Kategoria: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
 

Program Operacyjny  Kapitał Ludzki  Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej realizowany jest przez Urząd Gminy/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku pod nazwą „Szansa na lepsze jutro”.


Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja celów strategicznych do których należą:


 • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
 • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
 • Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy
 • Wzrost spójności terytorialnej.
Projekt skierowany jest do osób niepracujących, bezrobotnych poszukujących pracy lub niepozostających w zatrudnieniu, korzystających z pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, zamieszkałych na terenie naszej gminy. Działania podjęte w ramach programu…

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2008-06-26 11:18:33 Informację zaktualizowano 2009-04-01 11:39:11, wprowadzający:Marcin Kośla
 
 
 

Program  Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.


Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program koncentruje się na wsparciu w następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.


Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:


 • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
 • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
 • Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce
 • Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy
 • Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa
 • Wzrost spójności terytorialnej.


Działania podjęte w ramach programu…

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2009-04-01 11:42:34, wprowadzający: Marcin Kośla
Działania podjęte w ramach programu c.d. 
 więcej >>>
Obowiązuje od: 2009-10-07   Data wprowadzenia informacji 2009-10-07 13:55:57 Informację zaktualizowano 2009-10-07 14:29:22, wprowadzający: Monika Marasek, autor: Marta Wójcik
Sprawozdanie z działań podjętych w 2009r. 

Sprawozdanie

Fotografie z realizacji projektu

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-11 12:24:24 Informację zaktualizowano 2010-02-11 14:31:10, wprowadzający:Mariusz Wikaliński
ROK 2010 

Zaproszenie do składania ofert.


Kierownik Gminnego – Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku ogłasza nabór w ramach umowy zlecenia na realizację zadania: Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego- udzielanie indywidualnych konsultacji dla uczestników projektu w ramach projekty „ Szansa na lepsze jutro” Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 7.1. ....

 więcej >>>
Data wprowadzenia informacji 2010-04-06 11:51:53 Informację zaktualizowano 2010-07-20 10:51:31, wprowadzający:Mariusz Wikaliński, autor: Ewa Gomuła
 

Relizacja Projektu


W 2010 roku po raz trzeci Gmina Przytyk/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej          w Przytyku przystąpił do realizacji projektu „Szansa na lepsze jutro” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 10:55:50, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
ROK 2011 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku informuje, że prowadzi rekrutację do udziału w Projekcie „Szansa na lepsze jutro” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 Uczestnikami projektu mogą być osoby:

 •  Długotrwale bezrobotne poszukujące pracy,
 •  Nieaktywne zawodowo,
 •  Zatrudnione,

więcej>>>

Regulamin rekrutacji

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-03 15:31:47 Informację zaktualizowano 2011-03-04 13:55:50, wprowadzający:Mariusz Wikaliński, autor: Ewa Gomuła
Zaproszenie do współpracy 
Gmina Przytyk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku - POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY DORADCĘ ZAWODOWEGO do prowadzenia warsztatów, treningów i konsultacji indywidualnych dla 12 uczestników projektu...  więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-03-21 10:03:33 Informację zaktualizowano 2011-03-21 10:05:51, wprowadzający:Mariusz Wikaliński, autor: Ewa Gomuła
Zaproszenie do współpracy 
Gmina Przytyk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku - POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY PSYCHOLOGA do prowadzenia warsztatów, treningów i konsultacji indywidualnych dla 12 uczestników projektu...   Zaproszenie do wsp...doc
Data wprowadzenia informacji 2011-03-28 13:20:45, wprowadzający: Mariusz Wikaliński, autor: Ewa Gomuła
Zaproszenie do współpracy 
Gmina Przytyk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku - POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY FIRMĘ CATERINGOWĄ do świadczenia usług cateringowych w okresie: ... więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-04-20 12:44:29, wprowadzający: Mariusz Wikaliński, autor: Ewa Gomuła
Zaproszenie do współpracy  

Gmina Przytyk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY FIRMĘ SZKOLENIOWĄ. Na zakres przedmiotu zamówienia składają się następujące szkolenia.

Lp.

Nazwa szkolenia

1.

Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej  i elementami obsługi komputera

2.

Kucharz

3.

Nowoczesne metody wykończeniowe    w budownictwie.

4.

Magazynier z obsługą kasy fiskalnej, komputera i uprawnieniami kierowcy wózków  jezdniowych

5.

Kierowca wózków jezdniowych

6.

Prawo jazdy kategorii C +E

7.

Prawo jazdy kategorii B

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-05-05 11:36:40 Informację zaktualizowano 2011-05-05 11:38:55, wprowadzający:Mariusz Wikaliński, autor: Ewa Gomuła
Informacja o wyborze oferty 
 

Gmina Przytyk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku informuje, że najkorzystniejszą ofertę cenową na realizację szkoleń zawodowych, zgodnie z zaproszeniem do współpracy złożył Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Radomiu. ... więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-06-21 11:34:46, wprowadzający: Mariusz Wikaliński
Zaproszenie do współpracy 

Gmina Przytyk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku ul. Zachęta 57 w ramach realizowanego projektu systemowego POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY. Usługodawcę do zorganizowania jednodniowych warsztatów wyjazdowych dla 12  osób     ( uczestników projektu) i 2 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: I.      Warsztaty w Lublinie na temat „Udzielanie pierwszej pomocy”.w terminie 10.10.2011r. do 13.10.2011r......


 

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-07-14 10:05:31 Informację zaktualizowano 2011-07-14 10:16:15, wprowadzający:Mariusz Wikaliński, autor: Ewa Gomuła
Zaproszenie do współpracy 

Gmina Przytyk/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku ul. Zachęta 57 w ramach realizowanego projektu systemowego POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY. Usługodawcę dozorganizowania jednodniowych warsztatów wyjazdowych dla 12  osób       ( uczestników projektu) i 2 pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:  I.       1. Warsztaty w Kazimierzu Dolnym na temat „Zarządzanie budżetem   domowym”; ....

 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2011-07-14 10:12:22, wprowadzający: Mariusz Wikaliński, autor: Ewa Gomuła
Sprawozdanie z podjętych działań w 2011r. 
 więcej>>>
Data wprowadzenia informacji 2012-01-09 14:27:04 Informację zaktualizowano 2012-01-10 13:08:43, wprowadzający:Justyna Pudzianowska
ROK 2012 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku informuje, że prowadzi rekrutację do udziału w Projekcie „Szansa na lepsze jutro” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój 
 i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

 • Bezrobotne poszukujące pracy,
 • Nieaktywne zawodowo,
 • Zatrudnione,

zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej            w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, zamieszkałe na terenie gminy Przytyk.

 • Osoby traktowane jako otoczenie osób wykluczonych społecznie.

 

Rekrutacja prowadzona jest do dnia 10 lutego 2012 roku.

 

Osoby chętne prosimy o zgłoszenie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk (pokój nr 4).

 

Regulamin rekrutacji

Zakres danych osobowych.doc

 Deklaracja gotowości uczestnictwa w projekcie.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-01-26 14:38:10 Informację zaktualizowano 2012-01-30 08:59:17, wprowadzający:Justyna Pudzianowska
Zaproszenie do współpracy 
 zaproszenie do współpracy firmę cateringową
Data wprowadzenia informacji 2012-03-29 13:00:27, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
Zaproszenie do współpracy 
 zaproszenie do współpracy psychologa
Data wprowadzenia informacji 2012-03-29 13:02:59, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
Zaproszenie do współpracy 
 zaproszenie do współpracy doradcę zawodowego
Data wprowadzenia informacji 2012-03-29 13:04:38, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
Zapytanie ofertowe 
 zapytanie oferowe szkolenia 2012 POKL .pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-25 14:21:12, wprowadzający: Justyna Pudzianowska
Zapytanie ofertowe dot. prawa jazdy 
 zapytanie ofertowe - Prawo jazdy kat. B 2012.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-26 10:02:09 Informację zaktualizowano 2012-08-09 09:36:32, wprowadzający:Justyna Pudzianowska
Zaproszenie do współpracy wyjazd terapeutyczno -
edukacyjny  
 zaproszenie do wspólpracy . . . .pdf
 
Zawiadomienie o wyborze oferty na zorganizowanie i
przeprowadzenie na rzecz zamawiającego szkoleń i
kursów dla uczestników 
 zawiadomienie o wyborze oferty szkolenia i kursy.pdf
 
Zawiadomienie o wyborze oferty na zorganizowanie i
przeprowadzenie na rzecz zamawiającego kursu
prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu
systemowego "Szansa na lepsze jutro" 
 zawiadomienie o wyborze oferty kursu prawo jazdy kat.B .pdf
 
Zawiadomienie o wyborze oferty warsztaty
szkoleniowe w Kazimierzu Dolnym nt. Udzialnie
pierwszej pomocy  
 więcej >>>
 
Zaproszenie do wpółpracy - dwudniowe warsztaty
wyjazdowe 
 Dwudniowe Warsztaty wyjazdowe Krakow Wieliczka 2012.pdf
 
Zawiadomienie o wyborze oferty na zorganizowanie i
przeprowadzenie na rzecz zamawiającego
dwudniowych warsztatów wyjazdowych Kraków -
Wieliczka na temat „Autoprezentacja, wizaż,
stylizacja ubioru, zasady savoir - vivre” dla
uczestników projektu systemowego "Szansa na
lepsze jutro" 
 zawiadomienie o wyborze oferty na dwudniowe warsztaty wyjazdowe Kraków - Wieliczka 2012 .pdf
 
ROK 2013 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku informuje, że prowadzi rekrutację do udziału w Projekcie „Szansa na lepsze jutro” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

 • Bezrobotne poszukujące pracy,
 • Nieaktywne zawodowo,
 • Zatrudnione,

zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, zamieszkałe na terenie gminy Przytyk.

 • Osoby traktowane jako otoczenie osób wykluczonych społecznie.

 

Rekrutacja prowadzona jest do dnia 31 stycznia 2013 roku.

 

Osoby chętne prosimy o zgłoszenie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk (pokój nr 10,11).

 

Regulamin rekrutacji

Zakres danych osobowych

  Deklaracja gotowości uczestnictwa w projekcie
 

 

 


 

Zaproszenie do wpółpracy - doradca zawodowy 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług doradcy zawodowego w dziedzinie rozwoju osobistego w zakresie ,, Warsztatów aktywizacji zawodowej ’’ dla Uczestników/Uczestniczek Projektu systemowego pn: „ Szansa na lepsze jutro” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-03-06 12:23:48 | Data modyfikacji: 2012-08-09 11:07:00.
Zaproszenie do wpółpracy - usługa kateringowa 
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi cateringowej (przygotowanie posiłków – zastawów obiadowych) dla Uczestników/Uczestniczek Projektu systemowego pn: „ Szansa na lepsze jutro” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-03-06 12:25:18 | Data modyfikacji: 2012-08-09 11:07:00.
Zaproszenie do współpracy - na świadczenie
usług psychologa  
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług psychologa dla Uczestników/Uczestniczek Projektu systemowego pn: „ Szansa na lepsze jutro” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Opublikowane przez: Wojciech Wrzecion | Data wprowadzenia: 2013-03-06 12:27:54 | Data modyfikacji: 2012-08-09 11:07:00.

 Rok 2014

 

            W styczniu 2014 roku Gmina Przytyk / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku, po raz kolejny rozpoczął realizację projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Obecnie do udziału w projekcie zakwalifikowano 12 osób. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku.

            W tym roku beneficjenci projektu będą zdobywać wiedzę, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami określonymi przez doradcę zawodowego. Ponadto poprzez trening kompetencji i umiejętności społecznych uzyskają wiedzę  z zakresu prawidłowej komunikacji, natomiast warsztaty i indywidualne spotkania z psychologiem przyczynią się do podniesienia samooceny, radzenia sobie ze stresem i agresją.

Podobnie jak w latach poprzednich, podejmowane działania zmierzają do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom wykluczonym i zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz eliminowanie różnego rodzaju barier na jakie napotykają te osoby.

Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, możliwe jest zrealizowanie  działań, które wykraczają poza statutową działalność ośrodka pomocy społecznej.

W ramach kontraktów socjalnych podjęte zostaną działania aktywizacyjne, które podzielone są na 4 grupy instrumentów:

 1. Instrument aktywizacji społecznej - obejmuje warsztaty psychologiczne i indywidualne konsultacje z psychologiem, mające min. na celu motywowanie do działania, podnoszenie  samooceny i wiary w siebie, zwiększenie umiejętności i kompetencji społecznych.
 2. Instrument aktywizacji zawodowej  - to doradztwo  zawodowe; zajęcia dotyczyć będą wyznaczenia indywidualnej ścieżki zawodowej, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, a także indywidualne konsultacje zgodnie z potrzebami beneficjentów.
 3. Instrument aktywizacji edukacyjnej - to skierowanie i sfinansowanie kursów  i szkoleń zawodowych, które podniosą kompetencje zawodowe uczestników lub umożliwią nabycie nowych kwalifikacji.
 4. Instrument aktywizacji zdrowotnej- jeśli specyfika kursu lub szkolenia zawodowego  tego wymaga będą sfinansowane badania lekarskie.

 

Pracownicy ośrodka pomocy społecznej wyrażają nadzieję, że podejmowane działania zaowocują podjęciem zatrudnienia przez osoby biorące udział w projekcie.

 

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku informuje, że prowadzi rekrutację do udziału w Projekcie „Szansa na lepsze jutro” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój 
 i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby:

 • Bezrobotne poszukujące pracy,
 • Nieaktywne zawodowo,
 • Zatrudnione,

zagrożone wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, zamieszkałe na terenie gminy Przytyk.

 • Osoby traktowane jako otoczenie osób wykluczonych społecznie.

 

Rekrutacja prowadzona jest do dnia 10 lutego 2014 roku.

 

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk ( pokój nr 10, 11).

 

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie "Szansa na lepsze jutro"

Zakres danych osobowych

Deklaracja gotowości uczestnictwa w projekcie

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGĘ KATERINGOWĄ

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi cateringowej (przygotowanie posiłków – zastawów obiadowych) dla Uczestników/Uczestniczek Projektu systemowego pn: „ Szansa na lepsze jutro” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - DORADCA ZAWODOWY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług doradcy zawodowego w dziedzinie rozwoju osobistego w zakresie „Warsztatów aktywizacji zawodowej ’’ dla Uczestników/Uczestniczek Projektu systemowego pt:
„ Szansa na lepsze jutro” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - PSYCHOLOG 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług psychologa dla Uczestników/Uczestniczek Projektu systemowego pn: „ Szansa na lepsze jutro” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


 

Powiadomienie o wyborze oferty na:

 

NA USŁUGĘ KATERINGOWĄ

 

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-04-11 11:46, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Powiadomienie o wyborze oferty na:

 

DORADCĘ ZAWODOWEGO

Data wprowadzenia informacji: 2014-04-11 11:48, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Powiadomienie o wyborze oferty na:

 

ŚWIADCZENIE USŁUG PSYCHOLOGA

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-04-11 11:51, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA KURSY ZAWODOWE

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku zaprasza do złożenia oferty na ”Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pt. „Szansa na lepsze jutro”

 

Zparoszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.

Załącznik nr 3.

Załącznik nr 4.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-06-26 12:34, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Agnieszka Midzio
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ORGANIZACJĘ KURSU PRAWA JAZDY ORAZ KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ W ZAKRESIE PRZEWOZU RZECZY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku zaprasza do złożenia oferty na organizację kursu prawa jazdy oraz kwalifikacji wstępnej w zakresie przewozu rzeczy.

 

Zparoszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.

Załącznik nr 3.

Załącznik nr 4.

Data wprowadzenia informacji: 2014-06-26 12:44, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Agnieszka Midzio
 

Powiadomienie o wyborze oferty na:

 

Na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B oraz Kwalifikacji wstępnej w zakresie przewozu rzeczy dla uczestników projektu.

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-07-10 07:56, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

Powiadomienie o wyborze oferty na:

 

Na zorganizowanie i przeprowadzenie na rzecz zamawiającego szkoleń i kursów dla uczestników projektu ,,Szansa na lepsze jutro”.

Data wprowadzenia informacji: 2014-07-10 07:58, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ORGANIZACJĘ WARSZTATÓW NA TEMAT UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku zaprasza do złożenia oferty na  organizację i przeprowadzenie na rzecz zamawiającego warsztatów jednodniowych na temat „Udzielania pierwszej pomocy” w Kazimierzu Dolnym.

 

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Data wprowadzenia informacji: 2014-08-18 12:15, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Martyna Bisińska