Zamówienia publiczne » 2017

Przetarg nieograniczony 1/2017

 

w sprawie nieruchomości o  nr ew. 418 (obręb ewidencyjny Wrzeszczów, gm. Przytyk), stanowiącej własność Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2017-01-19 14:54, wprowadzający: Maciej Fokt
 

Plan postępowań

 

o udzielenie zamówień publicznych w roku 2017 przewidzianych do przeprowadzenia przez Gminę Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-09 11:59, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Przetarg nieograniczony 2/2017

 

w sprawie nieruchomości o  nr ew. 168/1 (obręb ewidencyjny Wola Wrzeszczowska, gm. Przytyk), stanowiącej własność Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-20 14:11, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

Przetarg ograniczony 3/2017

 

w sprawie nieruchomości o  nr ew. 149/1 (obręb ewidencyjny Wola Wrzeszczowska, gm. Przytyk), stanowiącej własność Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-20 14:13, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 4/2017

 

na wykonanie inwestycji polegającej na przebudownie drogi gminnej w miejscowości Mścichów

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Przedmiar Robót

Dokumentacja Projektowa

Specyfikacja Techniczna

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-22 14:12, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Przetarg nieograniczony 5/2017

 

w sprawie nieruchomości o  nr ew. 418 (obręb ewidencyjny Wrzeszczów, gm. Przytyk), stanowiącej własność Gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2017-02-23 14:52, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 


 

Przetarg nieograniczony 6/2017

 

na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Potkanna i Potkanna”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje Techniczne

Przedmiar Robót

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o roztrzygnięciu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-06 12:52, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 


 

Przetarg nieograniczony 7/2017

 

na roboty budowlane pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 350904W w miejscowości Posada etap I

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje Techniczne

Przedmiar Robót

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania
Powiadomienie o wyborze oferty

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-10 14:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 8/2017

 

na roboty budowlane pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach; Kolonia Potkanna i Ostrołęka

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja Projektowa

Specyfikacje Techniczne

Przedmiar Robót

Wyjaśnienie treści SIWZ
Informacja z otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Powiadomienie o wyborze oferty

Data wprowadzenia informacji: 2017-05-04 15:13, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Przetarg nieograniczony 9/2017

 

na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Oblas”

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar Robót

Specyfikacje Techniczne

Projekt Wykonawczy

Projekt Organizacji Ruchu

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Data wprowadzenia informacji: 2017-07-04 14:48, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 10/2017

 

na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi gminnej  w miejscowości Oblas”

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiar Robót

Specyfikacje Techniczne

Projekt Wykonawczy

Projekt Organizacji Ruchu

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2017-07-24 13:48, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 11/2017

 

na udzielenie długoterminowego kredytu konsolidacyjnego

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełnienia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia JEDZ

Projekt - Istotne postanowienia

Informacje dodatkowe
1. Uchwała nr XXXIII.244.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

2. Uchwała nr XXXIII.242.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII.174.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2017 – 2030

3. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu w 2014 roku

4. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu w 2015 roku

5. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu w 2016 roku

6. Opinia RIO o projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2017

7. Opinia RIO o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2030

8. Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2014 rok

9. Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2015 rok

10. Opinia RIO o wykonaniu budżetu za 2016 rok

11. Sprawozdania budżetowe: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-PDP Gminy Przytyk za IV kw. w latach 2014-2016 i II kw. 2017 r.

12. NIP

13. REGON

14. Powołanie Wójta

15. Powołanie Skarbnika

16. Długotrwałe aktywa finansowe

17. Kredyty i pożyczki wybrane do konsolidacji

18. Poręczenia i gwarancje

19. Wyjaśnienie nr 1

19a. Uzupełnienie do wyjaśnienia nr 1

20. Poprawiony SIWZ

21. Wyjaśnienie nr 2

21a Uzupełnienie do wyjaśnienie nr 2

22. Wyjaśnienie nr 3

23. Wyjaśnienie nr 4

24. Wyjaśnienie nr 5

25. Informacja z otwarcia ofert

26. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

27. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2017-08-25 15:23, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 

 


 

Przetarg nieograniczony 12/2017

 

na usługi pn.: „Dowóz i odwóz uczniów oraz dzieci wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do publicznych szkół podstawowych; Przytyk, Wrzeszczów, Wrzos, Publicznego Gimnazjum w Przytyku oraz Publicznego Przedszkola w Przytyku.

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-10-05 14:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty


Wykonanie zamówienia pn.: „Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 53, 54, 74, obręb Glinice Kolonia, gm. Przytyk z nieruchomością sąsiednią składającą się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 51, 52 i 74.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-20 22:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Wykonanie zamówienia pn.: „Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 179, obręb Suków, gm. Przytyk z działką sąsiednią nr 180”


Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-20 22:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

W Ó J T  G M I N Y   P R Z Y T Y K    

ogłasza

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się w Urzędzie Gminy w Przytyku dnia 29 grudnia 2017 r o godz. 10.00, sala konferencyjna.:

 

Obręb ewidencyjny Przytyk, gm. Przytyk

Działka Nr 483/2 o pow. 0,1509 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym,  położona przy ulicy Polnej w Przytyku, w kształcie prostokąta. Na teren brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dokument potwierdzający tytuł własności: RA1R/0085461/2

                                               Cena nieruchomości     -                  37.000,00 zł

                                               Wadium                         -                    4.000,00 zł.

                                               Postąpienie – nie mniej niż              370 zł .   


I przetarg nieograniczony

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-23 09:49, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

W Ó J T  G M I N Y   P R Z Y T Y K

ogłasza

 

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 11.00 w dniu 04.01.2018 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna,

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Nieruchomości składającej się z działek: nr 19 i 20 o łącznej pow. 0,5600 ha

Obręb ewidencyjny Maksymilianów, gm. Przytyk,

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, przyległa do drogi powiatowej, nieruchomość zlokalizowana w strefie zabudowy zagrodowej oraz na terenach produkcji rolnej. Na teren brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

               Dokument potwierdzający tytuł własności: Dec. Wojewody Mazowieckiego                 Nr 383/R/2017

                              Cena nieruchomości     -                    43.000,00 zł

                              Wadium                         -                      4.000,00 zł.

                              Postąpienie – nie mniej niż              430 zł .   


I przetarg nieograniczony

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-23 09:54, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska
 

W Ó J T  G M I N Y   P R Z Y T Y K

ogłasza

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się w Urzędzie Gminy w Przytyku dnia 29 grudnia 2017 r o godz. 9.00, sala konferencyjna.:

 

Obręb ewidencyjny Przytyk, gm. Przytyk, ul. M. Reja

Działka Nr 37/2 o pow. 0,1268 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona przy ulicy M. Reja w Przytyku, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w kształcie prostokąta. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.

Dokument potwierdzający tytuł własności: RA1R/0085461/2

                                               Cena nieruchomości     -                  40.000,00 zł

                                               Wadium                         -                    4.000,00 zł.

                                               Postąpienie – nie mniej niż              400 zł .   


I przetarg nieograniczony

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-23 09:58, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

W Ó J T  G M I N Y   P R Z Y T Y K

ogłasza

 

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 10.00 w dniu 03.01.2018 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna,

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Nieruchomości składającej się z działek:  86 i 87 o łącznej powierzchni 0,6460ha.

Obręb ewidencyjny Przytyk, gm. Przytyk,

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana w okolicy rz. Radomki. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie zieleni otwartej w tym obszar szczególnie zagrożony powodzią orz rezerwa terenu o szer. 25 m na teren dróg klasy głównej.

 

               Dokument potwierdzający tytuł własności: Dec. Wojewody Mazowieckiego                 Nr 96/R/2017

                              Cena nieruchomości     -                    16.500,00 zł

                              Wadium                         -                      1.600,00 zł.

                              Postąpienie – nie mniej niż              165 zł .   

 

I przetarg nieograniczony

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-23 10:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

W Ó J T  G M I N Y   P R Z Y T Y K

ogłasza

 

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 9.00 w dniu 04.01.2018 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna,

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki nr 86/3 o pow. 0,9538 ha

Obręb ewidencyjny Podgajek Zachodni, gm. Przytyk,

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana w okolicy ulicy Kościelnej, przyległa do drogi gruntowej, w kształcie wydłużonego prostokąta. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie rolnym.

 

               Dokument potwierdzający tytuł własności: Dec. Wojewody Mazowieckiego                 Nr 96/R/2017

                              Cena nieruchomości     -                    30.500,00 zł

                              Wadium                         -                      3.000,00 zł.

                              Postąpienie – nie mniej niż              305 zł .   

 

I przetarg nieograniczony

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-23 10:06, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

W Ó J T  G M I N Y   P R Z Y T Y K

ogłasza

 

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 10.00 w dniu 04.01.2018 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna,

 

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki nr 87 o pow. 0,8058 ha

Obręb ewidencyjny Podgajek Zachodni, gm. Przytyk,

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, przyległa do drogi gruntowej, w kształcie wydłużonego prostokąta. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie rolnym.

 

               Dokument potwierdzający tytuł własności: Dec. Wojewody Mazowieckiego                 Nr 96/R/2017

                              Cena nieruchomości     -                    25.500,00 zł

                              Wadium                         -                      2.500,00 zł.

                              Postąpienie – nie mniej niż              255 zł .

 

I przetarg nieograniczony

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-23 10:17, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

W Ó J T  G M I N Y   P R Z Y T Y K

 ogłasza

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się w Urzędzie Gminy w Przytyku dnia 29 grudnia 2017 r o godz. 11.00, sala konferencyjna.:

 

Obręb ewidencyjny Przytyk, gm. Przytyk,

Działka Nr 102 o pow. 0,1118 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana w okolicy rz. Radomki. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie zieleni otwartej w tym obszar szczególnie zagrożony powodzią orz rezerwa terenu o szer. 25 m na teren dróg klasy głównej.

Dokument potwierdzający tytuł własności: Decyzja Wojewody Mazowieckiego  96/R/2017

                                               Cena nieruchomości     -                  3.000,00 zł

                                               Wadium                         -                    300,00 zł.

                                               Postąpienie – nie mniej niż             30 zł . 


I przetarg nieograniczony

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-23 10:21, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

W Ó J T  G M I N Y   P R Z Y T Y K

  ogłasza

 

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przytyk, który odbędzie się o godz. 9.00 w dniu 03.01.2018 r. w Urzędzie Gminy w Przytyku, sala konferencyjna,

Przedmiotem przetargu jest prawo własności do:

Działki 264/1 o pow. 0,3522 ha.

Obręb ewidencyjny Przytyk, gm. Przytyk,

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, zlokalizowana w okolicy rz. Radomki i ulicy Tomaszowskiej w Przytyku. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie zieleni otwartej w tym obszar szczególnie zagrożony powodzią

               Dokument potwierdzający tytuł własności: Dec. Wojewody Mazowieckiego                 Nr 96/R/2017

                              Cena nieruchomości     -                    9.000,00 zł

                              Wadium                         -                      900,00 zł.

                              Postąpienie – nie mniej niż              90 zł .   

 

I przetarg nieograniczony

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-23 10:28, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska

 

 


 

Przetarg nieograniczony 13/2017

 

na usługę pn.: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja) na potrzeby Gminy Przytyk i jej jednostek organizacyjnych .

 

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wykaz załączników do oferty

Wykaz pozostałych załaczników do SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Rozstrzygnięcie postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-29 14:41, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

Wykonanie zamówienia pn.: „Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 208/2, obręb Domaniów, gm. Przytyk z działkami sąsiednimi oznaczonymi numerami 208/1, 209/2, 477/2”

Data wprowadzenia informacji: 2017-11-28 15:56, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Karolina Suwalska