Uchwały » rok 2016

 


 

Uchwała Nr XV.96.2016 z dnia 8 stycznia 2016 r.

 

w sprawie  przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Przytyk na lata 2016-2023

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-22 14:10, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XVI.97.2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

 

w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2016-2024
Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2024

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-22 14:19, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr XVI.98.2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

 

Uchwała Budżetowa
Uzasadnienie do Budżetu Gminy na Rok 2016

Załącznik nr 1

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Tabela nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-23 14:51, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XVI.99.2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-23 14:55, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XVI.100.2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rozwoju i Finansów na rok 2016

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-23 14:56, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XVI.101.2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej  na rok 2016

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-23 14:58, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XVI.102.2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.92.2015 Rady Gminy w Przytyku z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-23 15:00, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XVI.103.2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.

 

w sprawie  określenia inkasenta opłaty targowej.

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-23 15:01, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr XVII.104.2016 z dnia 3 marca 2016 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-12 14:07, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr XVII.105.2016 z dnia 3 marca 2016 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej
Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-12 14:11, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr XVII.106.2016 z dnia 3 marca 2016 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej
Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-12 14:50, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XVII.107.2016 z dnia 3 marca 2016 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-13 08:30, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XVII.108.2016 z dnia 3 marca 2016 r.

 

w sprawie powołania komizji inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunizacji, określenia jej składu i wyboru przewodniczącego.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-13 08:38, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XVII.109.2016 z dnia 3 marca 2016 r.

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytyk w 2016 roku.
Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-13 08:40, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XVII.110.2016 z dnia 3 marca 2016 r.

 

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie Gminy Przytyk od dnia 01.04.2016 do 31.03.2017 r.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-13 08:43, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XVII.111.2016 z dnia 3 marca 2016 r.

 

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania administracyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Prztyk oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-18 08:01, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XVII.112.2016 z dnia 3 marca 2016 r.

 

w sprawie określenia kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Przytyk oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-18 15:06, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr XVII.113.2016 z dnia 3 marca 2016 r.

 

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-19 08:11, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XVII.114.2016 z dnia 3 marca 2016 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunizacji na rzecz Gminy Przytyk nieruchomości stanowiącej własność Skaru Państwa.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-19 08:13, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XVII.115.2016 z dnia 3 marca 2016 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały nr X.61.2015 z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność Gminy Przytyk i nabytych przez Gminę Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-19 08:17, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XVIII.116.2016 z dnia 25 marca 2016 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały nr XVI.97.2016 w sprawie Rady Gminy Przytyk z dnia 25 stycznia 2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2016- 2024.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-19 08:22, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr XVIII.117.2016 z dnia 25 marca 2016 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr XVI.98.2016 Gminy Przytyk na rok 2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-19 08:26, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XVIII.118.2016 z dnia 25 marca 2016 r.

 

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Załącznik 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-19 08:28, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr XVIII.119.2016 z dnia 25 marca 2016 r.

 

w sprawie nie wyodrębnienia w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-19 09:14, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XVIII.120.2016 z dnia 25 marca 2016 r.

 

w sprawie częściowego uchylenia Uchwały Gminy Przytyk Nr II.2.2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-19 09:15, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XIX.121.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 25 kwietnia 2016 r.


w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej NrXVI.98.2016 Gminy Przytyk na 2016 rok z dnia 25 stycznia 2016 roku

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-23 20:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XX.122.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 maja 2016 r.


w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Przytyk na lata 2014 - 2029

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-23 20:57, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XX.123.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 maja 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacj, na rzecz Gminy Przytyk nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-23 20:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XX.124.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 maja 2016 r.


w sprawie powołania członków Rady Społecznej przy SPZOZ w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-23 21:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XX.125.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 maja 2016 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI.97.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2016 - 2024

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-23 21:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XX.126.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 maja 2016 r.


w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI.98.2016 Gminy Przytyk na 2016 rok z dnia 25 stycznia 2016 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-23 21:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XX.127.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 maja 2016 r.


w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na realizację zadania publicznego.

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-23 21:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XX.128.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 maja 2016 r.


w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Radomskiego na realizację zadania publicznego.

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-23 21:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XX.129.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 maja 2016 r.


w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-23 21:12, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XX.130.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 maja 2016 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII.118.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 25 marca 2016 rokuw sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-23 21:16, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XX.131.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 maja 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Załącznik do Uchwały Nr XX.131.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 maja 2016 r.

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-23 21:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XX.132.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 maja 2016 r.


w sprawie przywrócenia Komisariatu policji w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-23 21:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XX.133.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 maja 2016 r.


w sprawie nadania godności honorowego obywatelstwa gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-06-23 21:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXII.134.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016 r.

 

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-11 13:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXII.135.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016 r.


w sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk - część A

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-11 14:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXII.136.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokól zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk
Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-11 14:12, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXII.137.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016 r.


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-11 14:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXII.138.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-11 14:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXII.139.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI.97.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2016-2024

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-11 14:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXII.140.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016 r.


w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI.98.2016 Gminy Przytyk na 2016 rok z dnia 25 stycznia 2016 roku

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-11 14:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXII.141.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016 r.


w sprawie wyboru metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-11 15:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXII.142.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016 r.

 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości na terenie gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-11 15:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXII.143.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016 r.

 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie gospodarowania i odbierania odpadów komunalnych.

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-12 14:13, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXII.144.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016 r.

 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłay za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-12 14:19, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr XXII.145.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016 r.


w sprawie okreslenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-01 17:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXII.146.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016 r.


w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowaniaopłat za kształcenia pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz spoecjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach Gminy Przytyk.

 

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-01 18:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXII.147.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016 r.

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok instytucji kultury.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-01 18:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXII.148.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016 r.

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok zakładu opieki zdrowotnej.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-01 18:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXII.149.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016 r.

 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok i sprawozdania finansowego.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-01 18:09, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXII.150.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016 r.

 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-01 18:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXIII.151.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 25 lipca 2016 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr X.61.2015 z dnia 10 lipca 2015 roku w sprawie okreslenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach stanowiących własność Gminy Przytyk i nabytych przez gminę Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-01 18:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXIII.152.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 25 lipca 2016 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI.97.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2016-2024.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-01 18:15, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXIII.153.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 25 lipca 2016 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI.98.2016 Gminy Przytyk na 2016 rok z dnia 25 stycznia 2016 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-01 18:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXIII.154.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 25 lipca 2016 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na realizację zadania publicznego.

Data wprowadzenia informacji: 2016-09-01 18:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXIV.155.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 września 2016 r.


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Przytyk nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-12 14:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXIV.156.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 września 2016 r.


w sprawie przystąpienia i realizacji projektu pn. "Efektywne zarządzanie energią w Gminie Przytyk, poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców gminy w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach partnerów projektu"

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-12 14:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXIV.157.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 września 2016 r.


w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Przytyk do zawarcia umowy partnerstwa dla realizacji projektu pn. :Efektywne zarządzanie energią w Gminie Przytyk, poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł enerfii w budynkach mieszkańców gminy w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach partnerów projektu"

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-12 14:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXIV.158.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 września 2016 r.


w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-12 14:33, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXIV.159.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 września 2016 r.


w sprawie wyprowadzenia regulaminu funkcjonowania Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie

 

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-12 14:40, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXIV.160.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 września 2016 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI.97.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2016-2024

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-12 14:44, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXIV.161.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 września 2016 r.


w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI.98.2016 Gminy Przytyk na rok 2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku

 

 

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-12 14:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXIV.162.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 września 2016 r.


w sprawie zaciagnięcia w 2016 roku kredytu długoterminowego

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-10-12 14:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXV.163.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 października 2016 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XX.129.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-13 08:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXV.164.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 października 2016 r.


w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-13 08:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXVI.165.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2016 r.

 

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytyk

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2A

Załącznik nr 2B

Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-05 20:34, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXVI.166.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2016 r.

 

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-05 21:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXVI.167.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2016 r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-05 21:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXVI.168.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2016 r.

 

w sprawie zmiany regulaminu Targowiska "Mój Rynek" w Przytyku

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-05 21:09, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXVI.169.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2016 r.

 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2017 r.

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-05 21:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXVI.170.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2016 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku.

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-05 21:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXVI.171.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2016 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku.

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-05 21:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXVI.172.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2016 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI.97.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2016-2024

Objaśnienia od Uchwały Rady Gminy Przytyk Nr XXVI.172.2016 r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-05 21:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXVI.173.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2016 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI.98.2016 Gminy Przytyk na 2016 rok z dnia 25 stycznia 2016 roku.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-05 21:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXVII.174.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 r.

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2017- 2030

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objasnienie

Data wprowadzenia informacji: 2017-01-17 14:06, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr XXVII.175.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 r.

 

UCHWAŁA BUDŻETOWA

Załącznik nr 1

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Uzasadnienie

Data wprowadzenia informacji: 2017-01-17 14:12, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXVII.176.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 r.

 

sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2017-01-17 14:14, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXVII.177.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 r.

 

w sprawie określenia terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data wprowadzenia informacji: 2017-01-17 14:16, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXVII.178.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 r.

 

w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz stawki opłaty za pojemnik.

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-01-17 14:19, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXVII.179.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 r.

 

w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Data wprowadzenia informacji: 2017-01-17 14:21, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXVII.180.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 r.

 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości , na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-01-17 14:30, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXVII.181.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 r.

 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania  i wykorzystania.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2017-01-17 14:33, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXVII.182.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały nr XVI.97.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia  25 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2024.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2017-01-17 14:37, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXVII.183.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVI.98.2016 Gminy Przytyk na rok 2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2017-01-17 14:39, wprowadzający: Maciej Fokt