Uchwały » rok 2020

 


 

Uchwała Nr XII.110.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyty w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 08:11, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XII.111.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 08:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XII.112.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr.XI.95.2019 z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku położonych na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 08:32, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

Uchwała Nr 5.98.2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 4 lutego 2020 roku

 

w sprawie: orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XII.112.2020 Ray Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XI.95.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku położonych na terenie Gminy Przytyk oraz wskazania nieistotnego naruszenia prawa.

 

                                                                    Data wprowadzenia informacji: 2020-02-24 16:28, wprowadzający: Wojciech Wrzecion


 

Uchwała Nr XII.113.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI.94.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku w ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 08:58, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XII.114.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie: zmiany uchwały nr XXX.201.2017 rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Przytyk oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 09:15, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XII.115.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XI.107.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały X.88.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 listopada 2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 09:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XII.116.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI.108.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2020-2030.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 09:27, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XII.117.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 09:29, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XII.118.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2020

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 09:40, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XII.119.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na rok 2020.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 09:48, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XII.120.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rozwoju i Finansów na rok 2020.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 09:52, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XII.121.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i kultury Fizycznej na rok 2020

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 09:56, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XII.122.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na rok 2020

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 10:01, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XII.123.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 stycznia 2020 roku

 

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez Panią Renatę Sutor.

Data wprowadzenia informacji: 2020-01-30 10:09, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XIII.124.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-30 09:32, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIII.125.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 kwietnia 2020 roku

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice w gminie Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-30 09:46, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIII.126.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XXVI.165.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-30 10:04, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIII.127.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr XXVI.165.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-30 10:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIII.128.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytyk w 2020 roku.  

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-30 10:17, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIII.129.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie określenia trybu i sposobu powołania i odwołania Członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-30 10:31, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIII.130.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie sprzedaży /przeznaczenia na złom/ samochodu strażackiego będącego na stanie OSP Domaniów.

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-30 10:44, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XIII.131.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI.108.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2020-2030.

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-30 10:54, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIII.132.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2020

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-30 11:01, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIII.133.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Przytyk oraz przekazania go do zaopiniowania dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-30 11:21, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIII.134.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 27 kwietnia 2020 roku

 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Data wprowadzenia informacji: 2020-04-30 11:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XIV.135.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 czerwca 2020 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 3 studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-05 08:29, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIV.136.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 czerwca 2020 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych nad rzeką Radomką w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-05 08:41, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIV.137.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 czerwca 2020 roku

 

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wólka Domaniowska w gminie Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-05 08:58, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIV.138.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 czerwca 2020 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI.108.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-05 09:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIV.139.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 czerwca 2020 roku

 

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2020

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-05 09:34, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIV.140.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 czerwca 2020 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Radomskiego na realizację zadania publicznego.

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-05 09:58, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIV.141.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 czerwca 2020 roku

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jedlnia – Letnisko na realizacje zadania publicznego

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-05 10:14, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIV.142.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 czerwca 2020 roku

 

w sprawie: określenia inkasenta opłaty targowej

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-05 10:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XIV.143.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 czerwca 2020 roku

 

w sprawie: przesunięcia terminu płatności raty podatku od nieruchomości, płatnej w czerwcu 2020 r. przedsiębiorco, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-05 10:53, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIV.144.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 1 czerwca 2020 roku

 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-05 11:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XV.145.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 10 lipca 2020 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Młódnicach.

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-22 14:56, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XV.146.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 10 lipca 2020 roku

 

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez panią Renatę Sutor

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-22 15:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XV.147.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 10 lipca 2020 roku

 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przytyk wotum zaufania.

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-22 15:12, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XV.148.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 10 lipca 2020 roku

 

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przytyk oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-22 15:17, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XV.149.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 10 lipca 2020 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 121 położonej w obrębie Podgajek Zachodni, gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-22 15:28, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XV.150.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 10 lipca 2020 roku

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Glinice i Kolonia Glinice w gminie Przytyk – część A.

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-22 15:40, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XV.151.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 10 lipca 2020 roku

 

w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Przytyk na rok szkolny 2020/2021.

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-28 15:25, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XV.152.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 10 lipca 2020 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI.108.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2020-2030.

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-28 15:29, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XV.153.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 10 lipca 2020 roku

 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2020.

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-28 15:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XV.154.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 10 lipca 2020 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury.

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-28 15:41, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XV.155.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 10 lipca 2020 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury.

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-28 15:44, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XV.156.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 10 lipca 2020 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok zakładu opieki zdrowotnej.

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-28 15:51, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XV.157.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 10 lipca 2020 roku

 

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok zakładu opieki zdrowotnej.

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-28 15:52, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XV.158.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 10 lipca 2020 roku

 

w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2020-07-28 15:58, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XVI.159.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 25 sierpnia 2020 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI.108.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2020-2030.

Załącznik Nr 1 do Uchwały - Wieloletnia prognoza finasnowa jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy finansowej.

Data wprowadzenia informacji: 2020-09-15 12:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XVI.160.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 25 sierpnia 2020 roku

 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2020.

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok.

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków budżetu na 2020 rok.

Załącznik Nr 3 - Plan zadań inwestycyjnych na 2020 rok.

Załącznik Nr 4 - Dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Data wprowadzenia informacji: 2020-09-15 12:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XVI.161.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 25 sierpnia 2020 roku

 

w sprawie powołania członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2020-09-15 12:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XVII.162.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 18 września 2020 r.

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku właścicieli działek i budynków położonych w Przytyku przy ul. Akacjowej.

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-07 13:57, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XVII.163.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 18 września 2020 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI.108.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2020-2030.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-07 15:10, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XVII.164.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 18 września 2020 r.

 

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2020.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-07 15:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XVII.165.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 18 września 2020 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zbiornika wodnego Jagodno w Gminie Przytyk.

Załącznik Nr 1

Analiza zasadności.

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-07 15:27, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XVII.166.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 18 września 2020 r.

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-07 15:34, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XVII.167.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 18 września 2020 r.

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-07 15:45, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XVII.168.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 18 września 2020 r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Data wprowadzenia informacji: 2020-10-07 15:51, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XVIII.169.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2020 r.

 

sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2020-12-04 14:02, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XVIII.170.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2020 r.

 

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień, w tym podatku

Data wprowadzenia informacji: 2020-12-04 14:06, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XVIII.171.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2020 r.

 

w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2021 r.

Data wprowadzenia informacji: 2020-12-04 14:09, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XVIII.172.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2020 r.

 

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Starostwu Powiatowemu w Radomiu na realizację zadania publicznego

Data wprowadzenia informacji: 2020-12-04 14:25, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XVIII.173.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2020 r.

 

w sprawie: udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis dla przedsiębiorców po raz pierwszy inwestujących na terenie Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2020-12-04 14:35, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XVIII.174.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2020 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis dla przedsiębiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości na terenie Gminy Przytyk kwotę powyżej 1 000 000 zł

Data wprowadzenia informacji: 2020-12-04 14:41, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XVIII.175.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2020 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI.108.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2020-2030

Załącznik Nr. 1

Załącznik Nr. 2

Data wprowadzenia informacji: 2020-12-04 14:44, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XVIII.176.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2020 r.

 

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2020

Data wprowadzenia informacji: 2020-12-07 16:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XVIII.177.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2020 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 21, położonej w obrębie Wola Wrzeszczowska, gmina Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2020-12-07 16:30, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XVIII.178.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2020 r.

 

w sprawie: połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Przytyku oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2020-12-07 16:40, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XVIII.179.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2020 r.

 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Data wprowadzenia informacji: 2020-12-07 16:48, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XVIII.180.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 listopada 2020 r.

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

Data wprowadzenia informacji: 2020-12-07 16:58, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIX.181.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2020 r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2021 – 2025.

Data wprowadzenia informacji: 2021-01-11 14:34, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIX.182.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2020 r.

 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przytyk na lata 2021-2030.

Data wprowadzenia informacji: 2021-01-11 14:36, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIX.183.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2020 r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Przytyk na rok 2021.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2021-01-11 14:48, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XIX.184.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2020 r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przytyk na rok 2021.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2021-01-11 15:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała Nr XIX.185.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2020 r.

 

w sprawie Podjęcie Uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerami 4/5, 5/5, 6/5, 13/3, 13/5, położonych w obrębie Wólka Domaniowska, gmina Przytyk oraz wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości.

Data wprowadzenia informacji: 2021-01-11 15:28, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIX.186.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2020 r.

 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Przytyk.

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2021-01-11 15:38, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIX.187.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2020 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI.108.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2020-2030.

Objaśnienia

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2021-01-11 15:50, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIX.188.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2020 r.

 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2020.

Data wprowadzenia informacji: 2021-01-11 16:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała Nr XIX.189.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2020 r.

 

w sprawie Podjęcie Uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2021-2030.

Objaśnienia

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2021-01-11 16:28, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Uchwała Budżetowa na rok 2021 Nr XIX.190.2020 dnia 28 grudnia 2020 r.

 

Uzasadnienie

Załącznik Nr 1

Tabela Nr 1

Tabela Nr 2

Tabela Nr 3

Tabela Nr 4 

Data wprowadzenia informacji: 2021-01-11 16:47, wprowadzający: Wojciech Wrzecion