Kategoria: Powiadomienie o wyborze oferty i udzieleniu zamówienia

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

na wykonanie zamówienia pn. „Utworzenie ogólnodostępnego placu zabaw w miejscowości Przytyk”.

Data wprowadzenia informacji: 2015-01-16 12:05, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

na dowóz i odwóz uczniów oraz dzieci wraz z opieka zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do publicznych szkół podstawowych.

Data wprowadzenia informacji: 2015-01-20 09:55, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

na wykonanie inwestycji pn.: „Dowóz i odwóz uczniów oraz dzieci wraz z opieka zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do pub licznych szkół podstawowych; Przytyk, Wrzeszczów, Wrzos, Publicznego Gimnazjum w Przytyku oraz Publicznego Przedszkola w Przytyku od 02 lutego 2015r. do 30 czerwca  2016r. na trasach obsługiwanych w ramach publicznego przewozu osób zgodnie z harmonogramem i przebiegiem oraz organizacją  przystanków określonymi przez Zamawiającego w CPV”.

Data wprowadzenia informacji: 2015-01-28 21:47, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

na „Usługi w zakresie remontu  i bieżącego utrzymania dróg gminnych (kopanie i  pogłębianie rowów przydrożnych, koszenie poboczy), profilowanie nawierzchni równiarką dróg  gruntowych gminnych, wycinka drzew i gałęzi z pasa drogowe dróg gminnych na terenie gminy Przytyk”.

 

Data wprowadzenia informacji: 2015-02-06 21:10, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

na wykonanie  usługi w zakresie remontu  i bieżącego utrzymania dróg gminnych (kopanie i  pogłębianie rowów przydrożnych, koszenie poboczy), profilowanie nawierzchni równiarką dróg  gruntowych gminnych, wycinka drzew i gałęzi z pasa drogowe dróg gminnych na terenie gminy Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2015-02-17 12:11, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

na wykonanie zamówienia pn. „Demontaż, zbieranie, transport  oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Przytyk ”.

Data wprowadzenia informacji: 2015-02-25 09:40, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Zawiadomienie o wyborze oferty

  

na wykonanie zamówienia pn. „Organizacja XVI Ogólnopolskich Targów Papryki ”

Data wprowadzenia informacji: 2015-02-26 13:29, wprowadzający: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty                                                                                                                                                                 

 

dotyczącej postępowania pn. ,, Budowa wiaty do sprzedaży zwierząt w Przytyk”. 

Data wprowadzenia informacji: 2015-03-30 07:38, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

na sukcesywną dostawę żwiru o grubości od 2 mm do 30 mm w ilości 792 ton, kruszywa  o grubości  0/31,5 mm w ilości 918 ton, oraz żużla w ilości 2788 ton  na remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Przytyk.

 

Data wprowadzenia informacji: 2015-03-30 08:18, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu 2015 r.,  w zakresie zadania: Organizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej

 

Data wprowadzenia informacji: 2015-03-31 14:38, wprowadzający: Maciej Fokt
  Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu 2015 r.,  w zakresie zadania: Organizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej

Data wprowadzenia informacji: 2015-03-31 14:39, wprowadzający: Maciej Fokt
  Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa wiaty do sprzedaży zwierząt w Przytyku, gmina Przytyk”

Data wprowadzenia informacji: 2015-04-14 12:35, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na sukcesywną dostawę żwiru o grubości od 2 mm do 30 mm w ilości 792 ton, kruszywa  o grubości  0/31,5 mm w ilości 918 ton, oraz żużla w ilości 2788 ton  na remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2015-04-14 13:11, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

na: „Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych i gadżetów wraz z projektem grafiki na poniżej wymieniony asortyment” w ramach Działań informacyjnych i promocyjnych Projektu pn. „Przygotowanie terenów pod utworzenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Data wprowadzenia informacji: 2015-06-03 14:04, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Monika Senator-Przychodzień
 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

na wykonanie zamówienia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej i kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ostrołęka”

Data wprowadzenia informacji: 2015-06-10 14:02, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

na realizację zamówienia pn. Zredagowanie i publikacja artykułu prasowego w ramach promocji projektu pn. „Przygotowanie terenów pod utworzenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego” 

 

Data wprowadzenia informacji: 2015-06-15 15:33, wprowadzający: Maciej Fokt
Data dokumentu: Monika Senator- Przychodzień
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

na realizację zamówienia pn. Przygotowanie i emisja spotu reklamowego w radio w ramach promocji projektu pn. „Przygotowanie terenów pod utworzenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego”

Data wprowadzenia informacji: 2015-06-15 15:37, wprowadzający: Maciej Fokt
Data dokumentu: Monika Senator- Przychodzień
 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

na wykonanie zamówienia pn. „Budowa boiska do piłki nożnej na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wrzeszczów” a także zamówienia pn. „Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Przytyku”.

 

Data wprowadzenia informacji: 2015-07-14 12:56, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

na wykonanie inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminnej  ul. Domaniowska  w miejscowości Podgajek"

 

Data wprowadzenia informacji: 2015-07-17 15:39, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

na wykonanie zamówienia pn. „Koncepcje i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy Przytyk”.

Data wprowadzenia informacji: 2015-07-22 14:09, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

na wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przytyk

 

Data wprowadzenia informacji: 2015-07-30 08:16, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonanie inwestycji pn.  „Przebudowa drogi gminnej ul. Domaniowska w miejscowości Podgajek"

Data wprowadzenia informacji: 2015-07-31 15:17, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy dróg gminnych

Data wprowadzenia informacji: 2015-08-05 12:07, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

na wykonanie zamówienia pn. „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przytyk"

Data wprowadzenia informacji: 2015-08-19 15:08, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

na wykonanie zamówienia pn.  „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk”.

Data wprowadzenia informacji: 2015-08-19 15:11, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Dotyczące postępowania pn. ,,Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego”.  

Data wprowadzenia informacji: 2015-08-20 09:12, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

na realizację zamówienia pn. "Dostawa nowego ciągnika z osprzętem w postaci ładowacza czołowego oraz pługa do odśnieżania”

 

Data wprowadzenia informacji: 2015-10-28 11:48, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonanie inwestycji pn.  „Dostawa nowego ciągnika z osprzętem w postaci ładowacza czołowego oraz pługa do odśnieżania”

Data wprowadzenia informacji: 2015-11-05 13:23, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

na wykonanie zamówienia pn. „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Przytyk i jej jednostek organizacyjnych."

 

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-21 12:43, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Przytyk i jej jednostek organizacyjnych.

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-30 09:10, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


na: Sukcesywną dostawę pojemników na odpady komunalne o pojemności 120l. w ilości 1700 szt.”

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-30 09:15, wprowadzający: Paweł Wójtowicz
Data dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


na: Kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Przytyk i jej jednostek organizacyjnych.

Data wprowadzenia informacji: 2015-12-31 13:09, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka

 

 


 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. polegającego  na szkoleniu dzieci i młodzieży w zakesie piłki siatkowej.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-29 12:56, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2016 r. polegającego  na szkoleniu dzieci i młodzieży w zakesie piłki nożnej.

Data wprowadzenia informacji: 2016-02-29 13:40, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska
 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

na wykonanie zamówienia pn. "Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Podgajku Wschodnim."

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-04 14:28, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

na: Sukcesywną dostawę żwiru o grubości od 2 mm do 30mm w ilości 511  ton, kruszywa  o grubości  0/31,5 mm w ilości 1178 ton, oraz żużla w ilości 1628 tom  na remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Przytyk.

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-14 14:31, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Wojciech Wrzecion

 

 


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonanie inwestycji pn.  „Wykonanie ujęcia wody podziemnej w Podgajku Wschodnim”

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-18 14:27, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

na wykonanie zamówienia pn.„Opracowanie dokumentacji budowlano- wykonawczej i kosztorysowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka Domaniowska gmina Przytyk”.

 

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-20 13:19, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

na przebudowę drogi gminnej nr 350923W Żerdź - Jabłonna

Data wprowadzenia informacji: 2016-04-27 15:03, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

na wykonanie zamówienia pn."Budowa budynku gospodarczo- garażowego w Przytyku".

Data wprowadzenia informacji: 2016-05-05 10:47, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonanie inwestycji pn.  „Przebudowa drogi gminnej nr 350923W Żerdź – Jabłonna”

Data wprowadzenia informacji: 2016-05-13 21:45, wprowadzający: Wojciech Wrzecion
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa budynku gospodarczo-garażowego w Przytyku"

Data wprowadzenia informacji: 2016-05-18 13:49, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Maria Kobyłecka
 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

na wykonanie zamówienia pn. „Zakup i dostawę urn wyborczych dla Gminy Przytyk”.

Data wprowadzenia informacji: 2016-05-17 13:27, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

 

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

na wykonanie zamówienia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 350901W w miejscowości Wygnanów- etap I".

Data wprowadzenia informacji: 2016-07-18 12:51, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 350901W w miejscowości Wygnanów- etap I."

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-02 14:58, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 

 


 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

na wykonanie zamówienia pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Potkanna".

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-17 13:47, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Potkanna”

Data wprowadzenia informacji: 2016-08-31 14:09, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska
 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonanie inwestycji pn. „Dowóz i odwóz uczniów oraz dzieci wraz z opieką zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa do publicznych szkół podstawowych; Przytyk, Wrzeszczów, Wrzos, Publicznego Gimnazjum w Przytyku oraz Publicznego Przedszkola w Przytyku od 02 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. na trasach obsługiwanych w ramach publicznego przewozu osób zgodnie z harmonogramem i przebiegiem oraz organizacją przystanków określonymi przez Zamawiającego w CPV.

Data wprowadzenia informacji: 2016-12-22 08:10, wprowadzający: Maciej Fokt
Data dokumentu: 2016-12-21 Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonanie usługi pn. „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, działki rekreacyjne na terenie gminy Przytyk”

Data wprowadzenia informacji: 2017-01-10 11:26, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Powiadomienie o wyborze oferty

 

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 r.  w zakresie zadania: organizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej.

Data wprowadzenia informacji: 2017-03-09 13:26, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Justyna Pudzianowska

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonanie usługi pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 350910W w miejscowości Mścichów”

Data wprowadzenia informacji: 2017-04-06 11:44, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

na wykonanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Żerdź- Dęba”

Data wprowadzenia informacji: 2017-06-05 12:54, wprowadzający: Maciej Fokt
Autor dokumentu: Alicja Kwiatkowska