Ogłoszenia » 2015

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na dostawę:

1. węgla kamiennego  orzech I – 28 000 kJ w  ilości szacunkowej 350 ton

2.  miału wysokokalorycznego w ilości szacunkowej 30 ton dla potrzeb Szkół z terenu Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2015-01-09 14:09, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Helena Wilczyńska

 


 

Konkurs na stanowisko:

 

Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Przytyku oraz filii SPZOZ we Wrzeszczowie

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2015-01-15 09:30, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

 


 

Obwieszczenie 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:  Budowie drogi leśnej nr 26 na terenie leśnictwa Oblas.

Data wprowadzenia informacji: 2015-02-20 12:48, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. "Zintegrowany program zarządzania zasobami przyrodniczymi i wodnymi ROF"

Data wprowadzenia informacji: 2015-02-25 07:59, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Monika Senator-Przychodzień
 

Ogłoszenie 

 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014r. Rodzaj zadania organizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w tym szczególnie: zatrudnienie kadry trenerskiej, organizację zajęć treningowych, meczów i turniejów.

Data wprowadzenia informacji: 2015-02-26 13:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

Ogłoszenie 

 

Wójt Gminy Przytyk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2014r. Rodzaj zadania organizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki sietkowej w tym szczególnie: zatrudnienie kadry trenerskiej, organizację zajęć treningowych, meczów i turniejów.

Data wprowadzenia informacji: 2015-02-26 14:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

 

 


 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

 

w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji przeciwpowodziowej.

Data wprowadzenia informacji: 2015-02-24 15:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Informacja o wydaniu  decyzji

 

Wójt Gminy Przytyk informuję, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku: 

Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytykdla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej z utworów górnej kredy na potrzeby stacji uzdatniania wody i wodociągu komunalnego  celem

zaopatrzenia w wodę  mieszkańców gm. Przytyk w ilości  powyżej 10 m3/h,  na działce nr  56/4  w miejscowości Podgajek Wschodni.Data wprowadzenia informacji: 2015-03-02 15:24, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Informacja o wydaniu  decyzji

 

Wójt Gminy Przytyk informuje, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe Robert Saternus, ul. Prymasa Augusta Hlonda 25, 41-933 Bytom dla przedsięwzięcia polegającego na organizacji skupu złomu żelaznego i metali kolorowych, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 58 w m. Podgajek Zachodni gmina Przytyk przy ul. Tomaszowskiej 48.

Data wprowadzenia informacji: 2015-03-04 13:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Przytyk

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w sołectwie Kaszewska Wola.

Data wprowadzenia informacji: 2015-03-26 09:58, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Przytyk

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w sołectwie Kaszewska Wola.

Data wprowadzenia informacji: 2015-04-16 10:56, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na odprowadzeniu wód rowem odwadniającym, otwartym do kanału Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2015-04-30 08:48, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Przytyk

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów mieszkalno-usługowych – etap I w miejscowości Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-04 14:18, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; rozbudowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia zlokalizowanej w miejscowości Domaniów.

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-07 12:39, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 350904W w miejscowości Posada na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 644,31”. dla Inwestora: Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-22 13:49, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Potkanna na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 626,97”. dla Inwestora: Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-25 09:00, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; rozbudowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia zlokalizowanej na częściach działek nr ewid. 227, 323 i 348 w miejscowości Domaniów, obręb Domaniów, gmina Przytyk; której inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin, O/Skarżysko-Kamienna, al. marsz. J. Piłsudskiego 51A, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-25 11:25, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; odprowadzeniu wód rowem odwadniającym, otwartym do kanału Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-27 09:37, wprowadzający: Maciej Fokt

Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięciapolegającego na: realizacji i eksploatacji jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na działce o nr ew. 11/1 położonej w obrębie  Wrzeszczów, gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie, dla Inwestora: LAPTOPAMI. PL Sp. z o.o., ul. Rejtana 18/3, 05-500 Piaseczno.

Data wprowadzenia informacji: 2015-06-12 12:56, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Zawiadomienie stron


o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 350904W w miejscowości Posada na odcinku od km 0+000 do 1+644,31".

Data wprowadzenia informacji: 2015-06-17 14:27, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Zawiadomienie stron


o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Potkanna na odcinku od km 0+000 do 1+626,97".

Data wprowadzenia informacji: 2015-06-17 14:31, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia zlokalizowanej na częściach działek nr ewid. 227, 323 i 348 w miejscowości Domaniów.

Data wprowadzenia informacji: 2015-06-18 14:51, wprowadzający: Maciej Fokt

 Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na odprowadzeniu wód rowem odwadniającym otwartym do kanału Przytyk z infrastrukturą techniczną.

Data wprowadzenia informacji: 2015-06-18 15:00, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Informacja

 

o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi gminnej nr 35904W w miejscowości Posada na odcinku od 0+000 do 1+644,31.

Data wprowadzenia informacji: 2015-06-22 13:20, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Informacja

 

o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Potkanna na odcinku od 0+000 do 1+626,97.

Data wprowadzenia informacji: 2015-06-23 09:16, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

Prezydenta Miasta Radomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu strategicznego pn. „Zintegrowany program inwestycji i rozwoju miejsc pracy w obszarach rewitalizowanych Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Data wprowadzenia informacji: 2015-07-03 13:56, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Prezydent Miasta Radomia
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przytyk

 

o wydaniu w dniu 15 lipca 2015 r. postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na realizacji i  eksploatacji jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW na działce o nr ew. 11/1 położonej w obrębie  Wrzeszczów, gmina Przytyk.

 

POSTANOWIENIE

 

Data wprowadzenia informacji: 2015-07-15 09:35, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej  w miejscowości Kolonia Potkanna wraz z urządzeniami odwodnienia drogi zlokalizowanej na  działkach  nr ewid.gruntów 195,902,533, 903 w miejscowości  Kolonia Potkanna, gmina Przytyk,  której inwestorem jest  Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2015-08-03 11:46, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 350904W w miejscowości Posada  na działce nr ewid. gruntów 253 w miejscowości Posada, gmina Przytyk  której inwestorem jest  Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2015-08-03 11:48, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o przebudowie drogi gminnej  w miejscowości Kolonia Potkanna wraz z urządzeniami odwodnienia drogi zlokalizowanej na  działkach  nr ewid.gruntów 195, 902, 533, 903 w miejscowości  Kolonia Potkanna, gmina Przytyk,  której inwestorem jest  Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2015-08-26 15:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

o przebudowie drogi gminnej nr 350904W w miejscowości Posada  na działce nr ewid. gruntów 253 w miejscowości Posada, gmina Przytyk  której inwestorem jest  Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2015-08-26 15:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie o zamówieniu z dnia 31 lipca 2015r. w„Biuletynie Zamówień Publicznych" nr ogłoszenia 194950-2015 na stronie internetowej www.przytyk.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Przytyku   oferujemy wykonanie; „Udzielenie kredytu bankowego”.

Data wprowadzenia informacji: 2015-09-03 13:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej o długości 1 644,31 m zlokalizowanej na części działki nr ewid. 253 w miejscowości Posada.

Data wprowadzenia informacji: 2015-09-15 22:43, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na:

przebudowie drogi gminnej o długości 1 626,97 m wraz z urządzeniami odwodnienia drogi zlokalizowanej na częściach działek nr ewid. 195, 902, 533 i działce nr ewid. 903 w miejscowości Kolonia Potkanna

Data wprowadzenia informacji: 2015-09-15 22:46, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Przytyk

 

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Data wprowadzenia informacji: 2015-09-17 13:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Data dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2015-09-21 10:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Data dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2015-09-21 10:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Data dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Ogłoszenie

 

w sprawie nieruchomości Gminy Przytyk, przezaczonych do zbycia w trybie przetargu.

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-09 13:55, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Wójt Gminy Przytyk

 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne będące własnością Gminy Przytyk

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-12 14:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Henryk Lesiak

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 na działce nr ewid.gr 306 położonej w Domaniowie.

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-16 09:25, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 90 na działce nr ewid.gr 306 położonej w Domaniowie.

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-29 12:44, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie 

 

w sprawie  uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów mieszkalno-usługowych w miejscowości Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2015-11-02 13:25, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Informacja

 

w sprawie  dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2015-11-05 10:35, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administraczjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 350901W w miejscowości Wygnanów na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 819,25”

Data wprowadzenia informacji: 2015-11-05 10:54, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administraczjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Oblas na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 228,16”

Data wprowadzenia informacji: 2015-11-05 11:05, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Ogłoszenie

 

w sprawie nieruchomości Gminy Przytyk, przezaczonych do zbycia w trybie przetargu.

Data wprowadzenia informacji: 2015-11-23 14:31, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Henryk Lesiak
 

Ogłoszenie

 

w sprawie nieruchomości Gminy Przytyk, przezaczonej do dzierżawy w trybie przetargu.

Data wprowadzenia informacji: 2015-11-23 14:34, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Henryk Lesiak
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administraczjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej na potrzeby stacji uzdatniania wody i wodociągu komunalnego gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2015-11-26 14:09, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 160 zlokalizowanej w miejsowościach: Kolonia Potkanna oraz Ostrołęka, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2015-11-30 13:51, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie linii elektroenergetycznej średniego napięcia zlokalizowanej na częściach działek nr ewid. 11/1, 59, 77, 238, 239, 310, 472 i 588 miejscowości Wrzeszczów.

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-03 10:14, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Zawiadomienie  stron

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Oblas na odcinku od km 0+000 do km 1 + 228,16”

 

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-15 14:26, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Zawiadomienie  stron

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 350901W w miejscowości Wygnanów na odcinku od km 0+000 do km 1 + 819,25”

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-15 14:28, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o zebraniu wystarczających materiałów, dokumentów i uzgodnień do wydania decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego-
dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej średniego napięcia w miejscowości Wrzeszczów.

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-29 13:06, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

 

Informacja


o wydaniu decyzji na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Kolonia Potkanna"

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-30 11:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 


 

Obwieszczenie 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na;BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ Ø 160 zlokalizowanej na częściach działek nr ewid. 533, 873, 900, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 854, 864/2, 864/1, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872 w miejscowości Kolonia Potkanna oraz na częściach działek nr ewid. 184, 145, 256, 255, 254, 235, 234, 252, 251, 233/2, 233/1, 232, 231, 248, 247, 230, 229, 228, 243, 242, 241, 240, 239, 224/2, 224/1, 223/2, 223/1, 222/1, 237, 79/2, 79/3, 143, 79/1, 55, 53, 52, 46, 138, 50, 49, 48, 136, 135, 134 i 97 w miejscowości Ostrołęka,  gmina Przytyk; której inwestorem jest  Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-30 11:20, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Informacja

 

o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 350901W w miejscowości Wygnanów na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 819,25”.

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-30 14:53, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja

 

o wydaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oblas na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 228,16”.

 

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-31 12:37, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska