Uchwały » rok 2021

Uchwała Nr XX.191.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 lutego 2021 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX.189.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2021-2030.

Załącznik Nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-18 08:26, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XX.192.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 lutego 2021 r

 

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na 2021 rok

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-18 08:40, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XX.193.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 9 lutego 2021 r

 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2021

Data wprowadzenia informacji: 2021-02-18 08:55, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.194.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX.189.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2021-2030.

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 12:03, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.195.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2021.

Załącznik nr. 1

Załącznik nr. 2

Załącznik nr. 3

Załącznik nr. 4

Załącznik nr. 5

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 12:21, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XXI.196.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 12:27, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.197.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 12:32, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.198.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez Tomasza Mazurkiewicza dotyczącej podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 12:39, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.199.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie nadania nazwy ulicy „Pogodna” w miejscowości Zameczek-Kolonia.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 12:45, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.200.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 12:55, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.201.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie gminy Przytyk w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 13:06, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.202.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytyk w 2021 roku.

Załącznik nr. 1

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 13:13, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.203.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2021-2024 dla Gminy Przytyk”.

Załącznik nr. 1

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 13:25, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.204.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 13:32, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.205.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 13:37, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.206.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 600/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 13:45, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.207.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 13:52, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.208.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 223/2 i 223/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 13:59, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.209.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Cichej w obrębie geodezyjnym Podgajek Wschodni w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 14:05, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XXI.210.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk - część A.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 14:10, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze WNP-I.4131.69.2021.RM z dnia 19 kwietnia 2021 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI.210.2021 Rady Gminy Przytyk z 29 marca 2021 r. „w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A.”.

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-30 13:59, wprowadzający: Wojciech Wrzecion


 

Uchwała Nr XXI.211.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgaje Zachodni w gminie Przytyk - część A w zakresie przebiegu linii zabudowy w terenie 10MU.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 14:17, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze WNP-I.4131.70.2021.RM z dnia 20 kwietnia 2021 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXI.211.2021 Rady Gminy Przytyk z 29 marca 2021 r. „w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A w zakresie terenu 10MU”

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-30 14:03, wprowadzający: Wojciech Wrzecion


 

Uchwała Nr XXI.212.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r.

 

w sprawie: wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Data wprowadzenia informacji: 2021-04-09 14:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 
Uchwała Nr XXII.213.2021 z dnia 26 maja 2021 r.

 

w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Przytyk na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 11:09, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Uchwała Nr XXII.214.2021 z dnia 26 maja 2021 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX.189.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2021-2030.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 11:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Uchwała Nr XXII.215.2021

 

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2021.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 11:28, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Uchwała Nr XXII.216.2021 z dnia 26 maja 2021 r.

 

w sprawie zmian w Uchwale nr XXI.197.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 11:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Uchwała Nr XXII.217.2021 z dnia 26 maja 2021 r.

 

w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 11:45, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Uchwała Nr XXII.218.2021 z dnia 26 maja 2021 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A.

Data wprowadzenia informacji: 2021-06-07 11:52, wprowadzający: Wojciech Wrzecion