Kategoria: Informacje nieudostępnione

Prawo do informacji publicznej

Konstytucja RP w art. 64 przyznaje obywatelom prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Tryb i zasady udzielania informacji określają ustawy. Podstawowa regulacja zawarta jest w przepisach Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej .


Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia:

- uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

- wglądu do dokumentów urzędowych,

- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów

Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

- ogłaszania w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

- udostępniania na wniosek osoby zainteresowanej,

- wyłożenia w powszechnie dostępnym miejscu,

- wstępu na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.

Terminy załatwienia wniosku:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe wnioskodawcę zawiadamia się w tym terminie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym niż 2 miesiące.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, że jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Podmiot obowiązany do udostępnienia informacji w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego. 

W celu złożenia wniosku można skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza. Wypełniony wniosek można przesłać na kilka sposobów:

- pocztą elektroniczną wyłącznie na adres:przytyk@przytyk.pl;

- za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: przytyk57/skrytka

- pocztą tradycyjną na adres:
   Urząd Gminy w Przytyku
    ul. Zachęta 57
    26-650 Przytyk

- złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu pok. 24,  I piętro – adres jak wyżej

Tryb odwoławczy:

Do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz do decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz odwołanie od decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul .Stefana Żeromskiego 53, 26-610 Radom, za pośrednictwem Wójta Gminy Przytyk, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jawność i dostępność posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej

1. Posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne.

2. Posiedzenia kolegialnych organów pomocniczych organów, o których mowa w pkt  1, są jawne i dostępne, o ile stanowią tak przepisy ustaw albo akty wydane na ich podstawie lub gdy organ pomocniczy tak postanowi.

 

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-08-30 15:30, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Magdalena Kowalczyk


Załączniki:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-28 13:19, wprowadzający: Maciej Fokt

 

 

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej kierowane drogą elektroniczną należy wyłącznie przesyłać na adres email: przytyk@przytk.pl