Ogłoszenia » 2021

 


 

Obwieszczenie Starosty Radomskiego

 

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie dróg gminnych wewnętrznych ulic: Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, Mari Konopnickiej w miejscowości Przytyk, łączna długość L= 662,9 m.  

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-01-04 13:41, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r. poz 256 ze zm.) oraz art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r. poz.293 ze zmianami) informuję, że w dniu 02 lutego 2021r została wydana decyzja Nr 10.2020 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 519/1, 516/2, 517, 641 w obrębie geodezyjnym: 0023 Przytyk, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, oraz działkach nr ewid.: 485, 448/1, 16/5, 16/6, 16/3, 16/7, 16/8, 15/4, 15/5, 15/10, 15/7, 15/6, 15/8, 14/11, 14/13, 15/11, 14/14, 14/10, 14/9, 14/5, 14/6, 14/1, 13/1, 13/2, 13/3, 13/7, 13/6, 4/3, 4/21, 4/20, 4/18, 4/8, 10, 8/9, 8/10, 8/12, 525/16, 8/11, 525/15, 525/14, 525/12, 8/7, 525/13, 525/4, 525/18, 525/17, 525/10, 525/22, 525/21, 525/20, 525/7, 525/8, 8/14, 8/13, 7/2, 7/6, 7/7, 7/3, 7/4, 6/6, 6/3, 6/4, 6/1, 6/7, 5/6, 5/5, 5/3, 5/4, 4/7, 4/6, 4/11, 4/10, 4/9, 4/2, 3/1, 3/2, 494/3, 2/13, 2/10, 2/11, 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/8, 1/7, 227/3, 227/10, 519/3, 519/4, 519/5, 78, 227/9, 54/14, 54/12, 13/8, 12/1, 227/1, 54/13, 54/10, 54/11, 55, 56, 456, 57, 58, 59, 60, 61/1, 62, 63, 64, 458, 67, 68, 455, 454, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 453/2, 453/1, 17/5, 17/4, 17/3, 17/2, 17/1, 81/3, 81/1, 82/1, 82/2, 83, 250, 249, 248/1, 248/2, 247, 246, 245, 244, 243, 242/1, 241, 226/2, 240, 239, 238, 237/1, 237/2, 236, 235, 234, 233, 231, 232, 460, 230, 459, 229, 228 w obrębie geodezyjnym: 0019 Oblas, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

W związku z powyższym informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się
w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia na stronie w  Urzędzie Gminy
w Przytyku w godzinach

 z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, pokój nr 2.

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-03 16:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie Starosty Radomskiego

 

o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie dróg gminnych wewnętrznych ulic: Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, Mari Konopnickiej w miejscowości Przytyk, łączna długość L= 662,9 m.  

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-04 14:49, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zawiadomienie

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.01.2021 r. o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Przytyk z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonych w gminie Przytyk, obręb Wygnanów oznaczonej jako działki: nr 184 o pow. 1,5503 ha, nr 185/2 o pow. 0,6323 ha, nr 185/3 o pow. 1,1091 ha oraz obręb Wrzos oznaczonej jako działka nr 172/1 o pow. 0,7916 ha.

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 09:40, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Zawiadomienie

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.01.2021 r. o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Przytyk z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w gminie Przytyk, obręb Kolonia Glinice oznaczonej jako działki: nr 118 o pow. 0,7455 ha.

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 09:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Zawiadomienie

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.01.2021 r. o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Przytyk z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w gminie Przytyk, obręb Dęba oznaczonej jako działka nr 351/1 o pow. 0,3926 ha.

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 09:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


 

 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 61 §4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020. Poz. 293 ze zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Urząd Gminy w Przytyku zawiadamia, że stosownie do decyzji wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu ul. Żeromskiego 53,  w dniu  21 grudnia 2020r.,znak: SKO SKO.ZP.4110.297.2213.2020 po ponownym przeprowadzeniu analizy urbanistycznej wszczyna postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „RAD4432A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.: 695/2 w obrębie geodezyjnym: Młódnice, gm. Przytyk, której inwestorem jest P4 Sp. zo.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, działająca przez pełnomocnika Pana Pawła Ponikowskiego Up. Telcom Sp. z o.o. Ul. Odkryta 36 lok. 10  03-140 Warszawa.

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-15 17:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Na podstawie art. 61 §4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020. Poz. 293 ze zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

że w dniu 21 stycznia 2021r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 26-610 Skarżysko-Kamienna w imieniu, której wystąpił  pełnomocnik Pan Piotr Bojanowicz, ul. płk. Jana Zientarskiego 10 lok. 20, 26-600 Radom postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie
i rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN, budowa sieci elektroenergetycznej nN, budowa 2 stacji transformatorowych SN/nN
przewidzianej do realizacji

 • na działkach nr ewid.: 151/2, 150, 149, 235, 188/2, 187, 224/1, 223/1, 222/1, 220/2, 220/3, 219/1, 218/2, 217/1, 214/2, 214/3, 175, 234, 174, 173/1, 171/1, 203/1, 202/1, 201/2, 200/1, 199/1, 198/1, 197/1, 196/1, 159/1 w obrębie geodezyjnym: 0028 Sewerynów, gm. Przytyk, pow. radomski;
 • na działkach nr ewid. 177, 178/1, 178/2, 179, 180, 181, 182/1, 182/2, 183, 252, 260, 258, 184/2, 251, 242 w obrębie geodezyjnym: 0013 Kaszewska Wola, gm. Przytyk, pow. radomski;

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-17 19:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Przytyk informuje, że w dniu 19 lutego 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytyk oraz na stronie internetowej http://bip.przytyk.pl/ zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Nr 1/2021 oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Nr 1/2021. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Przytyku lub telefonicznie (+48) 618-00-95 w. 34, w godzinach pracy Urzędu.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-19 20:00, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293)

 

zawiadamia się

 

że na wniosek: P4 Sp. zo.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, działająca przez pełnomocnika Pana Pawła Ponikowskiego Up- Telcom Sp. z o.o. ul. Odkryta 36 lok. 10,
03-140 Warszawa
została wydana decyzja Nr 7A.2020 z dnia 01 marca 2021r odmawiająca ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „RAD4432A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.: 695/2 w obrębie geodezyjnym: Młódnice, gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-03-01 19:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 


 

Obwieszcznie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zawiadamiam, że na wniosek Pana Jana Wyrwińskiego połnomocnika Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych ul. Graniczna 24, 26-600 Radom złożony w dniu 9 kwietnia 2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk wraz z budową ścieżki rowerowej.

Data wprowadzenia informacji: 2021-03-12 17:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłościowej sprzeda w trybie z wolnej ręki udział w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Domaniów

Data wprowadzenia informacji: 2021-03-24 19:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: przebudowie  istniejącej kotłowni węglowej na gazową, budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym z podziemnego zbiornika o pojemności 6400 litrów, pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej w budynku  PSP  we Wrzeszczowie, gmina Przytyk, dz. nr ewid. 236/2 w obrębie geodezyjnym: 0040 Wrzeszczów, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2021-03-24 19:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


 

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Przytyk

 

zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2021 r. zakończono postępowanie zmierzajace do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN, budowa sieci sieci elektroenergetycznej nN, budowa 2 stacji transformatorowych SN/nN.

Data wprowadzenia informacji: 2021-03-25 14:16, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

że na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-610 Skarżysko-Kamienna działająca przez Pełnomocnika Pana Piotra Bojanowicza, ul. płk. Jana Zientarskiego 10 lok. 20, 26-600 Radom, została wydana decyzja Nr 1.2021 z dnia 08 kwietnia 2021r  w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN, budowie sieci elektroenergetycznej nN, budowie 2 stacji transformatorowych SN/nN przewidzianej do realizacji

na działkach nr ewid.: 151/2, 150, 149, 235, 188/2, 187, 224/1, 223/1, 222/1, 220/2, 220/3, 219/1, 218/2, 217/1, 214/2, 214/3, 175, 234, 174, 173/1, 171/1, 203/1, 202/1, 201/2, 200/1, 199/1, 198/1, 197/1, 196/1, 159/1 w obrębie geodezyjnym: 0028 Sewerynów, gm. Przytyk, pow. radomski;

na działkach nr ewid. 177, 178/1, 178/2, 179, 180, 181, 182/1, 182/2, 183, 252, 260, 258, 184/2, 251, 242 w obrębie geodezyjnym: 0013 Kaszewska Wola, gm. Przytyk, pow. radomski.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-27 09:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 


 

Obwieszcznie

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 08.04.2021 r. o wydaniu decyzji Nr 505/R/2021 w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Przytyk z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę gminna nr 3450001, oznaczonego jako działka nr 184, 185/2, 185/3- obręb Wygnanów, 172/1- obręb Wrzos, położonego w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-20 11:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.04.2021 r. o wydaniu decyzji Nr 523/R/2021 w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Przytyk z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę gminna nr 3450010, oznaczonego jako działka nr 351/1, położonego w gminie Przytyk, obręb Dęba.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-20 12:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.04.2021 r. o wydaniu decyzji Nr 522/R/2021 w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Przytyk z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę gminna nr 3450010, oznaczonego jako działka nr 118, położonego w gminie Przytyk, obręb Kolonia Glinice.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-20 12:38, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Obwieszczenie

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: budowie hydroforni kontenerowej ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności V=50 m3 przewidzianej do realizacji na  działce nr ewid. 109/1 w miejscowości Krzyszkowice w obrębie geodezyjnym: Krzyszkowice, gm. Przytyk, pow. radomski 

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-28 10:17, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 


 

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu


Zawiadamiam, że Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję mocą której udzielono pozwoleń wodnoprawnych dla Powiatowego Zarządu Druk Publicznych.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-29 11:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę  w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) i na podstawie art. 49,  ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)  

 

zawiadamia się

że w dniu 07 maja 2021r. wydane zostało postanowienie Wójta Gminy Przytyk znak: GBŚ 6733.2.2019 prostującego oczywistą omyłkę w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  Nr 2.2019 z dnia 04 grudnia 2019r. dla inwestycji polegającej na:  Budowa linii oświetlenia ulicznego przewidzianej do realizacji na działkach: 163/9, 163/7, 162/3, 161/3, 160/6, 159/3, 158/14, 158/12, 158/10, 157/3, 156/3, 155/3, 154/3, 153/3, 152/3, 151/3, 150/3, 149/4, 148/4, 147/4, 146/9, 146/7, 144/3, 143/3, 142/3, 140/4, 140/5, 158/11, 158/13, 158/15.

w obrębie geodezyjnym: 0034 Wólka Domaniowska, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-05-07 15:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 


 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

 

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia
21.04.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku rekreacji indywidualnej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka Domaniowska, nr ewid. działki 1030 gmina Przytyk, której inwestorem jest Pan Jan Kwiatkowski, zam. Ul. Bławatna 1A, 26-600 Radom działający przez Pełnomocnika Pana Dariusza Cukrowskiego, ul. Sadkowska 7/9, 26-600 Radom.

Data wprowadzenia informacji: 2021-05-08 15:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Donata Pisarska

 

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Na podstawie art. 61 §4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2021 r. poz.735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020. Poz. 293 ze zm.) w związku z art. 49, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

że w dniu 29 marca 2021r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przytyku Sp z o.opostępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: rozbudowie i  przebudowie oczyszczalni ścieków w Zameczku-Kolonii, nr ewid. działki 134/15, obręb Zameczek-Kolonia,gm. Przytyk, pow. Radomski, woj. Mazowieckie.

Data wprowadzenia informacji: 2021-05-14 11:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Donata Pisarska

 

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Na podstawie  art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przytyk :

 1. uchwały Nr XXI.205.2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk;
 2. uchwały Nr XXI.207.2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-05-17 15:13, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białaczak
 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przytyk:

 1. uchwały nr XXI.206.2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 600/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk;
 2. uchwały nr XXI.208.2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 223/2 i 223/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk;
 3. uchwały nr XXI.209.2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Cichej w obrębie geodezyjnym Podgajek Wschodni w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-05-17 15:20, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)  zawiadamiam że zakończono postępowanie zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie hydroforni kontenerowej ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności V=50m3 przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 109/1 w miejscowości Krzyszkowice w obrębie geodezyjnym Krzyszkowice, gm. Przytyk, której inwestorem jest Zakład Gospodarski Komunalnej w Przytyku Sp z o.o. ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Panią Krystynę Fejfer „EKOSFERA” Krystyna Fejfer, 26-650 Przytyk ul. Barlickiego 23.

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-05-24 09:10, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska

 


Ogłoszenie

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego znak SPN-R.7533.84.1.2021.BK z dnia 27 maja 2021 r. o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Przytyk z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Przytyk, obręb Wrzos, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 172/5

Data wprowadzenia informacji: 2021-05-31 15:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


 

Obwieszczenie


Podaje się do publicznej wiadomości treść zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego znak SPN-R.7533.89.1.2021.BK z dnia 26 maja 2021 r. oraz SPN-R.7533.89.2.2021.BK z dnia 26 maja 2021 r.  o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Przytyk z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Przytyk, obręb Podgajek Zachodni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 36/2 oraz 36/1

Data wprowadzenia informacji: 2021-05-31 16:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


 

INFORMACJA

 o środkach poprawy efektywności energetycznej stosowanych w Gminie Przytyk

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-08 08:22, wprowadzający: Anna Kosuniak
Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik

 

 


 

Obwieszczenie

 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-14 16:44, wprowadzający: Anna Kosuniak
Autor dokumentu: Donata Pisarska
 

POSTANOWIENIE

o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-15 11:56, wprowadzający: Anna Kosuniak
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Przytyk 

Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r poź. 256 ze zm.)

Zawiadamiam

że w dniu 16 czerwca 2021 r. zakończono postepowanie zmierzające do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Zameczku – Kolonia, nr. ewid. Działki 134/15 obręb Zameczek – Kolonia, gmina Przytyk Powiat Radomski  

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-16 15:09, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska

 

 


 

Obwieszczenie Starosty Radomskiego

 

o wszczęciu na wniosek z dnia 4 marca 2021 r. złożony przez Zarząd Powiatu Radomskiego ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, w imieniu którego działa Pani Joanna Chojnacka Dyrektor  Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk wraz z budową ścieżki rowerowej od km 0+000,00 do km 0+953,65 na terenie gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-16 15:20, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu

 

o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-21 15:56, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska

 

 


 

"Podaje się do publicznej wiadomości treść obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego znak SPN-R.7533.89.1.2021.BK z dnia 09 lipca 2021 r.   o wydaniu decyzji Nr 1000/R/2021 w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Przytyk z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Przytyk, obręb Podgajek Zachodni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 36/2 oraz obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego znak SPN-R.7533.89.2.2021.BK z dnia 09 lipca 2021 r.   o wydaniu decyzji Nr 1001/R/2021 w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Przytyk z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Przytyk, obręb Podgajek Zachodni, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 36/1 ."

Data wprowadzenia informacji: 2021-07-15 10:52, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego znak SPN-R.7533.17.2021.LH z dnia 28 czerwca 2021 r.   o wydaniu decyzji Nr 960/R/2021 w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Przysuski z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Przytyk, obręb Ostrołęka, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1627, 1333

Data wprowadzenia informacji: 2021-07-23 13:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Na podstawie art. 61 §4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021. Poz. 293 ze zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 741 ze zm.)

zawiadamia się że w dniu 11 czerwca 2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci niskiego napięcia oraz rozbiórka napowietrznej sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji Krzyszkowice 4 w ramach zadania: PBW przebudowy sieci SN GPZ Chronówek- Strzałków na odcinku Kolonia Wawrzyszów -Marianowice oraz bramka selekcyjna Jarosławice – bramka selekcyjna Młódnice-RE Radom przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 162, 163, 164/1,165/1, 166, 167, 168, 175, 176, 181,389 w obrębie geodezyjnym: 0014 Krzyszkowice, gm. Przytyk, pow. radomski.

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-07-26 13:46, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska
 

Obwieszczenie Starosty Radomskiego

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść obwieszczenia Starosty Radomskiego znak BA.6740.374.2021.ŁW z dnia 22 lipca 2021 r.   o wydaniu decyzji Nr 1641.2021 z dnia 22.07.2021 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa- Przytyk- Jedlińsk wraz z budową ścieżki rowerowej od km 0+000,00 do km 0+953,65 na terenie gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2021-07-27 14:22, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Obwieszczenie Starosty Radomskiego

 

o wydaniu decyzji nr 1641.2021 Zn. BA.6740.374.2021ŁW zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa – Przytyk –Jedlińsk wraz z bodową ścieżki rowerowej od km 0+000,00 do km0+953,65, na terenie gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-07-27 15:50, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk.

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do działki nr 21 o pow. 0,2000 ha

Obręb ewidencyjny: Wola Wrzeszczowska

Cena nieruchomości: 28.000,00 zł

wadium: 2.000,00 zł

 

                                                                                                                                                              Wójt Gminy Przytyk

                                                                                                                                                            /-/ Dariusz Wołczyński

Osoba do kontaktu:
Karolina Suwalska pok 35, tel. 618- 00- 95, wewn. 34

Treść Ogłoszenia

Data wprowadzenia informacji: 2021-07-28 15:31, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwiesczenie Wójta Gminy Przytyk

z dnia 27.07.2021 r.

 

Na podstawie art. 5a ust 1 i 2 w związku z  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713,zm.poz.1378) oraz § 2 uchwały Nr XXIII.222.2021r. Rady Gminy Przytyk z dnia 02.07.2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przytyk (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2021 r. poz. 6264),

 

Wójt Gminy Przytyk

zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji,

 

których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Przytyk. Konsultacje obejmują obszar całej gminy i są skierowane do mieszkańców poszczególnych sołectw. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organów Gminy.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Przytyk dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, i na stronie internetowej Gminy Przytyk   oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przytyk.

Wszelkie uwagi, opinie i wnioski mieszkańców należy składać pisemnie na formularzu konsultacyjnym w terminie od 28.07.2021 roku do 11.08.2021 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Przytyk  pok. nr 24, za pomocą poczty na adres Urzędu Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, lub przesłać skan wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres: przytyk@przytyk.pl.

 

                                                                                                                            Wójt Gminy Przytyk

                                                                                                                            (-) Dariusz Wołczyński

Treść obwieszczenia

Formularz zgłoszenia uwag, opinii i wnisków

Projekt statutu

Data wprowadzenia informacji: 2021-07-28 15:50, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Muskała
 

Podaje się do publicznej wiadomości treść obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego znak SPN-R.7533.84.2021.BK z dnia 22 lipca 2021 r. o wydaniu decyzji Nr 1050/R/2021 w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Przytyk z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Przytyk, obręb Wrzos, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 172/5.

 

Tteść obwieszcenia

Data wprowadzenia informacji: 2021-07-29 10:33, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Podaje się do publicznej wiadomości treść zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego znak SPN-R.7533.85.11.2021.BK z dnia 27 lipca 2021 r. o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Przytyk z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Przytyk, obręb Kolonia Jabłonna, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 44/5 oraz zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego znak SPN-R.7533.85.17.2021.BK z dnia 27 lipca 2021 r. o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Przytyk z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Przytyk, obręb Kolonia Jabłonna, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 50/1

 

Treść obwieszcenia

Data wprowadzenia informacji: 2021-08-02 09:05, wprowadzający: Anna Kosuniak

Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Przytyk na dofinansowanie zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych

Wójt Gminy Przytyk ogłasza, że od dnia 6 sierpnia 2021 roku do dnia 20 sierpnia 2021 roku (włącznie)

można składać wnioski o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Przytyk na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z zakupem paneli fotowoltaicznych, celem wspomagania wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gminie Przytyk.

Zasady udzielenia ww. dotacji określone zostały w Uchwale Nr XXII.213.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Przytyk na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Przytyk (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2021 r., poz. 4823).

Załączniki:

 • Uchwała Nr XXII.213.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Przytyk na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Przytyk
 • Wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Przytyk na dofinansowanie zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych.
 • Wniosek o rozliczenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych.
 • Protokół odbioru końcowego potwierdzającego zakończenie inwestycji t.j zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych.

Data wprowadzenia informacji: 2021-08-02 15:34, wprowadzający: Anna Kosuniak

 

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zmianami) informuję, że w dniu 02 września 2021 r. została wydana decyzja Nr 6.2021  lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „RAD4432A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.: 695/2 w obrębie geodezyjnym: Młódnice, gm. Przytyk, której inwestorem jest P4 Sp. zo.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, działająca przez pełnomocnika Pana Pawła Ponikowskiego Up. Telcom Sp. z o.o. Ul. Odkryta 36 lok. 10  03-140 Warszawa.

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-02 13:03, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska

 


 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej nr 1115W Przytyk – Kożuchów do drogi krajowej nr 48

Data wprowadzenia informacji: 2021-08-24 15:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka


 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Wójt Gminy Przytyk informuje iż, w dniu 18 sierpnia 2021r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek PGE Dystrybucja S.A w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Mariusz Jażdżyk VENTUS Berdzik Parzelski Spółka Jawna ul. Marii Fołtyn 2, 26-600 Radom postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie stacji transformatowej słupowej SN/NN, na działce o numerze ewid. gruntów 319/2 w miejscowości Dęba.

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-10 09:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska
 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Wójt Gminy Przytyk zwaiadami że w dniu 19 sierpnia 2021r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przytyk Sp. z o.o. ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Studzienice na działkach nr ewid. 399/1, 400, 402, 403, 160, 390, 161, 162, 163/4, 404/2, 372, 177, 165/2, 165/3, gmina Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-14 10:37, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska

 

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Wójt Gminy Przytyk zwaiadam że w dniu 23 sierpnia 2021r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 26-610 Skarżysko-Kamienna w imieniu, której wystąpił  pełnomocnik Pan Piotr Bojanowicz, ul. płk. Jana Zientarskiego 10 lok. 20, 26-600 Radom administracyjne w sprawie zmiany decyzji  inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN, budowa sieci elektroenergetycznej NN, budowa 2 stacji transformatorowych SN/nN przewidzianej do realizacji

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-14 14:09, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska
 

Informacji o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego

 

na sprzedaż działki nr 21 położonej w miejscowości Wola Wrzeszczowska

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-15 10:33, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Wójt Gminy Przytyk zawiadamia, że zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kablowej sieci niskiego napięcia oraz rozbiórka napowietrznej sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji Krzyszkowice 4 w ramach zadania: PBW przebudowy sieci SN GPZ Chronówek- Strzałków na odcinku Kolonia Wawrzyszów -Marianowice oraz bramka selekcyjna Jarosławice – bramka selekcyjna Młódnice-RE Radom przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 162, 163, 164/1,165/1, 166, 167, 168, 175, 176, 181,389 w obrębie geodezyjnym: 0014 Krzyszkowice, gm. Przytyk, pow. radomski, której inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Oddział Skarżysko – Kamienna Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-610 Skarżysko-Kamienna w imieniu, której wystąpił  pełnomocnik Pan Andrzej Kozak, reprezentującego KASJE Sp. z o.o., Zagnańsk, Wiśniówka 75

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-15 11:43, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska
 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Wójta Gminy Przytyk informuję, że w dniu 24 września 2021r została wydana decyzja Nr 7.2021 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowie kablowej sieci niskiego napięcia oraz rozbiórka napowietrznej sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji Krzyszkowice 4 w ramach zadania: PBW przebudowy sieci SN GPZ Chronówek- Strzałków na odcinku Kolonia Wawrzyszów -Marianowice oraz bramka selekcyjna Jarosławice – bramka selekcyjna Młódnice-RE Radom przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 162, 163, 164/1,165/1, 166, 167, 168, 175, 176, 181,389 w obrębie geodezyjnym: 0014 Krzyszkowice, gm. Przytyk, pow. radomski, której inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Oddział Skarżysko – Kamienna Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-610 Skarżysko-Kamienna

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-24 13:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska
 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021r. poz.741 ze zmianami) informuję, że w dniu 24 września 2021r została wydana decyzja Nr 7.2021 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowie kablowej sieci niskiego napięcia oraz rozbiórka napowietrznej sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji Krzyszkowice 4 w ramach zadania: PBW przebudowy sieci SN GPZ Chronówek- Strzałków na odcinku Kolonia Wawrzyszów -Marianowice oraz bramka selekcyjna Jarosławice – bramka selekcyjna Młódnice-RE Radom przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 162, 163, 164/1,165/1, 166, 167, 168, 175, 176, 181,389 w obrębie geodezyjnym: 0014 Krzyszkowice, gm. Przytyk, pow. radomski, której inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Oddział Skarżysko – Kamienna Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-610 Skarżysko-Kamienna w imieniu, której wystąpił  pełnomocnik Pan Andrzej Kozak, reprezentującego KASJE Sp. z o.o., Zagnańsk, Wiśniówka 75 .

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-29 15:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Donata Pisarska

 

 


 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTYK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-10-06 15:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Donata Pisarska

 

 


 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz uchwały Nr XIV.135.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, (pokój nr 34) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Przytyk - http://www.przytyk.pl/ Obszar objęty zmianą nr 3 studium obejmuje jeden teren w obrębie geodezyjnym Przytyk.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany nr 3 studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3listopada 2021 r. o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej (pokój nr 21) w Urzędzie Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany nr 3 studium. Uwagi do projektu zmiany nr 3 studium należy składać do Wójta Gminy Przytyk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2021 r. Uwagi należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26 - 650 Przytyk albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: przytyk@przytyk.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki: /przytyk57/skrytka. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres wnoszącego uwagę lub nazwę i adres siedziby wnoszącego uwagę, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2021 r. Uwagi i wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26 - 650 Przytyk albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: przytyk@przytyk.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki: /przytyk57/skrytka. Uwaga lub wniosek powinna zawierać nazwisko, imię i adres wnoszącego lub nazwę i adres siedziby wnoszącego, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przytyk.

 

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) informuję, iż:

 

 1. 1.     Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Przytyk, z siedzibą: Urząd Gminy w Przytyku  ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, adres e-mail: przytyk@przytyk.pl,  tel. (48) 6180087. Dane są podawane w celu składania uwag do projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
 2. 2.     Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. 3.     Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735), ustawami kompetencyjnymi, z uwzględnieniem ewentualnego dochodzenia roszczeń a także interesu publicznego (cele - badania naukowe, historyczne lub statystyka) oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji  archiwalnej (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt).
 4. 4.     Odbiorcą danych osobowych jest: Administrator oraz odpowiedni podmiot zewnętrzny wykonujący prace planistyczne na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
 5. 5.     Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych. Prezes  Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. 6.     Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 7. 7.     Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 8. 8.     Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 9. 9.     Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – adres e-mail agnieszka.ostatek@przytyk.pl. Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można składać  w Urzędzie Gminy Przytyk  osobiście, pocztą lub drogą mailową. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która składa wniosek.

 

Ponadto zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Wójt Gminy Przytyk

/- / Dariusz Wołczyński

Załączniki:

Zmiana nr 3 suikzp gminy Przytyk - POŚ

Zmiana nr 3 suikzp gminy Przytyk - Uchwała

Zmiana nr 3 suikzp gminy Przytyk - Uzasadnienie

Zmiana nr 3 suikzp gminy Przytyk - Zał. 1

Zmiana nr 3 suikzp gminy Przytyk - Zał. 2A

Zmiana nr 3 suikzp gminy Przytyk - Zał. 2B

Data wprowadzenia informacji: 2021-10-14 15:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Donata Pisarska

 

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Na podstawie art. 10,49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)- Urząd Gminy w Przytyku zawiadamia, że zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie sieci wodociągowej w miejscowości Studzienice na działkach nr ewid. 399/1, 400, 402, 403, 160, 390, 161, 162, 163/4, 404/2, 372, 177, 165/2, 165/3, gmina Przytyk, którego inwestorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyk Sp. z o.o. ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-10-27 14:58, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska
 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021r. poz.741 ze zmianami) informuję, że w dniu 27 października 2021r została wydana decyzja Nr 1a.2021 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:budowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN, budowa sieci elektroenergetycznej NN, budowa 2 stacji transformatorowych SN/nN przewidzianej do realizacji

• na działkach nr ewid.: 151/2, 150, 149, 235, 188/2, 187, 224/1, 223/1, 222/1, 220/2, 220/3, 219/1, 218/2, 217/1, 214/2, 214/3, 175, 234, 174, 173/1, 171/1, 203/1, 202/1, 201/2, 200/1, 199/1, 198/1, 197/1, 196/1, 159/1 w obrębie geodezyjnym: 0028 Sewerynów, gm. Przytyk, pow. radomski;

• na działkach nr ewid. 177, 178/1, 178/2, 179, 180, 181, 182/1, 182/2, 183, 252, 260, 258, 184/2, 251, 242 w obrębie geodezyjnym: 0013 Kaszewska Wola, gm. Przytyk, pow. radomski, której inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 26-610 Skarżysko-Kamienna w imieniu, której wystąpił  pełnomocnik Pan Piotr Bojanowicz, ul. płk. Jana Zientarskiego 10 lok. 20, 26-600 Radom.

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-10-29 11:39, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Autor dokumentu: Donata Pisarska

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Wójt Gminy Przytyk informuje iż, w dniu 15 wrzesnia 2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zameczek Kolonia, gmina Przytyk przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 154,409, 140/2, 152/4, 140/1, 152/3, 151, 139, 150/5, 150/2, 138, 150/1, 149/2, 149/3, 149/4, 149/7, 148, 147, 135/6, 134/28, 134/15 w obrębie geodezyjnym Zameczek Kolonia gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-02 12:48, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska
 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Wójt Gminy Przytyk informuje iż, w dniu 15 września 2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach  nr ewid. 309, 358, 313, 314, 315, 317,/1, 317/2, 319/1, 319/2, 320, 359  w obrębie geodezyjnym Dęba gmina Przytyk oraz na działkach nr ewid. 67/2 w obrębie geodezyjnym Żerdź, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-03 08:11, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska
 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Wójt Gminy Przytyk informuje iż, w dniu 22 września 2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Daniel Cyrański VENTUS Berdzik Parzelski Spółka Jawna ul. Marii Fołtyn 2, 26-600 Radom w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicznego przewidzianego do realizacji na działkach  nr ewid. 476/6, 476/8, 476/7, 476/4, 476/3, 476/2, 476/11 w obrębie geodezyjnym Słowików gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-03 08:29, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska

 


Z A W I A D O M I E N I E - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Przytyk

 

         Na podstawie art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przytyk; www.bip.przytyk.pl

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk,

- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Krzyszkowice,

iż zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego  przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego zakładu produkcji opakowań na działkach o nr ewid. 451/1, 451/2 i 454 zlokalizowanych w miejscowości Krzyszkowice, gm. Przytyk, pow. radomski, woj. mazowieckie”.  

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-05 14:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Donata Pisarska

 


 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021r. poz.741 ze zmianami) informuję, że w dniu 05 listopada 2021r została wydana decyzja Nr 9.2021 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:przebudowa sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 399/1, 400, 402, 403, 160, 390, 161, 162, 163/4, 404/2, 372, 177, 165/2, 165/3 w obrębie geodezyjnym Studzienice, gmina Przytyk, którego inwestorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku Sp. z o.o. ul. Zacheta 57, 26-650 Przytyk działająca przez Pełnomocnika Pana Mgr inż. Jacka Krześniaka.

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-05 15:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Donata Pisarska


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Wójt Gminy Przytyk informuje iż, w dniu 05 października 2021r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej -Państwowy Instytut Badawczy ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, w imieniu którego działają pełnomocnicy inż. Jacek Jaroszewski oraz mgr Agnieszka Bodziony ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącej stacji wodowskazowej Słowików na rzece Radomce przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 79 w obrębie geodezyjnym Słowików gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-08 10:17, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Katrzyna Pośnik

 

 


 

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu


Zawiadamiam, że Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję udzielającą pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1115W Przytyk- Kożuchów do drogi krajowej nr 48 ( odcinek od m. Przytyk do granic powiatu radomskiego )

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-15 14:54, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Ogłoszenie


Podaje się do publicznej wiadomości treść decyzji Starosty Radomskiego GKN-III.6821.18.2021 z dnia 05.11.2021 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości (drogi) położonych w obrębie Wólka Domaniowska i Jadwiniów, gm. Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-17 15:32, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie


o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na: Rozbudowie sieci wodowciagowej o średnicy O 160, o długości 120, 00 mb przewiedzianej do realiazcji na działakach nr ewid. 164/2, 163/9 w obrębie geodezyjnym: 0025 Potkanna, gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-24 09:48, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska
 

Obwieszczenie


Wójt Gminy Przytyk informuje, iż zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:rozbudowie sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Przytyku przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 483/1 i 483/2 w obrębie geodezyjnym Przytyk, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-24 12:27, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska
 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych nad rzeką Radomką w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk.

 

Załączniki

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-24 14:41, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska
 

Obwieszczenie


Wójt Gminy Przytyk informuje, iż zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach  nr ewid. 309, 358, 313, 314, 315, 317,/1, 317/2, 319/1, 319/2, 320, 359  w obrębie geodezyjnym Dęba gmina Przytyk oraz na działkach nr ewid. 67/2 w obrębie geodezyjnym Żerdź, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-26 14:50, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska
 

Obwieszczenie


Urząd Gminy w Przytyk informuje, iż zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zameczek Kolonia, gmina Przytyk przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 154,409, 140/2, 152/4, 140/1, 152/3, 151, 139, 150/5, 150/2, 138, 150/1, 149/2, 149/3, 149/4, 149/7, 148, 147, 135/6, 134/28, 134/15 w obrębie geodezyjnym Zameczek Kolonia gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-29 12:53, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska
 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji


Urząd Gminy w Przytyk informuje, że w dniu 30 listopada 2021r została wydana decyzja Nr 10.2021 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: rozbudowa sieci wodociągowej na ulicy Polnej w Przytyku przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 483/1 i 483/2 w obrębie geodezyjnym Przytyk, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.  

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-30 12:13, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska

 

 


 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji


Urząd Gminy w Przytyk informuje, że w dniu 02 grudnia 2021r została wydana decyzja Nr 11.2021 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zameczek Kolonia, gm. Przytyk przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 154, 409, 140/2, 152/4, 140/1, 152/3, 151, 139, 150/5, 150/2, 138, 150/1, 149/2, 149/3, 149/4, 149/7, 148, 147, 135/6, 134/28, 134/15 w obrębie geodezyjnym: 0041 Zameczek Kolonia, gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-02 13:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska

 

 


 

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji


Urząd Gminy w Przytyk informuje, że w dniu 02 grudnia 2021r została wydana decyzja Nr 12.2021 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dęba przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 309, 358, 313, 314, 315, 317/1, 317/2, 319/1, 319/2, 320, 359 w obrębie geodezyjnym: 0001 Dęba, gm. Przytyk oraz na działce nr ewid.: 67/2 w obrębie geodezyjnym 0042 Żerdź, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-02 13:42, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska

 

 


 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

Urząd Gminy w Przytyk informuje, że w dniu 09 grudnia 2021r została wydana decyzja Nr 13.2021 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowie oświetlenia ulicznego przewidzianego do realizacji na działkach  nr ewid. 476/6, 476/8, 476/7, 476/4, 476/3, 476/2, 476/11 w obrębie geodezyjnym Słowików gmina Przytyk, którego inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Daniel Cyrański VENTUS Berdzik Parzelski Spółka Jawna ul. Marii Fołtyn 2, 26-600 Radom.

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-09 12:18, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska

 

 


 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

Urząd Gminy w Przytyk informuje, że zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie istniejącej stacji wodowskazowej Słowików na rzece Radomce przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 79 w obrębie geodezyjnym Słowików gmina Przytyk, którego inwestorem jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej -Państwowy Instytut Badawczy ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, w imieniu którego działają pełnomocnicy inż. Jacek Jaroszewski oraz mgr Agnieszka Bodziony ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa.

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-14 09:01, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska
 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

Urząd Gminy w Przytyk informuje, że w dniu 22 grudnia 2021 r. została wydana decyzja Nr 15.2021  lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „RAD4432A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.: 695/2 w obrębie geodezyjnym: Młódnice, gm. Przytyk, której inwestorem jest P4 Sp. zo.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, działająca przez pełnomocnika Pana Pawła Ponikowskiego Up. Telcom Sp. z o.o. Ul. Odkryta 36 lok. 10  03-140 Warszawa.

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-22 11:10, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska
 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

Urząd Gminy w Przytyk informuje, że zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie sieci wodociągowej o średnicy Ø 160, o długości 120,00 mb przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 164/2, 163/9 w obrębie geodezyjnym: 0025 Potkanna, gm. Przytyk, którego inwestorem Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-22 11:11, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Autor dokumentu: Donata Pisarska

 

 


 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

Urząd Gminy w Przytyk informuje, że w dniu 22 grudnia 2021r została wydana decyzja Nr 14.2021 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:rozbudowie istniejącej stacji wodowskazowej Słowików na rzece Radomce przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 79 w obrębie geodezyjnym Słowików gmina Przytyk, którego inwestorem jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej -Państwowy Instytut Badawczy ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, w imieniu którego działają pełnomocnicy inż. Jacek Jaroszewski oraz mgr Agnieszka Bodziony ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa.

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-22 11:27, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska
 

Podaje się do publicznej wiadomości treść decyzji Starosty Radomskiego GKN-III.6821.30.2021 z dnia 22.12.2021 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości (drogi) położonych w obrębie Potkanna, Kolonia Potkanna, Posada, gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-29 11:21, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Autor dokumentu: Justyna Golus
I N F O R M A C J A

 

o przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-30 14:27, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A.

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-05 10:42, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska