Kategoria: Rada
Rada 

Rada miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym miasta i gminy. W jej skład wchodzi 15 radnych wybieranych w wyborach czteroprzymiotnikowych /równych, bezpośrednich, tajnych, powszechnych/na pięcioletnią kadencję. 
Rada miejska rozpatruje i rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji, określone art.18 ustawy o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach i przepisach wykonawczych. Rada miejskiej obraduje na sesjach zwoływanych przez jej przewodniczącego, nie rzadziej niż raz na kwartał. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad podawana jest do wiadomości publicznej.

Działalność rady miejskiej jest jawna, obywatele mają prawo wstępu na sesje. Organizowanie pracy rady miejskiej i prowadzenie jej obrad jest zadaniem przewodniczącego rady. Podjęte przez radę miejską uchwały przechowuje się w urzędzie gminy i ewidencjonuje w rejestrze.


 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko - Pełniona funkcja

 

1

Ewa Olszewska - Przewodniczący Rady Miejskiej

2

Robert Dygant - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

3

Teodozja Henryka Kowalczyk - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

4

Robert Bienias -Członek

5

Barbara Barszcz - Członek

6

Agnieszka Drabik - Członek

7

Tomasz Jan Drabik - Członek

8

Jadwiga Budzik - Członek

9

Mirosław Rogulski - Członek

10

Nikodem Jędrzejewski - Członek

11

Marek Kościowski - Członek

12

Jerzy Szubiński - Członek

13

Michał Szymański - Członek

14

Paweł Wojciechowski - Członek

15

Adam Piotr Smagowski - Członek

 

 

 
Kompetecje Rady Gminy
Data wprowadzenia informacji 2014-12-02 13:32:42, wprowadzający: Wojciech Wrzecion