Uchwały » rok 2011
Uchwała Nr IV/11/11 z dnia 3 lutego 2011  
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2011-2016
Data wprowadzenia informacji 2011-05-10 12:51:55 Informację zaktualizowano 2011-05-18 10:45:53, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr IV/12/11 z dnia 3 lutego 2011  
 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 10:49:44, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr IV/13/11 z dnia 3 lutego 2011  
 w sprawie zmian w uchwale Nr XXX/167/10 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 czerwca 2010r w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 10:53:48 Informację zaktualizowano 2011-05-18 11:08:28, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr IV/14/11 z dnia 3 lutego 2011  
 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rweizyjnej na rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 10:56:21, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr IV/15/11 z dnia 3 lutego 2011  
 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rozwoju i Finansów na rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 10:58:42 Informację zaktualizowano 2011-05-18 11:09:47, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr IV/16/11 z dnia 3 lutego 2011  
 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej na rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 11:04:48, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr IV/17/11 z dnia 3 lutego 2011  
 w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 11:12:16, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr IV/18/11 z dnia 3 lutego 2011  
 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomani na rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 11:19:56, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr IV/19/11 z dnia 3 lutego 2011  
 w sprawie powołania delgata do Związku Gmin "Radomka"
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 11:23:18, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr IV/20/11 z dnia 3 lutego 2011  
 zmieniająca uchwałę Nr XIX/105/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. Rady Gminy w przytyku w sprawie przystapienia do stoważyszenia "Razem dla Radomki" z siedzibą w Radomiu
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 11:26:18, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr IV/21/11 z dnia 3 lutego 2011  
 w sprawie wyrazenia zgody na nabycie nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 11:27:34 Informację zaktualizowano 2011-05-18 11:27:57, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr V/22/11 z dnia 3 marca 2011  
 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadznie ścieków obowiązujące na terenie gminy Przytykna okres od dnia 1.04.2011r. do 31.31.2012r.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 12:07:54, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr V/23/11 z dnia 3 marca 2011  
 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i zamiane nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 12:13:25, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr V/24/11 z dnia 3 marca 2011  
 w sprawie: udzielenia pomocy Samorzadowi Województwa Mazowieckiego na realizacje zadania publicznego.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 12:18:30, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr V/25/11 z dnia 3 marca 2011  
 w sprawie: udzielenia pomocy Samorzadowi Powiatu Radomskiego na realzacje zadania publicznego.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 12:20:56, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr V/26/11 z dnia 3 marca 2011  
 w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i lesnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 12:25:27, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr V/27/11 z dnia 3 marca 2011  
 w sprawie: okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 12:28:49, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr VI/28/11 z dnia 24 marca 2011  
 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdzialaniu Narkomani na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 12:33:29, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr VI/30/11 z dnia 24 marca 2011  
 w sprawie : zmiany uchwały Rady Gminy w Przytyku Nr IV/12/11 z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 12:44:42, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr VI/31/11 z dnia 24 marca 2011  
 w sprawie: zaciagnięcia pożyczki na wyprzedzajace finansowanie działań finansowych ze środkow pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 12:48:36, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr VI/32/11 z dnia 24 marca 2011  
 w sprawie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 12:49:47, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr VI/33/11 z dnia 24 marca 2011  
 w sprawie: zminy uchwały V.27.2011 z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie okreslenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 12:52:21, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr VI/33/11 z dnia 5 maja 2011  
 w sprawie: zmian w uchwale Rady Gminy w Przytyku Nr VI.30.11 z dnia 24 marca 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 13:20:46, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr VII/35/11 z dnia 5 maja 2011  
 w sprawie zasiągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 13:24:40, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr VIII.37.2011 z dnia 26 maja 2011  
 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-06 12:23:37 Informację zaktualizowano 2011-06-06 12:26:15, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr VIII.38.2011 z dnia 26 maja 2011  
 w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-06 12:27:39 Informację zaktualizowano 2011-06-06 12:29:52, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr VIII.39.2011 z dnia 26 maja 2011  
 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy w Przytyku z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016
Data wprowadzenia informacji 2011-06-06 12:32:46 Informację zaktualizowano 2011-06-06 12:34:08, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr VIII.40.2011 z dnia 26 maja 2011  
 w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Przytyku nr IV/12/11 z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-06-06 12:36:05 Informację zaktualizowano 2011-06-06 12:39:23, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr IX.41.2011 z dnia 27 czerwca 2011 
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2010r. i sprawozdania finansowego.
Data wprowadzenia informacji 2011-07-26 12:41:16 Informację zaktualizowano 2011-07-26 12:45:47, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr IX.42.2011 z dnia 27 czerwca 2011r. 
 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010r.
Data wprowadzenia informacji 2011-07-26 12:49:45, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr IX.43.2011 z dnia 27 czerwca 2011r.  
 w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy w Przytyku z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2011 - 2016
Data wprowadzenia informacji 2011-07-26 13:02:12, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr IX.44.2011 z dnia 27 czerwca 2011r.  
 w sprawie: zamiany uchały Rady Gminy w Przytyku Nr IV/12/11 z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 09:50:42, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr IX.45.2011 z dnia 27 czerwca 2011r.  
 w sprawie : zaciągnięcia w 2011 roku kredytu długoterminowego.
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 10:05:26, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr IX.46.2011 z dnia 27 czerwca 2011r.  
 w sprawie : zwiększenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Uni Europejskiej
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 10:39:29, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr IX.47.2011 z dnia 27 czerwca 2011r.  

w sprawie: opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Publiczne , dla którego organem prowadzącym jest Gmina Przytyk

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

Informacja Rady Gminy

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-15 08:06:19 Informację zaktualizowano 2011-09-15 12:11:04, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr IX.48.2011 z dnia 27 czerwca 2011r.  
 w sprawie likwidacji Przedsiębiorstwa Wodociągowo- Kanalizacyjnego Jednostki Budżetowej w Przytyku oraz wyrażeniu zgody na utworzenie spółki z ograniczona odpowiedzialnością
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 11:05:49, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr IX.49.2011 z dnia 27 czerwca 2011r.  
 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
Data wprowadzenia informacji 2011-07-27 11:09:17 Informację zaktualizowano 2011-09-15 08:01:47, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr X.50.2011 z dnia 14 września 2011
roku 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy w Przytyku Nr IV/12/11 3 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 
Data wprowadzenia informacji 2011-10-13 09:49:23 Informację zaktualizowano 2011-10-13 10:09:56, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr X.51.2011 z dnia 14 września 2011
roku 

w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/11/11 Rady Gminy w Przytyku 3 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2011 - 2016

Zalącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 
Data wprowadzenia informacji 2011-10-13 09:49:36 Informację zaktualizowano 2011-10-13 10:18:45, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr X.52.2011 z dnia 14 września 2011
roku 
 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2011-10-13 09:49:47 Informację zaktualizowano 2011-10-13 10:20:17, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr X.53.2011 z dnia 14 września 2011
roku 
 w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy w Przytyku Nr VI.31.2011 z dnia 24 marca 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-10-13 09:49:57 Informację zaktualizowano 2011-10-13 10:23:16, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr X.54.2011 z dnia 14 września 2011
roku 
 w sprawie: zmian w uchwale Rady Gminy w Przytyku Nr IX.45.2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-10-13 09:50:07 Informację zaktualizowano 2011-10-13 10:26:46, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XI.55.2011 z dnia 21 październiaka
2011r. 
 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Radomiu
Data wprowadzenia informacji 2011-12-13 16:20:48, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XI.56.2011
z.dnia.21-październiaka-2011 r. 
 w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Radomiu
Data wprowadzenia informacji 2011-12-13 16:22:58 Informację zaktualizowano 2011-12-13 16:26:02, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XI.57.2011 z dnia 21 października
2011 

Uchwała Nr XI.57.2011

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 w spr. zmiany w uchwale Nr IV. 12.2011 z dn. 03.02.2011 w spr. uchwalenia budżetu na rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 10:28:10 Informację zaktualizowano 2012-02-13 14:24:04, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała Nr XI.58.2011 z dnia
21-październiaka-2011 r. 
 w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przytyk na lata 2011- 2012.
Data wprowadzenia informacji 2011-12-13 16:32:14 Informację zaktualizowano 2011-12-13 16:32:52, wprowadzający:Mariusz Wikaliński, autor: Alicja Kwiatkowska
Uchwała Nr XI.59.2011 z dnia 21 października
2011 

 

Wieloletnia prognoza na lata 2011-2016

załącznik nr 1

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-17 13:27:27 Informację zaktualizowano 2012-01-17 15:32:46, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała Nr XI.60.2011 z dnia 21 października
2011 
 w spr. zaciągniecia w 2011 roku kredytu długoterminowego
Data wprowadzenia informacji 2012-01-18 11:36:44 Informację zaktualizowano 2012-02-13 14:25:05, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała Nr XII.61.2011 z dnia 18 listopada 2011 
 podatek od nieruchomosci 2012.shs
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 12:37:57, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała Nr XII.62.2011 z dnia 18 listopada 2011 
 w spr. określenia wysokości stawek podatku od środkow transportowych
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 12:40:49 Informację zaktualizowano 2012-02-13 14:27:59, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała Nr XII.63.2011 z dnia 18 listopada 2011 
 w spr. obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 12:43:15 Informację zaktualizowano 2012-02-13 14:28:46, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała Nr XII.64.2011 z dnia 18 listopada 2011 
 w spr. zwolnień podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 12:45:59 Informację zaktualizowano 2012-02-13 14:29:27, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała Nr XII.65.2011 z dnia 18 listopada 2011 
 w spr. zmiany w uchwale Nr IV.12.2011 z dn. 03.02.2011 w spr. uchwalenia budżetu na rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 12:54:52 Informację zaktualizowano 2012-02-13 14:30:21, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała Nr XII.66.2011 z dnia 18 listopada 2011 
 w spr. zmiany w uchwale Nr IV.11.2011 z dn. 03.02.2011 w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2011-2016
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 12:58:01 Informację zaktualizowano 2012-02-13 14:31:44, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała Nr XII.67.2011 z dnia 18 listopada 2011 
 w spr. określenia inkasenta opłaty targowej
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 13:00:50 Informację zaktualizowano 2012-02-13 14:32:28, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała Nr XII.68.2011 z dnia 18 listopada 2011 

Uchwała XII.68.2011

załącznik nr 1

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-18 12:36:39 Informację zaktualizowano 2012-02-13 14:36:23, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała Nr XIII.69.2011 z dnia 02 grudnia 2011 
 w spr. zmiany w uchwale Nr XII 61.2011 z dn. 18. 11.2011
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 13:33:51 Informację zaktualizowano 2012-02-13 14:09:41, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała Nr XIII.70.2011 z dnia 02 grudnia 2011 
 w spr. zmiany w uchwale Nr XII 62.2011 z dn. 18. 11.2011
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 13:49:46 Informację zaktualizowano 2012-02-13 14:37:33, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała Nr XIII.71.2011 z dnia 02 grudnia 2011 
 w spr. zmiany w uchwale Nr XII 64.2011 z dn. 18. 11.2011
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 13:54:10 Informację zaktualizowano 2012-02-13 14:38:04, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała Nr XIV.72.2011 z dnia 16 grudnia 2011 
 w spr. zmiany w uchwale Nr IV.11.2011 z dn. 03.02.2011 w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2011-2016
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 13:58:03 Informację zaktualizowano 2012-02-13 14:38:37, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała Nr XIV.73.2011 z dnia 16 grudnia 2011 
 w spr. zmiany w uchwale Nr IV.12.2011 z dn. 03.02.2011 w spr. uchwalenia budżetu na rok 2011
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 14:56:27, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała Nr XIV.74.2011 z dnia 16 grudnia 2011 

w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Informacje i deklaracje podatkowe

 
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 15:02:09 Informację zaktualizowano 2012-10-22 15:31:09, wprowadzający:Paweł Wójtowicz
Uchwała Nr XIV.75.2011 z dnia 16 grudnia 2011 

Uzasadnienie do uchwały Nr XV.75.2011

 w spr. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Pana Dariusza Wołczyńkiego
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 15:10:05 Informację zaktualizowano 2012-02-14 09:27:13, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała Nr XV.76.2011 z dnia 29 grudnia 2011 

Uzasadnienie do uchwały Nr XV.76.2011

załącznik nr 1

 w spr. Wieloletniej Prognozy finansowej na lata 2012-2017
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 15:12:50 Informację zaktualizowano 2012-02-13 15:19:42, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała Nr XV.77.2011 z dnia 29 grudnia 2011 
 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-02-21 08:56:05, wprowadzający: Monika Marasek