Wybory i Referenda » Wybory do Parlametnu Europejskiego » Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014


Stosownie do przepisów Unii Europejskiej wyznaczających okres wyborczy do Parlamentu Europejskiego na kadencję 2014 - 2019, wyznaczono datę wyborów europosłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 25 maja 2014 roku.

 

Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. 2011.21.112 z poź. zm.)
 2. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
 3. Uchwała Nr XXVII.144.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2012 roku 
  w sprawie podziału Gminy Przytyk na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
 4.  Zarządzenie Nr 9.2014 z dnia 14 marca 2014 roku.

   w sprawie zapewnienia miesc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obiwszczeń  wyborczych i plakatów i komitetów wyborczych na terenie Gminy Przytyk w wyborach do Parlamentu  Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 5. Decyzja Zarządu Spółki PGE Dystrybucja S.A w sprawie umieszczania plakatów  wyborczych, reklamowych oraz ogłoszeń na obiektach i elementach infrastruktury elektrownergetycznej będących własnością PGE Dystrybucja S.A.
 6. Obwieszczenie Wójta Gminy Przytyk z dnia 15.04. 2014 r. w sprawie podziału Gminy Przytyk na obwody głosowania i ustalenia ich numerów , granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych  dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
 7. Zarządzenie Nr 18.2014 z dnia 5 maja 2014 r

  w sprawie powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

 8. Zarządzenie Nr 19.2014 z dnia 8 maja 2014 r
  w sprawie stwierdzenia wygasniecia członkowstaw w obwodowej komisji wyborczej i uzupełnienia składu obwodowej komisji.

   

 

Treść aktów prawnych dostępna na stronie Państwowej Komisji Wyborczej – www.pkw.gov.pl

 


 

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców i wydanie zaświadczenia

 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych,


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego,


Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,


Zgłoszenie zamiary głosowania korespondencyjnego przez wyborce niepełnosprawnego,

 

Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w wybranym przez niego obwodzie głosowania

 

Wyborca niepełnosprawny może zostać dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów głosowania dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, na obszarze gminy jego stałego zamieszkania.             W tym celu powinien on złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców do urzędu gminy.

Wniosek składa się najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 maja 2014 r.

We wniosku należy podać:
- nazwisko,
- imię (imiona),
- imię ojca,
- datę urodzenia,
- numer ewidencyjny PESEL (w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - nr paszportu lub nazwa i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość),
- adres zamieszkania.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 48 618 00 95 (w godz. 7.30-15.30) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując zapytanie na adres przytyk@przytyk.pl.

 

DokumentWniosek o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców

 

DokumentWniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców

 

DokumentWniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców (dla żołnierzy i policjantów) 

 

DokumentWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 

 

Data wprowadzenia informacji: 2014-03-20 09:52, wprowadzający: Wojciech Wrzecion