Uchwały » rok 2012
Uchwała Nr XVI.78.2012 z dnia 29 lutego 2012 
 w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problenmów Alkoholowych i Przeciwdzialania Narkomanii na rok 2012.
 
Opublikowane przez: Justyna Pudzianowska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 08:38:34.
Uchwała Nr XVI.79.2012 z dnia 29 lutego 2012 

załącznik nr 1

 Plan pracy Komisji Rewizyjnej
 
Opublikowane przez: Justyna Pudzianowska | Data wprowadzenia: 2012-03-14 14:21:19 | Data modyfikacji: 2012-03-28 08:23:13.
Uchwała Nr XVI.80.2012 z dnia 29 lutego 2012 

załącznik nr 1

 Plan pracy Komisji Finansów i Rozwoju
 
Opublikowane przez: Justyna Pudzianowska | Data wprowadzenia: 2012-03-15 12:02:26 | Data modyfikacji: 2012-03-28 08:23:33.
Uchwała Nr XVI.81.2012 z dnia 29 lutego 2012 

załącznik nr 1

 Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
 
Opublikowane przez: Justyna Pudzianowska | Data wprowadzenia: 2012-03-15 12:09:20 | Data modyfikacji: 2012-03-28 08:41:55.
Uchwała Nr XVI.82.2012 z dnia 29 lutego 2012 

uzasadnienie do uchwały Nr XVI.82.2012

 w. spr. zamiaru likwidacji filii bibliotecznych we Wrzosie i we Wrzeszczowie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku
 
Opublikowane przez: Justyna Pudzianowska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 08:57:40 | Data modyfikacji: 2012-03-29 10:32:02.
Uchwała Nr XVI.83.2012 z dnia 29 lutego 2012 

Uzasadnienie do uchwały

 w spr. zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
 
Opublikowane przez: Justyna Pudzianowska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 09:54:11 | Data modyfikacji: 2012-03-29 10:32:02.
Uchwała Nr XVI.84.2012 z dnia 29 lutego 2012 

załącznik nr 1

 w sprawie: zmiany uchwały Nr XV.76.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2012 – 2017.
 
Opublikowane przez: Justyna Pudzianowska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 10:30:44 | Data modyfikacji: 2012-03-29 10:32:25.
Uchwała Nr XVI.85.2012 z dnia 29 lutego 2012 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XV.77.2011 Gminy Przytyk na 2012 rok z dnia 29 grudnia 2011 roku
 
Opublikowane przez: Justyna Pudzianowska | Data wprowadzenia: 2012-03-29 10:34:04 | Data modyfikacji: 2012-03-29 10:34:37.
Uchwała Nr XVI.86.2012 z dnia 29 lutego 2012 
 w spr. udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Radomskiego na realizację zadania publicznego.
 
Opublikowane przez: Justyna Pudzianowska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 10:19:58 | Data modyfikacji: 2012-03-29 10:34:37.
Uchwała Nr XVI.87.2012 z dnia 29 lutego 2012 
 w spr. przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk
 
Opublikowane przez: Justyna Pudzianowska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 09:29:40 | Data modyfikacji: 2012-03-29 10:34:37.
Uchwała Nr XVI.88.2012 z dnia 29 lutego 2012 
 w spr. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Przytyk na okres od dnia 01.04.2012 do 31.03.2013
 
Opublikowane przez: Justyna Pudzianowska | Data wprowadzenia: 2012-03-28 09:40:25 | Data modyfikacji: 2012-03-29 10:34:37.
Uchwała Nr XVII.89.2012 Rady Gminy Przytyk z dnia
30 marca 2012 roku  
 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przytyk na lata 2012-2015
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-04-29 22:52:31 | Data modyfikacji: 2012-04-30 00:29:52.
Uchwała Nr XVII.90.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 30 marca 2012 roku 
 w sprawie powołania członków Rady Społecznej przy SPZOZ we Wrzeszczowie
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-04-29 22:57:10 | Data modyfikacji: 2012-04-30 00:28:54.
Uchwała Nr XVII.91.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 30 marca 2012 roku  
 w sprawie powołania członków Rady Społecznej przy SPZOZ w Przytyku
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-04-29 23:00:23 | Data modyfikacji: 2012-04-30 00:30:40.
Uchwała Nr XVII.92.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 30 marca 2012 roku 
 w sprawie powołania Komisji Statutowej
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-04-29 23:03:22 | Data modyfikacji: 2012-04-30 00:30:40.
Uchwała Nr XVII.93.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 30 marca 2012 roku 
 w sprawie nadania nazwy ronda
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-04-29 23:05:36 | Data modyfikacji: 2012-04-30 00:30:40.
Uchwała Nr XVII.95.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 30 marca 2012 roku  

w sprawie: zmiany uchwały Nr XV.76.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2012 - 2017

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa

 
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-04-30 03:39:51 | Data modyfikacji: 2012-04-30 03:52:35.
Uchwała Nr XVII.96.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 30 marca 2012 roku  

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XV.77.2011 Gminy Przytyk na 2012 rok z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uzasadnienie do Uchwała Nr XVII.96.2012

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

 
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-04-30 04:02:01 | Data modyfikacji: 2012-04-30 04:13:11.
Uchwała Nr XVIII.97.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 30 kwietnia 2012 roku 

w sprawie : zmiany uchwały Nr XV.76.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2012-2017

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2.2

 
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-05-24 12:40:02 | Data modyfikacji: 2012-05-24 12:48:03.
Uchwała Nr XVIII.98.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 30 kwietnia 2012 roku 

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XV.77.2011 Gminy Przytyk na 2012 rok z dnia 29 grudnia 2011 roku

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-05-24 14:26:46 | Data modyfikacji: 2012-05-24 12:48:03.
Uchwała Nr XVIII.99.2012 Ray Gminy w Przytyku z
dnia 30 kwietnia 2012 roku 
 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-05-24 14:31:48 | Data modyfikacji: 2012-05-24 14:32:42.
Uchwała Nr XVIII.100.2012 Rady Gminy Przytyk z
dnia 30 kwietnia 2012 roku 

w sprawie: poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Załącznik Nr 1

 
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-05-24 14:55:11 | Data modyfikacji: 2012-05-24 14:32:42.
Uchwała Nr XVIII.101.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 30 kwietnia 2012 roku 

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przytyk

 
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-05-24 14:59:10 | Data modyfikacji: 2012-05-24 14:32:42.
Uchwała Nr XVIII.102.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 30 kwietnia 2012 roku 
 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-07-15 22:06:49 | Data modyfikacji: 2012-05-24 14:32:42.
Uchwała Nr XIX.103.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 30 maja 2012 roku 
 w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-07-15 22:53:16 | Data modyfikacji: 2012-05-24 14:32:42.
Uchwała Nr XX.104.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 27 czerwca 2012 roku 
 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok i sprawozdania finansowego
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-07-15 22:56:30 | Data modyfikacji: 2012-05-24 14:32:42.
Uchwała Nr XX.105.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 27 czerwca 2012 roku 
 w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-07-15 22:58:36 | Data modyfikacji: 2012-05-24 14:32:42.
Uchwała Nr XX.106.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie : zmiany uchwały Nr XV.76.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2012-2017

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2a

Załącznik Nr 2b

 
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-07-15 23:00:55 | Data modyfikacji: 2012-07-15 23:18:22.
Uchwała NR XX.107.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 27 czerwca 2012 roku  

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Nr XV.77.2011 Gminy Przytyk na 2012 rok z dnia 29 grudnia 2011 roku

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 5

 
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-07-15 23:21:42 | Data modyfikacji: 2012-07-16 00:01:04.
Uchwała Nr XX.108.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 27 czerwca 2012 roku 
 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytyk w 2012 roku
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-07-16 00:04:28 | Data modyfikacji: 2012-07-16 00:05:30.
Uchwała Nr XX.109.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku

Załącznik Nr 1

 
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-07-16 00:12:32 | Data modyfikacji: 2012-07-16 00:05:30.
Uchwała Nr XX.110.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 27 czerwca 2012 roku 

w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie

Załącznik Nr 1

 
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-07-16 00:15:13 | Data modyfikacji: 2012-07-16 00:05:30.
Uchwała Nr XX.111.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 27 czerwca 2012 roku 
 zmieniająca uchwałę Nr XII.67.2011 r. Rady Gminy w Przytyku z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-07-16 00:22:00 | Data modyfikacji: 2012-07-16 00:05:30.
Uchwała Nr XXI.112.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 10 sierpnia 2012 roku  

w sprawie zmiany uchwały Nr XV.76.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2012-2017.

Załącznik Nr 1

 
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-11-26 13:46:27 | Data modyfikacji: 2012-11-26 13:58:59.
Uchwała Nr XXI.113.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 10 sierpnia 2012 roku  

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XV.77.2011 Gminy Przytyk na 2012 rok z dnia 29 grudnia 2011 roku

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

 
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-11-26 14:02:31 | Data modyfikacji: 2012-11-26 14:12:11.
Uchwała Nr XXI.114.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 10 sierpnia 2012 roku  
 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-11-26 14:15:53 | Data modyfikacji: 2012-11-26 14:16:58.
Uchwała Nr XXII.115.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 28 sierpnia 2012 roku 
 w sprawie przystąpienia i realizacji przez Gminę Przytyk projektu w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013, tytuł operacji "Budowa targowiska w Przytyku" w roku 2013
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-11-26 14:19:50 | Data modyfikacji: 2012-11-26 14:20:32.
Uchwała Nr XXIII.116.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 28 września 2012 roku  

w sprawie zmiany uchwały Nr XV.76.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2012-2017

Załącznik Nr 1

 
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-11-26 14:22:33 | Data modyfikacji: 2012-11-26 14:26:34.
Uchwała Nr XXIII.117.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 28 września 2012 roku  

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XV.77.2011 Gminy Przytyk na 2012 rok z dnia 29 grudnia 2011 roku

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

 
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-11-26 14:29:44 | Data modyfikacji: 2012-11-26 14:36:43.
Uchwała Nr XXIII.118.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 28 września 2012 roku 
 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-11-26 14:42:43 | Data modyfikacji: 2012-11-26 14:36:43.
Uchwała Nr XXIII.119.2012 Rady Gminy Przytyk z
dnia 28 września 2012 roku 
 w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Mazowieckiego na realizację zadania publicznego
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-11-26 14:44:44 | Data modyfikacji: 2012-11-26 14:36:43.
Uchwała Nr XXIII.120.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 28 września 2012 roku  
 w sprawie podziału Gminy Przytyk na okrgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kazdym okregu
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-10-03 07:54:58 | Data modyfikacji: 2012-11-26 15:12:35.
Uchwała Nr XXIII.121.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 28 września 2012 roku  

w sprawie wyboru wzoru herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Przytyk

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

 
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-11-26 14:47:31 | Data modyfikacji: 2012-11-26 15:04:06.
Uchwała Nr XXIV.122.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 2 listopada 2012 
 w sprawie ogólnodostępności boiska sportowego w miejscowości Wrzos zgłoszonego do dofinansowania w ramach działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-11-30 19:34:10 | Data modyfikacji: 2012-11-30 19:37:50.
Uchwała Nr XXV.123.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 20 listopada 2012 roku  
 w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-11-26 15:19:54 | Data modyfikacji: 2012-11-26 15:20:38.
Uchwała Nr XXV.124.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 20 listopada 2012 
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-11-26 15:22:01 | Data modyfikacji: 2012-11-26 15:20:38.
Uchwała Nr XXV.125.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 20 listopada2012 roku 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-11-26 15:23:38 | Data modyfikacji: 2012-11-26 15:20:38.
Uchwała Nr XXV.126.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 20 listopada 2012 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr XV.76.2011 Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2012-2017

Załącznik Nr 1

 
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-11-30 19:49:32 | Data modyfikacji: 2012-11-30 19:52:06.
Uchwała Nr XXV.127.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 20 listopada 2012 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XV.77.2011 Gminy Przytyk na 2012 rok z dnia 29 grudnia 2011 roku

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-11-30 19:53:15 | Data modyfikacji: 2012-11-30 19:58:04.
Uchwała Nr XXV.128.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 20 listopada 2012 roku 
 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-12-03 21:49:49 | Data modyfikacji: 2012-11-30 19:58:04.
Uchwała Nr XXV.129.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 20 listopada 2012 roku 

w sprawie uchwalenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-12-14 14:24:10 | Data modyfikacji: 2012-12-14 14:37:12.
Uchwała Nr XXV.130.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 20 listopada 2012 roku 

w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku

Załącznik Nr 1

 
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-12-10 08:42:14 | Data modyfikacji: 2012-12-10 08:44:42.
Uchwała Nr XXV. 131.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 20 listopada 2012 roku 
 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-12-03 21:52:48 | Data modyfikacji: 2012-12-10 08:44:42.
Uchwała Nr XXV.132.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 20 listopada 2012 roku 
 zmieniającą uchwałę Nr XX.109.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-12-03 21:54:43 | Data modyfikacji: 2012-12-10 08:44:42.
Uchwała Nr XXV.133.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 20 listopada 2012 roku 
 zmieniającą uchwałę Nr XX.110.2012r. Rady Gminy w Przytyku z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie przyjęcia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-12-03 21:56:07 | Data modyfikacji: 2012-12-10 08:44:42.
Uchwała Nr XXV.134.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 20 listopada 2012 roku 
 zmieniająca uchwałę Nr XX.111.2012 r. Rady Gminy w Przytyku z dnia z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej
 
Opublikowane przez: Paweł Wójtowicz | Data wprowadzenia: 2012-12-03 21:58:20 | Data modyfikacji: 2012-12-10 08:44:42.
Uchwała Nr XXVI.135.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 21 grudnia 2012 roku  
 w sprawie: określenia warunków i trybu finasowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Przytyk
 
Opublikowane przez: Justyna Pudzianowska | Data wprowadzenia: 2013-02-22 12:34:10 | Data modyfikacji: 2013-02-22 12:35:44.
Uchwała Nr XXVII.136.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 28 grudnia 2012 roku  
 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Przytyk na lata 2013 -2022
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-02-22 12:43:13 | Data modyfikacji: 2013-02-22 12:45:55.
Uchwała Nr XXVII.137.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 28 grudnia 2012 roku  

Uchwała

Uzasadnienie

Tabele

 
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-02-22 13:18:15 | Data modyfikacji: 2013-02-22 13:52:28.
Uchwała Nr XXVII.138.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 28 grudnia 2012 roku  
 w sprawie zmiany uchwały Nr XV.76.2011Rady Gminy w Przytyku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Przytyk na lata 2012 - 2017
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-02-22 13:37:32 | Data modyfikacji: 2013-02-22 13:39:08.
Uchwała Nr XXVII.139.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 28 grudnia 2012 roku  
 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XV. 77. 2011 Gminy Przytyk na 2012 z dnia 29 grudnia 2011 roku
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-02-22 13:44:38 | Data modyfikacji: 2013-02-22 13:50:20.
Uchwała Nr XXVII.140.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 28 grudnia 2012 roku  
 w sprawie wyboru metod obliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieuchomości oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz w sprawie szczegołowego sposobu i zakresu swiadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-01-30 14:11:03 | Data modyfikacji: 2013-02-22 13:50:20.
Uchwała Nr XXVII.141.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 28 grudnia 2012 roku  
 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-01-30 14:07:27 | Data modyfikacji: 2013-02-22 13:50:20.
Uchwała Nr XXVII.142.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 28 grudnia 2012 roku  
  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat z gaospodarownie odpadami komunalnymi , terminach i miejscu skłdania deklaracji
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-01-30 13:47:14 | Data modyfikacji: 2013-01-30 13:52:03.
Uchwała Nr XXVII.143.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 28 grudnia 2012 roku  

w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 -2016 dla Gminy Przytyk

Załacznik nr. 1

 
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-01-30 13:28:30 | Data modyfikacji: 2013-01-30 13:53:15.
Uchwała Nr XXVII.144.2012 Rady Gminy w Przytyku z
dnia 28 grudnia 2012 roku  
 w sprawie podziału Gminy Przytyk na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-01-02 15:05:29 | Data modyfikacji: 2013-01-02 15:06:19.