Ogłoszenia » 2021

 


 

Obwieszczenie Starosty Radomskiego

 

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie dróg gminnych wewnętrznych ulic: Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, Mari Konopnickiej w miejscowości Przytyk, łączna długość L= 662,9 m.  

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-01-04 13:41, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r. poz 256 ze zm.) oraz art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r. poz.293 ze zmianami) informuję, że w dniu 02 lutego 2021r została wydana decyzja Nr 10.2020 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 519/1, 516/2, 517, 641 w obrębie geodezyjnym: 0023 Przytyk, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, oraz działkach nr ewid.: 485, 448/1, 16/5, 16/6, 16/3, 16/7, 16/8, 15/4, 15/5, 15/10, 15/7, 15/6, 15/8, 14/11, 14/13, 15/11, 14/14, 14/10, 14/9, 14/5, 14/6, 14/1, 13/1, 13/2, 13/3, 13/7, 13/6, 4/3, 4/21, 4/20, 4/18, 4/8, 10, 8/9, 8/10, 8/12, 525/16, 8/11, 525/15, 525/14, 525/12, 8/7, 525/13, 525/4, 525/18, 525/17, 525/10, 525/22, 525/21, 525/20, 525/7, 525/8, 8/14, 8/13, 7/2, 7/6, 7/7, 7/3, 7/4, 6/6, 6/3, 6/4, 6/1, 6/7, 5/6, 5/5, 5/3, 5/4, 4/7, 4/6, 4/11, 4/10, 4/9, 4/2, 3/1, 3/2, 494/3, 2/13, 2/10, 2/11, 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/8, 1/7, 227/3, 227/10, 519/3, 519/4, 519/5, 78, 227/9, 54/14, 54/12, 13/8, 12/1, 227/1, 54/13, 54/10, 54/11, 55, 56, 456, 57, 58, 59, 60, 61/1, 62, 63, 64, 458, 67, 68, 455, 454, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 453/2, 453/1, 17/5, 17/4, 17/3, 17/2, 17/1, 81/3, 81/1, 82/1, 82/2, 83, 250, 249, 248/1, 248/2, 247, 246, 245, 244, 243, 242/1, 241, 226/2, 240, 239, 238, 237/1, 237/2, 236, 235, 234, 233, 231, 232, 460, 230, 459, 229, 228 w obrębie geodezyjnym: 0019 Oblas, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

W związku z powyższym informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się
w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia na stronie w  Urzędzie Gminy
w Przytyku w godzinach

 z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, pokój nr 2.

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-03 16:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie Starosty Radomskiego

 

o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie dróg gminnych wewnętrznych ulic: Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, Mari Konopnickiej w miejscowości Przytyk, łączna długość L= 662,9 m.  

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-04 14:49, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zawiadomienie

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.01.2021 r. o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Przytyk z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonych w gminie Przytyk, obręb Wygnanów oznaczonej jako działki: nr 184 o pow. 1,5503 ha, nr 185/2 o pow. 0,6323 ha, nr 185/3 o pow. 1,1091 ha oraz obręb Wrzos oznaczonej jako działka nr 172/1 o pow. 0,7916 ha.

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 09:40, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Zawiadomienie

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.01.2021 r. o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Przytyk z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w gminie Przytyk, obręb Kolonia Glinice oznaczonej jako działki: nr 118 o pow. 0,7455 ha.

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 09:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Zawiadomienie

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.01.2021 r. o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Przytyk z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w gminie Przytyk, obręb Dęba oznaczonej jako działka nr 351/1 o pow. 0,3926 ha.

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-08 09:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


 

 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 61 §4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020. Poz. 293 ze zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Urząd Gminy w Przytyku zawiadamia, że stosownie do decyzji wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu ul. Żeromskiego 53,  w dniu  21 grudnia 2020r.,znak: SKO SKO.ZP.4110.297.2213.2020 po ponownym przeprowadzeniu analizy urbanistycznej wszczyna postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „RAD4432A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.: 695/2 w obrębie geodezyjnym: Młódnice, gm. Przytyk, której inwestorem jest P4 Sp. zo.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, działająca przez pełnomocnika Pana Pawła Ponikowskiego Up. Telcom Sp. z o.o. Ul. Odkryta 36 lok. 10  03-140 Warszawa.

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-15 17:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Na podstawie art. 61 §4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020. Poz. 293 ze zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

że w dniu 21 stycznia 2021r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 26-610 Skarżysko-Kamienna w imieniu, której wystąpił  pełnomocnik Pan Piotr Bojanowicz, ul. płk. Jana Zientarskiego 10 lok. 20, 26-600 Radom postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na budowie
i rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN, budowa sieci elektroenergetycznej nN, budowa 2 stacji transformatorowych SN/nN
przewidzianej do realizacji

  • na działkach nr ewid.: 151/2, 150, 149, 235, 188/2, 187, 224/1, 223/1, 222/1, 220/2, 220/3, 219/1, 218/2, 217/1, 214/2, 214/3, 175, 234, 174, 173/1, 171/1, 203/1, 202/1, 201/2, 200/1, 199/1, 198/1, 197/1, 196/1, 159/1 w obrębie geodezyjnym: 0028 Sewerynów, gm. Przytyk, pow. radomski;
  • na działkach nr ewid. 177, 178/1, 178/2, 179, 180, 181, 182/1, 182/2, 183, 252, 260, 258, 184/2, 251, 242 w obrębie geodezyjnym: 0013 Kaszewska Wola, gm. Przytyk, pow. radomski;

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-17 19:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Przytyk informuje, że w dniu 19 lutego 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytyk oraz na stronie internetowej http://bip.przytyk.pl/ zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Nr 1/2021 oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Nr 1/2021. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Przytyku lub telefonicznie (+48) 618-00-95 w. 34, w godzinach pracy Urzędu.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-19 20:00, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293)

 

zawiadamia się

 

że na wniosek: P4 Sp. zo.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, działająca przez pełnomocnika Pana Pawła Ponikowskiego Up- Telcom Sp. z o.o. ul. Odkryta 36 lok. 10,
03-140 Warszawa
została wydana decyzja Nr 7A.2020 z dnia 01 marca 2021r odmawiająca ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „RAD4432A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.: 695/2 w obrębie geodezyjnym: Młódnice, gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-03-01 19:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 


 

Obwieszcznie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu

o wszczęciu postępowania administracyjnego


Zawiadamiam, że na wniosek Pana Jana Wyrwińskiego połnomocnika Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych ul. Graniczna 24, 26-600 Radom złożony w dniu 9 kwietnia 2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk wraz z budową ścieżki rowerowej.

Data wprowadzenia informacji: 2021-03-12 17:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłościowej sprzeda w trybie z wolnej ręki udział w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Domaniów

Data wprowadzenia informacji: 2021-03-24 19:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: przebudowie  istniejącej kotłowni węglowej na gazową, budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym z podziemnego zbiornika o pojemności 6400 litrów, pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej w budynku  PSP  we Wrzeszczowie, gmina Przytyk, dz. nr ewid. 236/2 w obrębie geodezyjnym: 0040 Wrzeszczów, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2021-03-24 19:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


 

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Przytyk

 

zawiadamiam, że w dniu 25 marca 2021 r. zakończono postępowanie zmierzajace do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN, budowa sieci sieci elektroenergetycznej nN, budowa 2 stacji transformatorowych SN/nN.

Data wprowadzenia informacji: 2021-03-25 14:16, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

że na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 51, 26-610 Skarżysko-Kamienna działająca przez Pełnomocnika Pana Piotra Bojanowicza, ul. płk. Jana Zientarskiego 10 lok. 20, 26-600 Radom, została wydana decyzja Nr 1.2021 z dnia 08 kwietnia 2021r  w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN, budowie sieci elektroenergetycznej nN, budowie 2 stacji transformatorowych SN/nN przewidzianej do realizacji

na działkach nr ewid.: 151/2, 150, 149, 235, 188/2, 187, 224/1, 223/1, 222/1, 220/2, 220/3, 219/1, 218/2, 217/1, 214/2, 214/3, 175, 234, 174, 173/1, 171/1, 203/1, 202/1, 201/2, 200/1, 199/1, 198/1, 197/1, 196/1, 159/1 w obrębie geodezyjnym: 0028 Sewerynów, gm. Przytyk, pow. radomski;

na działkach nr ewid. 177, 178/1, 178/2, 179, 180, 181, 182/1, 182/2, 183, 252, 260, 258, 184/2, 251, 242 w obrębie geodezyjnym: 0013 Kaszewska Wola, gm. Przytyk, pow. radomski.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-27 09:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 


 

Obwieszcznie

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 08.04.2021 r. o wydaniu decyzji Nr 505/R/2021 w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Przytyk z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę gminna nr 3450001, oznaczonego jako działka nr 184, 185/2, 185/3- obręb Wygnanów, 172/1- obręb Wrzos, położonego w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-20 11:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.04.2021 r. o wydaniu decyzji Nr 523/R/2021 w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Przytyk z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę gminna nr 3450010, oznaczonego jako działka nr 351/1, położonego w gminie Przytyk, obręb Dęba.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-20 12:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.04.2021 r. o wydaniu decyzji Nr 522/R/2021 w sprawie stwierdzenia nabycia przez Gminę Przytyk z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności gruntu zajętego pod drogę gminna nr 3450010, oznaczonego jako działka nr 118, położonego w gminie Przytyk, obręb Kolonia Glinice.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-20 12:38, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Obwieszczenie

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: budowie hydroforni kontenerowej ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności V=50 m3 przewidzianej do realizacji na  działce nr ewid. 109/1 w miejscowości Krzyszkowice w obrębie geodezyjnym: Krzyszkowice, gm. Przytyk, pow. radomski 

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-28 10:17, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 


 

Obwieszczenie

Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu


Zawiadamiam, że Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję mocą której udzielono pozwoleń wodnoprawnych dla Powiatowego Zarządu Druk Publicznych.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-29 11:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę  w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) i na podstawie art. 49,  ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)  

 

zawiadamia się

że w dniu 07 maja 2021r. wydane zostało postanowienie Wójta Gminy Przytyk znak: GBŚ 6733.2.2019 prostującego oczywistą omyłkę w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  Nr 2.2019 z dnia 04 grudnia 2019r. dla inwestycji polegającej na:  Budowa linii oświetlenia ulicznego przewidzianej do realizacji na działkach: 163/9, 163/7, 162/3, 161/3, 160/6, 159/3, 158/14, 158/12, 158/10, 157/3, 156/3, 155/3, 154/3, 153/3, 152/3, 151/3, 150/3, 149/4, 148/4, 147/4, 146/9, 146/7, 144/3, 143/3, 142/3, 140/4, 140/5, 158/11, 158/13, 158/15.

w obrębie geodezyjnym: 0034 Wólka Domaniowska, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-05-07 15:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 


 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

 

Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia
21.04.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku rekreacji indywidualnej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka Domaniowska, nr ewid. działki 1030 gmina Przytyk, której inwestorem jest Pan Jan Kwiatkowski, zam. Ul. Bławatna 1A, 26-600 Radom działający przez Pełnomocnika Pana Dariusza Cukrowskiego, ul. Sadkowska 7/9, 26-600 Radom.

Data wprowadzenia informacji: 2021-05-08 15:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Donata Pisarska

 

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Na podstawie art. 61 §4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2021 r. poz.735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020. Poz. 293 ze zm.) w związku z art. 49, Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

 

zawiadamia się

 

że w dniu 29 marca 2021r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przytyku Sp z o.opostępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: rozbudowie i  przebudowie oczyszczalni ścieków w Zameczku-Kolonii, nr ewid. działki 134/15, obręb Zameczek-Kolonia,gm. Przytyk, pow. Radomski, woj. Mazowieckie.

Data wprowadzenia informacji: 2021-05-14 11:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Donata Pisarska

 

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Na podstawie  art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przytyk :

  1. uchwały Nr XXI.205.2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk;
  2. uchwały Nr XXI.207.2021 z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-05-17 15:13, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białaczak
 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przytyk:

  1. uchwały nr XXI.206.2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 600/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk;
  2. uchwały nr XXI.208.2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 223/2 i 223/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk;
  3. uchwały nr XXI.209.2021 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Cichej w obrębie geodezyjnym Podgajek Wschodni w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-05-17 15:20, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)  zawiadamiam że zakończono postępowanie zmierzające do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie hydroforni kontenerowej ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności V=50m3 przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 109/1 w miejscowości Krzyszkowice w obrębie geodezyjnym Krzyszkowice, gm. Przytyk, której inwestorem jest Zakład Gospodarski Komunalnej w Przytyku Sp z o.o. ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, działająca przez pełnomocnika Panią Krystynę Fejfer „EKOSFERA” Krystyna Fejfer, 26-650 Przytyk ul. Barlickiego 23.

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-05-24 09:10, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska
 

INFORMACJA

 o środkach poprawy efektywności energetycznej stosowanych w Gminie Przytyk

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-08 08:22, wprowadzający: Anna Kosuniak
Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik