Uchwały » rok 2007
Uchwała I/1/2006 z dnia 25.11.2006r. 
 w spr. wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 12:18:29, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała Nr I/2/2006 z dnia 25.11.2006. 
 w spr. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 12:19:52, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała Nr II/3/2006 z dnia 06.12.2006r. 
 w spr. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 12:22:35, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała Nr II/4/2006 z dnia 06.12.2006r. 
 w spr. zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku.
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 12:25:48, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała Nr II/5/2006 z dnia 06.12.2006r. 
 w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta.
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 12:49:59, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała Nr II/6/2006 z dnia 06.12.2006r. 
 w spr. zmian w budżecie gminy w roku 2006
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 12:53:37 Informację zaktualizowano 2007-02-27 12:54:34, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała Nr III/7/2006 z dnia 28.12.2006r. 
 w spr. powołania Komisji Rewizyjnej
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 13:43:00, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała Nr III/8/2006 z dnia 28.12.2006r. 
 w spr. powołania składu osobowego i zakresu działania Komisji Rozwoju i Finansów
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 13:45:16, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała Nr III/9/2006 z dnia 28.12.2006r. 
 w spr. powołania składu osobowego i zakresu działania Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 13:47:30, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała Nr III/10/2006 z dnia 28.12.2006r. 
 w spr. powołania delegata do Związku Gmin "Radomka"
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 13:48:49, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała Nr III/11/2006 z dnia 28.12.2006r. 
 w spr. upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do podejmowania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 13:51:18, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała Nr III/12/2006 z dnia 28.12.2006r. 
 w spr wynagrodzenia Wójta Gminy.
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 13:52:26, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała Nr III/13/2006 z dnia 28.12.2006r. 
 w spr. ustalenia zryczałtowanej diety dla radnego Rady Gminy w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 13:54:46, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała Nr III/14/2006 z dnia 28.12.2006r. 
 w spr. wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 13:56:18, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała Nr III?15/2006 z dnia 28.12.2006r. 
 we spr zmian w budżecie gminy w roku 2006
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 13:57:52, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała Nr III/16/2006 z dnia 28.12.2006r. 
 w spr. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Domaniowie
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 13:59:15, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała Nr III/17/2007 z dnia 28.12.2006r. 
 w sprawoe uchwalenia budżetu gminy na rok 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 09:41:33, wprowadzający: Monika Marasek
załączniki 
 załącznik nr 1
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 09:43:30, wprowadzający: Monika Marasek
 
 załącznik nr 2
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 09:44:10 Informację zaktualizowano 2007-03-02 10:03:51, wprowadzający:Monika Marasek
 
 załącznik nr 3
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 09:45:44 Informację zaktualizowano 2007-03-02 10:05:47, wprowadzający:Monika Marasek
 
 załącznik nr 4
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 09:46:27, wprowadzający: Monika Marasek
 
 załącznik nr 5
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 09:52:59, wprowadzający: Monika Marasek
załącznik nr 6 
 pliki do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 09:56:00, wprowadzający: Monika Marasek
 
 plik do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 09:56:23, wprowadzający: Monika Marasek
 
 załącznik nr 7
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 09:57:16, wprowadzający: Monika Marasek
 
 załącznik nr 8
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 09:58:11, wprowadzający: Monika Marasek
 
 załącznik nr 9
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 09:58:54, wprowadzający: Monika Marasek
chwała Nr IV/18/2007 z dnia 12.02.2007r. 
 w spr zmian w budżecie gminy w roku 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 09:04:03 Informację zaktualizowano 2007-03-02 09:04:32, wprowadzający:Monika Marasek
załączniki 
 plik do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 09:05:48, wprowadzający: Monika Marasek
 
 plik do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 09:07:04, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała Nr IV/19/2007 z dnia 12.02.2007r. 
 w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 09:08:39, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr IV/20/2007 z dnia 12.02.2007r.  
 w spr przyjęcia Programu i zasad współpracy Gminy Przytyk na rok 2007 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 09:11:26, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr IV/22/2007 z dnia 12.02.2007r. 
 w spr. określenia zasad kontroli gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej: w Przytyku i we Wrzeszczowie.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 09:14:36, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr IV/23/2007 z dnia 12.02.2007r. 
 w spr. określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 09:16:38 Informację zaktualizowano 2008-08-08 10:11:03, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała Nr IV/24/2007 z dnia 12.02.2007r. 
 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu gminnego.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 09:23:17, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała Nr IV/25/2007 z dnia 12.02.2007r. 
 w spr uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-02 09:35:01, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała Nr V/26/2007 z dnia 09.03.2007r. 
 w spr uchwalenia planu pracy Kmisji Rewizyjnej na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-29 10:55:10 Informację zaktualizowano 2008-08-08 10:14:18, wprowadzający:Monika Marasek
 
 załącznik
Data wprowadzenia informacji 2007-03-29 12:10:56, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała Nr V/27/2007 z dnia 09.03.2007r. 
 w spr uchwalenia planu pracy Kmisji Rozwoju i Finansów na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-29 10:56:41 Informację zaktualizowano 2008-08-08 10:16:05, wprowadzający:Monika Marasek
 
 załącznik
Data wprowadzenia informacji 2007-03-29 12:11:14, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała Nr V/28/2007 z dnia 09.03.2007r. 
 w spr uchwalenia planu pracy Kmisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej na 2007r.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-29 10:58:09 Informację zaktualizowano 2008-08-08 10:17:24, wprowadzający:Monika Marasek
 
 załącznik
Data wprowadzenia informacji 2007-03-29 12:11:35, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała Nr V/29/2007 z dnia 09.03.2007r. 
 w spr. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Przytyk za pobraną wodę z wodociągu publicznego oraz za wprowadzenie ścieków zbiorowych do urządzeń kanalizacyjnych.
Data wprowadzenia informacji 2007-03-29 12:39:57, wprowadzający: Monika Marasek
załączniki 
 plik do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2007-03-29 12:40:48, wprowadzający: Monika Marasek
 
 plik do pobrania
Data wprowadzenia informacji 2007-03-29 12:41:12, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr VI/30/2007 z dnia 25.04.2007r.  
 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielania absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2006.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-30 08:18:05, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała Nr VI/31/2007 z dnia 25.04.2007r. 
 w sprawie : uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego, wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Przytyk w roku 2007.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 08:20:14, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała Nr VI/32/2007 z dnia 25.04.2007r. 
 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2007.
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 08:22:49, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała Nr VI/33/2007 z dnia 25.04.2007r. 
 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-30 08:19:50, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr VI/34/2007 z dnia 25.04.2007r.  
 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 7/2007 Wójta Gminy z dnia 14 marca 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w Przytyku.
Data wprowadzenia informacji 2007-05-30 08:51:51, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr VI/35/2007 z dnia 25.04.2007r.  
 w sprawie przyjęcia ,, Regulaminu Targowiska w Przytyku”
Data wprowadzenia informacji 2007-05-30 08:52:51, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr VII/37/2007 z dnia 25.07.2007r.  
 w spr powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-26 15:06:23 Informację zaktualizowano 2007-10-26 15:06:40, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała nr VI/38/2007 z dnia 25.07.2007r.  
 w sprawie zmiany w uchwale Nr XXI/102/05 Rady Gminy z dnia 30 marca 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
Data wprowadzenia informacji 2007-10-26 15:07:16, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr VIII/39/2007 z dnia 26.09.2007r.  
 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2007
Data wprowadzenia informacji 2007-12-03 15:33:09 Informację zaktualizowano 2007-12-03 15:45:27, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała nr VIII/40/2007 z dnia 26.09.2007r.  
 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Przytyk na lata 2007 -2013.
Data wprowadzenia informacji 2007-12-03 15:41:41, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr VIII/41/2007 z dnia 26.09.2007r.  
 w sprawie wyboru kandydatów na ławników
Data wprowadzenia informacji 2007-12-03 15:44:31, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr IX/42/2007 z dnia 21.11.2007r.  
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
Data wprowadzenia informacji 2007-12-03 15:53:15, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr IX/43/2007 z dnia 21.11.2007r.  
 w sprawie ustalania wysokości stawek podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2007-12-03 15:56:11, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr IX/44/2007 z dnia 21.11.2007r.  
 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-12-07 11:49:35 Informację zaktualizowano 2007-12-07 11:58:29, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała nr IX/45/2007 z dnia 21.11.2007r.  
 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-12-07 11:50:47 Informację zaktualizowano 2007-12-07 11:57:43, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała nr IX/46/2007 z dnia 21.11.2007r.  
 w sprawie opłaty od posiadania psów
Data wprowadzenia informacji 2007-12-07 11:51:36 Informację zaktualizowano 2007-12-07 11:56:50, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała nr IX/47/2007 z dnia 21.11.2007r.  
 w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej
Data wprowadzenia informacji 2007-12-07 11:52:33 Informację zaktualizowano 2007-12-10 15:20:29, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała nr IX/48/2007 z dnia 21.11.2007r.  
 w sprawie ufundowania sztandaru z okazji 90-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytyku.
Data wprowadzenia informacji 2007-12-07 11:53:34, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr IX/49/2007 z dnia 21.11.2007r.  
 w sprawie trybu wyboru inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2007-12-07 11:54:18, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr IX/50/2007 z dnia 21.11.2007r.  
 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2007.
Data wprowadzenia informacji 2007-12-07 11:55:06, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr IX/51/2007 z dnia 21.11.2007r.  
 w sprawie reasumpcji uchwały Nr VIH/41/07 Rady Gminy w sprawie wyboru kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego w Radomiu
Data wprowadzenia informacji 2007-12-07 11:56:05, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr X/52/2007 z dnia 20.12.2007r.  
 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2008.
Data wprowadzenia informacji 2008-01-23 09:50:30, wprowadzający: Monika Marasek
 
 załączniki
Data wprowadzenia informacji 2008-01-23 09:52:00, wprowadzający: Monika Marasek