Poradnik interesanta » Sprawy z zakresu ewidencji ludności ( zameldowania, dowód osobisty, itp.) » Wymeldowanie z pobytu stałego


KARTA USŁUG

Urząd Gminy w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk
tel.(48)618-00-87, fax (48)618-00-95, e-mail:przytyk@przytyk.pl; style="mso-spacerun: yes"> www.bip.przytyk.pl "Poradnik interesanta"


Nazwa usługi
KU. - Wymeldowanie z pobytu stałego 
 


 

Stanowisko ds. ewidencji ludności
Stanowisko odpowiedzialne: parter, pokój nr 16, tel. (48) 618-00-87 wew. 47 


 

Podstawa prawna:

 

1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (tj. Dz.U z 2006r. Nr 139, poz. 993 z poźn. zm.)
2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty:

 

• złożyć druk "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego" E-2 do pobrania w załącznikach poniżej
 przedstawić do wglądu:
- dowód osobisty,
- książeczkę wojskową (dotyczy osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony).
Wymeldowania należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo notarialne).

 

Opłaty:

 

Nie pobiera się opłaty.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

W dniu stawienia się strony.

 

Tryb odwoławczy:

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wójta Gminy Przytyk.