Uchwały » rok 2008
Uchwała nr XI/53/2008 z dnia 15.02.2008r.  
 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 10:04:28, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr XI/54/2008 z dnia 15.02.2008r.  
 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/46/07 Rady Gminy w Przytyku z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 10:05:38, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr XI/55/2008 z dnia 15.02.2008r.  
 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/47/07 Rady Gminy w Przytyku z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 10:06:52, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr XI/56/2008 z dnia 15.02.2008r.  
  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Przytyk za pobraną wodę z wodociągu publicznego oraz za wprowadzenie ścieków zbiorowych do urządzeń kanalizacyjnych.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 10:08:09, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr XI/57/2008 z dnia 15.02.2008r.  
 w sprawie określenia zasad współpracy Gminy Przytyk z Gminą Miasta Radom
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 10:09:34, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr XI/59/2008 z dnia 15.02.2008r.  
 w sprawie przyjęcia Programu i zasad współpracy Gminy Przytyk na rok 2008 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 10:17:47, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr XI/60/2008 z dnia 15.02.2008r.  
 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez gminę Przytyk.
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 10:19:16, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr XI/61/2008 z dnia 15.02.2008r.  
 w sprawie zmian w budżecie gminy w roku 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 10:20:20, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr XI/62/2008 z dnia 15.02.2008r.  
 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 11:23:44, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr XI/63/2008 z dnia 15.02.2008r.  
 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rozwoju i Finansów na rok 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 11:24:40, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr XI/64/2008 z dnia 15.02.2008r.  
 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Data wprowadzenia informacji 2008-04-14 11:25:42, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr XII/65/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r. 
 w sprawie absolutorium za rok 2007 dla Wójta Gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2008-07-17 12:45:44, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr XII/66/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r. 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-07-17 12:47:06, wprowadzający: Monika Marasek
załączniki 
 załącznik1
Data wprowadzenia informacji 2008-07-17 12:47:33, wprowadzający: Monika Marasek
 
 załącznik1a
Data wprowadzenia informacji 2008-07-17 12:47:48, wprowadzający: Monika Marasek
 
 załącznik 2
Data wprowadzenia informacji 2008-07-17 12:48:07, wprowadzający: Monika Marasek
 
 załącznik 3
Data wprowadzenia informacji 2008-07-17 12:48:25, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr XII/67/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r. 
 w sprawie: uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego, wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród , dodatków mieszkaniowych i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Przytyk w roku 2008.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-17 12:49:35, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr XII/68/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r. 
 w sprawie powołania zespołu ds. Aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przytyk na lata 2006 – 2013.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-17 12:50:39, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr XII/69/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r. 
 w sprawie przystąpienia Gminy Przytyk do realizacji projektów w ramach Pod działania 7,1,1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-17 12:51:25, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr XII/70/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r. 
 w sprawie zmiany uchwały Nr V/13/99 z dnia 25 lutego 1999r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-17 12:52:07 Informację zaktualizowano 2008-08-08 09:51:27, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała nr XII/71/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r. 
 w sprawie zmiany uchwały Nr V/14/99 z dnia 25 lutego 1999r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrzeszczowie
Data wprowadzenia informacji 2008-07-17 12:52:43, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr XII/72/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r. 
 w sprawie powołania członków Rady Społecznej w Przytyku.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-17 12:53:15 Informację zaktualizowano 2009-09-10 13:55:54, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała nr XII/73/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r. 
 w sprawie powołania członków Rady Społecznej we Wrzeszczowie.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-17 12:55:21 Informację zaktualizowano 2008-08-08 09:47:52, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała nr XII/74/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r. 
 w sprawie zasad usytuowania i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2008-07-17 12:56:45, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr XII/75/2008 z dnia 24 kwietnia 2008r. 
 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze decyzji komunalizacyjnej.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-17 12:57:38 Informację zaktualizowano 2008-08-08 09:45:40, wprowadzający:Monika Marasek
Uchwała nr XIII/76/2008 z dnia 02 lipca 2008r. 
 w sprawie przyjęcia zasad i trybu korzystania z hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Przytyku.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-18 11:15:57 Informację zaktualizowano 2008-10-22 14:18:39, wprowadzający:Marcin Kośla
Uchwała nr XIII/77/2008 z dnia 02 lipca 2008r. 
 w sprawie odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu Publicznym w Przytyku.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-18 11:16:53 Informację zaktualizowano 2008-10-22 14:18:57, wprowadzający:Marcin Kośla
Uchwała nr XIII/78/2008 z dnia 02 lipca 2008r. 
 zmieniająca uchwałę Nr 111/12/06 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28.12.2006r. w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy
Data wprowadzenia informacji 2008-07-18 11:17:31 Informację zaktualizowano 2008-10-22 14:19:13, wprowadzający:Marcin Kośla
Uchwała nr XIII/79/2008 z dnia 02 lipca 2008r. 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-07-18 11:19:33 Informację zaktualizowano 2008-10-22 14:19:25, wprowadzający:Marcin Kośla
załączniki 
 załącznik 1
Data wprowadzenia informacji 2008-07-18 11:19:58, wprowadzający: Monika Marasek
 
 załącznik 2
Data wprowadzenia informacji 2008-07-18 11:20:13, wprowadzający: Monika Marasek
 
 załącznik 3
Data wprowadzenia informacji 2008-07-18 11:20:31, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr XIII/80/2008 z dnia 02 lipca 2008r. 
 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
Data wprowadzenia informacji 2008-07-18 11:21:13 Informację zaktualizowano 2008-10-22 14:19:40, wprowadzający:Marcin Kośla
Uchwała nr XIV/81/2008 z dnia 23 lipca 2008r. 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
Data wprowadzenia informacji 2008-08-05 08:57:33, wprowadzający: Monika Marasek
 
 załącznik
Data wprowadzenia informacji 2008-08-05 10:34:01, wprowadzający: Monika Marasek
Uchwała nr XV/82/2008 z dnia 05 sierpnia 2008r. 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-10-22 12:42:36, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 załącznik nr 1
Data wprowadzenia informacji 2008-10-22 12:46:29, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała nr XVI/83/2008 z dnia 18 września 2008r. 
 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2008-10-22 12:51:01, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała nr XVI/84/2008 z dnia 18 września 2008r. 
 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Przytyk na rzecz Województwa Mazowieckiego
Data wprowadzenia informacji 2008-10-22 13:04:55, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała nr XVI/85/2008 z dnia 18 września 2008r. 
 w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2008-10-22 13:14:40, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała nr XVI/86/2008 z dnia 18 września 2008r. 
 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2008-10-22 13:15:46, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała nr XVI/87/2008 z dnia 18 września 2008r. 
 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2008-10-22 13:16:56, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała nr XVI/88/2008 z dnia 18 września 2008r. 
 w sprawie powołania Sekretarza Gminy Przytyk
Data wprowadzenia informacji 2008-10-22 13:18:04, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała nr XVI/89/2008 z dnia 18 września 2008r. 
 w sprawie odwołania członka komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Data wprowadzenia informacji 2008-10-23 13:35:00, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/89/08
Data wprowadzenia informacji 2008-10-22 13:48:20, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała nr XVI/90/2008 z dnia 18 września 2008r. 
 w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego oraz informacji z wykonania planów finansowych jednostek
Data wprowadzenia informacji 2008-10-22 13:59:00, wprowadzający: Marcin Kośla
Załączniki do Uchwały Nr XVI/90/08 
 załącznik nr 1
Data wprowadzenia informacji 2008-10-22 14:03:02, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 załącznik nr 2
Data wprowadzenia informacji 2008-10-22 14:03:43, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała nr XVI/91/2008 z dnia 18 września 2008r. 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-10-22 14:14:03, wprowadzający: Marcin Kośla
Załączniki do Uchwały Nr XVI/91/08 
 załącznik nr 1
Data wprowadzenia informacji 2008-10-22 14:15:29, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 załącznik nr 2
Data wprowadzenia informacji 2008-10-22 14:16:04, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała nr XVI/92/2008 z dnia 18 września 2008r. 
 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", Działania 7.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji", Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Data wprowadzenia informacji 2008-10-22 14:30:22, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 uzasadnienie do Uchwały Nr XVI/92/08
Data wprowadzenia informacji 2008-10-22 14:31:46, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała nr XVII/93/2008 z dnia 24 października
2008r. 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 11:35:17, wprowadzający: Marcin Kośla
Załącznik do Uchwały Nr XVII/93/08 
 załącznik nr 1
Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 11:37:32, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała nr XVIII/94/2008 z dnia 18 listopada
2008r. 
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 11:42:59, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała nr XVIII/95/2008 z dnia 18 listopada
2008r. 
 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 11:51:29, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała nr XVIII/96/2008 z dnia 18 listopada
2008r. 
 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 11:54:19, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała nr XVIII/97/2008 z dnia 18 listopada
2008r. 
 w sprawie zwolnień podatku od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 11:56:37, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała nr XVIII/98/2008 z dnia 18 listopada
2008r. 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 12:00:12, wprowadzający: Marcin Kośla
Załączniki do Uchwały Nr XVIII/98/08 
 załącznik nr 1
Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 12:01:28, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 załącznik nr 1a
Data wprowadzenia informacji 2008-11-28 12:01:50, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała nr XVIII/99/2008 z dnia 18 listopada
2008r. 
 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przytyk na lata 2006- 2013
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 14:23:14, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/99/08
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 14:25:32, wprowadzający: Marcin Kośla
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/99/08 
 załącznik nr 1
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 14:31:20 Informację zaktualizowano 2009-01-08 14:51:53, wprowadzający:Marcin Kośla
Uchwała nr XVIII/100/2008 z dnia 18 listopada
2008r. 
 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 14:37:47, wprowadzający: Marcin Kośla
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/100/08 
 załącznik nr 1
Data wprowadzenia informacji 2009-01-08 14:39:04, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała nr XIX/101/2008 z dnia 18 grudnia 2008r. 
 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 12:48:26, wprowadzający: Marcin Kośla
załączniki 
 Objaśnienia do budżetu gminy Przytyk na rok 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 12:52:01, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 załącznik nr 1 - dochody budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 12:54:14 Informację zaktualizowano 2009-01-16 12:54:54, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 załącznik nr 2 - wydatki budżetu gminy
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 12:55:59, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 załącznik nr 3 - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2010
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 12:56:56, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 załącznik nr 3a - zadania inwestycyjne w 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 12:58:03, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 załącznik nr 3b - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 13:28:38, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 załącznik nr 4 - przychody i rozchody budżetu w 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 13:19:51, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 załącznik nr 5 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 13:21:07, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 załącznik nr 5a - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 13:22:19, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 załącznik nr 5b - plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 13:23:56, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 załącznik nr 6 - dotacje podmiotowe w 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 13:24:53, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 załącznik nr 7 - dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 13:27:00 Informację zaktualizowano 2009-01-16 13:27:42, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 załącznik nr 8 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 13:29:49, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 Informacja o stanie mienia komunalnego
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 13:30:41, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 13:31:13, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 13:32:16, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała nr XIX/102/2008 z dnia 18 grudnia 2008r. 
 w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 13:37:42, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała nr XIX/103/2008 z dnia 18 grudnia 2008r. 
 w sprawie nadania Publicznemu Gimnazjum w Przytyku imienia Jana Kochanowskiego
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 13:38:42, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała nr XIX/104/2008 z dnia 18 grudnia 2008r. 
 w sprawie nadania sztandaru Publicznemu Gimnazjum imienia Jana Kochanowskiego w Przytyku
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 13:39:37, wprowadzający: Marcin Kośla
Uchwała nr XIX/105/2008 z dnia 18 grudnia 2008r. 
 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" z siedzibą w Radomiu
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 13:41:11, wprowadzający: Marcin Kośla
załączniki 
 uzasadnienie do uchwaly XIX/105/08
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 14:50:57 Informację zaktualizowano 2009-01-16 15:05:54, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 Statut stowarzyszenia „Razem dla Radomki"
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 15:07:33, wprowadzający: Marcin Kośla
 
 deklaracja o przystapieniu do stowarzyszenia "Razem dla Radomki"
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 15:09:08 Informację zaktualizowano 2009-01-16 15:10:21, wprowadzający:Marcin Kośla
Uchwała nr XIX/106/2008 z dnia 18 grudnia 2008r. 
 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
Data wprowadzenia informacji 2009-01-16 15:12:06, wprowadzający: Marcin Kośla