Kategoria: GOPS/RODO

KARTA INFORMACYJNA

zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

 

1. Administratorem Twoich Danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  z siedzibą w Przytyku, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk .

 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie: www.bip.przytyk.pl; zakładka GOPS/RODO e-mail: gops_przytyk@interia.pl; telefon: 048 618 0095 w. 40; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt I.

3. Celem przetwarzania danych jest ……………………………………………………....................................

Podstawą prawną przetwarzania danych są:

ž         ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

ž         ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

ž          ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych

ž          ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

ž         ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach

ž          ustawa z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

ž          ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

ž          Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywania” na lata 2014-2020,

ž         ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

ž         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

ž         Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

ž         ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych

ž         ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne  

ž         ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych

ž         ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

ž         ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

ž         ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny

ž         ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem

ž         ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

ž         ustawa z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

ž          ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

ž         ustawa z dnia 29 lipca 2005r.  o przeciwdziałaniu narkomanii

4. Dane osobowe będą przechowywane w czasie wynikającym z Instrukcji kancelaryjnej dla GOPS

5. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

6. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

8. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek przyznania świadczeń lub zawarcia umowy.

9. Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

10. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:                                                 Urząd Gminy w Przytyku Referat Finansowy.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, natomiast mogą zostać ujawnione właściwym organom lub innym niezależnym odbiorcom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

11. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

Ogólna zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO