Ogłoszenia » 2024

 


 

INFORMACJA

 

Podaje się do publicznej wiadomości i8nformację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, działki nr 21 położonej w obrębie Wola Wrzeszczowska, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-09 14:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA 1 GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czMwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j DzU. z 2023 r. poz. 775) — Ut74d Miejski w Przytyku zawiadamia, że zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączem kablowym, zlokalizowanych na działkach nr: 232, 78/5, 78/8, 78/4, 78/3, 78/2, 78/1, 54/1 w miejscowości Oblas, gm. Przytyk, której inwestorem jest PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działająca przez  Pełnomocnika Pana Piotra Bujanowicza, ul. Wodna 11 G/39, 26-600 Radom.

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-16 19:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

OGŁOSZENIE

 

1. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2024 roku.
2. Ogłoszenie
3. Ogłoszenie
4. Oferta
5. Umowa
6. Sprawozdanie

 

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-29 09:34, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

Powiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie nr 1

Ogłoszenie nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-22 15:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl


 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRZYTYK

 

Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 775) – Urząd Miejski w Przytyku zawiadamia, że zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączem kablowym, zlokalizowanych na działkach nr: 232, 78/5, 78/8, 78/4, 78/3, 78/2, 78/1, 54/1 w miejscowości Oblas, gm. Przytyk, której inwestorem jest PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działająca przez Pełnomocnika Pana Piotra Bujanowicza, ul. Wodna 11 G/39, 26-600 Radom.

Data wprowadzenia informacji: 2024-01-30 10:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

OGŁOSZENIE

 

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o złożeniu do depozytu sądowego kwoty 15.141 zł tytułem odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działki: 37/23, 37/29 obręb Słowików. gm. Przytyk, które to działki przeszły z mocy prawa na własność Powiatu Radomskiego.

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-03 07:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

OGŁOSZENIE

 

Podaje się do publicznej wiadomości obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa przez Powiat Radomski prawa własności nieruchomości położonych w gm. Przytyk obręb Słowików zajętych pod drogę publiczną nr 34364 Wieniawa- Przytyk- Jedlińsk (obecnie 3336W)

 

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-03 07:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 

 


 

INFORMACJA

 

Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej informuje Sz. P. Burmistrza o strajku organizowanym wraz ze wszystkimi rolnikami z powiatu radomskiego, przysuskiego i białobrzeskiego w dniu 09.02.2024r. Strajk ma charakter ogólnopolski.

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-07 09:40, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

OBWIESZCZENIE

ZAWIADOMIENIE O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE

 

 Na podstawie art. 36 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm., dalej: k.p.a.) w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U 2023r. poz. 1094 ze zm., dalej ustawa ooś) w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia „ Wydobycie kopaliny metodą odkrywkową bez użycia środków strzałowych na działkach o nr ewid. 20/1, 20/6, 20/7, 20/16 w miejscowości Sukowska Wola, gmina Przytyk .

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-11 15:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA 1 GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977 zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamia się że w dniu 15 grudnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w związku z decyzją SKO, znak: SKO.ZP.4110.184.3004.2023, na wniosek PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin działającej przez Pełnomocnika Pana Piotra Bujanowicza, ul. Wodna 11 G/39, 26-600 Radom w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN, budowie stacji transformatorowej SN/nN oraz budowie sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączem kablowo — pomiarowym, zlokalizowanych na działkach nr: 519/6, 519/5, 519/4, 519/3, 519/2 w miejscowości Żerdź, gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-12 09:40, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

I N F O R M A C J A

o wydaniu  decyzji

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”) informuję, że została wydana decyzja  o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez Gminę Przytyk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „Budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 35/2, 36 w obrębie Jagodno, Gmina Przytyk”.

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-13 09:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

INFORMACJA

 


Konkurs ofert dotyczący zadania pn: "Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. św. Wawrzyńca we Wrzosie".

 

Regulamin Konkursu Ofert

Załącznik Nr 1 do SWZ - Formularz Oferty

Załącznik nr 2a oraz 2b- Oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - wykaz robót

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - wykaz osób

Załącznik Nr 5 do Regulaminu konkursu ofert - projekt umowy

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-14 17:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Burmistrz Miasta i Gminy Przytyk

 

zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej http://bip.przytyk.pl/ zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Nr 1/2024

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-19 17:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

OBWIESZCZENIE
STAROSTY PRZYSUSKIEGO


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2023.775) oraz art. I ld ust. 5 ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2023.162). podaje się do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 21.12.2023r. z wniosku Powiatu Przysuskiego w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 3331 W Dębiny — Plec — Brudnów od km 1+300 do km 4+170” w miejscowościach Dębiny, gm. Przysucha, Plec, gm. Wieniawa oraz Ostrołęka gm. Przytyk na działkach o nr ewidencyjnych: Obręb Debiny - 2193. 2194. 2195/1. 2196/1. 2932. 3038. 3039. 3040. 3041 3042 3043. 3044. 3045 3046 3047 3048 3049 3050 1787/3; Obreb Piec - 1.2.3.4.5.6.7. 8.9. 10. 11.12. 13.14. 15.16.389.390. 391.392.380. 381/1; Obręb Ostrołęka — 1333, 1627;

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-26 10:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. I Ifust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwcstycji w zakresic dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu14 lutego 2024 r. Wojewoda Mazowiecki wydal decyzję Nr 22/SPEC/2024 0 zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 740 polegająca na rozbiórce istniejącego przepustu w km 22+300 i budowa nowego obiektu inżynierskiego z przebudową zjazdu i rozbudową dojazdów w niezbędnym zakresie".

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-29 13:29, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

         Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm., zwanej dalej „Kpa”), art. 73 ust. 1 i art. 75 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś) oraz art. 49 „Kpa” w związku z art. 74 ust. 3 „ustawy ooś”

zawiadamiam strony postępowania,

że na wniosek z dnia 11.02.2024r. (data wpływu do tut. Urzędu 26.02.2024 r. ) Inwestora: Paweł Kołaczek,  Opokowaniamax ul. Krzyszkowice 18, 26-650 Przytyk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji opakowań na działkach o nr ewid.: 451/1, 451/2, 454/1 i 454/2 zlokalizowanych w miejscowości Krzyszkowice, gm. Przytyk, pow. radomski, woj. mazowieckie”.

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-05 11:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA 1 GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 10, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) — Urząd Miejski w Przytyku zawiadamia, że zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN, budowie stacji transformatorowej SN/nN oraz budowie sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączem kablowo — pomiarowym, zlokalizowanych na działkach nr: 519/6, 519/5, 519/4, 519/3, 519/2 w miejscowości Żerdź, gm. Przytyls której inwestorem jest PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin działającej przez Pełnomocnika Pana Piotra Bujanowicza, ul. Wodna 11 G/39, 26-600 Radom. Informuję osoby, którym status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-07 12:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Z A W I A D O M I E N I E - OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Przytyk

 

         Na podstawie art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),

zawiadamiam strony postępowania

poprzez podanie niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości:

iż zebrane zostały wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  lanowanego  przedsięwzięcia polegającego na „Budowa tymczasowej stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG”.

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-11 17:33, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Konkurs ofert  pn:" Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. św. Wawrzyńca we Wrzosie"

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-15 11:11, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

Konkurs ofert  pn:" Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. św. Wawrzyńca we Wrzosie"

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-15 14:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 

 


 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA 1 GMINY PRZYTYK

o wydaniu decyzji

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 nn. ) oraz art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r. 977 ze zm.) informuję, że w dniu 22 marca 2024 r. została wydana decyzja Nr 1/2024 0 ustaleniu lokalincji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci elektroenergetycznej SN, budowie stacji transformatorowej SN/nN oraz budowie sieci elektroenergetycznej nN wraz zc złączem kablowo — pomiarowym, zlokalizowanych na działkach nr: 519/6, 519/5, 519/4, 519/3, 519/2 w micjscovości Żerdź, gm. Przytyk. Niniejsze obwieszczenie jest w dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przytyku oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-22 11:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Informacjia

o konsultacjach społecznych

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-27 14:15, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA 1 GMINY PRZYTYK


Na podstawie art. 61 S4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. I ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2023 poz. 977 ze zm.) w związku z art. 49, 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)
zawiadamia się
że w dniu 21 marca 2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Joannę Jarosz, ul. Jesionowa 6, 05-816 Opacz-Kolonia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN90PE na działkach nr ewid. 134/17, 134/1 i 405 (obręb 0041) w miejscowości Zameczek Kolonia, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2024-04-04 19:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl