Uchwały » rok 2024

 


 

Uchwała nr LIV.450.2024z dnia 30 stycznia

 

w sprawie nadania dla ronda nazwy Odzyskania Praw Miejskich.

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-13 09:46, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr LIV.451.2024 z dnia 31 stycznia

 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Przytyku na rok 2024.

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-13 09:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr LIV.452.2024 z dnia 31 stycznia

 

w sprawie linii autobusowych  i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Przytyk w 2024 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-13 09:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr LIV.453.2024 z dnia 31 stycznia

 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2024 rok oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-13 09:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl
 

Uchwała nr LIV. 454.2024 z dnia 31 stycznia

 

w sprawie zmiany uchwały nr LIII.441.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2024-2034.

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-13 09:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

 
Uchwała nr LIV. 455.2024 z dnia 31 stycznia

 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2024.

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-13 09:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

Uchwała nr LIV. 456.2024 z dnia 31 stycznia

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Przytyk na lata 2024-2030.

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-13 09:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

Uchwała nr LIV. 457.2024 z dnia 31 stycznia

 

w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-13 09:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

Uchwała nr LIV. 458.2024 z dnia 31 stycznia

 

w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Krzyża w Przytyku na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Data wprowadzenia informacji: 2024-02-13 09:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

Uchwała nr LV.459.2024 z dnia 15 marca 2024 r.

 

w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Przytyk na zadania służące ochronie środowiska i zwiększaniu zasobów wodnych poprzez budowę systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania, realizowanych na terenie gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-26 14:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

Uchwała nr LV.460.2024 z dnia 15 marca 2024 r.

 

w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Przytyk na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Przytyk- mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-26 14:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

Uchwała nr LV.461.2024 z 15 marca 2024 r.

 

w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Przytyk na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Przytyk- instalacji kolektorów słonecznych.

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-26 14:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

Uchwała nr LV.462.2024 z 15 marca 2024 r.

 

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-26 14:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

Uchwała nr LV.463.2024 z 15 marca 2024 r.

 

w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Przytyk na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji na obszarze Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-26 14:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

Uchwała nr LV.464.2024 z 15 marca 2024 r.

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli.

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-26 14:09, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

Uchwała nr LV.465.2024 z 15 marca 2024 r.

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Przytyk w 2024 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-26 14:09, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

Uchwała nr LV.466.2024 z 15 marca 2024 r.

 

w sprawie zmiany uchwały nr LIII.441.2023 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2024-2034.

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-26 14:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

Uchwała nr LV.467.2024 z 15 marca 2024 r.

 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2024.

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-26 14:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

Uchwała nr LV.468.2024 z 15 marca 2024 r.

 

w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-26 14:11, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

Uchwała nr LV.469.2024 z 15 marca 2024 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-26 14:11, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl

Uchwała nr LV.470.2024 z 15 marca 2024 r.

 

w sprawie ulgi w podatku rolnym na 2024 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2024-03-26 14:12, wprowadzający: Paweł Wójtowicz admin@przytyk.pl