Poradnik interesanta » Sprawy z zakresu ewidencji działalności gospodarczej » Wpis do ewidencji działalności gospodarczej


KARTA USŁUG

Urząd Gminy  ul. Zacheta 57, 26-650 Przytyk
tel.(48)618-00-87, fax (48)618-00-95, e-mail: przytyk@przytyk.pl , www.bip.przytyk.pl                      "Poradnik interesanta"


Nazwa usługi
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej


 

Stanowisko ds. ewidencji gospodarczej

Stanowisko odpowiedzialne: I piętro, pokój nr 35, tel. (48) 618-00-87 wew.34


 

Podstawa prawna:

 

1.  Ustawa z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999r. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) art. 7a, 7b ust. 1,2,3

2.  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz. 399)

 

Wymagane dokumenty:

 

  • 1.  Wniosek EDG-1

    -  Wypełniamy rubryki i pola obowiązkowe oznaczone (*)

    -  Instrukcja wypełniania wniosku EDG-1

    -  Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

    2.  Dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport do wglądu

Miejsce złożenia dokumentów:
Wszystkie dokumenty w w/w sprawach należy składać  bezpośrednio  w Sekretariacie Urzędu Gminy Przytyk - w toku postępowania wymagane dokumenty można składać bezpośrednio prowadzącemu postępowanie – inspektorowi ds.  Ewidencji dzaiałalności gospodarczej i rolnictwa - pokój nr 12.

Opłaty:

 

Nie pobiera się.

 

Termin załatwienia sprawy:

 

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji działalności gospodarczej niezwłocznie po otrzymaniu podpisanego wniosku i z urzędu doręcza przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie

 

 

Tryb odwoławczy:

 

W przypadku decyzji o odmowie wpisu do ewidencji odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie

 

Inne informacje:

   

  1.  Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej - EDG-MW

   2.  Dodatkowa Wykonywana działalność gospodarcza - EDG-RD

   3.  Informacja o rachunkach bankowych - EDG-RB

 

  Odbiór zaświadczenia musi być dokonany osobiście przez wnioskodawcę lub pełnomocnika wnioskodawcy.