Uchwały » rok 2014

 Uchwała Nr XXXVII.214.2014 z dnia 28 lutego 2014 r.

 

w sprawie ustalenia wieloletnniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywniania) na lata  2014 - 2020.

Data wprowadzenia informacji: 2014-03-19 13:44, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XXXVII.215.2014 z dnia 28 lutego 2014 r.

 

w sprawie określenia zasad zwrotu wudatków oraz podwyższonia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objetych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dozywniania " Pomoc państwa w zakresie dozywiania " na lata 2014 -2020 w formie pieniężnej i rzeczowej.

Data wprowadzenia informacji: 2014-03-19 14:33, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XXXVII.216.2014 z dnia 28 lutego 2014 r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rzowiązywania Problemów Społęcznych Gminy Przytyk na lata 2014 -2020.

Data wprowadzenia informacji: 2014-03-19 14:37, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXXVII.217.2014 z dnia 28 lutego 2014 r.

 

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-03-19 14:41, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXXVII.218.2014 z dnia 28 lutego 2014 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały XXXVI.205.2013 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2014 -2020.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-03-19 14:51, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXXVII.219.2014 z dnia 28 lutego 2014 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXVI.206.2013 Gminy Przytyk na 2014 rok z dnia 30 grudnia 2013 roku.

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-03-19 15:05, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XXXVII.220.2014 z dnia 28 lutego 2014 r.

 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2014-03-20 00:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVII.221.2014 z dnia 28 lutego 2014 r.

 

w sprawie uchwalenia regulaminu Targowiska "Mój Rynek" w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2014-03-20 00:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVII.222.2014 z dnia 28 lutego 2014 r.

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytyk w 2014 r.

Data wprowadzenia informacji: 2014-03-20 00:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVII.223.2014 z dnia 28 lutego 2014 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2014-03-20 00:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVII.224.2014 z dnia 28 lutego 2014 r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Data wprowadzenia informacji: 2014-03-20 00:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVII.225.2014 z dnia 31 marca 2014 r.

 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2014.

Data wprowadzenia informacji: 2014-04-23 14:38, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXXVII.226.2014 z dnia 31 marca 2014 r.

 

w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Data wprowadzenia informacji: 2014-04-23 14:41, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXXVII.227.2014 z dnia 31 marca 2014 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały XXXVI.205.2013 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk ma lata 2014-2022

Data wprowadzenia informacji: 2014-04-23 14:45, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr XXXVII.228.2014 z dnia 31 marca 2014 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały XXXVI.206.2013 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2013 roku

Data wprowadzenia informacji: 2014-04-23 15:04, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXXVII.229.2014 z dnia 31 marca 2014 r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Data wprowadzenia informacji: 2014-04-23 15:06, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXXVIII.230.2014 z dnia 31 marca 2014 r.

 

w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej imienia Przyjaciół Dzieci w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2014-04-23 15:08, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr XXXIX.231.2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2014-05-22 17:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXIX.232.2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały XXXVI.205.2013 Rady Gminy Przytyk z dnia 3o grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2014-2022

Data wprowadzenia informacji: 2014-05-22 17:29, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXIX.233.2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXVI206.2013 Gminy Przytyk na 2014 rok z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załączniki

Data wprowadzenia informacji: 2014-05-22 17:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXIX.234.2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Zakładu opieki Zdrowotnej w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2014-05-22 17:34, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XL.235.2014 z dnia 20 maja 2014 r.

 

w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Zakładu opieki Zdrowotnej w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2014-06-13 12:30, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XL.236.2014 z dnia 20 maja 2014 r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią xxxx xxxxxxx na Wójta Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2014-06-13 12:32, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XLI.237.2014 z dnia 30 maja 2014 r.

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego spawozdania finansowego za 2013 rok instytucji kultury

Data wprowadzenia informacji: 2014-06-13 12:33, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XLI.238.2014 z dnia 30 maja 2014 r.

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok zakładu opieki zdrowotnej

Data wprowadzenia informacji: 2014-06-13 12:35, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XLI.239.2014 z dnia 30 maja 2014 r.

 

w sprawie rozpatrznia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok i spawozdania finansowego

Data wprowadzenia informacji: 2014-06-13 12:38, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XLI.240.2014 z dnia 30 maja 2014 r.

 

w sprawie rozpatrznia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok i spawozdania finansowego

Data wprowadzenia informacji: 2014-06-13 12:40, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XLII.241.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów mieszkalno-usługowych w miejscowości Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2014-07-08 10:55, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XLII.242.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

 

w sprawie przystąpienia Gminy Przytyk do Partnerstwa z Województwem Mazowieckim przy realizacji projektu systemowego pod nazwą "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kliczowe- "Moja Przyszłość"

Data wprowadzenia informacji: 2014-07-08 10:59, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr XLII.243.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały XXXVI.205.2013 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2014-2022.

Data wprowadzenia informacji: 2014-07-08 11:02, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XLII.244.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały XXXVI.205.2013 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2013 roku

Data wprowadzenia informacji: 2014-07-08 11:04, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr XLII.245.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.

 

w sprawie zaciągnięcia w 2014 roku kredytu długoterminowego

Data wprowadzenia informacji: 2014-07-08 11:07, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr XLII.246.2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały XXXVI.205.2013 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2014-2022

Data wprowadzenia informacji: 2014-09-29 13:03, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XLII.247.2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały XXXVI.205.2013 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2014-2022

Data wprowadzenia informacji: 2014-09-29 13:10, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XLIV.248.2014 z dnia 30 października 2014 r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-05 08:45, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XLIV.249.2014 z dnia 30 października 2014 r.

 

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-05 08:47, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XLIV.250.2014 z dnia 30 października 2014 r.

 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2015

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-05 08:49, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XLIV.251.2014 z dnia 30 października 2014 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-05 08:51, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XLIV.252.2014 z dnia 30 października 2014 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-05 08:53, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XLIV.253.2014 z dnia 30 października 2014 r.

 

w sprawie zmiany uchwały XXXVI.205.2013 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2014-2022

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-05 08:56, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XLIV.254.2014 z dnia 30 października 2014 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXVI.206.2013 Gminy Przytyk na 2014 rok z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-05 08:59, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XLIV.255.2014 z dnia 30 października 2014 r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Pana xxxx xxxxxxxx na Wójta Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-05 09:01, wprowadzający: Maciej Fokt
 

 

Uchwała Nr I.1.2014 z dnia 01 grudnia 2014 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-17 17:38, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr II.2.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.

 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-28 18:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr II.3.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-28 18:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr II.4.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.

 

w sprawie powołania składu osobowego i zakresu działania Komisji Edukacyjnej, Kultury i Kultury Fizycznej

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-28 18:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr II.5.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.

 

w sprawie powołania składu osobowego i zakresu działania Komisji Rozwoju i Finansów

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-28 18:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr II.6.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.

 

w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Radnych Rady Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-28 18:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr II.7.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Przytyku nr XLII.241.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpnienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów mieszkalno - usługowych w miejscowości Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-28 18:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr II.8.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały XXXVI.205.2013 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2014-2022

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-29 09:54, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr II.9.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały XXXVI.206.2013 Rady Gminy Przytyk na 2014  rok z dnia 30 grudnia 2013 roku

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-29 10:03, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr II.10.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pana Dariusza Wołczyńskiego.

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-29 10:05, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr II.11.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.

 

w sprawie ustalenia limitu i zasad zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych dla Wójta Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-29 10:10, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr II.12.2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.

 

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2014-12-29 10:13, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr III.13.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały XXXVI.205.2013 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2014-2022.

Data wprowadzenia informacji: 2015-01-21 09:54, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr III.14.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXVI.206.2013 Rady Gminy Przytyk na 2014 rok z dnia 30 grudnia 2013 roku

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2015-01-21 09:59, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr IV.15.2014 z dnia 31 grudnia 2014 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XXXVI.206.2013 Gminy Przytyk na 2014 rok z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2015-03-04 14:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion