Majątek gminy » budżet » wykonanie budżetu - 2009 rok


Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 
 za okres od początku roku do dnia 31 marca 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-06-19 13:25:18, wprowadzający: Marcin Kośla
 
Uchwała Nr XIX/101/08 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia budżetu na rok 2009 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 10:30:44, wprowadzający: Marcin Kośla
 
Objaśnienia do budżetu gminy Przytyk na rok 2009 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 10:32:57, wprowadzający: Marcin Kośla
 
Dochody budżetu gminy 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 10:34:16, wprowadzający: Marcin Kośla
 
Wydatki budżetu gminy 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 10:35:11, wprowadzający: Marcin Kośla
 
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2010 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 10:37:03, wprowadzający: Marcin Kośla
 
Zadania inwestycyjne w 2009r 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 10:38:20, wprowadzający: Marcin Kośla
 
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 10:41:12, wprowadzający: Marcin Kośla
 
Przychody i rozchody budżetu w 2009r. 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 10:45:47, wprowadzający: Marcin Kośla
 
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r. 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 10:48:05, wprowadzający: Marcin Kośla
 
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r. 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 10:49:39, wprowadzający: Marcin Kośla
 
Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 10:51:01, wprowadzający: Marcin Kośla
 
Dotacje podmiotowe w 2009r. 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 10:51:55, wprowadzający: Marcin Kośla
 
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r. 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 10:54:12, wprowadzający: Marcin Kośla
 
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 10:55:40, wprowadzający: Marcin Kośla
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie  
 za okres od początku roku do dnia 30 września 2009
Data wprowadzenia informacji 2009-11-04 10:30:55 Informację zaktualizowano 2010-03-23 09:53:38, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009
Data wprowadzenia informacji 2010-03-10 12:14:38 Informację zaktualizowano 2010-03-23 09:54:30, wprowadzający:Mariusz Wikaliński, autor: Anna Rogulska
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzono lub rozłożono spłatę na raty za rok 2009  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-03-10 12:18:42 Informację zaktualizowano 2010-04-09 15:19:08, wprowadzający:Monika Marasek, autor: Anna Rogulska
Opinia RIO z wykonania budżetu za 2009r. 
 opinia RIO o przedlozonych sprawozdaniach z wykonania budzetu za 2009r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-08-12 12:59:43 Informację zaktualizowano 2011-08-17 08:41:24, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
 
 Sprawozdania_za_2009_rok_-_stan_na_31.12.2009.zip
Data wprowadzenia informacji 2011-08-16 10:41:34, wprowadzający: Monika Marasek
 
 Opinia RIO o udzieleniu Wojtowi absolutorium za 2009 rok.pdf
Data wprowadzenia informacji 2011-08-16 10:42:30, wprowadzający: Monika Marasek