Kategoria: Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Urzędu Miejskiego w Przytyku

Urząd Miejski w Przytyku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Przytyk.

 

 •     Data publikacji strony internetowej: 2011-06-10
 •     Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-01-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 

    Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, część plików nie jest dostępna cyfrowo, brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. Strona została stworzona w 2011 roku, kiedy nie obowiązywały jeszcze przepisy o dostępności cyfrowej. Strona jest często aktualizowana o nowe informacje. Poprawienie dostępności strony, opisanie większości zdjęć i obrazów, publikacja dostępnych cyfrowo plików pdf, właściwe stosowanie nagłówków w publikowanym tekście będzie sukcesywnie dokonywane.

 

Wyłączenia

 

    mapy oraz skany oświadczeń majątkowych są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, nie posiadają lektora ani napisów.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 •     Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 •     Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mail przytyk@przytyk.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu:   48 618 00 95.

 

Każdy ma prawo:

 

 •     zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •     zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 •     wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 

 •     dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 •     wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 •     wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 

    Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta i Gminy Przytyk

    Adres: ul Zachęta 57, 26-650 Przytyk

    E-mail: przytyk@przytyk.pl

    Telefon: 48 6180095

 

Po wyczerpaniu wskazanej procedury można złożyć wniosek  również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Przytyku mieści się przy ulicy Zachęta 57. Do zadaszonego wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością.  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze. W urzędzie jest możliwość obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową przez pracownika urzędu na parterze budynku. W przygotowaniu  jest oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych. Podmiot nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem w szczególności osoby z niepełnosprawnością mogą:

 •  napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Miejski w  Przytyku, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk
 •  wysłać e-mail na adres: przytyk@przytyk.pl
 •  przesłać elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej przytyk57/skrytka,
 •  wysłać fax na numer: (48) 610 51 43,
 •  skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu:

Koordynator ds. dostępności
Katarzyna Wencel
tel. 48 618 00 95 wew. 33
e-mail: zastepcaburmistrza@przytyk.pl

 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zadań koordynatora ds. dostępności należy:

 • Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Przytyku
 • Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy w Przytyku;
 • Monitorowanie działalności Urzędu Gminy w Przytyku  w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 


 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

 

Data wprowadzenia informacji: 2020-06-11 12:31, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Raport o stanie zapewnienia dostępnoęci podmiotu publicznego

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-03-30 15:25, wprowadzający: Paweł Wójtowicz

 


 

Wójt Gminy Przytyk Zarządzeniem Nr 33.2020 z dnia 29 wrze?nia 2020r.  powołał w Urzędzie Gminy,  Koordynatora oraz Zespół ds. Dostępnoęci architektonicznej , cyfrowej i informacyjno -  komunikacyjnej.

 

Data wprowadzenia informacji: 2021-03-31 17:57, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Muskała

 


 

Zarządzenie nr 33.2022 Wójta Gminy Przytyk z dnia 20 czeerwca 2022 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39.2020 Wójta Gminy Przytyk z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostepności.

 

Data wprowadzenia informacji: 2022-06-23 14:02, wprowadzający: Paweł Wójtowicz