Ogłoszenia » 2019

 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 9.00 w dniu 12.02.2019 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna,

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki nr 418 o pow. 0,0800 ha

Obręb ewidencyjny Wrzeszczów, gm. Przytyk,

                              Cena nieruchomości                     8.300,00 zł

                              Wadium                                          900,00 zł

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w załączniku.

 

Załącznik

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-09 16:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


 

 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 09.30 w dniu 12 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna,

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki nr 246/1 o pow. 0,4300 ha

Obręb ewidencyjny Stefanów, gm. Przytyk,

                              Cena nieruchomości                    8.000,00 zł

                              Wadium                                             800,00 zł.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w załączniku.

 

Załącznik

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-09 16:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


 

Ogłoszenie

 

Budowa dwóch budynków inwentarskich (chlewni) o łącznej obsadzie 560 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Lokalizacja: Glinice 9, gmina Przytyk, województwo mazowieckie, na działce nr ewidencyjny 115, obręb 0006 Kolonia Glinice

 

Opinia sanitarna

Opinia

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Raport wraz z załącznikami

Uzupełnienie z dnia 11.12.2017

Uzupełnienie z dnia 22.02.2018

Uzupełnienie z dnia 12.04.2018

Obwieszczenie z dnia 07.02.2019

Wyjaśnienie do dokumentacji inwestora z dnia 19.02.2019 r.

Obwieszczenie z dnia 27.02.2019

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-14 16:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 marca 2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-29 09:38, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Obwieszczenie o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29 marca 2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-29 09:42, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 


 

Ogłoszenie

 

Podaje się do wiadomości treść Postanowienia Starosty Radomskiego znak GKN.II-6821.37.2017.SD z dnia 9 stycznia 2019 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania  decyzji zobowiązującej do udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Zameczek Kolonia, gm. Przytyk oznaczonej jako działka  Nr 162/2. Treść Postanowienia w załączniku.

 

Załącznik Nr 1

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-21 08:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Obwieszczenie

 

Zmiana Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2019-02-11 13:02, wprowadzający: Anna Kosuniak
Data dokumentu: 2019-02-11 Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zadubody.

Data wprowadzenia informacji: 2019-02-18 16:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

W Ó J T

G M I N Y   P R Z Y T Y K

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytyku wywiesza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Nr 1/2019. W wykazie przeznacza się do sprzedaży nieruchomość położoną na terenie gm. Przytyk, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 149/1, obręb Wola Wrzeszczowska Kolonia. Wykaz będzie wywieszony od dnia 20.02.2019 r. do 18.03.2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2019-02-20 20:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Obwieszczenie


o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-25 11:16, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy nr 8.2019 pod nazwą: zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny wraz z jego nadbudowa i przebudową w miejscowości Zameczek Kolonia, gmina Przytyk, dz.nr.ewid.134.

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-18 08:27, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białaczak
 

Informacja

 

o wydaniu przez Starostę Radomskiego decyzji znak: GKN-III.6821.5.2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. orzekającej o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości stanowiących drogi, położonych w obrębie geodezyjnym Zameczek Kolonia, gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie- oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 400, 408/2 i 409.

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-18 08:30, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Informacja

 

o wydaniu przez Starostę Radomskiego decyzji znak: GKN-III.6821.4.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. orzekającej o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości stanowiących drogi, położonych w obrębie geodezyjnymWola Wrzeszczowska Kolonia - oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 19, 204, 263, 264, 223 oraz połozonych w obrębie geodezyjnym Wola Wrzeszczowska- oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 16, 27.

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-19 08:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie slipu/pochylni/ do wodowania jednostek pływających przewidzianej do realizacji w obrębie geodezyjnym: 0034 Wólka Domaniowska, jednostka rwid.:142509_2 Przytyk gmina Przytyk, na działkach ewid. 375/1, 375/2, 376.  

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-19 09:59, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przytyk uchwały Nr VI.42.2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice w gminie Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-25 12:37, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przytyk uchwały Nr VI.41.2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Dęba i Kolonia Dęba w gminie Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-25 12:40, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r. poz.1073 ze zmianami) informuję, że w dniu 02 maja 2019r. została wydana decyzja nr 1.2019 lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie slipu/pochylni/do wodowania jednostek pływających przewidzianej do realizacji w obrębie geodezyjnym: 0034 Wólka Domaniowska, jednostka ewid.:142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, na działkach ewid. 375/1, 375/2, 376.

Data wprowadzenia informacji: 2019-05-06 12:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Postanowienie

 

o sprostowaniu decyzji środowiskowej na budowę drogi powiatowej na odcinku Przytyk- Sukowska Wola

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-05-10 13:20, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja z otwarcia ofert

 

z zapytania ofertowego na wykonanie zamówienia pn.: „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Zameczek”

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-06-12 07:43, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie Starosty Radomskiego

 

zawiadamia się w wszczęciu, na wniosek z dnia 20.03.2019r. złożony przez Zarząd Powiatu Radomskiego ul. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk od km 10+059,47 do km 13+625,43 na terenie gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2019-06-14 22:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni  w Radomiu o wszczęciu postepowania administracyjnego.

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-09 14:11, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

zawiadamia się o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni).

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-16 18:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Zawiadomienie

 

W związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu decyzji Wójta Gminy Przytyk o odmowie utalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni), ponownie prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-16 18:38, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

Kolegium Odwoławcze w Radomiu zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2019 r. rozpatrzono odwołanie od decyzji Wójta Gminy Przytyk z dnia 2 maja 2019 r. odmawiającej ustalenia warunków lokalizacji inwestycji clu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie splitu na czterech działkach położonych w Wólce Domaniowskiej.

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-18 11:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ew. nr 41/7, 41/8, 41/10, 41/11 w obrębie geodezyjnym Podgajek Zachodni w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-29 13:29, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

Załączniki

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-06 14:28, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 


 

Zawiadomienie – obwieszczenie

 

w sprawie wydania postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych na działce nr ew. 279/16 w miejscowości Wólka Domaniowska gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-31 13:01, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

 

 


 

Zawiadomienie – obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km19+275 w miejscowości Żerdź”.

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-31 13:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

 

 


 

Zawiadomienie - Obwieszczenie

 

w dniu 16.09.2019r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsiewzięcia polegającego na Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 17+775 do km 19+275 w miejscowości Żerź.

Data wprowadzenia informacji: 2019-09-16 15:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

 

 


 

Zawiadomienie - Obwieszczenie

 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 05 września 2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2019-09-17 15:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

ZAWIADOMINIE

 

Wójt Gminy Przytyk zawiadamia, że od dnia 25 września 2019 r. do 17 października 2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytyku jest wywieszony do publicznego wglądu wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargowej Nr 1/2019. W wykazie przeznacza się do dzierżawy nieruchomość położoną w Słowikowie, gm. Przytyk, oznaczoną jako działka Nr 11/4.

Data wprowadzenia informacji: 2019-09-25 19:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na;  budowie linii oświetlenia ulicznego przewidzianej do realizacji na działkach: 163/9, 163/7, 162/3, 161/3, 160/6, 159/3, 158/14, 158/12, 158/10, 157/3, 156/3, 155/3, 154/3, 153/3, 152/3, 151/3, 150/3, 149/4, 148/4, 147/4, 146/9, 146/7, 144/3, 143/3, 142/3, 140/4 w obrębie geodezyjnym: 0034 Wólka Domaniowska, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-02 14:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-03 14:37, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

Obwieszczenie

 

Budowa dwóch budynków inwentarskich (chlewni) o łącznej obsadzie 560 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Lokalizacja: Glinice 9, gmina Przytyk, województwo mazowieckie, na działce nr ewidencyjny 115, obręb 0006 Kolonia Glinice

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o domowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-09 20:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie przewidzianej do realizacji na działce 136 w obrębie geodezyjnym: 0037 Wrzos, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-10 13:58, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie przewidzianej do realizacji na działce 236/2 w obrębie geodezyjnym: 0040 Wrzeszczów, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-10 14:02, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

 

Zmiana nr 2 suikzp gminy Przytyk - POŚ

Zmiana nr 2 suikzp gminy Przytyk - Uchwała

Zmiana nr 2 suikzp gminy Przytyk - Uzasadnienie

Zmiana nr 2 suikzp gminy Przytyk - Zał. 1

Zmiana nr 2 suikzp gminy Przytyk - Zał. 2a JPG

Zmiana nr 2 suikzp gminy Przytyk - Zal. 2a PDF

Zmiana nr 2 suikzp gminy Przytyk - Zał. 2b JPG

Zmiana nr 2 suikzp gminy Przytyk - Zał. 2b PDF

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-10 19:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie

O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej.

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-15 19:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

w sprawie zapoznania się z aktami sprawy odnośnie rozbudowy fermy Młodynie Dolne

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-18 15:29, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

Zawiadomienie

 

stron postępowania o zakończeniu postepowania dowodowego przed wydaniem decyzji odnośnie rozbudowy fermy drobiu Młodynie Dolne.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-11-18 15:33, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa linii oświetlenia ulicznego przewidzianej do realizacji na działkach: 163/9, 163/7, 162/3, 161/3, 160/6, 159/3, 158/14, 158/12, 158/10, 157/3, 156/3, 155/3, 154/3, 153/3, 152/3, 151/3, 150/3, 149/4, 148/4, 147/4, 146/9, 146/7, 144/3, 143/3, 142/3, 140/4, 140/5, 158/11, 158/13, 158/15 w obrębie geodezyjnym: 0034 Wólka Domaniowska, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-04 14:47, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; rozbudowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach: 67/2, 437, 102/2, 102/3, 103/1, 103/2, 104/1, 104/3, 105, 106, 107, 108, 109/3, 109/4, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120/1, 121, 125, 126, 127, 41, 487, 488, 434 w obrębie geodezyjnym: 0042 Żerdź, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-06 13:20, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie


o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły odstawowej we Wrzeszczowie przewidzianej na działce 236/2 w obrębie geodezyjnym: 0040 Wrzeszczów, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-10 14:17, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie


o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: : rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie przewidzianej do realizacji na działce 136 w obrębie geodezyjnym: 0037 Wrzos, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-12 14:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Zawiadomienie

 

W związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu decyzji Wójta Gminy Przytyk o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni), ponownie prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia.

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-12 15:06, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

Obwieszczenie

 

zawiadamia się o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich (chlewni).

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-12 15:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

Informacja


o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-20 13:38, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

Informacja


o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-20 13:53, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

OBWIESZCZENIE

 

 

informuję, że w dniu 31 grudnia 2019r. została wydana decyzja nr 5.2019 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach: 67/2, 437, 102/2, 102/3, 103/1, 103/2, 104/1, 104/3, 105, 106, 107, 108, 109/3, 109/4, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120/1, 121, 125, 126, 127, 41, 487, 488, 434 w obrębie geodezyjnym: 0042 Żerdź, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-31 15:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak