Zarządzenia Burmistrza » rok 2015

 


 

Zarządzenie Nr 1.2015 z dnia 12 stycznia 2015 r

 

w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej Gminy Przytyk o nazwie Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2015-01-21 13:50, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 2.2015 z dnia 12 stycznia 2015 r

 

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Data wprowadzenia informacji: 2015-01-21 13:53, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 3.2015 z dnia 15 stycznia 2015 r

 

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Data wprowadzenia informacji: 2015-01-21 13:56, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 4.2015 z dnia 20 stycznia 2015 r

 

w sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2015-01-21 13:58, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 5.2015 z dnia 22 stycznia 2015 r

 

w sprawie przeprowadzenia wyborów organów sołectwa w Gminie Przytyk na VII Kadencję.

Data wprowadzenia informacji: 2015-03-16 10:03, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 6.2015 z dnia 22 stycznia 2015 r

 

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Data wprowadzenia informacji: 2015-03-16 10:05, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 7.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r

 

w sprawie ustalenia Regulaminu działalności świetlicy wiejskiej w miejscowościu Studzianice gmina Przytyk

 

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-07 14:51, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 8.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r

 

w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2015 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2015-03-16 10:13, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 9.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r

 

w sprawie zmian w planie i wydatków budżetu gminy na rok 2015.

Data wprowadzenia informacji: 2015-03-16 10:16, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 10.2015 z dnia 27 lutego 2015 r

 

w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2015 r.

Data wprowadzenia informacji: 2015-03-16 10:25, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 11.2015 z dnia 27 lutego 2015 r

 

w sprawie zmian w planie i wydatków budżetu gminy na rok 2015.

Data wprowadzenia informacji: 2015-03-26 11:45, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 12.2015 z dnia 09 marca 2015 r


w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat

Data wprowadzenia informacji: 2015-03-26 09:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz 

 

 


 

Zarządzenie Nr 13.2015 z dnia 30 marca 2015 r

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZYTYK ZA ROK 2014
załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13.2015
załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 13.2015
załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 13.2015
załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 13.2015
załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 13.2015
załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 13.2015

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-25 09:56, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 14.2015 z dnia 30 marca 2015 r

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrwotnej i Samorządowej Instytucji Kultury

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-25 10:04, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 14a.2015 z dnia 31 marca 2015 r

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2015

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-25 11:18, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 15.2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r

 

w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Przytyk w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015r.

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-25 11:49, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 16.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r


w sprawie powolania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 10 maja 2015 r.

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-24 21:40, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

 

Zarządzenie Nr 17.2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie odwołania likwidatora jednostki budżetowej Gminy Przytyk o nazwie Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-25 12:13, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 18.2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie powołania likwidatora jednostki budżetowej Gminy Przytyk o nazwie Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-25 12:31, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 19.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-25 12:33, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 20.2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie: odwołania osoby ze składu rady Społecznej przy SPZOZ w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-25 12:34, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 21.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2015.

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-25 12:35, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 22.2015 z dnia 7 maja 2015 r.

 

zmieniające Zarządzenie NR 28/2011 ze zm. Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

Data wprowadzenia informacji: 2015-05-25 12:37, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 23.2015 z dnia 8 maja 2015 r.

 

w sprawie odwołania pełnomocnika do spraw informacji niejawnych

Data wprowadzenia informacji: 2015-06-25 13:09, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 24.2015 z dnia 22 maja 2015 r.

 

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na ławników

Data wprowadzenia informacji: 2015-06-25 13:15, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 25.2015 z dnia 25 maja 2015 r.

 

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w związku z likwidacji jednostki budżetowej ZEAS.

Data wprowadzenia informacji: 2015-06-25 13:24, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 26.2015 z dnia 29 maja 2015 r.

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2015.

Data wprowadzenia informacji: 2015-07-02 14:18, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 27.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r.

 

w sprawie odwołania likwidatora jednostki budżetowej Gminy Przytyk o nazwie Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2015-07-02 14:19, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 28.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r.

 

w sprawie powołania likwidatora jednostki budżetowej Gminy Przytyk o nazwie Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2015-07-02 14:21, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 29.2015 z dnia 1 czerwca 2015 r.

 

w sprawie powołania komisji do sprawy brakownia druków ścisłego zarachowania wykorzysywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

Data wprowadzenia informacji: 2015-08-03 13:59, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 30.2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.

 

w sprawie określenia Regulaminu Organiacyjnego Urzędu Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2015-08-03 14:03, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie Nr 31.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2015.

Data wprowadzenia informacji: 2015-08-03 14:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 32.2015 z dnia 1 lipca 2015 r.

 

w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

Data wprowadzenia informacji: 2015-08-03 14:09, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 33.2015 z dnia 30 lipca 2015 r.

 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Data wprowadzenia informacji: 2015-08-03 14:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie Nr 34.2015 z dnia 30 lipca 2015 r.

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępownia egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Data wprowadzenia informacji: 2015-08-03 14:19, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie Nr 35.2015 z dnia 31 lipca 2015 r.


w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Data wprowadzenia informacji: 2015-08-03 08:56, wprowadzający: Paweł Wójtowicz 

 

 


 

Zarządzenie Nr 36.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2015-08-03 14:32, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie Nr 37.2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku,
26-650 Przytyk ul. Szkolna 3.

Data wprowadzenia informacji: 2015-08-08 08:37, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie Nr 38.2015 z dnia 11 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie  ustalenia dodatkowego dnia wolnego dla pracowników w zamian za święto przypadające 15 sierpnia 2015 r.

Data wprowadzenia informacji: 2015-08-12 12:27, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 39.2015 z dnia 13 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie  zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Przytyk w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 wsześnia 2015 r.

Data wprowadzenia informacji: 2015-08-14 15:36, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 40.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie  powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku, 26-650 Przytyk ul. Żeromskiego 11

Data wprowadzenia informacji: 2015-08-14 15:42, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 41.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r.


w sprawie powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych ds. referendum ogólnokrajowego zarządzonego na 06 września 2015r.

Data wprowadzenia informacji: 2015-08-14 23:59, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 42.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie uczniom zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w Gminie Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2015-08-23 23:19, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 43.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r.


w sprawie konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku

 

Załącznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2015-08-31 09:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 44.2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r.


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytycji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku

 

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2016-11-07 15:01, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 45.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.


w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku, 26-650 Przytyk ul. Żeromskiego 11

Data wprowadzenia informacji: 2015-08-31 11:43, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie Nr 46.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.


w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku, 26-650 Przytyk ul. Żeromskiego 11

Data wprowadzenia informacji: 2015-08-31 11:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 

 


 

Zarządzenie Nr 47.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2015

Data wprowadzenia informacji: 2015-09-18 22:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 48.2015 z dnia 2 września 2015 r.


w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych do realizacji zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

Data wprowadzenia informacji: 2015-09-24 13:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 49.2015 z dnia 3 września 2015 r.

 

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy

Data wprowadzenia informacji: 2015-09-18 22:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie Nr 50.2015 z dnia 21 września 2015 r.

 

w sprawie: wprowadzenia polityki bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy w Przytyku oraz przyjęcia instrukcji zarządzania systemem informatycznym

Data wprowadzenia informacji: 2015-11-03 13:10, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 51.2015 z dnia 21 września 2015 r.

 

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na rok 2016.

Data wprowadzenia informacji: 2015-11-03 13:16, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 51a.2015 z dnia 30 września 2015 r.

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2015.

Data wprowadzenia informacji: 2015-11-03 13:39, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 52.2015 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 5 października 2015 r.

 

w sprawie powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 25 października 2015

Data wprowadzenia informacji: 2015-11-03 13:39, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 53.2015 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 30 października 2015 r.

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2015.

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-08 14:02, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 54.2015 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 12 listopada 2015 r.

 

w sprawie  przedłożenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2016-2024.

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-08 14:04, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 55.2015 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 12 listopada 2015 r.

 

w sprawie  przedłożenia projektu budżetu gminy.

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-08 14:06, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 56.2015 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 23 listopada 2015 r.

 

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego dla pracowników w zaian za święto przypadające 26 grudnia 2015 r.

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-08 14:08, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Zarządzenie Nr 57.2015 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 30 listopada 2015 r.

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2015.

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-05 10:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 58.2015 Wójta Gminy - Szefa Obrony Czwilnej Gminy Przytyk z dnia 1 grudnia 2015 r.

 

w sprawie sprawdzenia działania systemu alarmowania i szkolenia ludności na terenie gminy z sygnałów alarmowania i ostrzegania  - głośna próba.

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-05 11:29, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 59.2015 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 1 grudnia 2015 r.

 

w sprawie: określenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przytyk
Załacznik nr 1

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-05 11:45, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 


 

Zarządzenie Nr 60.2015 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 14 grudnia 2015 r.

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-05 12:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 61.2015 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 14 grudnia 2015 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-05 12:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie Nr 62.2015 Wójta Gminy Przytyk  z dnia 31 grudnia 2015 r.

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2015.

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-05 12:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz