Poradnik interesanta » Sprawy z zakresu ewidencji ludności ( zameldowania, dowód osobisty, itp.) » Zameldowanie na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy


KARTA USŁUG

Urząd Gminy w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk
tel.(48)618-00-87, fax (48)618-00-95, e-mail:przytyk@przytyk.pl; www.bip.przytyk.pl

"Poradnik interesanta"


 

Nazwa usługi
KU. - Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące 
 


 

Stanowisko ds. ewidencji ludności
Stanowisko odpowiedzialne: parter, pokój nr 16, tel. (48) 618-00-87 wew. 47

 

Podstawa prawna:

 

1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (tj. Dz.U z 2006r. Nr 139, poz. 993 z poźn. zm.)
2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
3.Ustawa z dnia 16 listopad 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty:

 

W celu dokonania zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące należy:
- złożyć druk "Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące" E-3 /plik do pobrania w załącznikach poniżej /
Przedstawić do wglądu:
- dowód osobisty,
- książeczkę wojskową (dotyczy osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony),
- oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu lokalu, decyzja o przydziale lokalu, zawiadomienie o oddaniu budynku mieszkalnego do użytku - wydane przez organ nadzoru budowlanego).

 

Opłaty:

 

Nie pobiera się opłaty.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

W dniu stawienia się strony.

 

Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Przytyk

 

Inne informacje:

 

Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu "Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez właściciela lub najemcę lokalu. 
Obowiązku meldunkowego należy dokonać w obecności właściciela, najemcy lokalu, który musi okazać dokument stwierdzający tożsamość.