Uchwały » rok 2017

 


 

Uchwała Nr XXVIII.184.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 20 stycznia 2017 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały NR XVII.174.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2017- 2030

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-17 10:25, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXVIII.185.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 20 stycznia 2017 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII.175.2016 Rady Gminy Przytyk  na 2017 rok z dnia 28 grudnia 2016 roku

Załącznik nr 1

Uzasadnienie

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-17 10:34, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr XXVIII.186.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 20 stycznia 2017 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII.181.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnie 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-17 10:42, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXVIII.187.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 20 stycznia 2017 roku

 

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Przytyk oraz warunków zwolnienia z tych opłat

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-17 10:44, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr XXIX.188.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2017 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-15 07:33, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr XXIX.189.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2017 roku

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-15 07:34, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXIX.190.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2017 roku

 

w sprawie zmiany regulaminu Targowiska "Mój Rynek" w Przytyku

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-15 07:36, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXIX.191.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2017 roku

 

w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia podlegającego komunalizacji, określenia jej składu i wyboru przewodniczącego

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-15 07:38, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXIX.192.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2017 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji, na rzecz Gminy Przytyk nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-15 07:39, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXIX.193.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2017 roku

 

w sprawie przedłuzenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-15 07:40, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXIX.194.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2017 roku

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-15 07:41, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXIX.195.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2017 roku

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rozwoju i Finansów na rok 2017

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-15 07:43, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXIX.196.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2017 roku

 

w sprawie uchwalenia planu pracy Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-15 07:44, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXIX.197.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2017 roku

 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-15 07:45, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr XXIX.198.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2017 roku

 

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-15 07:48, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXIX.199.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2017 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV.159.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania Cenrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-15 07:50, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXX.200.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2017 roku

 

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjow do nowego ustroju szkolnego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-13 09:17, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXX.201.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2017 roku

 

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Przytyk oraz określenia dokumentów niezbednych do potwierdzenia tych kryteriów

Załącznik nr 1

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-13 09:20, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXX.202.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2017 roku

 

w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-13 09:23, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXX.203.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2017 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały nr XVII.174.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2017-2030

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-13 09:25, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXX.204.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2017 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej nr XVII.175.2016 Gminy Przytyk na 2017 rok z dnia 18 grudnia 2016 roku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-13 09:28, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXX.205.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2017 roku

 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane  dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach Gminy Przytyk.

Załącznik nr 1

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-13 09:31, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXX.206.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2017 roku

 

w sprawie niewyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-13 09:33, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXX.207.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2017 roku

 

w sprawie nadania nazw ulic miejscowości Oblas

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-13 09:34, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXX.208.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2017 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-13 09:35, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXX.209.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2017 roku

 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytyk

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-13 09:36, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Uchwała Nr XXX.210.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2017 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w Gminie Przytyk

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-13 09:40, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Uchwała Nr XXXI.211.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2017 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 14:24, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXI.212.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2017 roku


w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytyk w 2017 roku

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 14:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXI.213.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2017 roku


w sprawie zmiany regulaminu Targowiska "Mój Rynek" w Przytyku

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 14:29, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXI.214.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2017 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ew. nr 41/7, 41/8, 41/10, 41/11 w obrębie geodezyjnym Podgajek Zachodni w gminie Przytyk.

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 14:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXI.215.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2017 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Podgajek, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk - część A

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 14:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXI.216.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2017 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Wólka Domaniowska w gminie Przytyk

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 14:38, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXI.217.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2017 roku

 

zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 21:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXI.218.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2017 roku


w sprawie powołania Komisji Statutowej

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 21:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXI.219.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2017 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII.174.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2017 - 2030.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 21:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXI.220.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2017 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII.175.2016 Gminy Przytyk na 2017 rok z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 21:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXI.221.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2017 roku


w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Radomskiego na realizację zadania publicznego.

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 21:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXI.222.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2017 roku


w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Radomskiego na realizację zadania publicznego

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 21:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXI.223.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2017 roku


w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na realizację zadania publicznego

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 21:56, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXI.224.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2017 roku


w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na realizację zadania publicznego

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 21:57, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXI.225.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2017 roku


w sprawie zaciągniecia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z dudżetu Unii Europejskiej

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-28 22:00, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXII.226.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2017 roku


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk - część B

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2017-07-31 22:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXII.227.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2017 roku

 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Oblas

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-01 11:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXII.228.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2017 roku


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-01 11:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXII.229.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2017 roku


w sprawie Uchwały Nr XVII.174.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2017 - 2030.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-01 11:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXII.230.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2017 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII.175.2016 Gminy Przytyk na 2017 rok z dnia 28 grudnia 2016 roku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-07 09:11, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXII.231.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2017 roku


w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-07 09:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXII.232.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2017 roku


w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-07 09:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXII.233.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2017 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok instytucji kultury

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-07 09:39, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXII.234.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2017 roku


w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok zakładu opieki zdrowotnej

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-07 09:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXII.235.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2017 roku


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdania finansowego

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-07 09:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXII.236.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2017 roku


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu na 2016 rok i sprawozdania finansowego

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-07 09:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXII.237.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2017 roku


w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddzialów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-07 09:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXIII.238.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 lipca 2017 roku


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 828 położonej w obrębie Młódnice, gm. Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-28 09:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXIII.239.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 lipca 2017 roku


w sprawie wyrażebua zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-28 09:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXIII.240.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 lipca 2017 roku


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przytyk i Oblas

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-28 09:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXIII.241.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 lipca 2017 roku


w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Oblas (osada leśna)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-28 09:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXIII.242.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 lipca 2017 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII.174.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2017 - 2030

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-28 09:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXIII.243.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 lipca 2017 roku


w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII.175.2016 Gminy Przytyk na 2017 rok z dnia 28 grudnia 2016 roku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-28 09:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXIII.244.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 lipca 2017 roku


w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-28 09:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXIII.245.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 lipca 2017 roku


w sprawie zaciagnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-28 09:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXIV.246.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 18 sierpnia 2017 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/74/08 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-28 09:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXV.247.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 września 2017 roku


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonych na terenie Gminy Przytyk

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-02 15:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXV.248.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 września 2017 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII.174.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2017-2030.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-02 15:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXV.249.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 26 września 2017 roku


w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII.175.2016 Gminy Przytyk na 2017 rok z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-02 15:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXVI.250.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 roku


w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-20 08:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVI.251.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ew. nr 39 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-20 08:26, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVI.252.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 roku


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Oblas

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-20 08:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVI.253.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 roku


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-20 08:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVI.254.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 roku


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową we Wrzosie

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-20 08:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVI.255.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 roku


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-20 08:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVI.256.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 roku


w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przytyk

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-20 08:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXVI.257.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 roku


w sprawie obniżenia cen skupy żyt, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018 r.

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-20 09:00, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVI.258.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku.

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-20 09:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVI.259.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 roku


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień w tym podatku

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-20 09:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVI.260.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 roku


w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimus dla przedsiębiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości na terenie gminy Przytyk kwotę powyżej 1 000 000 zł

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-20 09:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVI.261.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 roku


w sprawie udzielenia zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis dla przedsiębiorców po raz pierwszy inwestujących na terenie Gminy Przytyk

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-20 09:11, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVI.262.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumeinia międzygminnego z gminą Wieniawa i Gminą Wolanów.

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-20 09:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVI.263.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII.174.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognoy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2017 - 2030.

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-20 09:16, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVI.264.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 3 listopada 2017 roku


w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII.175.2016 Gminy Przytyk na 2017 rok z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-20 09:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVII.265.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 roku


w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-29 12:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVII.266.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 roku


w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia bezdomnym z terenu Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-29 13:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVII.267.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 roku


w sprawie przyjęca Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Przytyk na rok 2018.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-29 13:11, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXVII.268.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 roku


w sprawie nadania nazwy ulicy "Akacjowa" dla drogi położonej w miejscowości Przytyk.

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-29 13:16, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVII.269.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 roku


w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku w Wygnanowie na okres powyżej 3 lat.

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-29 13:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVII.270.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 roku


w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-29 13:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVII.271.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 roku


w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Przytyk na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 roku.

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-29 13:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVII.272.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 roku


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w Gminie Przytyk - część A w zakresie przebiegu linii zabudowy w terenie 10MU.

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-29 13:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVII.273.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII.174.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 roku w speawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2017-2030.

 

Objaśnienie do Uchwały Rady Gminy Przytyk Nr XXXVII.273.2017 na podstawie dokonanych zmian bierzącą Uchwałą Nr XXXVII.274.2017 Rady Gminy Przytyk i Zarządzeniami Wójta Gminy Przytyk Nr 57.2017 z dnia 31 października 2017 r.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-29 13:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Nr XXXVII.274.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 roku


w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr XVII.175.2016 Gminy Przytyk na 2017 rok z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-29 13:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

 

Uchwała Nr XXXVII.275.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 roku


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2018 - 2033.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-29 14:40, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała Budżetowa Nr XXXVII.276.2017 Gminy Przytyk na 2018 rok z dnia 29 grudnia 2017 roku

Uchwała Budżetowa Nr XXXVII.276.2017 Gminy Przytyk na 2018 rok

 

Uzasadnienie do budżetu Gminy Przytyk na rok 2018

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-29 14:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXVII.277.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2017 roku


w sprawie ustalenia zasad, na podstawie których sołtysom będzie przysługiwać dieta.

Data wprowadzenia informacji: 2018-01-29 14:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz