Zarządzenia Burmistrza » rok 2022

 

Zarządzenie nr 1.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 10 stycznia 2022 r.

 

w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w 2022 r.

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-10 16:08, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 2.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 10 stycznia 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-10 16:09, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 3.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 12 stycznia 2022 roku

 

w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok .

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-17 14:09, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 4.2022  Wójta Gminy Przytyk z dnia 17 stycznia 2022 roku

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku ul.Żeromskiego 11 .

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-17 14:13, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 5.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 19 stycznia 2022 roku

 

w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w roku szkolnym 2022/2023

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-25 12:41, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 6.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 19 stycznia 2022 roku

 

w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytyk w roku szkolnym 2022/2023

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-25 12:52, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 7.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 19 stycznia 2022 roku

 

w sprawie używania niebędącego własnością pracodawcy do celów służbowych do jazd lokalnych przez dyrektora samorządowej instytucji kultury Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-01-25 13:03, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 8.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 07 lutego 2022 roku

 

w sprawie powołanie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2022-02-22 13:34, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie nr 9.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 08 lutego 2022 roku

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko Sekretarza gminy w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2022-02-22 14:05, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 10.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 24 lutego 2022 roku

 

w sprawie udzielenia pożyczki.

Data wprowadzenia informacji: 2022-03-17 14:15, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 10a.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 lutego 2022 roku

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2022.

Data wprowadzenia informacji: 2022-03-17 14:39, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 11.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 02 marca 2022 roku

 

w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-03-17 14:44, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 12.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 08 marca 2022 roku

 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-03-17 14:53, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 13.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 marca 2022 roku

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu.

Data wprowadzenia informacji: 2022-03-25 08:27, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 14.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 marca 2022 roku

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samorządowej Instytucji Kultury.

Data wprowadzenia informacji: 2022-03-25 08:37, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 15.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 marca 2022 roku

 

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2021 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2022-03-25 08:58, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 16.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 marca 2022 roku

 

w sprawie zwalniania rodziców uczniów będących obywatelami Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy z opłat za korzystanie z posiłków w stołówkach przedszkola i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-03-25 09:30, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 17.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 marca 2022 roku

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2022 .

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-06 15:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 18.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 01 kwietnia 2022 roku

 

w sprawie określenia wzoru wniosku o skierowanie na zabieg kastracji i sterylizacji tylko oznakowanych ( zaczipowanych) psów i kotów sfinansowany przez Gminę Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-04-26 15:16, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 19.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 kwietnia 2022 roku

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków gminy na rok 2022

Data wprowadzenia informacji: 2022-05-12 11:31, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 21.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 4 maja 2022 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektorów Publicznych Szkół Podstawowych w Gminie Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-05-12 11:34, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 22.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 17 maja 2022 roku

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. przetargów i inwestycji w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2022-05-24 10:24, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 23.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2022 roku

 

w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowiska Dyrektorów publicznych Szkół Podstawowych w Gminie Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2022-05-27 10:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Ryszard Fałek
 

 Zarządzenie nr 20.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 4 maja 2022 roku

 

w sprawie zarżdzenia wyborów uzupełniających sołtysa  Sołectwa Maksymilianów.

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-08 11:36, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 25.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 maja 2022 roku

 

w sprawie zasad przeprowadzania likwidacji rzeczowych składników majątku ( środków trwałych, wyposażenia) w Urzędzie Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2022-08-31 10:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 26.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 maja 2022 roku


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 maja 2022r. dot. powołania komisji konkursowych w celu przeprowadznia konkursów na kandydatów na stanowisko dysrektorów publicznych szkół podstawowych Gminy przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-08 11:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 27.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 maja 2022 roku


w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2022.

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-08 11:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 28.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 1 czerwca 2022 roku


w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadznia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Starszego inspektora ds. przetargów i inwestycji w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-08 11:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 29.2022Wójta Gminy Przytyk z dnia 10 czerwca 2022 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Starszego inspektora ds. przetargów i inwestycji w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-14 13:54, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 30.2022Wójta Gminy Przytyk z dnia 15 czerwca 2022 roku

 

w sprawie wysokości stypediów naukowych i sportowych dla uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-15 13:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

 

Zarządzenie nr 30a.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 15 czerwca 2022 roku

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. księgowości placówek oświatowych w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-27 15:39, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie nr 31.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 20 czerwca 2022 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego we Wrzosie.

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-20 14:34, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 32.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 20 czerwca 2022 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-20 14:43, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 


 

Zarządzenie nr 33.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 20 czeerwca 2022 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 33.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostepności.

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-23 14:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Zarządzenie nr 34.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 23 czerwca 2022 roku


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku, ul. Szkolna 3.

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-23 11:02, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 35.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 23 czerwca 2022 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2021 rok- Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-23 15:28, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 24.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 maja 2022 roku

 

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-11 15:00, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 36.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2022 roku

 

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2022.

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-11 15:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 37.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 5 lipca 2022 roku

 

w sprawie regulaminu użytkowania oraz ustalenia normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego o numerach rejestracyjnych WRA1088H

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-18 13:51, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 38.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 5 lipca 2022 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23a.2020 Wójta gminy Przytyk z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-18 13:54, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 39.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 08 lipca 2022 roku

 

w sprawie powołania Komisji odbioru inwestycji.

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-29 10:23, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 40.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 21 lipca 2022 roku

 

 

w sprawie upoważnienia przedstawiciela organu prowadzącego Szkołę Podstawową im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku do udziału w pracach komisji kwalifikacyjnej w charakterze obserwatora.

Data wprowadzenia informacji: 2022-07-29 10:31, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 41.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 lipca 2022 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2022.

Data wprowadzenia informacji: 2022-08-24 12:32, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 42.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 lipca 2022 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2022.

Data wprowadzenia informacji: 2022-08-24 12:34, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

 

Zarządzenie nr 43.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 01 sierpnia 2022 roku

 

w sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-14 07:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

 

Zarządzenie nr 44.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 01 sierpnia 2022 roku

 

w sprawie zasad użytkowania samochodów służbowych w Urzędzie Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2022-09-23 15:30, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 45.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 01 sierpnia 2022 roku

w sprawie Regulaminu  Pracy Urzędu Gminy Przytyk

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-08-17 15:50, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 46.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 sierpnia 2022 roku

 

w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego na terenie Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-08-19 11:38, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 46a.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 sierpnia 2022 roku

 

w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli palenisk domowych na rok 2022 w Urzędzie Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2022-08-31 10:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 47.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 26 sierpnia 2022 roku

 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku

Data wprowadzenia informacji: 2022-08-31 10:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 47a.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 sierpnia 2022 roku

 

W sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Przytyk objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki do placówek oświatowych.

Data wprowadzenia informacji: 2022-08-31 10:08, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 48.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 sierpnia 2022 roku

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2022

Data wprowadzenia informacji: 2022-09-14 10:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 49.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 01 września 2022 roku

 

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Data wprowadzenia informacji: 2022-09-14 10:03, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 50.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 01 września 2022 roku

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Data wprowadzenia informacji: 2022-09-14 10:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 51.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 09 września 2022 roku

 

W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. przetargów i inwestycji w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2022-09-14 10:04, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 52.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 13 września 2022 roku

 

w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Data wprowadzenia informacji: 2022-09-14 10:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 53.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 19 września 2022 roku

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Małgorzaty Zygmunt

Data wprowadzenia informacji: 2022-09-23 15:27, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 54.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 22 września 2022 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2022-09-23 15:37, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Małgorzata Mizerska-Kot

 

 


 

Zarządzenie nr 55.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 22 września 2022 roku

 

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2023 rok

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-04 08:40, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 56.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 22 września 2022 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości Urzędu Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-04 08:41, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 56a.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 22 września 2022 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości Urzędu Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-04 11:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 57.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 22 września 2022 roku

 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu pn. ,, Trening uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru Wójta Gminy Przytyk” na terenie Gminy Przytyk  

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-04 09:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 58.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 września 2022 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2022

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-04 09:35, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 Zarządzenie nr 59.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 06 października  2022 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-10 15:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 Zarządzenie nr 60.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 10 października 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Moniki Ziembickiej

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-10 15:53, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 61.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 10 października 2022 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku ul. Żeromskiego 11, 26-650 Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-10 16:30, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 Zarządzenie nr 62.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 10 października 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,, Zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z zabudową bezpylną”

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-12 10:45, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 
Zarządzenie nr 63.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 10 października 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,, Opracowanie dokumentacji projektowej  dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa jazu w km 64+220 rzeki Radomki, gm. Przytyk”

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-12 13:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 64.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 12 października 2022 roku

 

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych przy Publicznych Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Przytyk na rok szkolny 2022/2023

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-19 10:42, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 

 


 

Zarządzenie nr 65.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 12 października 2022 roku

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2022

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-19 12:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 66.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 października 2022 roku

 

w sprawie zmian osobowych w Gminnej Radzie Sportu

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-19 12:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 67.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 października 2022 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,, Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej na budowę oświetlenia ulicznego Gminy Przytyk”

Data wprowadzenia informacji: 2022-10-26 15:39, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 68.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 31 października 2022 roku

 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2022

Data wprowadzenia informacji: 2022-11-15 08:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 70.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 03 listopada 2022 roku

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na dzierżawę nieruchomości.

Data wprowadzenia informacji: 2022-11-15 08:47, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 71.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 08 listopada 2022 roku

 

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Data wprowadzenia informacji: 2022-11-18 08:20, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 72.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 14 listopada 2022 roku

 

w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2023-2033

Data wprowadzenia informacji: 2022-11-18 08:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 73.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 14 listopada 2022 roku

 

w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy

Data wprowadzenia informacji: 2022-11-18 08:24, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 74.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 15 listopada 2022 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przystąpienia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,, Rozbudowa budynku publicznej szkoły podstawowej we Wrzosie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej”

Data wprowadzenia informacji: 2022-11-18 08:24, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 75.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 15 listopada 2022 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,, Budowa domu ludowego wraz z infrastrukturą techniczną we Wrzosie”

Data wprowadzenia informacji: 2022-11-18 08:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 76.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 15 listopada 2022 roku

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Publicznego Przedszkola w Przytyku ul. Żeromskiego 11

Data wprowadzenia informacji: 2022-11-18 08:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 77.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 15 listopada 2022 roku

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Marleny Romanowskiej

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-05 10:37, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 78.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 15 listopada 2022 roku

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Jolanty Gniadek

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-05 10:37, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Zarządzenie nr 79.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 22 listopada 2022 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,, Dowóz uczniów i dzieci do placówek oświatowych”

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-05 10:38, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

 Zarządzenie nr 80.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 23 listopada 2022 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Przytyk Nr 69.2021 z dnia 15.11.2021 r. w sprawie powołania komisji ds. wyceny gruntów nabytych przez Gminę Przytyk z mocy prawa

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-05 10:39, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 81.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 28 listopada 2022 roku

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: ,, Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe na terenie Gminy Przytyk”

Data wprowadzenia informacji: 2022-11-01 12:17, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zarządzenie nr 82.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 listopada 2022 roku               

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszy referent ds. płac pracowników placówek oświatowych w Urzędzie Gminy w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-01 15:46, wprowadzający: Anna Kosuniak
 

 

 


 

Zarządzenie nr 83.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2022

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-13 11:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 85.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 05 grudnia 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe znajdujące się na terenie gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-13 11:05, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 86.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 12 grudnia 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie : ,, Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych do szkół znajdujących się na terenie miasta Radom”

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-13 11:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 87.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 12 grudnia 2022 roku

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-13 11:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 88.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 15 grudnia 2022 roku

Zmieniające zarządzenie Nr 77.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 15 listopada w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Marleny Romanowskiej.

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-16 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 89.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 15 grudnia 2022 roku

Zmieniające zarządzenie Nr 78.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 15 listopada w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Jolanty Gniadek.

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-16 11:48, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Zarządzenie nr 90.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 16 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2022

Data wprowadzenia informacji: 2022-12-28 14:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 91.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2022

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-09 13:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
 

Zarządzenie nr 92.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2022

Data wprowadzenia informacji: 2023-01-09 16:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz