Uchwały » rok 2009
Uchwała Nr XX/107/09 z dnia 20 lutego 2009r. 
 w sprawie przyjęcia Programu i zasad współpracy Gminy Przytyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 13:07:20 Informację zaktualizowano 2009-03-20 15:16:50, wprowadzający:Marcin Kośla
Załącznik do Uchwały Nr XX/107/09 
 załącznik nr 1 - PROGRAM I ZASADY WSPÓŁPRACY GMINY PRZYTYK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 13:12:01 Informację zaktualizowano 2009-03-20 14:22:14, wprowadzający:Marcin Kośla
Uchwała Nr XX/108/09 z dnia 20 lutego 2009r. 
 W sprawie przyjęcia i wdrożenia lokalnego programu pomocy społecznej - „Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Przytyk na lata 2009 - 2013”
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 13:15:35 Informację zaktualizowano 2009-03-20 15:16:40, wprowadzający:Marcin Kośla
Załączniki do Uchwały Nr XX/108/09 
 uzasadnienie do Uchwały Nr XX/108/09
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 13:17:31 Informację zaktualizowano 2009-03-20 13:23:59, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 załącznik do Uchwały Nr XX/108/09 - „Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Przytyk na lata 2009 2013”
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 13:19:17 Informację zaktualizowano 2009-03-20 14:23:45, wprowadzający:Marcin Kośla
Uchwała Nr XX/109/09 z dnia 20 lutego 2009r. 
 w sprawie kontynuacji przez Gminę Przytyk w 2009 roku realizacji projektu systemowego pt. „Szansa na lepsze jutro” w ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 13:21:17 Informację zaktualizowano 2009-03-20 15:16:29, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 uzasadnienie do Uchwały Nr XX/109/09
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 13:23:37, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała Nr XX/110/09 z dnia 20 lutego 2009r. 
 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 13:26:00 Informację zaktualizowano 2009-03-20 15:16:17, wprowadzający:Marcin Kośla
Załączniki do Uchwały Nr XX/110/09 
 załącznik nr 1 - GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII NA 2009 ROK
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 14:18:31 Informację zaktualizowano 2009-03-20 14:20:38, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 załącznik nr 2 - Preliminarz wydatków na rok 2009 w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 14:26:05 Informację zaktualizowano 2009-03-20 14:32:21, wprowadzający:Marcin Kośla
Uchwała Nr XX/111/09 z dnia 20 lutego 2009r. 
 w sprawie zatwierdzenia ,,Planu odnowy miejscowości Domaniów na lata 2008- 2013”
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 14:28:29 Informację zaktualizowano 2009-03-20 15:16:01, wprowadzający:Marcin Kośla
Uchwała Nr XX/112/09 z dnia 20 lutego 2009r. 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 14:29:31 Informację zaktualizowano 2009-03-20 15:15:47, wprowadzający:Marcin Kośla
Załączniki do Uchwały Nr XX/112/09 
 załącznik nr 1 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2010
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 14:30:52 Informację zaktualizowano 2009-03-20 14:32:02, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 załącznik nr 1a - Zadania inwestycyjne w 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 14:33:51, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 załącznik nr 2 - Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 14:35:16, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała Nr XX/113/09 z dnia 20 lutego 2009r. 
 zmieniająca uchwałę (Uchwała Nr VI/35/07 Rady Gminy w Przytyku z dn. 25 kwietnia 2007r.) w sprawie przyjęcia "Regulaminu targowiska w Przytyku"
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 14:36:48 Informację zaktualizowano 2009-03-20 15:15:30, wprowadzający:Marcin Kośla
Uchwała Nr XX/114/09 z dnia 20 lutego 2009r. 
 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Przytyk za pobraną wodę z wodociągu publicznego oraz za wprowadzenie ścieków zbiorowych do urządzeń kanalizacyjnych
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 14:38:35 Informację zaktualizowano 2009-03-20 15:15:19, wprowadzający:Marcin Kośla
Załączniki do Uchwały Nr XX/114/09 
 WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 14:39:52, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 Zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Gminy Przytyk na okres 12 miesięcy od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 31 marca 2010 r
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 14:45:36, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 załączniki - zestawienie finansowe
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 14:50:56 Informację zaktualizowano 2009-03-20 15:03:09, wprowadzający:Marcin Kośla
Uchwała Nr XX/115/09 z dnia 20 lutego 2009r. 
 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 15:05:02 Informację zaktualizowano 2009-03-20 15:15:05, wprowadzający:Marcin Kośla
Załącznik do Uchwały Nr XX/115/09 
 załącznik nr 1 - PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY W PRZYTYKU NA ROK 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 15:06:55 Informację zaktualizowano 2009-03-20 15:10:35, wprowadzający:Marcin Kośla
Uchwała Nr XX/116/09 z dnia 20 lutego 2009r. 
 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rozwoju i Finansów na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 15:07:47 Informację zaktualizowano 2009-03-20 15:14:53, wprowadzający:Marcin Kośla
Załącznik do Uchwały Nr XX/116/09 
 załącznik nr 1 - PLAN PRACY KOMISJI ROZWOJU I FINANSÓW RADY GMINY W PRZYTYKU NA ROK 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 15:10:01, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała Nr XX/117/09 z dnia 20 lutego 2009r. 
 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 15:12:08 Informację zaktualizowano 2009-03-20 15:14:39, wprowadzający:Marcin Kośla
Załącznik do Uchwały Nr XX/117/09 
 załącznik nr 1 - PLAN PRACY KOMISJI EDUKACJI, KULTURY I KULTURY FIZYCZNEJ RADY GMINY W PRZYTYKU NA ROK 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-03-20 15:13:48, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała Nr XXI/118/09 z dnia 24 kwietnia 2009r. 
 w sprawie absolutorium za rok 2008 dla Wójta Gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 14:03:11, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała Nr XXI/119/09 z dnia 24 kwietnia 2009r. 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 14:05:03, wprowadzający: Marcin Kośla
Załącznik do Uchwały Nr XXI/119/09 
 załącznik nr 1 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2010
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 14:09:41, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała Nr XXI/120/09 z dnia 24 kwietnia 2009r. 
 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXI/102/05 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 marca 2005 roku dot. przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 14:12:26, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała Nr XXI/121/09 z dnia 24 kwietnia 2009r. 
 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 14:16:08, wprowadzający: Marcin Kośla
Załącznik do Uchwały Nr XXI/121/09 
 załącznik nr 1 - REGULAMIN określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród, dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 14:18:47 Informację zaktualizowano 2009-05-14 14:19:16, wprowadzający:Marcin Kośla
Uchwała Nr XXI/122/09 z dnia 24 kwietnia 2009r. 
 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich na realizację zadania publicznego
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 14:21:02, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała Nr XXI/123/09 z dnia 24 kwietnia 2009r. 
 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 14:22:20, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała Nr XXI/124/09 z dnia 24 kwietnia 2009r. 
 w sprawie zamiany działek
Data wprowadzenia informacji 2009-05-14 14:24:35, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała Nr XXII/125/09 z dnia 12 czerwca 2009r. 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-07-13 13:55:17, wprowadzający: Marcin Kośla
Załączniki do Uchwały Nr XXII/125/09 
 załącznik nr 1 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
Data wprowadzenia informacji 2009-07-13 14:00:09, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 załącznik nr 1a - Zadania inwestycyjne w 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-13 14:02:30, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 załącznik nr 2 - Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-13 14:03:23, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała Nr XXII/126/09 z dnia 12 czerwca 2009r. 
 w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Województwa Mazowieckiego na realizację zadania publicznego
Data wprowadzenia informacji 2009-07-13 14:06:19, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała Nr XXII/127/09 z dnia 12 czerwca 2009r. 
 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Data wprowadzenia informacji 2009-07-13 14:08:02, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała Nr XXIII/128/09 z dnia 2 lipca 2009r. 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2009-08-25 13:23:04, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała Nr XXIII/129/09 z dnia 2 lipca 2009r. 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-08-25 13:24:35, wprowadzający: Marcin Kośla
Załączniki do Uchwały Nr XXIII/129/09 
 załącznik nr 1 - Zadania inwestycyjne na 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-08-25 13:27:07, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 załącznik nr 2 - Przychody i rozchody budżetu w 2009r.
Data wprowadzenia informacji 2009-08-25 13:28:56, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne
Data wprowadzenia informacji 2009-08-25 15:19:32, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała Nr XXIV/130/09 z dnia 12 sierpnia
2009r.  

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

załącznik nr 1 - Zadania inwestycyjne w 2009 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-04 12:47:32 Informację zaktualizowano 2009-11-04 13:15:14, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXV/131/09 z dnia 23 września 2009r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

zał.nr 1 do uchwały XXV-131-09 Limity wydatkow 2008 - 2010

zał.nr 1a do uchwały XXV-131-09 zadania inwest. 2009

zał.nr 2 do uchwały XXV-131-09 Przychody i rozchody budzetu 2009

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-04 12:52:00 Informację zaktualizowano 2009-11-04 13:30:31, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXV/132/09 z dnia 23 września 2009r. 
 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie
Data wprowadzenia informacji 2009-11-04 12:56:17, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXV/133/09 z dnia 23 września 2009r. 
 w sprawie reasumpcji uchwały nr XXII/125/09 z dnia 12 czerwca 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-11-04 12:59:01, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała NR XXV/134/09 z dnia 23 WRZEŚNIA 2009r. 
  w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Przytyk na lata 2009-2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016
Data wprowadzenia informacji 2009-11-04 13:32:51, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXV/135/09 z dnia 23 września 2009r. 
 w sprawie intencji przystąpienia Gminy Przytyk do Związku Międzygminnego
Data wprowadzenia informacji 2009-11-04 13:35:14, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXV/136/09 z dnia 12 listopada 2009r. 
 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 11:27:18 Informację zaktualizowano 2009-11-20 11:56:22, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXV/137/09 z dnia 12 listopada 2009r. 

 

 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 11:30:24 Informację zaktualizowano 2009-11-27 11:53:18, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXV/138/09 z dnia 12 listopada 2009r.  
 w sprawie: zwolnień podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 12:02:19 Informację zaktualizowano 2009-11-20 12:15:44, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXV/139/09 z dnia 12 listopada 2009r. 
 w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 12:25:43 Informację zaktualizowano 2009-11-20 12:27:31, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXV/140/09 z dnia 12 listopada 2009r 

w sprawie zatwierdzenia ,,Planu odnowy miejscowości Przytyk na lata 2009- 2013”

Plan odnowy miejscowości Przytyk na lata 2009- 2013

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 12:30:51 Informację zaktualizowano 2009-12-30 13:11:11, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXV/141/09 z dnia 12 listopada 2009r 

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.

zał.nr 1 do uchwały XXVI-141-09 Limity wydatków 2009- 2011.xls

zał.nr 1a do uchwały XXVI-141-09 zadania inwest. 2009.xls

zał. Nr 2 do uch. XXVI-141-09 Dotacje celowe na zadania własne 2009..xls

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 12:33:04 Informację zaktualizowano 2009-11-20 12:36:33, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXV/142/09 z dnia 12 listopada 2009r  
 w sprawie powołania zespołu ds. Aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przytyk na lata 2006 – 2013.
Data wprowadzenia informacji 2009-11-20 12:41:20 Informację zaktualizowano 2009-11-20 12:42:49, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXV/143/09 z dnia 29 grudnia 2009r  

 

 w sprawie: procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-26 11:31:19 Informację zaktualizowano 2010-01-26 13:37:47, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXV/144/09 z dnia 29 grudnia 2009r  

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010

Zalaczniki do UCHWALY XXVII-144-09

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-26 11:49:50 Informację zaktualizowano 2010-01-26 12:52:56, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXV/145/09 z dnia 29 grudnia 2009r  

w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku

Zalacznik nr 1 - Statut GOPS

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-26 13:22:09 Informację zaktualizowano 2010-01-26 13:30:35, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXV/146/09 z dnia 29 grudnia 2009r 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/99/08 z dnia 18.11.2008r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przytyk na lata 2006-2013.

Zalacznik nr 1 - Harmonogram działań na rok 2010r

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-26 13:42:55 Informację zaktualizowano 2010-01-26 14:10:46, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXV/147/09 z dnia 29 grudnia 2009r 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2010-01-26 13:43:46 Informację zaktualizowano 2010-01-26 14:12:07, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXV/148/09 z dnia 29 grudnia 2009r 
 w sprawie zmian w Statucie Związku Gmin „RADOMKA"
Data wprowadzenia informacji 2010-01-26 13:44:08 Informację zaktualizowano 2010-01-26 14:28:00, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXV/149/09 z dnia 29 grudnia 2009r 

w sprawie przyjęcia Programu i zasad współpracy Gminy Przytyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

Zalacznik nr 1 - Program i zasady współpracy Gminy Przytyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

 
Data wprowadzenia informacji 2010-01-26 13:44:35 Informację zaktualizowano 2010-01-26 14:32:39, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Uchwała Nr XXV/150/09 z dnia 29 grudnia 2009r 
 w sprawie organizacji przetargu.
Data wprowadzenia informacji 2010-01-26 13:44:57 Informację zaktualizowano 2010-01-26 14:25:38, wprowadzający:Mariusz Wikaliński