Kategoria: Księga rejestrowa instytucji kultury

 

I. Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Przytyk , prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. poz. 189).

1. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.

2. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub  osoby przez niego upoważnionej.

3. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej.

4. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

II. Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Przytyk.

1. Dane zawarte w rejestrze instytucji kultury udostępnia się przez:

a) otwarty dostęp do zawartości rejestru – jest bezpłatny i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej

b) wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

- odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej,

- odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

2. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

4. Wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

5. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie odpisu). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

 

 

Osoba do kontaktu:

Magdalena Kowalczyk Zastępca Wójta Gminy

Urząd Gminy w Przytyku, pok. 24, tel. 48 618-00-95 wew. 33

 


 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY PROWADZONY PRZEZ GMINĘ PRZYTYK

Data wprowadzenia informacji: 2021-01-15 14:18, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Maria Muskała
 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY - CKiB w Przytyku

Data wprowadzenia informacji: 2022-02-07 12:13, wprowadzający: Paweł Wójtowicz