Ogłoszenia » 2022

 

OBWIESZCENIE STRAOSTY RADOMSKIEGO

Na podstawie art.11d ust 5i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowań i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1474 z poźn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z poźn. zm.)

 

Zawiadamiam, że w dniu 30.12.2021. zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr. 1115W Przytyk- Kożuchów – do drogi krajowej nr 48 (odcinek od m. Przytyk do granicy Powiatu)

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-13 09:52, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

OBWIESZCZENIE
  o wydaniu decyzji

 

Zawiadamiam, że w dniu 19 stycznia 2022 r została wydana decyzja Nr 1.2022 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej o średnicy Ø 160, o długości ok. 120,00 mb przewidzianej do realizacji na działkach: 164/2 i 163/9 w obrębie geodezyjnym: 0025 Potkanna, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk woj. mazowieckie 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57.

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-19 10:14, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska

 

 


 

Decyzja Starosty Radomskiego

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść decyzji Starosty Radomskiego znak: GKN-III.6821.57.2021 z dnia 11 stycznia 2022 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Młódnice.

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-20 12:49, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Decyzja Starosty Radomskiego

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść decyzji Starosty Radomskiego znak: GKN-III.6821.58.2021 z dnia 10 stycznia 2022 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Stefanów.

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-20 13:00, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Decyzja Starosty Radomskiego

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść decyzji Starosty Radomskiego znak: BA.6740.2560.2021 ŁW z dnia 8 lutego 2022 r. o wydaniu decyzji nr 183.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Data wprowadzenia informacji: 2022-02-14 14:19, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Grójec


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności Gminy Grójec nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej we wsi Wrzeszczów gm. Przytyk pow. radomski

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-03-25 13:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszcenie/Zawiadomienie Wójta Gminy Zakrzew

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz PSG sp. z o.o.  dla inwestycji polegającej na Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia.

  

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-01 14:31, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska
 

Podaje się do publicznej wiadomości treść decyzji Starosty Radomskiego znak: GKN-III.6821.56.2021 z dnia 03 marca 2022 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Goszczewice.

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-06 08:51, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Z A W I A D O M I E N I E- OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych na działkach o numerach ewidencyjnych 20/1, 20/6, 20/7, 20/16 w miejscowości Sukowska Wola, Gmina Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-06 10:21, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Dontata Pisarska

 

 


 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTYK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A.

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-20 14:23, wprowadzający: Anna Kosuniak
Autor dokumentu: Magdalena Walczak

 

 


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przytyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373  ze zm.) oraz uchwały Nr XXII.218.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 kwietnia 2022 r. do 20 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, (pokój nr 34), w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Przytyk - http://www.przytyk.pl.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 maja 2022 r. o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej (pokój nr 21) w Urzędzie Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu miejscowego należy składać do Wójta Gminy Przytyk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2022 r. Uwagi należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26 - 650 Przytyk albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: przytyk@przytyk.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki podawczej: /przytyk57/skrytka. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres wnoszącego uwagę lub nazwę i adres siedziby wnoszącego uwagę, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373  ze zm.), informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2022 r. Uwagi i wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26 - 650 Przytyk albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: przytyk@przytyk.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki podawczej: /przytyk57/skrytka. Uwaga lub wniosek powinna zawierać nazwisko, imię i adres wnoszącego lub nazwę i adres siedziby wnoszącego, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przytyk.

 

Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) informuję, iż:

 

  1. Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Przytyk, z siedzibą: Urząd Gminy w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, adres e-mail: przytyk@przytyk.pl,  tel. (48) 6180087. Dane są podawane w celu składania uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
  2. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), ustawami kompetencyjnymi, z uwzględnieniem ewentualnego dochodzenia roszczeń a także interesu publicznego (cele - badania naukowe, historyczne lub statystyka) oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji  archiwalnej (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt).
  4. Odbiorcą danych osobowych jest: Administrator oraz odpowiedni podmiot zewnętrzny wykonujący prace planistyczne na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
  5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych. Prezes  Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
  7. Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
  8. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
  9. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – adres e-mail bodo.radom@gmail.com).. Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można składać  w Urzędzie Gminy Przytyk  osobiście, pocztą lub drogą mailową. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która składa wniosek.

 

Ponadto zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 Wójt Gminy Przytyk

/-/ Dariusz Wołczyński

UWAGA!

ZMIANA PLANU JEST ZMIANĄ WYŁĄCZNIE TEKSTOWĄ - DOTYCZY TYLKO ZMIANY TEKSTU PLANU W ZAKRESIE WYBRANYCH, OKREŚLONYCH W UCHWALE USTALEŃ.

ZMIANA PLANU NIE DOTYCZY ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO - RYSUNKU PLANU. 

Obwieszczenie
Zmiana MPZP Przytyk - A - POŚ

Zmiana MPZP Przytyk - A - Uchwała

Zmiana MPZP Przytyk - A - Uzasadnienie

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-28 14:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Walczak