Przytyk podaje do publiczne wiadomości „Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej”

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-05-28 11:24, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Lucyna Smagowska
 

Zawiadomienie
w sprawie wydanie (dn. 22.05.2014 r.) przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji w sprawie budowy zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece  Wiązownicy.

Data wprowadzenia informacji: 2014-06-04 08:21, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Obwieszczenie

 

w sprawie  wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie budynku gospodarczego ( dla obsługi budynku szkoły publicznej)  na działce nr ewid. gruntów  136 położonej w miejscowości Wrzos , której inwestorem jest Gmina Przytyk , 26-650 Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-06-04 09:09, wprowadzający: Maciej Fokt
Data dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie 

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa budynku produkcyjno- magazynowego z pomieszczeniem dla kotłowni olejowej o mocy do 1 MW, łącznika pomiędzy planowanym budynkiem produkcyjno- magazynowym a istniejącym budynkiem produkcyjnym oraz budowa budynku socjalno- biurowego na terenie działki nr ew. 206 w miejscowości Krzyszkowice 18 gmina Przytyk”

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-06-16 13:36, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i budowa Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego  w miejscowości Słowików gmina Przytyk”

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-06-16 13:45, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku gospodarczego ( dla obsługi budynku szkoły publicznej)  na działce nr ewid. gruntów  136 położonej w miejscowości Wrzos

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-06-23 15:06, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie Centrum Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu ul. Malczewskiego 29  na części działki nr ewid. gruntów  13/5 położonej w miejscowości Wólka Domaniowska, której inwestorem jest  Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu ul. Malczewskiego 29 reprezentowany przez  Rektora.

Data wprowadzenia informacji: 2014-06-27 13:31, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

 

Ogłoszenie

w sprawie nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-07-03 07:54, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Henryk Lesiak

 

 


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

 

 

Wójt Gminy Przytyk informuje,że w dniu 03 lipca 2014r.  pod nr 2.2014 została wydana decyzja ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  pod nazwą: dla inwestycji polegającej na: budowie budynku gospodarczy (dla obsługi budynku szkoły publicznej), zlokalizowanej na działce nr ewid. 136 w miejscowości Wrzos, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-07-03 09:17, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

o zebraniu przez Urząd Gminy w Przytyku wystarczającej ilości dowodów i materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie Centrum Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Data wprowadzenia informacji: 2014-07-21 15:39, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Obwieszczenie

 

w sprawie  wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  pod nazwą: budowie Centrum Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-05 07:57, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Ogłoszenie

w sprawie nieograniczonego przetargu ustnego na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-05 12:21, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Henryk Lesiak
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonanie inwestycji pn.:  „Zaprojektowanie i budowa Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w miejscowości Słowików gmina Przytyk”

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-07 14:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Unieważnienie postepowania o udzielenie zamówienia

 

dotyczące wyposażenia i doposażenia przedszkola w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-08 15:43, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na „Udzielenie kredytu bankowego”.

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-12 16:12, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Przytyk”.

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-27 10:42, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

Wójta Gminy Przytyk o podjęciu przez Radę Gminy w Przytyku uchwały nr XLII.241.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów mieszkalno-usługowych w miejscowości Przytyk


Załącznik nr 1 do obwieszczenia
Załącznik graficzny do załącznika nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2014-10-15 14:39, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia

 

na: "dostawę węgla kamiennego ekogroszek luzem o kaloryczności nie niższej niż 28 000 kJ w ilości szacunkowej 140 ton dla potrzeb Publicznego Przedszkola w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2014-11-14 08:14, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Helena Wilczyńska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla planowanego przedsięwzięciapolegającego na: organizacji skupu złomu żelaznego i metali kolorowych, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 58 w m. Podgajek Zachodni gmina Przytyk przy ul. Tomaszowskiej 48.

Data wprowadzenia informacji: 2014-11-26 14:21, wprowadzający: Maciej Fokt
Data dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

Wójta Gminy Przytyk, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w sołectwie Kaszewska Wola

Data wprowadzenia informacji: 2014-11-27 07:53, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla planowanego przedsięwzięciapolegającego na: wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej z utworów górnej kredy na potrzeby stacji uzdatniania wody i wodociągu komunalnego  celem  zaopatrzenia w wodę  mieszkańców gm. Przytyk w ilości  powyżej 10 m3/h,  na działce nr  56/4  w miejscowości Podgajek Wschodni.

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-08 22:01, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja o wydaniu  decyzji

 

Wójt Gminy Przytyk informuję, że została wydana decyzja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przytyku w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-17 09:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na „dostawę węgla kamiennego ekogroszek workowany o kaloryczności  nie niższej  niż 28 000 kJ w ilości szacunkowej 70 ton dla potrzeb Publicznego Przedszkola w Przytyku".

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-22 14:41, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Helena Wilczyńska