Ogłoszenia » 2020

 

Informacja

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez Gminę Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacji wraz z infrastrukturą techniczną.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-03 15:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

w sprawie ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowa kanalizacji światłowodowej

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-10 22:27, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice w gminie Przytyk.

 

POŚ

Uchwała

Uzasadnienie

Załącznik nr. 1 JPG

Załacznik nr. 1 PDF

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-13 15:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie

 

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowa kanalizacji światłowodowej.

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-28 13:11, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zadubody dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego  w  miejscowości Ostrołęka, gmina Przytyk, dz. nr ewid. 144, której inwestorem  jest Pan Dariusz Śmiałek zam. Ostrołęka 27, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-02-03 09:47, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie Starosty Radomskiego

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za  nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka  Nr 54/4 o pow. 0,0101 ha, położonej w miejscowości Witoldów, gmina Przytyk, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Przytyk z przeznaczeniem pod „rozbudowę drogi gminnej Nr 350921 w miejscowości Witoldów , obręb Witoldów na terenie gminy Przytyk, odcinek o długości L=982,00 mb.”

 

Obwieszczenie

DecyzjaData wprowadzenia informacji: 2020-02-07 21:07, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 lutego 2020 r.

 

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. slipu do wodowania łodzi oraz pomostu w czaszy zbiornika „Domaniów”, zlokalizowanych na dz. O nr.ew. 416/2, 417/2 i 434, obręb 0034 w m. Wólka Domaniowska, gm. Przytyk, pow. Radomski.

 

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-02-07 21:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowa kanalizacji światłowodowej

Data wprowadzenia informacji: 2020-02-12 15:11, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Dęba i Kolonia Dęba w gminie Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-02-13 14:43, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Marila Białaczak

Załączniki:

 

MPZP Dęba i Kolonia Dęba – uchwała

MPZP Dęba i Kolonia Dęba – uzasadnienie

MPZP Dęba i Kolonia Dęba – POŚ

MPZP Dęba i Kolonia Dęba - Zał. 1

Data wprowadzenia informacji: 2020-02-24 08:34, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białaczak

 

 


 

Informacja


o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-02 12:11, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Jedlikowska
 

Informacja

 

O postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Gospodarstwa Hodowlanego Młodynie Dolne”

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-05 14:06, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Marola Białczak

 

 


 

nformacja

 

O postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Gospodarstwa Hodowlanego Młodynie Dolne”

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-05 14:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Informacja

 

O postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie „Rozbudowie fermy drobiu miejscowości Młodynie Dolne”

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-05 14:14, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

 

o ustaleniu warunków zabudowy nr 8.2020  pod nazwą: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Ostrołęka, gmina Przytyk, dz. nr ewid. 144.

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-03-18 15:12, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

 

w sprawie wydania w dniu 18 marca 2020 r. decyzji Nr. 21/SPEC/2020 znak: WI.7821.32.1.2019M, orzekającą i utrzymująca w mocy decyzje Starosty Radomskiego Nr. 2064.2019 z dnia 19 sierpnia 2019. Znak: BA.6740.502.2019, o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi powiatowej nr 3336W Wieniawa – Przytyk- Jedlińsk.  

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-21 08:41, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Wojciech Wrzecion
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działce 6/4 w obrębie geodezyjnym: 0019 Oblas, jednostka ewidencyjna: 142509_2Przytyk, gmina Przytyk, której inwestorem jest Pan Arnold Marszałek zam. ul. Azaliowa 38, 26-652 Janiszew.

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-11 14:45, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:budowa linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia (15 kV) przewidzianej do realizacji na działkach: 285/2, 396, 235/4, 451/2, 451/1, 390/1, 202, 201, 211/1, 392/1, 225, 448/4, 394, 395, 227/2, 227/1, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240 w obrębie geodezyjnym: 0014 Krzyszkowice

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-11 14:49, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice – część A w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-11 14:56, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białaczak

 

MPZP Glinice i Kolonia Glinice - cześć A POŚ

MPZP Glinice i Kolonia Glinice - cześć A Uchwała

MPZP Glinice i Kolonia Glinice - cześć A Uzasadnienie

MPZP Glinice i Kolonia Glinice - cześć A Zał. Nr 1

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-19 22:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

Obwieszczenie

o wydłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice w gminie Przytyk – część A wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o zmianie terminu dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-04 12:05, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 


 

Obwieszczenie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice – część B w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-11 14:57, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białaczak

MPZP Glinice i Kolonia Glinice - cześć B POŚ

MPZP Glinice i Kolonia Glinice - cześć B Uchwała

MPZP Glinice i Kolonia Glinice - cześć B Uzasadnienie

MPZP Glinice i Kolonia Glinice - cześć B Zał. Nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-19 22:29, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

Obwieszczenie

 

o wydłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice w gminie Przytyk – część B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o zmianie terminu dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-04 12:09, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariloa Białczak

 


 

Postanowienie Starosty Radomskiego

 

w sprawie sprostowania decyzji Nr 2064.2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-14 15:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Dęba i Kolonia Dęba w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-05-28 15:20, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

Obwieszczenie

o zmianie terminu dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Dęba i Kolonia Dęba w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-04 12:02, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

MPZP Dęba i Kolonia Dęba - POŚ

MPZP Dęba i Kolonia Dęba - Uchwała

MPZP Dęba i Kolonia Dęba - Uzasadnienie

MPZP Dęba i Kolonia Dęba - Zał. Nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-08 09:32, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 


Obwieszczeni

 

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia (15 kV)

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-03 15:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

 

Obwieszczenie

 

Budowa sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działce: 6/4 w obrębie geodezyjnym: 0019 Oblas, jednostka ewidencyjna: 142509_2 Przytyk, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-05 15:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


Ogłoszenie

 

Wójt Gminy Przytyk działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Przytyk, przeznaczonych do oddania w użyczenie. Przedmiotem użyczenia są pomieszczenia w budynku (po byłym Publicznym Gimnazjum w Przytyku) usytuowanym na nieruchomości zabudowanej składającej się z działek nr 44/15, 41/5, 41/11 obr. Przytyk, jedn. ewid. Przytyk wraz z częścią gruntu.

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-15 18:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa linii napowietrznej i kablowej średniego napięcia (15 kV) przewidzianej do realizacji na działkach: 285/2, 396, 235/4, 451/2, 451/1, 390/1, 202, 201, 211/1, 392/1, 225, 448/4, 394, 395, 227/2, 227/1, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240 w obrębie geodezyjnym: 0014 Krzyszkowice.

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-18 15:43, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Ogłoszenie

 

Podaje się do wiadomości publicznej Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 26 czerwca 2020 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- pomostu pływającego w kształcie litery "T" na dz. nr ew. 362/4, 145, 460/1, 460/2 obr. Wólka Domaniowska, gm. Przytyk zlokalizowanego na zbiorniku wodnym "Domaniów".

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-07 16:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Ogłoszenie

 

Podaje się do wiadomości publicznej Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 26 czerwca 2020 r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- pomostu pływającego w kształcie litery "T" na dz. nr ew. 362/4, 145, 460/1, 460/2 obr. Wólka Domaniowska, gm. Przytyk zlokalizowanego na zbiorniku wodnym "Domaniów".

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-07 17:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przytyk uchwały Nr XIV.137.2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wólka Domaniowska w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-07 17:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przytyk uchwały Nr XIV.136.2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych nad rzeką Radomką w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-07 17:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie  art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przytyk uchwały Nr XIV.135.2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-07 17:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Ogłoszenie

 

"Przekazuje się do wiadomości zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w gminie Przytyk, obręb Słowików oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/13"

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-15 13:51, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


 

Obwieszczeni

 

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia oraz budowa kanalizacji światłowodowej.

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-16 09:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 


 

Ogłoszenia

 

Przekazuje się do wiadomości zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w gminie Przytyk, obręb Słowików oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 9/13

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-16 15:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


 

 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  o zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. 2020. poz. 293 ze zm. i na podstawie  61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)- Urząd Gminy w Przytyku zawiadamia że w  dniu 01 czerwca 2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia oraz budowa kanalizacji światłowodowej

przewidzianej do realizacji:

na działkach nr ewid.: 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407

w obrębie geodezyjnym: 0006 Kadłubska Wola, gmina Radzanów, powiat białobrzeski

 

na działkach nr ewid.: 257
w obrębie geodezyjnym: 0013 Kaszewska Wola, gmina Przytyk, powiat radomski

na działkach nr ewid.: 219

w obrębie geodezyjnym: 0015 Kolonia Kaszewska Wola, gmina Przytyk, powiat radomski,

 

której inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a działającą przez Pełnomocnika Panią Karolinę Zalegę Radcę Prawnego AZAKO Andrzej Zalega 26-300 Opoczno, ul. Dzielna 32dB.

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-17 14:24, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak


 

Obwieszczenie  

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa słupa SN z rozłącznikiem, linii elektroenergetycznej kablowej SN, stacji transformatorowej słupowej SN/nN, linii  elektroenergetycznej kablowej nN oraz złącza ZKP, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 30/1, 31/1, 48/1, 49/2, 57, 47 w obrębie geodezyjnym: Kolonia Jabłonna, gm. Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-24 14:36, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Obwieszczenie

 

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia oraz budowy kanalizacji światłowodowej przewidzianej do realizacji: na działkach nr ewid.: 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 w obrębie geodezyjnym: 0006 Kadłubska Wola, gmina Radzanów, powiat białobrzeski na działkach nr ewid.: 257 w obrębie geodezyjnym: 0013 Kaszewska Wola, gmina Przytyk, powiat radomski na działkach nr ewid.: 219 w obrębie geodezyjnym: 0015 Kolonia Kaszewska Wola, gmina Przytyk, powiat radomski, której inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-31 14:04, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

OBWIESZCZENIE

                                                             

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r. poz.293 ze zmianami) informuję, że w dniu 14 sierpnia 2020r została wydana decyzja Nr 4.2020 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia oraz budowa kanalizacji światłowodowej.

Data wprowadzenia informacji: 2020-08-14 09:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Ogłoszenie

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść decyzji Starosty Radomskiego GKN-III.6821.10.2020 z dnia 10.08.2020 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości stanowiących drogi, położonych w obrębie Wola Wrzeszczowska, gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-08-21 16:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) i na podstawie art. 49, 49a i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przytyku Sp. zo.o. ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, reprezentowanego przez mgr inż. Jacka Krześniaka- Prokurenta, z 10 lipca 2020r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na;  budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz przebudową przepompowni ścieków, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 143/10, 134/9, 134/1, 134/17, 134/4, 134/11, 404, 405 w obrębie geodezyjnym: 0041 Zameczek Kolonia, gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-08-28 13:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Ogłoszenie


Podaję się do publicznej wiadomości treść decyzji Starosty Radomskiego GKN-III.6821.14.2020 z dnia 25.08.2020 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położone w obrębie Oblas, gm. Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2020-09-02 19:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


 

Ogłoszenie

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść decyzji Starosty Radomskiego GKN-III.6821.15.2020 z dnia 25.09.2020 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Przytyk, gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-05 13:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


 

 

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

 

Na podstawie art. 10,49 oraz 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego  ( t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) – Urząd Gminy
w Przytyku zawiadamia, że zebrał wymagane dokumenty w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz przebudową przepompowni ścieków, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 143/10, 134/9, 134/1, 134/17, 134/4, 134/11, 404, 405 w obrębie geodezyjnym: 0041 Zameczek Kolonia, gm. Przytyk, której inwestorem jest Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przytyku Sp. zo.o. ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, reprezentowanego przez mgr inż. Jacka Krześniaka- Prokurenta.

Data wprowadzenia informacji: 2020-09-11 15:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 Autor dokumentu: Mariola Białczak


 

Ogłoszenie

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść decyzji Starosty Radomskiego GKN-III.6821.16.2020 z dnia 8.09.2020 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonej w obrębie Stefanów, gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-09-16 09:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


 

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) i na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)  Urząd Gminy w Przytyku zawiadamia, że na wniosek: P4 Sp. zo.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, działająca przez pełnomocnika Pana Pawła Ponikowskiego Up. Telcom Sp. z o.o. Ul. Odkryta 36 lok. 10  03-140 Warszawaz 14 sierpnia 2020r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na;  budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „RAD4432A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.: 695 w obrębie geodezyjnym: Młódnice, gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-09-18 11:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 143/10, 134/9, 134/1, 134/17, 134/4, 134/11, 404, 405 w obrębie geodezyjnym: 0041 Zameczek Kolonia, gm. Przytyk, której inwestorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku Sp. zo.o. ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, reprezentowany przez mgr inż. Jacka Krześniaka- Prokurenta.

Data wprowadzenia informacji: 2020-09-28 16:34, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 


 

Ogłoszenie

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść decyzji Starosty Radomskiego GKN-III.6821.17.2020 z dnia 23.09.2020 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Wrzeszczów, gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-09-30 15:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r. poz.293 ze zmianami) informuję, że w dniu 12 października 2020r została wydana decyzja Nr 7.2020 lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „RAD4432A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.: 695/2 w obrębie geodezyjnym: Młódnice, gm. Przytyk, której inwestorem jest P4 Sp. zo.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, działająca przez pełnomocnika Pana Pawła Ponikowskiego Up. Telcom Sp. z o.o. Ul. Odkryta 36 lok. 10  03-140 Warszawa

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-12 15:27, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść decyzji Starosty Radomskiego GKN-III.6821.17.2020 z dnia 23.09.2020 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w obrębie Wrzeszczów, gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-19 14:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GBŚ 6733.7.2020 z dnia 28 września 2020r. dla inwestycji polegającej na;  budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz przebudową przepompowni ścieków, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 143/10, 134/9, 134/1, 134/17, 134/4, 134/11, 404, 405 w obrębie geodezyjnym: 0041 Zameczek Kolonia, gm. Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-23 08:07, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

          Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) i na podstawie art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego.( t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)  zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie , ul. Garbarska 21a, działająca przez pełnomocnika Panią Karolinę Zalegę Radcę Prawnego AZAKO Andrzej Zalega, ul. Westerplatte 45, 26-300 Opoczno, z 02 października 2020r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na;  budowie sieci  elektroenergetycznej średniego napięcia (15kV), budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (0,4 kV) oraz budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 151, 145, 79/1, 79/2 w obrębie geodezyjnym: 0020 Ostrołęka, gm. Przytyk .

Data wprowadzenia informacji: 2020-11-05 13:06, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1115W Przytyk – Kożuchów – do drogi krajowej nr 48 (odcinek od m. Przytyk do granicy powiatu radomskiego)”

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-11-05 13:13, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Katarzyna Pośnik
 

Obwieszczenie


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:  Rozbudowie sieci wodociągowej o średnicy Ø 160, o długości 120,00 mb przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 164/2, 163/9 w obrębie geodezyjnym: 0025 Potkanna, gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-11-07 21:45, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; Budowie sieci kanalizacji sanitarnej.

Data wprowadzenia informacji: 2020-12-08 15:29, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak
 

Ogłoszenie

 

Podaje się do publicznej wiadomości treść decyzji Starosty Radomskiego GKN-III.6821.21.2020 z dnia 03.12.2020 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości (drogi) położonych w obrębie Krzyszkowice i Gaczkowice, gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-12-10 14:24, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

 

o podjęciu przez Radę Gminy Przytyk uchwały Nr XVII.165.2020 z dnia 18 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-12-14 10:24, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Mariola Białczak

 

 


 

Ogłoszenie

 

Podaje się do publicznej wiadomości obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji Nr 1537/R/2020 w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Radomski z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. udziału 12/32 części w działce nr 9/15, zajętej pod drogę powiatową Nr 3336W

Data wprowadzenia informacji: 2020-12-21 19:33, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska