Uchwały » rok 2022

 

Uchwała nr XXIX.275.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 lutego 2022 r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkotykowych na lata 2022-2023.

Data wprowadzenia informacji: 2022-03-03 14:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała nr XXIX.276.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 lutego 2022 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII.268.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2030.

Data wprowadzenia informacji: 2022-03-03 14:32, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXIX.277.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 lutego 2022 r.

 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2022.

Data wprowadzenia informacji: 2022-03-03 14:39, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXIX.278.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 lutego 2022 r.

 

w sprawie wyodrębnienia w budżecie giny środków stanowiących fundusz sołecki.

Data wprowadzenia informacji: 2022-03-03 14:56, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXIX.279.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 23 lutego 2022 r.

 

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2022 rok oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe lub placówki doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-03-03 15:10, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXX.280.2022 z dnia 25 marca 2022 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych nad rzeką Radomką w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-06 15:29, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXX.281.2022 z dnia 25 marca 2022 r.

 

w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Przytyk na dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Przytyk- instalacji kolektorów słonecznych.

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-06 15:38, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXX.282.2022 z dnia 25 marca 2022 r.

 

w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Przytyk na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji na obszarze Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-06 15:44, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Uchwała nr XXX.283.2022 z dnia 25 marca 2022 r.

 

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Przytyk za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych.

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-07 07:49, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXX.284.2022 z dnia 25 marca 2022 r.

 

sprawie: zmiany Uchwały Nr  XXVIII.268.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2021 roku w  sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2030

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-07 07:56, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXX.285.2022 z dnia 25 marca 2022 r.

 

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2022

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-07 08:05, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXX.286.2022 z dnia 25 marca 2022 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Przytyk do porozumienia międzygminnego dotyczącego opracowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Obszaru Funkcjonalnego Radomia 2030+”

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-07 08:19, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXX.287.2022 z dnia 25 marca 2022 r.

 

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przytyk w 2022 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-07 08:29, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXX.288.2022 z dnia 25 marca 2022 r.

 

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-07 08:43, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Uchwała nr XXXI.289.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy „Słoneczna” w miejscowości Domaniów

Data wprowadzenia informacji: 2022-05-17 14:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXI.290.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII.225.2021 Rady Gminy w Przytyku z dnia 2 lipca 2021 w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Przytyk na rok szkolny 2021/2022.

Data wprowadzenia informacji: 2022-05-17 14:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXI.291.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Data wprowadzenia informacji: 2022-05-17 14:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXI.292.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXVIII.268.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2030.

Data wprowadzenia informacji: 2022-05-17 14:33, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXI.293.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie  zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2022.

Data wprowadzenia informacji: 2022-05-17 14:33, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXII.294.2022 z dnia 20 maja.2022 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2022-05-27 10:18, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXII.295.2022 z dnia 20 maja.2022 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Słowików oraz Żerdź w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-05-27 10:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXII.296.2022 z dnia 20 maja.2022 r.

w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie

Data wprowadzenia informacji: 2022-05-27 10:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała nr XXXII.297.2022 z dnia 20 maja.2022 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr  XXVIII.268.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2030.

Data wprowadzenia informacji: 2022-05-27 10:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXII.298.2022 z dnia 20 maja.2022 r.

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2022

Data wprowadzenia informacji: 2022-05-27 10:24, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXII.299.2022 z dnia 20 maja.2022 r.

w sprawie sprzedaży/ przeznaczenia na złom/ samochodu strażackiego będącego na stanie OSP 

Data wprowadzenia informacji: 2022-05-27 10:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała nr XXXII.300.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przytyk wotum zaufania

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-11 14:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXII.301.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Przytyk na rok szkolny 2022/2023

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-11 14:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXII.302.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-11 14:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXII.303.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spaełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-11 14:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXII.304.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII.268.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2030.

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-11 14:16, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXII.305.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2022

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-11 14:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXII.306.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zatwierdznia rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok zakładu opieki zdrowotnej

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-11 14:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXII.307.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok i sprawozdaniafinansowego.

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-11 14:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXII.308.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-11 14:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXIV.309.2022 z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie uchwalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2022-08-08 11:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała nr XXXIV.310.2022 z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zameczek-Kolonia i Zameczek.

Data wprowadzenia informacji: 2022-08-08 11:56, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXIV.311.2022 z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr  XXVIII.268.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2032.

Data wprowadzenia informacji: 2022-08-08 12:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXIV.312.2022 z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie  zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2022.

Data wprowadzenia informacji: 2022-08-08 12:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXIV.313.2022 z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie udzielenia pomocy Samorządowi Powiatu Radomskiego na realizację zadania publicznego.

Data wprowadzenia informacji: 2022-08-08 12:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXIV.314.2022 z dnia 29 lipca 2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

Data wprowadzenia informacji: 2022-08-08 12:38, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXV.315.2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII.268.2021 Rady gminy przytyk z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2030,

Data wprowadzenia informacji: 2022-08-19 08:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

 Uchwała Nr XXXV.316.2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2022

Data wprowadzenia informacji: 2022-08-19 08:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała Nr XXXV.317.2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2022-08-19 09:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXVI.318.2022 z dnia 19 września 2022 r.

w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Przytyk na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji na obszarze Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-05 12:57, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXVI.319.2022 z dnia 19 września 2022 r.

w sprawie zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-05 13:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXVI.320.2022 z dnia 19 września 2022 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr  XXVIII.268.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2032.

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-05 13:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXVI.321.2022 z dnia 19 września 2022 r.

w sprawie  zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2022.

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-05 13:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXVI.322.2022 z dnia 19 września 2022 r.

w sprawie zaciągnięcia w 2022 roku kredytu długoterminowego.

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-05 13:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXVI.323.2022 z dnia 19 września 2022 r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-05 13:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Uchwała nr XXXVII.324.2022 z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXVIII.268.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2030.

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-18 14:40, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXVII.325.2022 z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2022.

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-18 14:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXVII.326.2022 z dnia 10 października 2022 r

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVI.322.2022 Rady Gminy Przytyk z dnia 19 września 2022 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-18 14:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXVIII.327.2022 z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.

Data wprowadzenia informacji: 2022-11-08 10:33, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXVIII.328.2022 z dnia 31 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2022-11-08 10:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXVIII.329.2022 z dnia 31 października 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXVIII.268.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2030.

Data wprowadzenia informacji: 2022-11-08 10:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Uchwała nr XXXVIII.330.2022 z dnia 31 października 2022 r. 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2022.

Data wprowadzenia informacji: 2022-11-08 10:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 
Uchwała nr XXXIX.331.2022 z dnia 14 listopada 2022 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXVIII.268.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2030.

Data wprowadzenia informacji: 2022-11-23 13:15, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Uchwała nr XXXIX.332.2022 z dnia 14 listopada 2022 r

 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2022.

Data wprowadzenia informacji: 2022-11-23 13:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

Uchwała nr XL.333.2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.

 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-15 11:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała nr XL.334.2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.

 

w sprawie uchylenia uchwał o zaciągnięciu w 2022 roku kredytu długoterminowego.

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-15 11:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała nr XL.335.2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.

 

w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przytyk na lata 2023-2027"

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-15 12:00, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała nr XL.336.2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Przytyk oraz zwolnień, w tym podatku na rok 2023.

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-15 12:00, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała nr XL.337.2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.

 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 obowiązujących na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-15 12:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała nr XL.338.2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.

 

w sprawie obniżenia ceny zakupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2023 r.

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-15 12:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała nr XL.339.2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-15 12:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała nr XL.340.2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.

 

w sprawie dopuszczenia zapłaty należności, stanowiących dochody budżetu Gminy Przytyk instrumentem płatniczym.

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-15 12:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała nr XL.341.2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 223/2 i 223/3 w obrębie geodezyjnym Przytyk w gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-15 12:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała nr XL.342.2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXVIII.268.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2030.

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-15 12:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała nr XL.343.2022 z dnia 9 grudnia 2022 r.

 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2022.

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-15 12:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała nr XLI.344.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-09 08:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała nr XLI.345.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

 

Budżetowa na rok 2023 Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-09 08:29, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała nr XLI.346.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-09 08:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała nr XLI.347.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

 

w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Przytyk na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji na obszarze Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-09 08:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała nr XLI.348.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

 

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sukowska Wola.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-09 08:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała nr XLI.349.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII.268.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2022-2030.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-09 08:33, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała nr XLI.350.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

 

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Przytyk na rok 2022.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-09 08:34, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała nr XLI.351.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

 

w sprawie utworzenia linii autobusowej i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Przytyk w 2023 roku.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-09 08:34, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała nr XLI.352.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

 

w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu  rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców  do szkół i placówek edukacyjnych.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-09 08:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała nr XLI.353.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-09 08:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała nr XLI.354.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2023.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-09 08:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Uchwała nr XLI.355.2022 z dnia 30 grudnia 2022 r.

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni, Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część A.

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-09 08:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz