Ogłoszenia » 2022

 

OBWIESZCENIE STRAOSTY RADOMSKIEGO

Na podstawie art.11d ust 5i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowań i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U. z 2018 r., poz. 1474 z poźn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z poźn. zm.)

 

Zawiadamiam, że w dniu 30.12.2021. zostało wszczęte postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr. 1115W Przytyk- Kożuchów – do drogi krajowej nr 48 (odcinek od m. Przytyk do granicy Powiatu)

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-13 09:52, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

OBWIESZCZENIE
  o wydaniu decyzji

 

Zawiadamiam, że w dniu 19 stycznia 2022 r została wydana decyzja Nr 1.2022 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa sieci wodociągowej o średnicy Ø 160, o długości ok. 120,00 mb przewidzianej do realizacji na działkach: 164/2 i 163/9 w obrębie geodezyjnym: 0025 Potkanna, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk woj. mazowieckie 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57.

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-19 10:14, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska

 

 


 

Decyzja Starosty Radomskiego

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść decyzji Starosty Radomskiego znak: GKN-III.6821.57.2021 z dnia 11 stycznia 2022 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Młódnice.

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-20 12:49, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Decyzja Starosty Radomskiego

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść decyzji Starosty Radomskiego znak: GKN-III.6821.58.2021 z dnia 10 stycznia 2022 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Stefanów.

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-20 13:00, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Decyzja Starosty Radomskiego

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść decyzji Starosty Radomskiego znak: BA.6740.2560.2021 ŁW z dnia 8 lutego 2022 r. o wydaniu decyzji nr 183.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Data wprowadzenia informacji: 2022-02-14 14:19, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Grójec


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności Gminy Grójec nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej we wsi Wrzeszczów gm. Przytyk pow. radomski

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-03-25 13:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszcenie/Zawiadomienie Wójta Gminy Zakrzew

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz PSG sp. z o.o.  dla inwestycji polegającej na Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia.

  

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-01 14:31, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Donata Pisarska
 

Podaje się do publicznej wiadomości treść decyzji Starosty Radomskiego znak: GKN-III.6821.56.2021 z dnia 03 marca 2022 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w miejscowości Goszczewice.

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-06 08:51, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Z A W I A D O M I E N I E- OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 


w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych na działkach o numerach ewidencyjnych 20/1, 20/6, 20/7, 20/16 w miejscowości Sukowska Wola, Gmina Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-06 10:21, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Dontata Pisarska

 

 


 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTYK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A.

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-20 14:23, wprowadzający: Anna Kosuniak
Autor dokumentu: Magdalena Walczak

 

 


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przytyk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373  ze zm.) oraz uchwały Nr XXII.218.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 kwietnia 2022 r. do 20 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, (pokój nr 34), w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Przytyk - http://www.przytyk.pl.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 maja 2022 r. o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej (pokój nr 21) w Urzędzie Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu zmiany planu miejscowego należy składać do Wójta Gminy Przytyk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2022 r. Uwagi należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26 - 650 Przytyk albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: przytyk@przytyk.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki podawczej: /przytyk57/skrytka. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres wnoszącego uwagę lub nazwę i adres siedziby wnoszącego uwagę, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373  ze zm.), informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2022 r. Uwagi i wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26 - 650 Przytyk albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: przytyk@przytyk.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki podawczej: /przytyk57/skrytka. Uwaga lub wniosek powinna zawierać nazwisko, imię i adres wnoszącego lub nazwę i adres siedziby wnoszącego, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przytyk.

 

Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) informuję, iż:

 

  1. Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Przytyk, z siedzibą: Urząd Gminy w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, adres e-mail: przytyk@przytyk.pl,  tel. (48) 6180087. Dane są podawane w celu składania uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
  2. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), ustawami kompetencyjnymi, z uwzględnieniem ewentualnego dochodzenia roszczeń a także interesu publicznego (cele - badania naukowe, historyczne lub statystyka) oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji  archiwalnej (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt).
  4. Odbiorcą danych osobowych jest: Administrator oraz odpowiedni podmiot zewnętrzny wykonujący prace planistyczne na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
  5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych. Prezes  Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
  7. Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
  8. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
  9. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – adres e-mail bodo.radom@gmail.com).. Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można składać  w Urzędzie Gminy Przytyk  osobiście, pocztą lub drogą mailową. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która składa wniosek.

 

Ponadto zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 Wójt Gminy Przytyk

/-/ Dariusz Wołczyński

UWAGA!

ZMIANA PLANU JEST ZMIANĄ WYŁĄCZNIE TEKSTOWĄ - DOTYCZY TYLKO ZMIANY TEKSTU PLANU W ZAKRESIE WYBRANYCH, OKREŚLONYCH W UCHWALE USTALEŃ.

ZMIANA PLANU NIE DOTYCZY ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO - RYSUNKU PLANU. 

Obwieszczenie
Zmiana MPZP Przytyk - A - POŚ

Zmiana MPZP Przytyk - A - Uchwała

Zmiana MPZP Przytyk - A - Uzasadnienie

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-28 14:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Walczak

 

 


 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji: 2022-05-25 16:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Autor dokumentu: Magdalena Walczak

 

 


 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Data wprowadzenia informacji: 2022-05-25 16:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Walczak

 

 


 

OBWIESZCENIE STRAOSTY RADOMSKIEGO


Na podstawie art.11d ust 5i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowań i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U. z 2022 r., poz. 176 z poźn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z poźó. zm.)

Zawiadamiam, że w dniu 18.05.2022 r. wszczęto postepowanie administracyjne na wniosek Inwestora - Zarząd Powiatu Radomskiego ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom Reprezentowanego prze P. Joannę Chojnacką - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu, ul. Graniczna 24, 26-600 Radom, w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: "Rozbudowa obiektu mostowego przez rzekę Wiązownicę wrraz z rozbudową drogi powiatowej nr 336W Wieniawa - Przytyk - Jedlińsk od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3334W do drogi gminnej nr 350913W".

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-01 10:15, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego

 

"Podaje się do wiadomości treść zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego znak: WIŚ-R.7820.4.1.2014.EK.EG 2 zm. z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 48/2014 z dnia 22 maja 2014 r. znak: WIŚ-R.7820.4.1.2014.EK.EG (zm.) o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych dla inwestycji pn.:"Budowa zbiornika wodnego w miejscowości Jagodno na rzece Wiązownicy w km1+982 - 3+500, gm. Przytyk - czasza zbiornika, jaz piętrzący i zapora czołowa""

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-01 13:50, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


 

 

OBWIESZCENIE STRAOSTY RADOMSKIEGO

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść decyzji Starosty Radomskiego znak: GKN-III.6821.4.2022 z dnia 31 maja 2022 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Podgajek Zachodni.

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-03 13:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Autor dokumentu: Karolina Suwalska


 

OBWIESZCZENIE
  o wydaniu decyzji

 


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami) informuję, że w dniu 14 czarwca 2022 r. została nadana decyzja Nr 2.2022 lokalizacja inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "RAD4492A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.: 695/2 w obrębie geodezyjnym: Młodnice, gm. Przytyk, której inwestorem jest P4 Sp. zo.o ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, działająca przez pełnomocnika Pana Pawł Ponikowskiego Up. Telecom Sp. z o.o. Ul. Odkryta 36 lok. 10 03-140 Warszawa.

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-15 12:24, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTYK

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-29 14:01, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Zmiana nr 4 suikzp gminy Przytyk - POŚ

Zmiana nr 4 suikzp gminy Przytyk - Uchwała

Zmiana nr 4 suikzp gminy Przytyk - Uzasadnienie

Zmiana nr 4 suikzp gminy Przytyk - Zał. 1

Zmiana nr 4 suikzp gminy Przytyk - Zał. 2A

Zmiana nr 4 suikzp gminy Przytyk - Zał. 2B

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-07 16:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Walczak
 

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

 

II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości we wsi Wrzeszczów.

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-01 14:45, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Informacja Ministra Infrastruktury 

o wszczęciu postępowania

 

w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód rzeki Radomki na stopniu czołowym zbiornika Domaniów.

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-05 14:09, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Przytyk działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Przytyk, przeznaczonych do dzierżawy.

 

Wykaz

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-08 09:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCENIE STRAOSTY RADOMSKIEGO

Na podstawie art.11f ust 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowań i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U. z 2022.176 t. j.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021.735 t. j. z póź. zm.)

 

zawiadamiam, że w dniu 04.07.2022r. została wydana decyzja nr 1241.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-11 13:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 

 


 

Informacja o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości

o nieuregulowanym stanie prawnym

Informuje o zamiarze podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie Słowików, gm. Przytyk, powiat radomski, woj. mazowieckie, w rejestrze ewidencji gruntów oznaczonych jako działki: 29/5 o pow. 0,3400ha, 35/12 o pow. 2,4721 ha, 36/8 o pow. 0,6901 ha."

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-11 14:16, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycjo celu publicznego

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-28 12:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 

 


 

OGŁOSZENIE

 


"Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Przytyk podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Nr 1/2022"

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-29 08:00, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Ogłoszenie

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść zawiadomienia Wojewody Mazowieckiego  znak: WIŚ-R.7820.4.1.2014.EK.EG 2 zm. z dnia 1 sierpnia 2022 r.

Data wprowadzenia informacji: 2022-08-05 15:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 

 


 

Decyzji Starosty Radomskiego

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść decyzji Starosty Radomskiego znak: GKN-III.6821.26.2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Podgajek Zachodni.

Data wprowadzenia informacji: 2022-08-09 10:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zawiadomienie

 

Urząd Gminy w Przytyku zawiadamia strony postępowania, że na wniosek z dnia 28.06.2022r. w imieniu Inwestora Pani Jolanta Stani, zam. Gaczkowice 19, 26-650 Przytyk zostało wszczęte postepowanie w sprawie o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Gaczkowice, część dz. nr ewid. 462 i 389/2

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-08-09 17:56, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Walczak

 

 


 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 studiom uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-08-18 20:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych 223/2 i 223/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2022-08-18 20:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej 600/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2022-08-18 20:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 

 


 

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w warszawie PGW Wody Polskie

 

w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego odnośnie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. pomostu pływającego na terenie Zalewu Domaniów.   

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-09-06 13:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przytyk uchwały nr XXXII.295.2022 z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Słowików oraz Żerdź w gminie Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-09-07 11:33, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Na podstawie  art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przytyk uchwały Nr XXXII.294.2022 z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-09-07 11:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lokalizacja inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "RAD4492A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.: 695/2 w obrębie geodezyjnym: Młódnice, gm. Przytyk, której inwestorem jest P4 Sp. zo.o ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, działająca przez pełnomocnika Pana Pawła Ponikowskiego Up. Telecom Sp. z o.o. Ul. Odkryta 36 lok. 10 03-140 Warszawa.

Data wprowadzenia informacji: 2022-09-08 13:37, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Walczak
 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zmianami) informuję, że w dniu 21 września 2022 r. została wydana decyzja Nr 52/2022 ustalająca sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie 0008- Gaczkowice, Gmina Przytyk, część dz. nr ewid. 462 i 389/2, której inwestorem jest Pani Jolanta Stani, zam. Gaczkowice 19, 26-650 Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-09-21 12:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

Drodzy Mieszkańcy,

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692, z późn. zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z późn. zm.) informuję niniejszym, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.  

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. poz. 719, z późn. zm.). Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-zjawiska-zmianaktualizacji

 

/-/ Wójt Gminy Przytyk

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-09-28 09:13, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

 

części działki oznaczonej numerem 13/3 o powierzchni 1,9723 ha, położonej w obrębie Wólka Domaniowska, gm. Przytyk zapisanej w księdze wieczystej RA1R/00176732/8 z przeznaczeniem na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-05 11:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

ZAWIADOMIENIE

 

o przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-11 21:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503 zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-26 14:40, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTYK

zawiadamia się


że w dniu 21 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej nr 350901 W w miejscowości Wyganów przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.: 184 w obrębie geodezyjnym: 0039 Wygnanów, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-11-15 11:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu, stosownie do art. 53 ust. I ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j. t. Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm./, zawiadamia strony postępowania o "daniu w dniu 07.11.2022r. decyzji znak: SKO.ZP.4110.229.2776.2022, uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Przytyk Nr 3/2022 z dnia 08.09.2022r. znak: GBŚ 6733.8.2020, odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 ,RAD4432A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 695/2 w obrębie geodezyjnym Młódnice, gm. Przytyk, oraz przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji tj. Wójtowi Gminy Przytyk. Z treścią decyzji strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu przy ulicy Żeromskiego 53 pok. 167 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

Data wprowadzenia informacji: 2022-11-15 18:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Informacja
o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego


który odbył się w dniu 08 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-11-16 13:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej w miejscowości Kaszewska Wola przewidzianej do realizacji na działkach  nr. ewid. 176/1, 78, 74, 53, 23, 259, 15/5, 15/4, 75, 76, 77, 82, 83, 33 obręb geodezyjny Kaszewska Wola, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-11-25 14:32, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

na paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego z dnia 1 grudnia 2022 r.

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-02 10:15, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Kowalczyk

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZYTYK

 

Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania
Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000)- Urąd Gminy w Przytyku zawiadamia,
ż.e zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej nr 350901 W w miejscowości
Wyganów przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.: 184 w obrębie geodezyjnym: 0039
Wygnanów, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.
Informuję osoby, którym status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a, polegających
na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym
do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-08 14:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu

 

o wszczęciu postępowania  administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-13 13:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1  stawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.503 ze zmianami) informuję, że w dniu 21  grudnia 2022 r. została wydana decyzja Nr 4/2022 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaszewska Wola przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 176/1, 78, 74, 53, 23, 259, 15/5, 15/4, 75, 76, 77, 82, 83, 33 obrębie geodezyjnym Kaszewska Wola, gmina Przytyk. , której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-21 08:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) oraz art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.503 ze zm.) informuję, że w dniu 27 grudnia 2022 r. została wydana decyzja Nr 5/2022 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: przebudowa drogi gminnej nr 350901 W w miejscowości Wygnanów, przewidziana do realizacji na działce nr ewid.; 184 w obrębie geodezyjnym: 0039 Wygnanów, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-27 13:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamia się

w dniu 5 grudnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin działającej przez Pełnomocnika Pana Kamila Kaczmarczyka prowadzącego działalność gospodarczą ELKOM PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTÓW 1 WYKONAWSTWA sp. O. O. KAMIL KACZMARCZYK, ul. Orzechowa 2, 26-660 Radom w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV, sieci elektroenergetycznej SN 15 kV oraz sieci elektroenergetycznej nN 0,4 k V, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 194/18, 317/4, 481/1, 481/6, 481/7, 481/12, 481/17, 481/18 w obrębie geodezyjnym: 0003 Domaniów, gm. Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-29 11:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz