Ogłoszenia » 2016

 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na:  Budowie linii elektroenergetycznej średniego napięcia, zlokalizowanej na częściach działek nr ewid. 11/1, 59, 77, 238, 239, 310 miejscowości Wrzeszczów

Data wprowadzenia informacji: 2016-01-08 00:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Wydobywaniu kruszywa naturalnego z części suchej i zawodnionej bez użycia środków strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20000 m3 kopaliny w m. Wygnanów” na części dz. nr ew. 107, 108 i 109 obręb Wygnanów.

Data wprowadzenia informacji: 2016-01-19 14:33, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Wydobywaniu kruszywa naturalnego z części suchej i zawodnionej bez użycia środków strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20000 m3 kopaliny w m. Wygnanów” na części dz. nr ew. 111 obręb Wygnanów.

Data wprowadzenia informacji: 2016-01-20 08:05, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  pod nazwą: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ Ø 160 zlokalizowanej na częściach działek nr ewid. 533, 873, 900, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 854, 864/2, 864/1, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872 w miejscowości Kolonia Potkanna oraz na częściach działek nr ewid. 184, 145, 256, 255, 254, 235, 234, 252, 251, 233/2, 233/1, 232, 231, 248, 247, 230, 229, 228, 243, 242, 241, 240, 239, 224/2, 224/1, 223/2, 223/1, 222/1, 237, 79/2, 79/3, 143, 79/1, 55, 53, 52, 46, 138, 50, 49, 48, 136, 135, 134 i 97 w miejscowości Ostrołęka,  gmina Przytyk; której inwestorem jest  Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-01-22 08:11, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

 

Informacja

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez :  Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru  wody podziemnej na potrzeby stacji uzdatniania wody i wodociągu komunalnego gminy Przytyk ( studnia nr Ia zastępcza za studnię nr I) w ilości 10 m3/h w miejscowości Podgajek Wschodni

Data wprowadzenia informacji: 2016-01-22 08:17, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Ogłoszenie

 

O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej w sołectwie Kaszewska Wola wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-01-29 14:17, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Ogłoszenie 

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r.

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-04 14:05, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

 


 

Zawiadomienie

 

stron o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kruszywa naturalnego z części suchej i zawodnionej bez użycia środków strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20000 m3 kopaliny w m. Wygnanów” na części dz. nr ew. 107, 108 i 109 obręb Wygnanów”

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-10 13:12, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Zawiadomienie

 

stron o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „FART” Monika Sarnecka, ul. Na Stoku 16 lok. 2, 26-600 Radom dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kruszywa naturalnego z części suchej i zawodnionej bez użycia środków strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20000 m3 kopaliny w m. Wygnanów” na części dz. nr ew. 111 obręb Wygnanów gmina Przytyk”

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-16 13:57, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na likwidacji urządzenia wodnego – stawu ziemnego zlokalizowanego na  działce nr ewid. gr. 135 miejscowości Wrzeszczów,  gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-16 14:27, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Informacja

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez : Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe „FART” Monika Sarnecka, ul. Na Stoku 16 lok. 2, 26-600 Radom z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kruszywa naturalnego z części suchej i zawodnionej bez użycia środków strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20000 m3 kopaliny w m. Wygnanów” na części dz. nr ew. 107, 108 i 109 obręb Wygnanów gmina Przytyk”

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-18 14:11, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez : Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe „FART” Monika Sarnecka, ul. Na Stoku 16 lok. 2, 26-600 Radom z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie kruszywa naturalnego z części suchej i zawodnionej bez użycia środków strzałowych na obszarze nie przekraczającym 2 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym poniżej 20000 m3 kopaliny w m. Wygnanów” na części dz. nr ew. 111 obręb Wygnanów gmina Przytyk”

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-24 09:39, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. polegającego  na szkoleniu dzieci i młodzieży w zakesie piłki siatkowej.

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-29 13:43, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. polegającego  na szkoleniu dzieci i młodzieży w zakesie piłki nożnej.

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-29 13:45, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

Ogłoszenie

 

w sprawie zbycia dwóch nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-29 14:45, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Zawiadomienie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji.

Data wprowadzenia informacji: 2016-03-07 12:14, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na likwidacji urządzenia wodnego – stawu ziemnego zlokalizowanego na  działce nr ewid. gr. 135 miejscowości Wrzeszczów,  gmina Przytyk, której inwestorem jest  Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-03-09 12:38, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na: likwidacji urządzenia wodnego – stawu ziemnego zlokalizowanego na  działce nr ewid. gr. 135 miejscowości Wrzeszczów

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-03-23 15:25, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla planowanego przedsięwzięciapolegającego na przetwarzaniu odpadów innych niż niebezpieczne w instalacji położonej na terenie zakładu w Krzyszkowicach 18, gm. Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-06 14:25, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja

 

o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych, które odbyły się w dniu 5 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-11 10:16, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-12 13:43, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji podłóg drewnianych na terenie działek o nr ew. 474/2, 475, 303/4 w miejscowości Oblas gmina Przytyk dla Inwestora:  Gajewski Podłogi Drewniane Sp. z o.o. Sp.k, Oblas 40a, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-13 15:04, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Domu Ludowego  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na  działce nr ewid. gr. 166/1 w miejscowości Kaszewska Wola.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-15 14:29, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dachu wraz ze zmianą konstrukcji na części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie na  działce nr ewid. gr. 236 w miejscowości Wrzeszczów,  gmina Przytyk której inwestorem jest Gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-28 11:14, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Zagospodarowaniu przestrzeni publicznej – ul.Rynek w Przytyku, na działce nr ewid. gr. 432/3 w miejscowości Przytyk, gmina Przytyk której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-28 11:16, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania  decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie Domu Ludowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. gr. 166/1 w miejscowości Kaszewska Wola, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-05-11 07:36, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Ogłoszenie

 

w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-05-30 14:18, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania  decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; zagospodarowaniu przestrzeni publicznej –ul.Rynek w Przytyku, na działce nr ewid. gr. 432/3 w miejscowości Przytyk, gmina Przytyk której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-01 14:07, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania  decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; przebudowie dachu wraz ze zmianą konstrukcji na części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie na działce nr ewid. gr. 236 w miejscowości Wrzeszczów, gmina Przytyk której inwestorem jest Gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-01 14:09, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa Domu Ludowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. gr. 166/1 w miejscowości Kaszewska Wola, gmina Przytyk której inwestorem jest Pan Franciszek Wójcik zam. Kaszewska Wola 40, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-01 14:14, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie sieci kanalizacyjnej, na działce nr ewid. gr. 306 w miejscowości Domaniów, gmina Przytyk której inwestorem jest Pan Sylwester Puszka zam. Domaniów 2, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-01 14:27, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

 Informacja

 

wykaz nieruchomości stanowiących grunty niezabudowane będące własnością Gminy Przytyk, przeznaczonych do zbycia.

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-06 14:31, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na: zagospodarowaniu przestrzeni publicznej – ul. Rynek  w Przytyku, gmina Przytyk, działka nr ewid. 432/3.

 Załącznik nr 1 do obwieszczenia

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-09 14:47, wprowadzający: Maciej Fokt
Data wprowadzenia załącznika: 2016-09-02 14:39, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na: Przebudowie i nadbudowie dachu wraz ze zmianą konstrukcji na części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie w obrębie Wrzeszczów, gmina Przytyk, działka nr ewid. 236/2 której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-21 19:57, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na; rozbudowie zakładu produkcji podłóg drewnianych na terenie działek o nr ew. 474/2, 475, 303/4 w miejscowości Oblas gmina Przytyk dla Inwestora:  Gajewski Podłogi Drewniane Sp. z o.o. Sp.k, Oblas 40a, 26-650 Przytyk.

 

Postanowienie

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-22 13:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Informacja

 

o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 30 czerwca 2016 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-30 13:01, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie sieci kanalizacyjnej, na działce nr ewid. gr. 306 w miejscowości Domaniów, gmina Przytyk której inwestorem jest Pan Sylwester Puszka zam.Domaniów 2, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-07-04 14:26, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacyjnej, na  działce nr ewid. gr. 306  w miejscowości Domaniów,  gmina Przytyk której inwestorem jest Pan Sylwester Puszka zam.Domaniów 2, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-07-08 16:15, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; przebudowie linii energetycznej nn wraz z przyłączami i oświetleniem ulicznym, na  działkach nr ewid. gr. 718/2, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405/1, 406, 407, 408  w miejscowości Przytyk,  gmina Przytyk której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-07-12 14:40, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie parkingu, na  działce nr ewid. gr.  37/3  w miejscowości Przytyk,  gmina Przytyk której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-07-22 15:26, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Ogłoszenie

 

w sprawie nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk, przezaczonych do zbycia

Data wprowadzenia informacji: 2016-07-26 13:52, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Informacja

 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu  nr 2/2016.

Data wprowadzenia informacji: 2016-07-27 14:19, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięciapolegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej na potrzeby stacji uzdatniania wody i wodociągu komunalnego gminy Przytyk (studnia nr 3 ) w ilości powyżej 10 m3/h, w miejscowości Kolonia Glinice, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-07-27 14:25, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałówdo wydania  decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; przebudowie linii energetycznej nn wraz z przyłączami i oświetleniem ulicznym, na  działkach nr ewid. gr. 718/2, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405/1, 406, 407, 408  w miejscowości Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-04 08:56, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; ; zmianie sposobu użytkowania budynku szkolnego na cele mieszkaniowe , na działce nr ewid. gr 163/1 w miejscowości Domaniów, gmina Przytyk której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-09 14:36, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na; budowie Domu Ludowego , na działce nr ewid. gr 61 w miejscowości Goszczewice, gmina Przytyk której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-10 13:18, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Ogłoszenie

 

w sprawie otwartego naboru partnerów do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-18 15:08, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie parkingu w miejscowości Przytyk, obręb geodezyjny Przytyk 0023, gmina Przytyk, dz. nr ewid. 37/3.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-06 15:02, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie


o wydaniu decyzji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku szkolnego na cele mieszkaniowe, na działce nr ew. gr. 163/1 w miejscowości Domaniów,  gmina Przytyk,  której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-08 12:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji polegającej na budowie Domu Ludowego, na działce nr ew. gr. 61 w miejscowości Goszczewice,  gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-08 12:29, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół zbiornika Jagodno w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-08 13:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie parkingu publicznego w miejscowości Podgajek, gmina Przytyk, dz. nr ew. 139/2.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-09 20:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie linii energetycznej nn wraz z przyłączami i oświetleniem ulicznym, na działkach nr ewid.gr. 718/2, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405/1, 406, 407, 408 w miejscowości Przytyk, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-12 14:26, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Obwieszczenie

 

Wójta Gminy Przytyk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowń i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytyk.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przytyk
Prognoza Oddziaływania na Środowisko
Załącznik nr 1  (aby pobrać załącznik, kliknij prawym przyciskiem myszy na hiperłącze i z listy poleceń wybierz: "zapisz element docelowy jako...")
Załącznik nr 2  (aby pobrać załącznik, kliknij prawym przyciskiem myszy na hiperłącze i z listy poleceń wybierz: "zapisz element docelowy jako...")

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-15 10:10, wprowadzający: Maciej Fokt
Data aktualizacji informacji: 2016-09-23 10:33, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na; budowie napowietrznej stacji transformatorowej, linii kablowej niskiego napięcia i średniego napięcia oraz złącza kablowo- pomiarowego w miejscowości Duży Las, gmina Przytyk, dz. nr ewid. 96, 88/2 oraz w miejscowości Wólka Domaniowska, gmina Przytyk, dz. nr ew. 132, 88.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-15 12:53, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji  w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji polegającej na: budowie budynku Domu Ludowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Goszczewice, gmina Przytyk, działka nr ewid. 61.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-19 10:30, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania budynku szkolnego na cele mieszkaniowe w miejscowości Domaniów, gmina Przytyk, działka nr ewid. 163/1, której inwestorem jest  Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-21 11:57, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku: Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej na potrzeby stacji uzdatniania wody i wodociągu komunalnego gminy Przytyk ( studnia nr 3) w ilości powyżej 10m 3/h , w miejscowości Kolonia Glinice, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-30 14:59, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja

 

wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców nr 3/2016.

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-04 12:14, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie parkingu publicznego w miejscowości Podgajek, gmina Przytyk, której inwestorem jest Gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-04 15:05, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

Urząd Gminy w Przytyku  zawiadamia, że  zebrał wystarczające dowody i materiały do wydania  decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na; budowie napowietrznej stacji transformatorowej, linii kablowej niskiego napięcia i średniego napięcia oraz złącza kablowo-pomiarowego w miejscowości Duży Las, gmina Przytyk, dz. 96, 88/2 oraz w miejscowości Wólka Domaniowska, gmina Przytyk, dz. nr ew. 132, 88

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-12 15:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Obwieszczenie

 

o  wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie parkingu publicznego w miejscowości Podgajek, obręb geodezyjny Podgajek Zachodni, gmina Przytyk, dz. nr ewid. 139/2, której inwestorem jest Gmina Przytyk ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-14 14:34, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja

 

o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez : Gmina Przytyk, ul. Zachęta 57,
26-650 Przytyk w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wody podziemnej na potrzeby stacji uzdatniania wody i wodociągu komunalnego gminy Przytyk ( studnia nr 3 ) w ilości powyżej 10m3/h, w miejscowości Kolonia Glinice, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-14 14:40, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji polegającej na: budowie napowietrznej stacji transformatorowej, linii kablowej niskiego napięcia i średniego napięcia oraz złącza kablowo- pomiarowego w miejscowości Duży Las, gmina Przytyk, dz. nr ewid. 96, 88/2 oraz w miejscowości Wólka Domaniowska, gmina Przytyk, dz. nr ew. 132, 88.

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-20 12:05, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Zawiadomienie

 

o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku: Gajewski Podłogi Drewniane Sp. z o.o. Sp.k, Oblas40a, 26-650 Przytyk dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu produkcji podłóg drewnianych na terenie działek o nr ew. 474/2, 475, 303/4w miejscowości Oblas gmina Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-04 08:51, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja

 

o  wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego przez :  Gajewski Podłogi Drewniane Sp. z o.o. Sp.k, Oblas 40a, 26-650 Przytyk z dnia 22.06.2016 r.w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  rozbudowie zakładu produkcji podłóg drewnianych na terenie działek o nr ew. 474/2, 475, 303/4 w miejscowości Oblas, gmina Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-10 10:51, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Informacja

 

o  nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży nr 4/2016

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-21 14:25, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na nadbudowie części budynku Publicznego Przedszkola w Przytyku, gmina Przytyk, działka  nr ewid. gr. 41/11, 41/27,  której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.  Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-08 14:34, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm2 wraz z oprawami typu LED w miejscowości Glinice, gmina Przytyk, dz.  nr ewid. gr. 249, 190,  której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.  Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-22 08:33, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm2 wraz z oprawami typu LED w miejscowości Podgajek Wschodni, gmina Przytyk, dz.  nr ewid. gr. 146, 23/1,  której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.  Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-22 11:15, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem YAKXS 4x25 mm2 wraz z oprawami typu LED w miejscowości Przytyk, gmina Przytyk, dz.  nr ewid. gr. 632/13, 683, 50, 41/11, 694, 37/4,  której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.  Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-23 12:37, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Obwieszczenie

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm2 wraz z oprawami typu LED w miejscowości Wrzos, gmina Przytyk, dz.  nr ewid. gr. 178,  182, 128/2, 129/1,  której inwestorem jest Gmina Przytyk ul.  Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-27 10:13, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska