Kategoria: Rada
Rada 

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych wybieranych w wyborach czteroprzymiotnikowych /równych, bezpośrednich, tajnych, powszechnych/na czteroletnią kadencję. 
Rada gminy rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należących do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego zgodnie z planem pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność rady gminy jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady gminy i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Z przebiegu sesji sporządza się protokół. Podjęte przez radę gminy uchwały przechowuje się w urzędzie gminy wraz z protokołami z sesji i ewidencjonuje w rejestrze.

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko - Pełniona funkcja

 

1

 Wlazło Krzysztof Andrzej - Przewodniczący Rady Gminy 

2

 Olszak Barbara - Z-ca Przewodniczącego
 

3

 Soból Jacek Adam - Członek

4

 Grotek Dariusz Adam - Członek 

5

 Jędrzejewski Nikodem  - Członek 

6

 Korgul Stanisław  - Czlonek 

7

 Kowalczyk Teodozja Henryka  - Członek 

8

 Drabik Tomasz Jan - Członek

9

 Olszewska Ewa - Członek 

10

 Podymniak Sylwester Piotr  - Członek 

11

 Rogulski Mirosław - Członek 

12

 Senator Robert Tomasz - Członek 

13

 Smagowski Adam Piotr   - Członek 

14

  Dygant Robert - Członek

15

 Wojtysiak Dariusz Jan  - Członek 

 

 

Data wprowadzenia informacji 2014-12-02 13:30:17, wprowadzający:Wojciech Wrzecion
Kompetecje Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2014-12-02 13:32:42, wprowadzający: Wojciech Wrzecion