Zarządzenia Wójta » rok 2019

 

Zarządzenie nr 1.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 2 stycznia 2019 r.

 

w sprawie wzoru ankiety oraz harmonogramu procesy samooceny kontroli zarządczej obowiązujących w Gminne Przytyk.

załącznik 1

 

                                                                                          Data wprowadzenia informacji: 2019-01-28 14:01, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 2.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 10 stycznia 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa w Gminie Przytyk na VIII kadencję.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-18 15:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 3.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 15 stycznia 2019 r.

 

w sprawie: planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.

załacznik nr 1

załacznik nr 2

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-28 14:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 4.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 16 stycznia 2019 r.

 

zmieniające Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy przytyk z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego.

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-28 14:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 5.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 stycznia 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-28 14:27, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie nr 6.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 stycznia 2019 r.

 

w sprawie wprowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Przytyk.

załacznik nr 1

 

                                                                       Data wprowadzenia informacji: 2019-03-06 13:43, wprowadzający: Wojciech Wrzecion


 

Zarządzenie nr 7.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postpowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w roku szkolnym 2019/2020.

załacznik nr 1

załacznik nr 2

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-02-25 11:47, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 8.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postpowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w roku szkolnym 2019/2020.

załacznik nr 1

załacznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2019-02-25 11:53, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 9.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019.

załacznik nr 1

załacznik nr 2

załacznik nr 3

załacznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2019-02-25 11:58, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 

 


 

Zarządzenie nr 10.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 1 lutego 2019 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

 

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-06 13:54, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 11.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 11 lutego 2019 r.

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-06 14:05, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 12.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 19 lutego 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

załacznik nr 1

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-06 14:09, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 13.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 20 lutego 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku oraz filii we Wrzeszczowie.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-06 14:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 14.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 20 lutego 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku oraz filii we Wrzeszczowie.

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-06 14:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 16.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 01 marca 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia Regulaminu jej działania.

załacznik nr 1

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-06 14:31, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 17.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 05 marca 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku oraz filii we Wrzeszczowie.

załącznik nr 1

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-06 14:40, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

 

Zarządzenie nr 18.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 05 marca 2019 r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-25 14:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 19.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 05 marca 2019 r.


w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy Przytyk w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-22 18:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 

 


 

 

Zarządzenie nr 20.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 25 marca 2019 r.


w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przytyk za 2018 rok.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-28 08:06, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 21.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 25 marca 2019 r.

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samorządowej Instytucji Kultury.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-28 08:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 22.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r.

 

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-11 14:37, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 23.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r.

 

w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Gminy Przytyk za 2018 rok.

 

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-25 12:46, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 25.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r.

 

w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Przytyku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wykonania zadanie pn. „Usługi w zakresie remontu i bieżącego utrzymania dróg gminnych (kopanie i pogłębianie rowów przydrożnych, koszenie poboczy), profilowanie nawierzchni równiarką dróg gruntowych gminnych na terenie gminy Przytyk” stanowiące zadanie własneGminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2019-06-04 11:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 26.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 5 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2019-06-04 11:26, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 28.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcza Pani Agnieszki Midzio.

Data wprowadzenia informacji: 2019-06-04 11:28, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 29.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019.

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2019-06-04 11:33, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

 Zarządzenie nr 31.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 27 maja 2019 r.

 

w sprawie powołania likwidatora jednostki budżetowej – publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2019-06-18 11:11, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 32.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 maja 2019 r.

 

w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku.

 

załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2019-06-18 11:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie nr 33.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 maja 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych likwidowanej jednostki budżetowej – Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku i powołania komisji inwentaryzacyjnej.

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-06-19 10:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie nr 34.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 maja 2019 r.

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019.

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2019-06-18 11:24, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 

 


 

Zarządzenie nr 35.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 maja 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych droga spisu z natury w związku z likwidacja jednostki budżetowej Gminy Przytyk o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2019-06-19 11:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

 Zarządzenie nr 36.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 19 czerwca 2019 r.

 

w sprawie ustalenia terminów przerw pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2018/2019

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-04 14:13, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 37.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 19 czerwca 2019 r.

 

w sprawie powołania komisji stypendialne, ustalenia jej zadań i trybu pracy

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-04 14:19, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 38.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 czerwca 2019 r.

 

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019.

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-09 08:21, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 39.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 03 lipca 2019 r.

 

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-09 08:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 40.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 lipca 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-09 08:26, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 41.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 lipca 2019 r.

 

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-27 13:12, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 42.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 6 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przytyku oraz określenia regulaminu konkursu.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-27 13:15, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

 

Zarządzenie nr 43.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 12 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej o raz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2019-09-06 10:21, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 44.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 19 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie: wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2019-09-06 10:26, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 46.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 19 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie wskazania szkoły, w której  będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którego zlikwidowana szkoła była ostatnim miejscem pracy.

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-30 09:15, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 47.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie: konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-30 09:18, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 48.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019.

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-30 09:20, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 49.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 3 września 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przytyku oraz określenia regulaminu konkursu.

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-30 09:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 50.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 05 września 2019 r.

 

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2020 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-30 09:25, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 51.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 09 września 2019 r.

 

zmieniające Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 maja 2011 roku ze zmianami w sprawie powołania składu zespołu interdyscyplinarnego.

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-30 09:27, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 52.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 września 2019 r.

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019.

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-30 09:30, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie nr 53.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 września 2019 r.

 

w sprawie określenia wzoru umowy określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności oraz program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Przytyku.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-07 08:25, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie nr 54.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 01 października 2019 r.

 

w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-30 09:33, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie nr 55.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 1 października 2019 r.

 

w sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-18 10:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Kowalczyk

 


 

Zarządzenie nr 56.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 22 października 2019 r.

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości.

Data wprowadzenia informacji: 2019-10-30 09:37, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 57.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 października 2019 r.

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019.

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-18 11:14, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 58.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 14 listopada 2019 r.

 

w sprawie: przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2020-2030.

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-18 11:18, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 59.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 14 listopada 2019 r.

 

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy.

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-18 11:21, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 60.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 listopada 2019 r.

 

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019.

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-18 11:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 61.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 02 grudnia 2019 r.

 

Zmieniające Zarządzenia Nr 28/2011 Wójta gminy Przytyk z dnia 31 maja 2011 roku ze zmianami w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego.

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-18 11:25, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 62.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 16 grudnia 2019 r.

 

w sprawie ustanowienia dla pracowników Urzędu Gminy w Przytyku dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu jego odpracowania   

Data wprowadzenia informacji: 2019-12-18 11:29, wprowadzający: Wojciech Wrzecion