Samodzielne stanowiska » Stanowisko ds. budownictwa i pozyskiwania funduszy zewnętrznych » Zadania i kompetencje


Do zadań i kompetencji samodzielnego stanowiska ds. budownictwa i pozyskiwania funduszy zewnętrznych należy:

  1. Przygotowanie dokumentacji pod względem merytorycznym; projekty budowlane, niezbędne uzgodnienia i decyzje, kosztorys oraz prowadzenie i nadzorowanie inwestycji oraz remontów,
  2. Sprawy związane z uzyskaniem zgłoszenia lub pozwolenia na realizację inwestycji,
  3. Przygotowanie kompletnej dokumentacji związanej z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy zewnętrznych w tym z Unii Europejskiej,
  4. Przygotowanie i prowadzenie procedur zamówień publicznych w ramach prowadzonych spraw,
  5. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  6. Prowadzenie procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  7. Prowadzenie spraw z zakresu energetyki,