Kategoria: Podatki i opłaty

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego ma prawo do pozyskiwania dochodów własnych. Dochody te stanowia wpływy z okreśnolenych prawem podatków i opłat. Ich wysokość i sposób pobierania określają odrębne ustawy. Dochody te stanowia wpływy z:

  • podatku od nieruchomości
  • podatku rolngo
  • podatku leśnego
  • podatku od posiadania psów
  • podatku od środków transportowych
  • opłaty targowej
  • opłaty miejscowej
  • opłaty administracyjnej.

Gminie nie przysługuja uprawnienia do ustalania podatków stanowiących jej dochody, może ona jednak decydować o wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych. Wyłączne kompetencje do ustalania stawek w/w podatków i opłat, nie wyższych jednak niż określone ustawowo, przysługują radzie gminy.

 
Data wprowadzenia informacji 2003-10-24 15:01:03 Informację zaktualizowano 2003-10-24 15:58:42, wprowadzający:Monika Marasek
podatek od nieruchomości  

stawki podatku od nieruchomości

 
Data wprowadzenia informacji 2003-10-24 15:15:48 Informację zaktualizowano 2011-01-04 14:35:36, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
 

zwolnienia w podatku od nieruchomości

 
Data wprowadzenia informacji 2008-01-23 10:03:52 Informację zaktualizowano 2011-01-04 14:39:03, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
 
 deklaracja na podatek od nieruchomości
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 14:43:51 Informację zaktualizowano 2008-01-23 10:04:58, wprowadzający:Monika Marasek
 

podatek rolny

 
Data wprowadzenia informacji 2003-10-24 15:18:29 Informację zaktualizowano 2011-01-04 14:37:45, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
podatek od środków transportowych 

podatek od środków transportowych

 
Data wprowadzenia informacji 2003-10-24 15:26:28 Informację zaktualizowano 2011-01-04 14:36:39, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
 
 deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
Data wprowadzenia informacji 2007-02-27 14:40:20 Informację zaktualizowano 2009-01-08 11:27:18, wprowadzający:Marcin Kośla
podatek od posiadania psów 
   opłata od posiadania psów
Data wprowadzenia informacji 2003-10-24 15:29:33 Informację zaktualizowano 2008-01-23 10:24:39, wprowadzający:Monika Marasek
opłata targowa 
 wysokość stawek i zasady poboru opłaty targowej
Data wprowadzenia informacji 2008-01-23 10:25:56, wprowadzający: Monika Marasek
Podatek od nieruchomości 
 podatek od nieruchomosci
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 11:14:39, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
obniżenie ceny skupu żyta 
 obniżenie ceny skupu żyta
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 11:19:25, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
Zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2012
roku 
 Uchwała w sprawie zwolnienia
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 12:15:54, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
podatek od środków transportowych 
 Uchwała w sprawie podatku
Data wprowadzenia informacji 2012-02-13 12:20:18, wprowadzający: Justyna Pudzianowska

 


 

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

Uszczegółowienie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

Interprelacja indywidualna

Data wprowadzenia informacji: 2017-12-05 23:22, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 
Taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przytyk

Data wprowadzenia informacji: 2018-06-11 11:55, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska