Poradnik interesanta » Sprawy z zakresu ewidencji ludności ( zameldowania, dowód osobisty, itp.) » Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych


KARTA USŁUG

Urząd Gminy  ul. Zacheta 57, 26-650 Przytyk
tel.(48)618-00-87, fax (48)618-00-95, e-mail: przytyk@przytyk.pl , www.bip.przytyk.pl                      "Poradnik interesanta"


Nazwa usługi
prowadzenie postępowań  administracyjnych w sprawach meldunkowych


 

Stanowisko ds. ewidencji ludności
Stanowisko odpowiedzialne: parter, pokój nr 16, tel. (48) 618-00-87 wew.47 


 

Podstawa prawna:

 

1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (tj. Dz.U z 2006r. Nr 139, poz. 993 z poźn. zm.)
2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

 

Wymagane dokumenty:

 

  • Umotywowane podanie o wymeldowanie lub zameldowanie skierowane do Wójta Gminy Przytyk.
  • Kserokopia lub odpis dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu zamieszkałego przez osobę,        w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie (umowa najmu, akt notarialny,        wyciąg z  księgi   wieczystej, decyzja przydziału lokalu, umowa o przydziale lokalu).
  • w przypadku postępowania w przedmiocie zameldowania do podania należy przedłożyć wypełnione zgloszenie pobytu stałego
  • Dowód osobisty.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wszystkie dokumenty w w/w sprawach należy składać  bezpośrednio  w Sekretariacie Urzędu Gminy Przytyk - w toku postępowania wymagane dokumenty można składać bezpośrednio prowadzącemu postępowanie –inspektorowi ds.  Ewidencji Ludności  Urzędu Gminy w Przytyku - pokój nr 16.

Opłaty:

 

10 zł

 

Termin załatwienia sprawy:

 

termin obligatoryjny do załatwienia sprawy - ok. 2 miesięcy,

 

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji wydanej przez organ I instancji (decyzji Wójta Gminy Przytyk) przysługuje pisemne odwołanie do organu II instancji (Wojewoda Mazowoiecki) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

Inne informacje:

W wyniku przeprowadzonego postępowania organ wydaje decyzję administracyjną, która w zależności od ustalonych okoliczności sprawy przybiera postać :
- decyzji administracyjnej o wymeldowaniu,
- decyzji administracyjnej o odmowie wymeldowania,
- decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania,

- decyzji administracyjnej orzekającej zameldowanie,

- decyzji administracyjnej odmawiającej zameldowania,

- decyzji administracyjnej uchylającej zameldowanie

- decyzji administracyjnej odmawiajacej uchylenia czynności mat.-tech. zameldowania


W toku prowadzonego postępowania organ administracji kompletuje materiał dowodowy w postaci, zeznań świadków, wyjaśnień stron postępowania, informacji Straży Miejskiej, Policji oraz innych urzędów i instytucji w celu ustalenia stanu faktycznego będącego podstawą do wydania decyzji w sprawie.
W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby, w stosunku do której prowadzone jest postępowanie o wymeldowanie, realizowana jest procedura ustanawiania przez Sąd Rejonowy w Radomiu - Wydział Rodzinny kuratora dla nieobecnego celem reprezentowania w postępowaniu (w toku dalszego postępowania kurator obejmuje pozycję strony postępowania o wymeldowanie).
Z podaniem o wymeldowanie występuje osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (właściciel, najemca, wynajmujący) z którego ma nastąpić wymeldowanie