Kategoria: GOPS/RODO

RODO

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  z siedzibą w Przytyku, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - bodo.radom@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOPS
  w Przytyku - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 8. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Pani/Pana osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
 10. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne