Poradnik interesanta » Sprawy z zakresu ewidencji działalności gospodarczej » Zezwolenie na sprzedaz napojów alkoholowych


KARTA USŁUG

Urząd Gminy  ul. Zacheta 57, 26-650 Przytyk
tel.(48)618-00-87, fax (48)618-00-95, e-mail: przytyk@przytyk.pl , www.bip.przytyk.pl                      "Poradnik interesanta"


Nazwa usługi
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkocholowych


 

Stanowisko ds. ewidencji gospodarzej

Stanowisko odpowiedzialne: I piętro, pokój nr 35, tel. (48) 618-00-87 wew.34


 

Podstawa prawna:

 

1.   Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) art. 18 ust. 1

2.   Uchwała Nr XII/74/08 Rady Gminy w Przytyku z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zasad usytuowaia  i podawania napojów alkocholowych na terenie gminy Przytyk

3.   Uchwała Nr XXIX/137/2001 Rady Gminy w Przytyku z dnia 30 listopada 2001r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  jak i w miejscu sprzedaży

 

Wymagane dokumenty:

          1. Wniosek

           

 

Załaczniki :

 

  • 1.   Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców

    2.   Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

    3.   Pisemna zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

    4.   Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225)

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Wszystkie dokumenty w w/w sprawach należy składać  bezpośrednio  w Sekretariacie Urzędu Gminy Przytyk - w toku postępowania wymagane dokumenty można składać bezpośrednio prowadzącemu postępowanie – inspektorowi ds.  Ewidencji dzaiałalności gospodarczej i rolnictwa - pokój nr 12.

Opłaty:

 

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – zgodnie z art. 111 cyt. wyżej Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 

Wynoszą odpowiednio:

-  525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa

-  525 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu

-  2100 zł - za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu

 

Opłaty można dokonać:

-  w kasie Urzędu Gminy pok. 33 (I piętro)

-  na rachunek bankowy: Urząd GMiny Przytyk,  BSRz Radom O/Przytyk

   Nr 70911500020070070000550001

 

Termin załatwienia sprawy:

 

 Decyzja (zezwolenie) do 30 dni. 

 Odbiór decyzji z dowodem wniesionej opłaty za korzystanie z zezwolenia

 

 

Tryb odwoławczy:

 

1.   Na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, przysługuje Stronie zażalenie, które wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

 

Inne informacje:

   

    1. Prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych jest zobowiązany każdego roku  
   w terminie do 31 stycznia złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów 
   alkoholowych w roku poprzednim

    2. W terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku 
   kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy        
   zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego  
   zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty, o której mowa w art. 111
   wydanego przez gminę