Poradnik interesanta » Sprawy z zakresu ewidencji ludności ( zameldowania, dowód osobisty, itp.) » Wydawanie dowodów osobistych


KARTA USŁUG

Urząd Gminy w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk
tel.(48)618-00-87, fax (48)618-00-95, e-mail:przytyk@przytyk.pl; www.bip.przytyk.pl"Poradnik interesanta


Nazwa usługi
KU. – wydanie dowodu osobistego 
 


 

Stanowisko ds. dowodów osobistych
Stanowisko odpowiedzialne:  parter, pokój nr 16, tel. (48) 618-00-87 wew.48 


 

Podstawa prawna:

 

1. Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. (tj. Dz.U z 2006r. Nr 139, poz. 993 z poźn. zm.), 
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47 poz. 384 z dnia 6 lutego 2009 r.), 

 

Wymagane dokumenty:

 

• Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego własnoręcznie podpisany./plik do pobrania w załącznikach poniżej/ (Załącznik nr 1)
• 2 aktualne, identyczne fotografie (lewy półprofil z widocznym lewym uchem).
• Odpis skrócony aktu urodzenia (dotyczy osób składających wniosek na pierwszy dowód osobisty) – jeżeli osoba nie urodziła się na terenie Gminy Przytyk lub odpis skrócony aktu małżeństwa – jeżeli małżeństwo nie było zawarte w USC Przytyk.

 

Opłaty:

 

BRAK

 

Termin załatwienia sprawy:

 

30 dni (ustawowy termin produkcji dowodów osobistych), wnioskodawca jest informowany o terminie odbioru dowodu osobistego w dniu złożenia wniosku, informację o ewentualnym wcześniejszym terminie odbioru dowodu można uzyskać telefonicznie.

 

Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy w Przytyku.

 

Inne informacje:

 

Dowód osobisty należy odebrać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Przytyku - parter, pokój nr16.
1. Dowody osobiste wydaje się osobom posiadającym obywatelstwo polskie i zameldowanym na pobyt stały na terenie Gminy Przytyk.
2. Nowe dowody osobiste są ważne 10 lat od daty wydania. 
3. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nie oznaczony.
4. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.

Dowód osobisty dla osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 lat 
Podstawa prawna oraz tryb postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego jak dla osoby pełnoletniej powyżej z niżej podanymi różnicami :

• wniosek o wydanie dowodu osobistego składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza,

• przy składaniu wniosku o wydanie dowodu wymagana jest obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat,

• dowód osobisty ważny jest 5 lat od daty jego wydania.

Dowód osobisty dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 lat 
Podstawa prawna oraz tryb postępowania w sprawie wydania dowodu osobistego jak dla osoby pełnoletniej powyżej z niżej podanymi różnicami :

• małoletni składa wniosek w obecności jednego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd,
• wniosek podpisuje małoletni w miejscu przeznaczonym na podpis, a rodzice lub opiekun ustanowiony przez sąd obok tego miejsca,
• dowód osobisty jest ważny 5 lat od daty jego wydania.