Poradnik interesanta » Sprawy z zakresu ewidencji ludności ( zameldowania, dowód osobisty, itp.) » Zameldowanie na pobyt stały


KARTA USŁUG

Urząd Gminy  ul. Zacheta 57, 26-650 Przytyk
tel.(48)618-00-87, fax (48)618-00-95, e-mail: przytyk@przytyk.pl , www.bip.przytyk.pl                      "Poradnik interesanta"


Nazwa usługi
Zameldowanie na pobyt stały 
 


 

Stanowisko ds. ewidencji ludności
Stanowisko odpowiedzialne: parter, pokój nr 16, tel. (48) 618-00-87 wew.47 


 

Podstawa prawna:

 

1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (tj. Dz.U z 2006r. Nr 139, poz. 993 z poźn. zm.)
2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty:

 

 złożyć druk "Zgłoszenie pobytu stałego" E-1 (plik w załącznikach poniżej)
 przedstawić do wglądu:
- dowód osobisty,
- książeczkę wojskową (dotyczy osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony),
- oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu lokalu, decyzja o przydziale lokalu, zawiadomienie o oddaniu budynku mieszkalnego do użytku - wydane przez organ nadzoru budowlanego),
- poświadczenie wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu stałego (dotyczy przybyłych spoza Gminy Przytyk).

 

Opłaty:

 

Nie pobiera się opłaty.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

W dniu stawienia się strony.

 

Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Przytyk

 

Inne informacje:

 

Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "Zgłoszenie pobytu stałego" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez właściciela lub najemcę lokalu. Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności właściciela, najemcy lokalu, który musi okazać dokument stwierdzający tożsamość.

Zameldowania noworodka na pobyt stały dokonuje z urzędu właściwy organ gminy w miejscu pobytu stałego matki lub tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa, albo w miejscu określonym przez sąd opiekuńczy. Zameldowania noworodka dokonuje się na podstawie odpisu aktu urodzenia, przekazanego przez urząd stanu cywilnego, który sporządził ten akt.

Zameldowania osoby niepełnoletniej na pobyt stały dokonuje przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę nad osobą niepełnoletnią.