Zarządzenia Wójta » rok 2019

 

Zarządzenie nr 1.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 2 stycznia 2019 r.

 

w sprawie wzoru ankiety oraz harmonogramu procesy samooceny kontroli zarządczej obowiązujących w Gminne Przytyk.

załącznik 1

 

                                                                                          Data wprowadzenia informacji: 2019-01-28 14:01, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 2.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 10 stycznia 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa w Gminie Przytyk na VIII kadencję.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-18 15:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 3.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 15 stycznia 2019 r.

 

w sprawie: planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.

załacznik nr 1

załacznik nr 2

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-28 14:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 4.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 16 stycznia 2019 r.

 

zmieniające Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy przytyk z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego.

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-28 14:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 5.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 stycznia 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2019-01-28 14:27, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie nr 6.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 stycznia 2019 r.

 

w sprawie wprowadzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Przytyk.

załacznik nr 1

 

                                                                       Data wprowadzenia informacji: 2019-03-06 13:43, wprowadzający: Wojciech Wrzecion


 

Zarządzenie nr 7.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postpowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w roku szkolnym 2019/2020.

załacznik nr 1

załacznik nr 2

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-02-25 11:47, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 8.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postpowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w roku szkolnym 2019/2020.

załacznik nr 1

załacznik nr 2

Data wprowadzenia informacji: 2019-02-25 11:53, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 9.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019.

załacznik nr 1

załacznik nr 2

załacznik nr 3

załacznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2019-02-25 11:58, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 

 


 

Zarządzenie nr 10.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 1 lutego 2019 r.

 

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych.

 

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-06 13:54, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 11.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 11 lutego 2019 r.

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-06 14:05, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 12.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 19 lutego 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

załacznik nr 1

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-06 14:09, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 13.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 20 lutego 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku oraz filii we Wrzeszczowie.

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-06 14:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 14.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 20 lutego 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku oraz filii we Wrzeszczowie.

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-06 14:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 16.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 01 marca 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenia Regulaminu jej działania.

załacznik nr 1

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-06 14:31, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 17.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 05 marca 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku oraz filii we Wrzeszczowie.

załącznik nr 1

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-06 14:40, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

 

Zarządzenie nr 18.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 05 marca 2019 r.


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-25 14:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 19.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 05 marca 2019 r.


w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na terenie Gminy Przytyk w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-22 18:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 

 


 

 

Zarządzenie nr 20.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 25 marca 2019 r.


w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przytyk za 2018 rok.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-28 08:06, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 21.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 25 marca 2019 r.

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samorządowej Instytucji Kultury.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-03-28 08:22, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 22.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r.

 

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-11 14:37, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 23.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r.

 

w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu Raportu o stanie Gminy Przytyk za 2018 rok.

 

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-04-25 12:46, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 25.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2019 r.

 

w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Przytyku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do wykonania zadanie pn. „Usługi w zakresie remontu i bieżącego utrzymania dróg gminnych (kopanie i pogłębianie rowów przydrożnych, koszenie poboczy), profilowanie nawierzchni równiarką dróg gruntowych gminnych na terenie gminy Przytyk” stanowiące zadanie własneGminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2019-06-04 11:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 26.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 5 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2019-06-04 11:26, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 28.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie powołania komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawcza Pani Agnieszki Midzio.

Data wprowadzenia informacji: 2019-06-04 11:28, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 29.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019.

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2019-06-04 11:33, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

 Zarządzenie nr 31.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 27 maja 2019 r.

 

w sprawie powołania likwidatora jednostki budżetowej – publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2019-06-18 11:11, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 32.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 maja 2019 r.

 

w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej - Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku.

 

załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2019-06-18 11:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie nr 33.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 maja 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych likwidowanej jednostki budżetowej – Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku i powołania komisji inwentaryzacyjnej.

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2019-06-19 10:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie nr 34.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 maja 2019 r.

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019.

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2019-06-18 11:24, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 

 


 

Zarządzenie nr 35.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 maja 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych droga spisu z natury w związku z likwidacja jednostki budżetowej Gminy Przytyk o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2019-06-19 11:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

 Zarządzenie nr 36.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 19 czerwca 2019 r.

 

w sprawie ustalenia terminów przerw pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2018/2019

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-04 14:13, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 37.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 19 czerwca 2019 r.

 

w sprawie powołania komisji stypendialne, ustalenia jej zadań i trybu pracy

Data wprowadzenia informacji: 2019-07-04 14:19, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 38.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 czerwca 2019 r.

 

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2019.

 

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-09 08:21, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 39.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 03 lipca 2019 r.

 

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-09 08:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 40.2019 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 lipca 2019 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Data wprowadzenia informacji: 2019-08-09 08:26, wprowadzający: Wojciech Wrzecion