Kategoria: Rada
Rada 

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych wybieranych w wyborach czteroprzymiotnikowych /równych, bezpośrednich, tajnych, powszechnych/na pięcioletnią kadencję. 
Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy i ewidencjonuje w rejestrze.


 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko - Pełniona funkcja

 

1

Krzysztof Andrzej Wlazło - Przewodniczący Rady Gminy

2

Robert Dygant - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

3

Teodozja Henryka Kowalczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

4

Robert Bienias -Członek

5

Barbara Barszcz - Członek

6

Agnieszka Drabik - Członek

7

Tomasz Jan Drabik - Członek

8

Dariusz Adam Grotek - Członek

9

Zdzisław Janowski - Członek

10

Nikodem Jędrzejewski - Członek

11

Marek Kościowski - Członek

12

Ewa Olszewska - Członek

13

Sylwester Piotr Podymniak - Członek

14

Wiesław Soból - Członek

15

Adam Piotr Smagowski - Członek

 

 

 
Kompetecje Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2014-12-02 13:32:42, wprowadzający: Wojciech Wrzecion