Uchwały » rok 2021

Uchwała Nr XX.191.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 lutego 2021 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX.189.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2021-2030.

Załącznik Nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-18 08:26, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XX.192.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 lutego 2021 r

 

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na 2021 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-18 08:40, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XX.193.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 lutego 2021 r

 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2021

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-18 08:55, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.194.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX.189.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2021-2030.

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 12:03, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.195.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2021.

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

Załącznik nr. 4

Załącznik nr. 5

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 12:21, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XXI.196.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 12:27, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.197.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 12:32, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.198.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez Tomasza Mazurkiewicza dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 12:39, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.199.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy „Pogodna” w miejscowości Zameczek-Kolonia.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 12:45, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.200.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 12:55, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.201.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Przytyk w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 13:06, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.202.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytyk w 2021 roku.

Załącznik nr. 1

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 13:13, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.203.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2021-2024 dla Gminy Przytyk”.

Załącznik nr. 1

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 13:25, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.204.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 13:32, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.205.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 13:37, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.206.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 600/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 13:45, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.207.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 13:52, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.208.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 223/2 i 223/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 13:59, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.209.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Cichej w obrębie geodezyjnym Podgajek Wschodni w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 14:05, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.210.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk - część A.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 14:10, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze WNP-I.4131.69.2021.RM z dnia 19 kwietnia 2021 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI.210.2021 Rady Gminy Przytyk z 29 marca 2021 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A.”.

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-30 13:59, wprowadzający: Wojciech Wrzecion


 

Uchwała Nr XXI.211.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgaje Zachodni w gminie Przytyk - część A w zakresie przebiegu linii zabudowy w terenie 10MU.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 14:17, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze WNP-I.4131.70.2021.RM z dnia 20 kwietnia 2021 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI.211.2021 Rady Gminy Przytyk z 29 marca 2021 r. „w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A w zakresie terenu 10MU”

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-30 14:03, wprowadzający: Wojciech Wrzecion


 

Uchwała Nr XXI.212.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie: wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 14:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XXII.213.2021 z dnia 26 maja 2021 r.

 

w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Przytyk na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 11:09, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXII.214.2021 z dnia 26 maja 2021 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX.189.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2021-2030.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 11:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXII.215.2021

 

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2021.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 11:28, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXII.216.2021 z dnia 26 maja 2021 r.

 

w sprawie zmian w Uchwale nr XXI.197.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 11:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXII.217.2021 z dnia 26 maja 2021 r.

 

w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 11:45, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXII.218.2021 z dnia 26 maja 2021 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 11:52, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXIII.219.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 2 lipca 2021 r.

 

w sprawie wyrażenia poparcia dla Rady Powiatu w Radomiu uchylającego uchwałę dotyczącą wprowadzania zakazu używania jednostek pływających o napędzie silnikowym na zbiorniku wodnym Jagodno, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-07-14 09:13, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXIII.220.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 2 lipca 2021 r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2021-07-14 09:21, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXIII.221.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 2 lipca 2021 r.

 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przytyk wotum zaufania.

Data wprowadzenia informacji: 2021-07-14 09:31, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXIII.222.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 2 lipca 2021 r.

 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-07-14 09:41, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXIII.223.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 2 lipca 2021 r.

 

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przytyk oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Data wprowadzenia informacji: 2021-07-14 09:51, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXIII.224.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 2 lipca 2021 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Stefanów, gmina Przytyk, stanowiącej własność Gminy Przytyk na rzecz Gminy Zakrzew.

Data wprowadzenia informacji: 2021-07-14 10:04, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXIII.225.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 2 lipca 2021 r.

 

w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Przytyk na rok szkolny 2021/2022.

Data wprowadzenia informacji: 2021-07-14 10:11, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXIII.226.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 2 lipca 2021 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.189.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2021-2030.

Data wprowadzenia informacji: 2021-07-14 10:19, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXIII.227.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 2 lipca 2021 r.

 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2021.

Data wprowadzenia informacji: 2021-07-14 10:25, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXIII.228.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 2 lipca 2021 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok instytucji kultury.

Data wprowadzenia informacji: 2021-07-14 10:37, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXIII.229.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 2 lipca 2021 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok instytucji kultury.

Data wprowadzenia informacji: 2021-07-14 10:48, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXIII.230.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 2 lipca 2021 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok zakładu opieki zdrowotnej.

Data wprowadzenia informacji: 2021-07-14 10:53, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXIII.231.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 2 lipca 2021 r.

 

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok i sprawozdania finansowego.

Data wprowadzenia informacji: 2021-07-14 11:05, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXIII.232.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 2 lipca 2021 r.

 

w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2021-07-14 11:20, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXIV.233.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 7 września 2021 r.

 

w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-17 09:42, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXIV.234.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 7 września 2021 r. 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX.189.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2021-2030.

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-17 09:58, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXIV.235.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 7 września 2021 r.

 

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2021.

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-17 10:10, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXIV.236.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 7 września 2021 r. 

 

w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Radomskiego na realizację zadania publicznego.

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-17 10:17, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXIV.237.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 7 września 2021 r.

 

w sprawie wystąpienia z wnioskiem do ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Podgajek – Kolonia.

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-17 10:33, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXIV.238.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 7 września 2021 r.

 

w sprawie: nadania nazwy ulicy „Lawendowa” w miejscowości Oblas.

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-17 10:42, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXIV.239.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 7 września 2021 r.

 

w sprawie: nadania nazwy ulicy „Rodzinna” w miejscowości Domaniów.

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-17 11:07, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXIV.240.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 7 września 2021 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej.

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-17 11:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXIV.241.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 7 września 2021 r.

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-09-17 11:31, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXV.242.2021 Rady Gminy w Przytyku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX.189.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2021-2030.

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2021-10-04 12:33, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXV.243.2021 Rady Gminy w Przytyku

 

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2021.

Data wprowadzenia informacji: 2021-10-04 12:51, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXVI.244.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 19 listopada 2021 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX.189.2020Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2021-2030.

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-24 10:02, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Uchwała Nr XXVI.245.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 19 listopada 2021 r.

 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2021

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-29 12:55, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXVI.246.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 19 listopada 2021 r.

 

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2022 r.

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-29 13:13, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Uchwała Nr XXVI.247.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 19 listopada 2021 r.

 

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień , w tym podatku.

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-24 10:21, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXVI.248.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 19 listopada 2021 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-24 10:33, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXVI.249.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 19 listopada 2021 r.

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-24 10:49, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXVI.250.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 19 listopada 2021 r.

 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-24 11:27, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXVI.251.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 19 listopada 2021 r.

 

w sprawie w  ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-24 11:53, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXVI.252.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 19 listopada 2021 r.

 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-24 12:03, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXVI.253.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 19 listopada 2021 r.

 

w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.

Data wprowadzenia informacji: 2021-11-24 12:18, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Uchwała nr XXVII.254.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 14 grudnia 2021 r.

 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom.

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-22 08:52, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXVII.255.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 14 grudnia 2021 r.

 

w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Radnych Rady Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-22 08:59, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXVII.256.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 14 grudnia 2021 r.

 

w sprawie poboru  podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-22 09:21, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXVII.257.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 14 grudnia 2021 r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Przytyk na rok 2022.

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-22 09:28, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXVII.258.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 14 grudnia 2021 r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Przytyk na lata 2022 – 2024. 

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-22 09:40, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXVII.259.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 14 grudnia 2021 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości powyżej 3 lat.

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-22 09:51, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXVII.260.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 14 grudnia 2021 r.

 

w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Przytyk na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-22 10:03, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXVII.261.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 14 grudnia 2021 r.

 

w sprawie zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

Załącznik 1

Załącznik 2A

Załącznik 2B

Załącznik 3

Załącznik 4

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-22 10:10, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXVII.262.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 14 grudnia 2021 r.

 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Przytyk w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-22 10:15, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXVII.263.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 14 grudnia 2021 r.

 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-22 10:20, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXVII.264.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 14 grudnia 2021 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.189.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2021-2030.

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-22 10:45, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXVII.265.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 14 grudnia 2021 r.

 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2021.

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-22 10:55, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXVII.266.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 14 grudnia 2021 r.

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-12-22 11:05, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Uchwała nr XXVIII.267.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2021 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII.265.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 14 grudnia 2021 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-10 12:28, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XXVIII.268.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 grudnia 2021 r.

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2030.

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-10 08:33, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała nr XXVIII.269.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 grudnia 2021 r.

 

Budżetowa na rok 2022 Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-10 09:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXVIII.270.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 grudnia 2021 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały nr  XIX.189.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2020 r.  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2021-2030.

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-10 09:19, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXVIII.271.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 grudnia 2021 r.

 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2021.

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-10 09:32, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXVIII.272.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2021 r.

 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2022.

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-10 09:56, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXVIII.273.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2021 r.

 

w sprawie przyjęcia projektu oraz wniesienia wkładu własnego finansowego i rzeczowego do projektu pt.  Szukam! Znajduję! Pracuję!  RPMA.09.01.00-14-g947/20 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020.

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-10 10:00, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXVIII.274.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2021 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII.254.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 14 grudnia 2021 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-10 11:13, wprowadzający: Wojciech Wrzecion