Kategoria: Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urzędu Gminy w Przytyku

Urząd Gminy w Przytyku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Przytyk.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-06-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-01-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, część plików nie jest dostępna cyfrowo, brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. Strona została stworzona w 2011 roku, kiedy nie obowiązywały jeszcze przepisy o dostępności cyfrowej. Strona jest często aktualizowana o nowe informacje. Poprawienie dostępności strony, opisanie większości zdjęć i obrazów, publikacja dostępnych cyfrowo plików pdf, właściwe stosowanie nagłówków w publikowanym tekście będzie sukcesywnie dokonywane.

Wyłączenia

 • mapy oraz skany oświadczeń majątkowych są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie posiadają lektora ani napisów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail przytyk@przytyk.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu:   48 618 00 95.

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Przytyk
 • Adres: ul Zachęta 57, 26-650 Przytyk
 • E-mail: przytyk@przytyk.pl
 • Telefon: 486180095

Po wyczerpaniu wskazanej procedury można złożyć wniosek  również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Przytyku mieści się przy ulicy Zachęta 57. Do zadaszonego wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością.  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. W urzędzie jest możliwość obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową przez pracownika urzędu na parterze budynku. W przygotowaniu  jest oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 


 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Data wprowadzenia informacji: 2021-03-30 15:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Wójt Gminy Przytyk Zarządzeniem Nr39.2020 z dnia 29 września 2020r.  powołał w Urzędzie Gminy,  Koordynatora oraz Zespół ds. Dostępności architektonicznej , cyfrowej i informacyjno -  komunikacyjnej.

Data wprowadzenia informacji: 2021-03-31 17:57, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Muskała